Вісник №46 | 2015

Розділ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Борейко В.І.

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІЇ

У статті досліджено монетарну політику Національного банку України в умовах кризи. Розкрито, що стабільність національної грошової одиниці визначає перспективи розвитку вітчизняної економіки, тому дії НБУ повинні бути спрямовані на своєчасне виявлення зовнішніх і внутрішніх загроз та впровадження заходів для недопущення знецінення заощаджень населення. Показано, що політика НБУ напередодні та в умовах фінансової кризи 2014–2015 років спричинила зменшення золотовалютних резервів країни, відтік іноземного капіталу, недоступність кредитних ресурсів для вітчизняних товаровиробників, викликала паніку серед населення та знецінила національну валюту. Обґрунтовано, що з метою подолання рецесії НБУ необхідно забезпечити доступність кредитних ресурсів для резидентів, сприяти підвищенню споживчого попиту населення та впро- вадити додаткові заходи щодо обмеження відтоку з країни іноземного капіталу.

Ключові слова: Національний банк України, монетарна політика, рецесія, заощадження населення, облікова ставка, кредитні ресурси

Кушнір Н.О.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ

У статті проаналізовано взаємовідносини та. охарактеризовано основні етапи співробітництва України з Міжнародними валютним фондом в умовах економічної глобалізації. МВФ надає значні кошти Україні за умови виконання конкретних вимог та реалізації грошово-кредитної політики, запропонованої та погодженої Фондом. Висвітлено ключові умови нової посиленої програми МВФ. Розглянуто нормативно-правові акти України, які були необхідними для затвердження МВФ нової програми по Україні. Обґрунтовані подальші кроки у розвитку відносин України з Міжнародним валютним фондом.

Ключові слова: Міжнародний валютний фонд (МВФ), Україна, співробітництво, кредит, програма Stand-by. 

Савченко С.О.

ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ФЛУКТУАЦІЮ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Метою роботи є визначення типів макроекономічних факторів, які викликають коливання економічного циклу України. Для вирішення цього питання застосовано теорію реальних ділових циклів (RBC). Із урахуванням п'яти макроекономічних показників економічного розвитку України, упродовж 13 років створено збалансовану таблицю даних багатовимірного тимчасового ряду. З трьох основних компонентів ВВП: трендового, сезонно-го і циклічного, за допомоги фільтру Ходрика–Прескотта відокремлено циклічний компонент, який показує відхилення реального обсягу виробництва від лінії тренду. Визначено, які змінні сприяють зростанню, які спри-яють рецесійному характеру та ті, які мають сильнішу кореляцію на реальний ВВП.

Ключові слова: ВВП, теорія RBC, макроекономічні фактори, інноваційні технології, економічній процес, математичне моделювання, економетрична оцінка.

 

Сидоренко К.В.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

У статті розроблено та обґрунтовано наукові засади формування і реалізації стратегії конкурентосп-роможності виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів на світовому ринку авіаційних перевезень, яка передбачає аналіз інтересів різних груп зацікавлених сторін у стратегічному розвитку аеропортової ін-фраструктури, визначення стратегічних цілей і задач, проведення діагностики наявного стану інфраструкту-ри, пошук варіантів її розвитку, планування чітко структурованої й ефективної гнучкої системи управління та фінансування аеропортової інфраструктури.

Ключові слова: аеропорт, виробнича інфраструктура, конкурентоспроможність, світовий ринок авіа-ційних перевезень.

Смерічевський С.Ф., Михальченко І.Г.

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Стаття присвячена дослідженню особливостей трансформації світового ринку авіаційних перевезень. Проаналізовано глобальні виклики економічного розвитку світового ринку авіаційних перевезень. Досліджено вплив зовнішніх подій на ринок авіаційних перевезень. Наведено динаміку розвитку ринку зі встановленням основних процесів, які впливають на зростання кількості авіаційних перевезень у світі. Зазначено основні типи міжнародних угод про авіаційні перевезення. Виділено періоди розвитку світового ринку авіаційних перевезень.

Ключові слова: ринок, авіаційні перевезення, лібералізація, угода, глобальний альянс, низькобюджетні перевезення, авіакомпанія.

Черленяк І.І., Бондаренко В.М., Герзанич В.М.

ВИМІРИ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ БІЗНЕСУ УКРАЇНИ ТА РУМУНІЇ

У статті проаналізовано тенденції транскордонного економічного співробітництва України та Румунії через призму зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності підприємств. Окрему увагу приділено особли-востям транскордонного співробітництва Закарпаття та Румунії. Визначено проблеми транскордонного співробітництва підприємств України та Румунії й запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: транскордонне співробітництво, експорт, імпорт, прямі іноземні інвестиції, проблеми.

Розділ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Богдан Н.И., Warhurst Svetlana

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ

Инновационное развитие является стратегическим направлением государственного регулирования в Бе-ларуси, реализуется Государственная программа инновационного развития на 2011-2015гг. В статье рас-сматривается механизм оценки эффективности политики с точки зрения современных подходов к трактовке инноваций, дается аналитический срез оценки политики Беларуси по традиционным индикаторам инноваций и индикаторам, используемым в международной практике, на основе методологии Европейского инновационно-го табло. Предлагается расширение спектра показателей инноваций и формирования методики подготовки обзоров инновационной политики, исходя из международной практики оценки инновационной политики.

Ключевые слова: инновационная политика, оценка, анализ, измерениe, индикаторы. инновационные программы.

Вітренко Л.О.

ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВИХ ПОТРЕБ У КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОКАЗНИКА FCI (FACILITY CONDITION INDEX)

У статті виявлено особливості оцінювання функціонального стану об`єктів та середньострокових по-треб у капітальних видатках з використанням показника FCI. Досліджено основні існуючі методи оцінки нерухомого майна в Україні та подано кваліфікацію експлуатаційного стану об’єкту нерухомості. Охаракте-ризовано основні класи реінвестування, які доречні до розуміння вартості фонду FCI. Подано ключові показни-ки, що використовуються для вимірювання та оцінки фізичного стану об'єкта та проілюстровано процес оцінки об’єкта з допомогою індексу стану об'єкту (FCI). Також побудовано матрицю залежності Індексу стану об'єкту (FCI) з Індексом залежностей місій (MDI).

Ключові слова: нерухомість, оцінка майна, об’єкти інфраструктури, заклади освіти, індекс стану об'єкту, розширений індекс стану об'єкту, прогнозований індекс стану об'єкту.

Іванов Ю.Б., Удовенко А.О.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ДІЄВОСТІ ЗАХОДІВ У СФЕРІ ДЕРЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті запропоновані результати розробки методичного підходу до оцінки ефективності заходів у сфері дерегулювання. Дію сформованого механізму спрямовано на поліпшення умов ведення підприємницької та інвестиційної діяльності, шляхом аналізу дієвості введених заходів та порівняння отриманих значень з прогно-зованими в проектах НПА. Виділено недоліки у розгляді та прийнятті нормативно-правових актів, основними серед яких є недостатнє наукове обґрунтування, «закритість» процесу обговорення проектів та можливість виникнення корупційних ризиків, що пояснюється лобіюванням інтересів зацікавлених сторін, шляхом внесення змін до законодавства.

Ключові слова: оцінка регулюючого впливу, дерегулювання, нормативно-правові акти, дієвість, механізм.

Кубатко О.В.

РЕСУРСНА ВЗАЄМОЗАМІЩУВАНІСТЬ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ВНАСЛІДОК ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ФЛУКТУАЦІЙ

У роботі висвітлюється проблема оцінювання ступеня взаємозаміщуваності між природним та штуч-но створеним капіталом. Проаналізовано окремі фактори, що впливають на обмеження взаємозаміщуваності між різного роду виробничими ресурсами. Серед обмежувальних факторів, що стримують взаємозаміщува-ність природних ресурсів та штучно створеного капіталу, проаналізовано термодинамічні, комплементарні, макроекономічні обмеження взаємозаміщуваності. Запропоновано рикошетні обмеження взаємозаміщуванос-ті між природним та штучно створеним капіталами. Окреслено напрями змін у структурі споживання при-родних ресурсів підприємствами національної економіки внаслідок еколого-економічних флуктуацій (інвести-ційні шоки, «газові» війни, валютні флуктуації). Обґрунтовано сильні та слабкі сторони національної економі-ки щодо протидії негативним флуктуаціям ресурсного характеру.

Ключові слова: природні ресурси, національна економіка, взаємозаміщуваність ресурсів, динамічна рів-новага, еколого-економічні флуктуації.

Лізанець М.В.

СТРАТЕГІЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

У статті обґрунтовані основні напрями реалізації стратегічного програмування транскордонного співробіт-ництва в контексті європейської інтеграції України на основі базових документів. З точки зору аналізу транскордон-ного співробітництва на регіональному рівні – Закарпатської області, досліджено стратегічне програмування україн-сько-угорського та українсько-словацького транскордонного співробітництва, а також досліджені проблемні питан-ня співпраці прикордонних регіонів. Визначено роль і місце принципів і базових критеріїв, євростандартів у загальній системі стратегічного програмування транскордонного співробітництва.

Ключові слова: Україна, Закарпаття, Угорщина, Словаччина, транскордонне співробітництво, транс-кордонний регіон.

Малишко Ю.М.

ОЦІНКА ДЕРЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТУ В РЕЄСТРАЦІЙНІЙ СФЕРІ НА СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

У статті розглянуто на прикладі застосування методики оцінки результативності норм проектів нормативно-правових актів з позиції дерегулювання малого підприємництва, а саме: побудовано нечіткі множини приналежності параметрів часу, вартості та корупції станам, що характеризують зниження/підвищення адміністративного навантаження на суб’єктів малого підприємництва, розраховано ймовірності приналежності цих параметрів до заданих станів та обґрунтовано, який нормативно-правовий акт є результативнішим з позиції його дерегуляторного впливу на адміністративне навантаження на суб’єктів малого підприємництва.

Ключові слова: нечітка множина, приналежність, ймовірність, мале підприємництво, адміністративне навантаження.

Писаревська Г.І.

ВПЛИВ РИНКУ ПРАЦІ НА ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

У статті проаналізовано сучасні тенденції ринку праці України та його вплив на формування трудового потенціалу,доведено їх взаємозв’язок, проаналізовано ефективність використання трудового потенціалу. Це дозволило визначити основні напрями формування трудового потенціалу: забезпечення умов ефективного фун-кціонування ринку праці, зростання оплати праці, створення умов для зростання виробництва та забезпечення інтересів роботодавців і працівників; підвищення якості робочої сили через здійснення інвестицій у освіту пра-цівників шляхом створення державної системи захисту професіоналізму кваліфікованих працівників; створен-ня та розвитку системи супроводження професійної кар’єри працівників; сприяння формуванню ринку гнучких персоніфікованих освітніх послуг; посилення трудової міграції та якості людських ресурсів; реалізації політи-ки безперервного розвитку трудового потенціалу; підвищення рівня професійної гнучкості та мобільності.

Ключові слова: ринок праці, трудовий потенціал; формування трудового потенціалу; зайнятість; без-робіття; економічно активне населення; оплата праці; елементи ринку праці; кон’юнктура ринку праці; ін-фраструктура ринку праці; конкуренція на ринку праці.

Сментина Н.В.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА МЕЗОРІВНІ

У роботі досліджується проблема формування єдиного методологічного підходу до розробки стратегій соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних утворень держави. Акцентовано увагу на нормативно-правовому забезпеченні процесу стратегічного планування в Україні. Досліджується вітчизняна практика розробки стратегій на мезорівні та пропонується комплексний підхід до організації цього процесу в країні з урахуванням всеохопленості різних рівнів адміністративно-територіального устрою держави стра-тегічним плануванням та узгодженістю стратегій. Надані пропозиції щодо вдосконалення системи стратегі-чного планування в Україні відповідно до фундаментальних принципів. Запропонована загальна структура стратегій. Наголошується на необхідності визначення єдиних цільових індикаторів моніторингу та оцінки рівня соціально-економічного розвитку мезосистем.

Ключові слова: стратегічне планування, мезорівень, принципи планування, стратегія, моніторинг, індикатори успіху.

Солодаренко М.О.

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

У статті досліджено світовий досвід формування, впровадження та реалізації механізму державно-приватного партнерства. Наведено класифікацію країн у залежності від інтенсивності впровадження механі-зму ДПП. Описано особливості формування та розвитку державно-приватного партнерства у європейських країнах: Великобританії, Франції, Німеччині, Іспанії, Італії. Виявлено основні перешкоди на шляху розвитку державно-приватного партнерства в європейських країнах та визначено пріоритетні форми і напрями здійс-нення цієї форми співпраці.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, механізм, світовий досвід, розвиток, приватний партнер, держава.

Труш І.Є.

ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Розглянуто можливості для зростання та розвитку економіки України, беручи до уваги досвід багатьох країн світу, що свідчить, про ефективне поєднання різних інструментів державного регулювання грошово-кредитної сфери та дає змогу вирішити проблему тимчасової нестачі ліквідності фінансових посередників, запобігти її переростанню у кризу платоспроможності. Застосовано різні підходи до визначення поняття «грошово-кредитна політика» та її ключових цілей. Обґрунтовано, що ефективний розвиток кредитної сис-теми є вагомим чинником довгострокового економічного зростання.

Ключові слова: грошово-кредитний механізм, грошово-кредитна політика, державне регулювання, національна економіка, кредитна система, економічне зростання. 

Розділ 3. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Адам В.І., Калиніч В.Є.

МОДАЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА, РЕГІОНУ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті конкурентоспроможність розглянута як стратегічна категорія; її модальність запропоно-вано охарактеризувати як системну складову управління конкурентоспроможністю, відповідальну за спосіб оцінки конкурентоспроможності та прийняття управлінських рішень, що базуються на потенційних варіан-тах поведінки економічної системи у майбутньому. Виділені такі види модальності конкурентоспроможнос-ті, як дебітивна, потенційна, гіпотетична, імперативна, інтенціональна та оптативна. Показано зв'язок модальності з елементами системи управління конкурентоспроможністю.

Ключові слова: конкурентоспроможність, управління, система, модальність, суб’єктивізм, елемент, зв'язок, аналіз.

Бабець І.Г.

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

У статті здійснено групування регіонів України за показниками інвестиційно-інноваційної активності та енергетичної безпеки. Виділено групи регіонів, які відрізняються за рівнем енергетичної безпеки, енергоєм-ності ВРП та інвестування у високотехнологічні галузі промисловості. Обґрунтовано вплив частки інвестицій у високотехнологічні галузі промисловості на енергоємність ВРП для регіонів України з використанням моделі панельних даних. Доведено необхідність структурних трансформацій у промисловості регіонів, економіка яких базується на ресурсомістких старопромислових галузях і є надзвичайно енерговитратною, що не відповідає критеріям енергетичної безпеки.

Ключові слова: енергетична безпека, енергоємність ВРП, високотехнологічні інвестиції, регіон.

Бєлікова Н.В.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

У статті розглянуто теоретичні засади реформування моделі економіки країни та її регіонів на основі ідентифікації проблемних компонент. Досліджено типи моделей функціонування економік різних країн світу та уточнено зміст поняття «модель економіки». Обґрунтовано теоретичне підґрунтя для ідентифікації моделі економіки країни та її регіонів. Досліджено еволюцію теорій та концепцій побудови ринково орієнтованих моделей економіки. Ідентифіковано модель економіки України та визначено проблеми, що впливають на функціонування її компонент.

Ключові слова: модель економіки, економічні реформи, соціально-економічний розвиток, концепція, методологія.

Бойченко Е.Б.

ДІАГНОСТИКА ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті розроблено теоретичні засади забезпечення діагностики відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму. Доведено, що об’єктом діагностики відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму виступає процес відтворення соціального життя населення регіону; предметом дослідження є складові соціального життя населення регіону, а саме: відтворення населення і трудових ресурсів, суспільного здоров’я, освітнього рівня та умов культурного розвитку населення. Вибір ме-тодів діагностики здійснюється для кожної складової відтворення соціального життя населення регіону з урахуванням особливостей умов формування та існування.

Ключові слова: відтворення продуктивних сил, регіональний соціум, діагностика, об’єкт діагностики, мета та завдання діагностики.

Варцаба В.І.

ОЦІНКА СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ МЕНЕДЖМЕНТОМ В УКРАЇНІ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ТА ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ

У статті проаналізовано потенціал відомих управлінських технологій та інструментів для можливого їх використання в інноваційних процесах і процедурах гармонізованого управління і менеджменту на регіональному рівні. Продемонстровано, що технологія стратегічного управління регіональним розвитком виступає яскравим прикладом широкого використання цілого комплексу сучасного менеджерського інструментарію. Аналітично підтверджено, що в існуючій практиці регіонального менеджменту в Україні відсутнє масштабне використання сучасних концепцій та інструментів управління світового рівня, що доказово свідчить про потребу створення і запровадження в практичне управління інноваційних управлінських технологій і рекомендацій, які базуються на гармонізації інтересів, стосунків і взаємодії учасників регіональних ринків і досягнення спільних цілей їх діяльності.

Ключові слова: регіональний менеджмент, інструменти управління, управлінські рішення, розвиток регіону, управлінські інновації, сучасні концепції, стратегічне управління. 

Винар Н.В.

ВРАХУВАННЯ КРИТЕРІЇВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Обґрунтовано необхідність дотримання критеріїв сталого розвитку в управлінні туристично-рекреаційними територіями. Досліджено практичні аспекти реалізації критеріїв сталого розвитку в управлін-ні туристично-рекреаційними територіями Карпатського регіону. Визначено бар’єри, що стримують сталий розвиток туристично-рекреаційних територій з позицій екологічної безпеки. Окреслено шляхи забезпечення сталого розвитку туристично-рекреаційних територій Карпатського регіону з урахуванням міжнародних природоохоронних угод та забезпечення транскордонного співробітництва в екологічній сфері.

Ключові слова: туристично-рекреаційна територія, Карпатський регіон, сталий розвиток, критерії сталого розвитку, екологічна безпека, моніторинг забезпечення екологічної безпеки, автентичність туристи-чно-рекреаційної території.

Зеліч В.В.

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА З ТРАНСКОРДОННИМИ ПАРТНЕРАМИ УКРАЇНИ ТА ЗАКАРПАТТЯ У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ

У статті визначено основні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі Закарпаття із транскордонними партнерами. Проаналізовано транскордонний вплив на зовнішню торгівлю Закарпаття, досліджено загальні тенденції розвитку торгівлі з країнами Митного союзу (МС) та Європейського Союзу (ЄС); визначено головні проблеми та недоліки у формуванні торговельних відносин. Сформовано основні пріоритетні напрями розвит-ку відносин міжнародних транскордонних партнерів Закарпаття. Обґрунтовано шляхи підвищення ефектив-ності співпраці у торговельній сфері із транскордонними партнерами Закарпаття.

Ключові слова: експорт, імпорт, товарна позиція, зовнішньоторговельні пріоритети, промислові товари, транскордонне співробітництво, зовнішня торгівля, транскордонна торгівля, транскордонний вплив, торговельні партнери.

Іванова О.Ю.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

У статті запропоновано методичний підхід до моделювання сценаріїв децентралізації фінансових ресурсів, який передбачає постановку мети; побудову моделі децентралізації фінансових ресурсів; визначення впливу факторів на формування фінансової самодостатності регіонального розвитку; визначення сценаріїв децентралізації фінансових ресурсів; облік потенційних ризиків; формування критеріїв ефективності децентралізації фінансових ресурсів і перевірка сценаріїв на відповідність їм; моделювання сценаріїв; вибір найбільш раціонального сценарію відповідно до економічної, соціальної та організаційної ефективності.

Ключові слова: децентралізація, фінансова самодостатність регіону, методичний підхід, чинники, кри-терії ефективності.

Пойда-Носик Н.Н., Грабар М.В.

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНУ

У статті розглянуто туристично-рекреаційну спеціалізацію регіону, а саме: досліджено сутність по-няття «туристично-рекреаційна спеціалізація регіону», здійснено ідентифікацію туристичних ресурсів Закар-паття, виділено напрями туризму і рекреації, які доцільно розвивати у регіоні. Проаналізовано основні показ-ники розвитку туристично-рекреаційної діяльності Мукачівського, Рахівського та Свалявського районів. Згід-но з дослідженням у Мукачівському районі доцільно розвивати культурно-пізнавальний, лікувально-оздоровчий та подієвий туризм, у Рахівському районі – лікувально-оздоровчий, сільський, екологічний, спортивний (гірсь-колижний, пішохідний, велосипедний, рафтинг, каякінг, альпінізм та спелеотуризм) і подієвий туризм, у Сва-лявському районі – лікувально-оздоровчий.

Ключові слова: туристично-рекреаційна спеціалізація, види туризму, туристичні ресурси, район.

Шевчук Я.В., Губані Г.Г., Чобаль Л.Ю.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

У статті досліджено соціально-економічні аспекти розвитку виробництва інноваційних транспортних засобів. Проаналізовано переваги, які людство отримає з масовим виробництвом і впровадженням інновацій-них транспортних засобів. Побудовано структуру продажів виробників електромобілів в Україні. Здійснено аналіз найпопулярніших інноваційних транспортних засобів та розкрито їх головні технічні характеристики. Простежено попит на сучасні інноваційні транспортні засоби. Показано динаміку продажів електромобілів за останні роки в Україні та Європі. Доведено, які основні чинники гальмують розвиток та негативно впли-вають на впровадження у виробництво інноваційних транспортних засобів.

Ключові слова: автотранспорт, автотранспортна інфраструктура, гібридний автомобіль, електрове-лосипед, електроскутер, електромотоцикл, електромобіль, інновації, інноваційний транспортний засіб.

Розділ 4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ

Балджи М.Д.

ЗАСТОСУВАННЯ СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОГНОЗНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Розглянуті положення методології сценарного прогнозування та визначені основні процедури цього під-ходу для орієнтації на цілі прогнозування. Обґрунтовані позитивні сторони методу сценаріїв й визначено його переваги для проведення прогнозних досліджень. З’ясовані прерогативи розробки прогнозів функціонування українських підприємств харчової промисловості. Проведено аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених з розгляду використання сценарного підходу для побудови прогнозів діяльності підприємств. Обґрунто-вано вагомість поставленої мети дослідження та визначені основні завдання для її вирішення. Викладені кон-цептуальні положення сценарного підходу до прогнозів функціонування підприємств засновані на принципах системного підходу та оцінки впливу факторів невизначеності ринкового середовища на результати виробни-чої діяльності. Розглянуті фактори невизначеності, що відображають зовнішні і частину внутрішніх ризиків, які необхідно оцінювати і враховувати в процесі побудови прогнозів діяльності підприємств в умовах ринкової економіки.

Ключові слова: сценарний підхід, прогнозування, підприємства, харчова промисловість, господарські ри-зики, дерево цілей, моделювання.

Валькова Н.В.

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті здійснено ретроспективний аналіз науково-методичних підходів до формування конкурентних переваг підприємств. Проаналізовано класифікацію методів здійснення оцінки конкурентоспроможності та конкурентних переваг підприємств, визначено основні переваги з урахуванням особливостей дійсних умов інформаційної економіки. Досліджено вплив джерел інформації, що використовуються в процесі здійснення аналізу конкурентоспроможності, визначено їх характеристики та недоліки. За результатами досліджень обґрунтовано необхідність та перспективи використання інформаційної складової для здійснення оцінки та формування конкурентних переваг підприємств, а також напрями її застосування.

Ключові слова: конкурентні переваги, методи оцінки конкурентних переваг, інформаційні конкурентні переваги. 

Вініченко О.М.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ І СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО КОНТРОЛЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Контроль являє собою як функцію управління, так і елемент системи управління. Результати здійснення контролю впливають на функціонування всього підприємства, адже він наскрізь пронизує усю його діяльність. Зазначено, що в сучасних умовах функціонування з метою ефективної діяльності підприємства необхідна організація системи динамічного контролю. Визначено, що важливими елементами системи контролю є цілі і завдання. Проаналізовано підходи фахівців до визначення цілей і завдань системи контролю. Запропоновано визначити три головних цілі цієї системи динамічного контролю: оперативну (запобігання помилок на підприємстві), тактичну (забезпечення ефективного функціонування підприємства) та стратегічну (забезпечення розвитку підприємства). Визначені основні завдання за рівнями цілей, що реалізуються. Встановлено взаємозв’язок між цілями, задачами та видами контролю.

Ключові слова: цілі, задачі, система контролю, контроль, підприємство.

Девіняк О.Т.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ НА ПРИКЛАДІ ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Застосування функціонального моделювання дозволяє лаконічно зобразити складні процеси, що відбува-ються в організації, а сама модель є підгрунтям для реінжинірингу цих процесів. Читання моделей IDEF0, хоч і потребує деяких додаткових умінь, однак дозволяє зрозуміти ділові процеси більш грунтовно, і, що головне, передавати це розуміння між рівнями управління та до безпосередніх виконавців тих чи інших дій. У статті розроблено діючу модель організації практик у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та запропо-новано нову модель, більш ощадливу до трудових витрат.

Ключові слова: функціональний аналіз, менеджмент вищої освіти, організація практики, IDEF0 моде-лювання, реінжиніринг ділових процесів.

Климко Т.Ю., Мельник О.О.

КОРПОРАТИВНЕ ШАХРАЙСТВО: РЕАЛІЇ СУЧАСНОСТІ

Українська фінансово-економічна криза розвивається. За оцінками експертів дно ще не досягнуто. Кри-зові явища в українській економіці будуть наростати: тривалий спад промислового виробництва та експорту, збільшення неповернень кредитів і друга хвиля банкрутств у банківському секторі, повсюдне скорочення бюджетів і персоналу, збільшення кількості безробітних, падіння платоспроможного попиту, зростання споживчих цін, пов'язане із зростанням іноземної валюти, валютної складової у вітчизняному виробництві, зростанням питомих витрат при зниженні виробництва і свавілля в ціноутворенні монополістів. Великі витрати пов’язані з військовими діями на Сході. Так само погіршується співвідношення доходів і витрат для всіх рівнів персоналу компаній, а особиста потреба в грошах зростає. Турбулентність на ринках істотно змінює структуру каналів продажів і розуміння відносної вартості продуктів. Таким чином, суб'єктивний фактор – бажання зберегти якість життя і рівень доходів, і об'єктивний фактор – тектонічні зрушення в системі товароруху і ціноутворення, дають потужний імпульс для зростання корпоративного шахрайства.

Ключові слова: ризик,корпоративне шахрайство, фрод, ІТ-технології, внутрішній аудит.

Мізік Ю.І., Конопліна О.О.

ОЦІНКА РІВНЯ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ІЗ КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ТАКСОНОМІЇ

Стаття присвячена розрахунку інтегрованих показників рівня взаємодії підприємств житлово-комунального господарства з основними групами зацікавлених сторін із використанням методу таксономічного аналізу. Виявлені основні групи стейкхлодерів та напрями взаємодії з ними. Здійснені розрахунок та інтерпретація показників рівня взаємодії. Розроблені рекомендації щодо підвищення ефективності та встановлення балансу взаємодії з усіма групами стейкхолдерів підприємств ЖКГ.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, стейкхолдери, інтегрований показник рівня взаємодії, стратегічна діяльність, таксономічний аналіз.

Нестеренко О.С.

ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У даній статті автором запропоновано підхід до вимірювання рівня конкурентоспроможності виноробних підприємств Одеської області. Визначено ринкову частку, яку займають відповідні підприємства, наведена формула вимірювання конкурентоспроможності, яка була доповнена автором важливим компонентом – інноваційною складовою. У статті розраховано інтегральний коефіцієнт інтенсивності конкуренції на винно-му ринку Одеської області, також автором проведена порівняльна характеристика рангів підприємств за розміром ринкової частки та рейтинговою оцінкою виноробних підприємств Одеської області у 2014 році

Ключові слова: інтенсивність конкуренції, конкурентоспроможність, фінансово-господарська діяль-ність, ринкова активність, виробничі потужності, рейтингова оцінка.

Олексюк Т.В.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

У статті запропоновано методичний підхід до оцінки фінансової безпеки підприємств машинобудування. Виконано оцінку рівня розвитку фінансової безпеки підприємств машинобудування різних регіонів України. Показано динаміку інтегрального показника фінансової безпеки підприємств за 9 складовими, зокрема встановлено розподіл спостережень за величиною інтегрального показника. Інтерпретація та аналіз результатів оцінки здійснено на основі визначення рівня фінансової безпеки підприємств за шкалою інтервалів інтегрального показника (з метою її кількісної та якісної оцінки).

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, галузь машинобудування, інтегральний показник фі-нансової безпеки підприємств, рівень фінансової безпеки.

Папп В.В.

РОЛЬ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ

У статті розглядаються особливості та тенденції сучасного розвитку вітчизняного готельного бізнесу. Окреслено основні проблеми та перспективні напрямки розвитку готельного господарства в регіоні. Прове-дено аналіз структури сучасної індустрії туризму з визначенням місця і ролі в ній готельного бізнесу, досліджуються генезис та тенденції його розвитку в регіоні та за кордоном. Розглядаються питання розвитку готельного бізнесу, дається обґрунтування високого соціально-економічного значення цього виду туристської діяльності в регіонах з чітко вираженою курортно-туристською спеціалізацією.

Ключові слова: туризм, готель, послуга, сервіс, індустрія гостинності, державне регулювання, бізнес

Посохов І.М.

ПОБУДОВА СИСТЕМИ ТА РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ РИЗИКАМИ ВЗАЄМОДІЇ КОРПОРАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

У статті запропоновано організаційно-економічний механізм управління внутрішніми ризиками взаємодії корпорації промислових підприємств залізничного транспорту, що включає систему управління внутрішніми ризиками взаємодії корпорації промислових підприємств залізничного транспорту, розробку стратегії управління внутрішніми ризиками взаємодії корпорації, розробку механізмів оперативного управління ризиками корпорації, побудову системи моніторингу процесу управління внутрішніми ризиками взаємодії корпорації.

Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, корпорація, система управління внутрішніми ризиками, стратегія управління внутрішніми ризиками.

Римкіна М.С.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ УМОВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

У статті висвітлено сучасні умови соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України. Проаналізовано особливості сучасних умов соціально-економічного розвитку підприємств електроенергетичної галузі на основі таких груп факторів макроекономічного середовища, як: політико-правові, економічні, соціокультурні, науково-технічні, демографічні та екологічні. Оцінено характер впливу кожного із них та запропоновано альтернативні напрями подолання загрози або варіанти реалізації можливості від впливу кожного із факторів. Результати цього дослідження можуть бути практично використані при розробці методичних основ щодо управління соціально-економічним розвитком підприємств енергетичного сектору України.

Ключові слова: розвиток; соціально-економічний розвиток; управління соціально-економічним розвитком; енергетичний сектор; електроенергетика.

Романов А.Д.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНУ ДОМІНАНТУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Статтю присвячено актуальній проблемі формування сприятливих соціально-психологічних умов для реалізації ефективної діяльності персоналу на підприємстві. У статті досліджено чинники впливу на соціально-психологічну домінанту системи управління персоналом, яка визначає поведінку людини в колективі та певну модель взаємодії з колегами та керівництвом через призму таких понять, як: задоволеність працею, згуртованість колективу та лояльність до підприємства. Також у статті за рахунок аналізу підходів різних вчених сформовано узагальнюючу класифікацію даних чинників з поєднанням двох класифікаційних ознак: за рівнем середовища та напрямом впливу.

Ключові слова: персонал, підприємство, управління персоналом, соціально-психологічна домінанта, соціально-психологічний клімат, чинники впливу на соціально-психологічний клімат.

Терованесова О.Ю.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ: РЕСУРСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД

У статті подано теоретичні аспекти формування конкурентного статусу підприємств, базуючись на ресурсно-діяльнісному підході. Запропоновано розглядати конкурентний статус у двох аспектах: ресурсна складова як потенціал забезпечення конкурентоспроможності підприємства (конкурентний потенціал, конкурентні переваги); діяльнісна - результати використання потенціалу підприємства (конкурентна позиція, конкурентній статус, рівень конкурентоспроможності). Доведено, що конкурентоспроможність може бути досягнута за умови наявності у підприємства конкурентних переваг та є результатом їх ефективного використання підприємством протягом тривалого періоду. Обґрунтовано, що конкурентний статус дає можливість отримати кількісне значення рівня конкурентоспроможності підприємства.

Ключові слова: підприємства машинобудування, конкурентний статус підприємства, конкурентний потенціал, конкурентні переваги, конкурентна позиція, конкурентоспроможність, ресурсно-діяльнісний підхід.

Тимощук М.Р.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

Проаналізовано різноманітні визначення поняття «розвиток підприємства». Розглянуто якісні харак-теристики «розвиток» і «зростання», «стійкий» та «сталий» розвиток. На підставі проведених досліджень дано означення поняттю «розвиток підприємства». Встановлено зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на розвиток. Визначено ключову роль управління розвитком підприємства. Запропоновано розглядати процес управління соціально-економічним розвитком підприємства як послідовність означених етапів: оціню-вання конкурентного статусу підприємства; вибір напрямів соціально-економічного розвитку; планування розвитку і регулювання процесу соціально-економічного розвитку. Аргументовано пріоритетність застосування індикативного планування в процесі управління розвитком підприємств.

Ключові слова: розвиток підприємства, управління соціально-економічним розвитком, ефективність діяльності підприємств, індикативне планування.

Червак-Смерічко О.Ю.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ: МОДЕЛЮВАННЯ І СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

У статті розглядаються необхідні історичні відомості про розвиток математичного моделювання. Визначено суть математичного моделювання та роз’яснено деякі його філософські проблеми. Проаналізовано основні поняття моделей та їх видів, поняття системи та її структурної схеми. Обгрунтовано доцільність застосування і наведено конкретні приклади застосування моделей і моделювання в економічних дослідженнях. Детально проаналізовано поняття «чорної скриньки», структурної схеми системи та системного аналізу.

Ключові слова: модель, математична модель, моделювання, математичне моделювання, система, входи системи, виходи системи, структурна схема системи, «чорна скринька», системний аналіз.

Шаркаді М.М.

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

У статті описано методику визначення оцінки конкурентоспроможності підприємств деревообробної промисловості із застосуванням експертних методів. Обґрунтовано використання теорії нечітких множин. Запропонована система економічних показників для оцінки конкурентоспроможності підприємств деревообробної галузі. Розроблена економіко-математична модель визначення комплексної оцінки конкурентоспроможності підприємств деревообробної галузі представлена у вигляді дворівневого ієрархічного дерева виведення, що визначає структуру моделі.

Ключові слова: оцінка конкурентоспроможності підприємства, нечіткі множини, економіко-математична модель оцінки конкурентоспроможності.

Шитікова Л.В., Головатенко С.С.

ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА – КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

Стаття присвячена дослідженню ключової ролі управлінської сфери в процесі управління та ефекти фективного використання людських ресурсів підприємства. Проаналізовано сутність та значимість управлінської складової. Виділені основні фактори впливу на управлінську діяльність з підвищення ефективності використання персоналу підприємства. Наголошено на тому, що формування ефективного управлінського потенціалу, його постійний розвиток і удосконалення відповідно до завдань розвитку підприємства повинно розглядатись в якості відправної передумови ефективного використання трудового потенціалу підприємства, що безпосередньо вплине на ефективність діяльності господарського суб’єкта, підвищить ринкову вартість капіталу цього суб'єкта.

Ключові слова: управлінський потенціал, система управління, управлінський ресурс, персонал, управлінське рішення, зайнятість, ефективність.

Шулейко О.Л., Недведцкий В.М.

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СЕКТОРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В статье выделены проблемы сектора водоснабжения и водоотведения (канализация) в Республике Беларусь. В частности обозначено негативное влияние монополизации анализируемого сектора, неэффективность и нерентабельность деятельности предприятий, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение. В статье проанализированы проведенные в научной литературе исследования, касающиеся очерченной проблематики, а также на должном уровне изучен зарубежный опыт разрешения поставленных проблем. В рамках статьи отмечено, что при сложившейся социально-экономической ситуации в стране необходимо реформирование предприятий сектора, которое выражается в процессах реструктуризации и приватизации – это непосредственная необходимость изменения структуры управления и формы собственности организаций. В результате проведенного анализа автор статьи приводит содержательные выводы, которые могут быть применены как при разработке методических положений, так и на практике.

Ключевые слова: водоснабжение и водоотведение (канализация), реструктуризация, приватизация, акционирование, механизм ГЧП.

Якімцов В.В.

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

Стаття присвячена основним синергетичним підходам у сучасній економічній науці. Розкрито поняття «синергетика» та «фізична економіка», їх подібності та розбіжності. Представлено умови застосування синергетичного підходу в економіці. Розглянуто основні методи синергетичного дослідження систем та проаналізовано вигоди від їх застосування. Проаналізовано перспективи та ефективність застосування методів синергетики дослідження систем. Подано основні зміни в управлінні соціально-економічними системами згідноз синергетичним підходом. Розглянуто основні методологічні принципи, які економічна синергетика привнесла в економічну теорію дослідження.

Ключові слова: синергетика, система, самоорганізація, атрактор, глобалізація.

Янковий В.О.

ОПТИМАЛЬНА ФОНДООЗБРОЄНІСТЬ І ЗАМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ У РАМКАХ CES-ФУНКЦІЇ

Обговорюються теоретико-методологічні питання використання виробничих функцій в процесі моделювання важливіших показників виробництва, представлених у вартісному вираженні. Зокрема, досліджуєть-ся величина граничної норми заміщення ресурсів CES-функції в умовах, коли фондоозброєність набуває оптимального значення, тобто максимізує випуск продукції. Пропонується нове тлумачення граничної норми заміщення ресурсів як індикатора диспропорцій при інвестуванні грошових коштів у агреговані фактори «капітал» і «праця».

Ключові слова: виробничі функції, CES-функція, оптимальна фондоозброєність, гранична норма заміщення ресурсів.

Розділ 5. ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

Бачо Р.Й.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ РЕГІОНІВ НЕБАНКІВСЬКИМИ ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ

У статті розроблено методику інтегральної оцінки рівня забезпеченості регіонів України небанківськими фінансовими послугами. Отримання результатів розрахунку індексу забезпеченості регіонів України небанківськими фінансовими послугами дозволяє виділити три групи регіонів, залежно від ступеня насичення небанківськими фінансовими послугами: ненасичені, достатньої насиченості та перенасичені небанківськими фінансовими послугами. доведено, що перенасиченість ринку призводить до надлишкової пропозиції фінансових послуг, у результаті чого можуть погіршуватись конкурентні умови, відбуватись негативні явища скорочення кількості фінансових установ, їх структурних підрозділів та звільнення працівників цих установ. Використання вибраних показників для оцінки диференціації регіонів України дозволяє констатувати, що відмінності економічної бази, у господарській інфраструктурі, рівню життя та фінансовому забезпеченні та забезпеченні сфери послуг досягають суттєвих розмірів.

Ключові слова: небанківські фінансові установи, регіон, індекс забезпечення небанківськими послугами, депресивні та розвинуті регіони, інформаційна забезпеченість, Нацкомфінпослуг.

Бойко С.В.

БЮДЖЕТНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ

У статті визначено структуру видаткової частини бюджету як індикатора потреб соціального та економічного розвитку суспільства, що мають пріоритетне значення. Досліджено особливості застосування основних статистичних методів для оцінювання видатків бюджету та обґрунтовано, що лише комплексне використання статистичних методів дасть змогу провести повноцінне оцінювання видаткової частини бюджету загалом та пріоритетних напрямів фінансування зокрема. Проведено статистичний аналіз та виявлено бюджетні пріоритети видаткової частини зведеного бюджету України за ознаками частки у загальному обсязі витрат зведеного бюджету, рівнем виконання планових показників і ступенем інтенсивності збільшення.

Ключові слова: бюджет, бюджетні пріоритети, видатки бюджету, функціональна класифікація видатків, статистичний аналіз, відносні показники, середні показники.

Брітченко І.Г.

УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

У статті досліджено актуальні питання удосконалення маркетингової діяльності комерційних банків України на ринку банківських продуктів шляхом підвищення компетентності банківського персоналу, що можливо через активізацію та запровадження як зовнішніх, так і внутрішніх механізмів підвищення компетентності та кваліфікації банківських працівників. Аналіз останніх досліджень засвідчує недостатню увагу як науковців, так і банківського менеджменту до питань підвищення компетентності банківського менеджменту при одночасній важливості такої складової в банківському маркетингу, котра походить зі специфіки просування банківських продуктів і є важливим як для ефективного функціонування комерційного банку, так і для економіки регіону і всього суспільства. Подальше удосконалення маркетингової діяльності банку шляхом підвищення компетентності банківського персоналу можливе виключно на наукових засадах та у співпраці з профільними кафедрами регіональних вищих навчальних закладів, на основі чіткого усвідомлення банківським менеджментом об'єктивної необхідності такої співпраці. Запропоновані у статті інструменти підвищення компетентності та кваліфікації банківського персоналу дозволяють ефективно вирішувати визначені завдання практично без залучення додаткових витрат. До перспектив подальших досліджень можна віднести актуальні питання інтенсифікації співпраці комерційних банків з регіональними вищими навчальними закладами, формування регіонального ринку наукових досліджень у галузі банківського маркетингу та освітніх продуктів, підвищення компетентності і кваліфікації банківського персоналу.

Ключові слова: банківський маркетинг, банківський персонал, компетентність персоналу.

Варналій З.С., Зянько В.В.

ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

У статті досліджено ефективність механізму використання кредитних і фінансових ресурсів для стимулювання інвестиційної й інноваційної активності суб’єктів підприємницької діяльності в Україні, проаналізовано досвід високорозвинених країн у фінансовому забезпеченні наукомістких і високотехнологічних розробок, обґрунтовано заходи щодо заохочення участі комерційних банків та венчурних фондів у довгостроковому кредитуванні інноваційних проектів стратегічно важливих для вітчизняної економіки підприємств.

Ключові слова: венчурні фонди, інвестиції, інновації, інноваційна діяльність, інноваційне підприємництво, фінансові інститути, фінансово-кредитна діяльність.

Герасименко А.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автором досліджено основні переваги та недоліки джерел фінансування інвестицій. Розглянуто теоретичні засади банківського інвестиційного кредитування в вітчизняній економічній літературі, запропоновано власне визначення банківського інвестиційного кредитування. Досліджено теоретичні засади та практичні аспекти механізму банківських операцій з інвестиційного кредитування, запропоновано власне визначення механізму банківського інвестиційного кредитування, здійснено формалізацію механізму банківського інвестиційного кредитування з виокремленням структурних груп його складових елементів.

Ключові слова: інвестиції, джерела фінансування інвестицій, банківське інвестиційне кредитування, механізм банківського інвестиційного кредитування.

Заславська О.І.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ

У статті досліджено основні проблеми функціонування та розвитку фондових бірж на ринку цінних паперів України. Обґрунтовано роль фондових бірж у забезпеченні розвитку національної економіки. Запропоновано заходи щодо реформування діяльності вітчизняних фондових бірж. Здійснено аналіз Програми розвитку фондового ринку України на 2015-2017 роки у контексті удосконалення організації роботи фондових бірж. Вивчено цілі та завдання державного регулювання ринку цінних паперів, а також проведено дослідження основних заходів щодо стимулювання розвитку біржової діяльності в Україні.

Ключові слова: цінні папери, ринок цінних паперів, фондова біржа, емітенти, інвестори, ліквідність, капіталізація фондових бірж, лістинг.

Паляничко К.О.

ПРОБЛЕМА ВІДТОКУ ДЕПОЗИТІВ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

У статті досліджено динаміку депозитного ринку в умовах суспільно-політичного напруження. Показана роль депозитної політики в забезпеченні ефективності банківської діяльності. Проаналізовано динаміку відтоку валютних і гривневих депозитів. Досліджено проблеми відтоку депозитів та визначено основні шляхи удосконалення депозитної політики та підвищення довіри до банківської системи.

Ключові слова: депозити, депозитний ринок, банківська криза, комерційний банк, банківська система, відтік депозитів.

Рогов Г.К.

СТРАХОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СТІЙКОСТІ

У статті досліджено проблеми, пов’язані з формуванням страхового механізму забезпечення корпоративної стійкості. Доведено, що основи його побудови не коректно ототожнювати з принципами сталого страхування. Обґрунтовано визначення страхового механізму забезпечення корпоративної стійкості, охарактеризовано його форми, методи, інструменти та важелі. Проаналізовано вплив страхування на корпоративний розвиток в екологічному та соціальному вимірах, за сучасних умов в Україні. Визначено структуру страхового механізму корпоративного сталого розвитку, а також фактори, від яких залежить результативність його формування та функціонування.

Ключові слова: принципи сталого страхування, страховий механізм, сталий розвиток, корпоративна стійкість, екологічне страхування,альтернативний трансфер ризику.

Ткаченко Н.В.

МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

У статті розглянуто передумови взаємодії банків і страхових компаній та охарактеризовано різновиди і властивості такої взаємодії. Досліджено особливості розвитку моделі банкострахування в Європі, США та Україні. Виявлено різновиди та форми взаємодії банків і страхових компаній. Сформульовано основні вимоги до реалізації спільних банківсько-страхових продуктів. Охарактеризовано перспективи активізації банківсько-страхової моделі функціонування економічних агентів.

Ключові слова: банкострахування, моделі взаємодії банків і страхових компаній, співробітництво, банківсько-страхова модель, фінансова послуга.

Розділ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

Вигівська І.М., Макарович В.К.

НАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ФАКТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стабільна робота підприємства насамперед залежить від сталості грошових потоків. У той же час, навіть при розрахунках з постійними і надійними покупцями періодично трапляються непередбачувані затримки платежів за відвантажену продукцію, товари, роботи, послуги. Для подолання виникнення грошового дефіциту підприємство змушене вдаватися до різних методів фінансування, найбільш ефективним з яких є факторинг. Одним із стримуючих чинників розвитку факторингу в Україні є наявність високих ризиків для фактора і недостатня розробленість та обґрунтованість методів і моделей побудови систем управління ризиками факторингової компанії. У статті удосконалено організаційно-методичні положення економічного аналізу ефективності факторингового бізнесу та методичне забезпечення оцінки внутрішніх ризиків діяльності факторингових компаній задля вибору оптимальних методів управління ризиками та їх негативними наслідками, що дозволяє підвищити ефективність управління факторингової компанії загалом. Застосування вітчизняними факторинговими компаніями наведених пропозицій дозволить підвищити ефективність управління ризиками їх діяльності шляхом прийняття оптимальних управлінських рішень та забезпечить прибутковість факторингового бізнесу.

Ключові слова: ризик, управління, бухгалтерська інформація, експертне оцінювання, експерт, факторинг, факторингова компанія, андеррайтинг, скоринг.

Гандзюк О.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВ-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглядаються питання щодо побудови обліково-аналітичної системи промислового підприємства з метою обґрунтування його основних теоретико-організаційних аспектів. Розглянуто обліково-аналітичну систему підприємства та взаємодії її складових через призму теорії тектології. Окреслені основні завдання системи, які спрямовані на вдосконалення процесу інформаційного забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень.

Ключові слова: економічна інформація, обліково-аналітична система, управлінські рішення, інформаційне забезпечення.

Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я.

ІТАЛІЙСЬКИЙ ВПЛИВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В ІНШИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ В СЕРЕДНІ ВІКИ

У статті відображена експансія подвійної бухгалтерії в Європі в середні віки. До 1500 р. подвійний запис являв собою техніку обліку, відому лише італійським купцям. У подальшому, починаючи з ХІV ст., європейські народи (португальці, французи, німці та інші) також почали застосовувати цю техніку обліку. В період з ХІІІ ст. до середини ХІХ ст. подвійна бухгалтерія завойовує одну галузь господарства за другою, країну за країною. Кількість її адептів в Європі стрімко зростає. Найбільш яскравим і прогресивним періодом в історії бухгалтерії були ХІV і ХV століття. В епоху Ренесансу вирішальним моментом у становленні бухгалтерського обліку як науки, його успіхом був вихід в 1494 р. книги великого італійського математика Луки Пачолі (1445-1515 рр.) «Summa de Arithmetica. Geometria. Proportioni et Proportionalita» (Сума арифметики, геометрії, вчення про пропорції і відношення). Л. Пачолі дав перше узагальнення подвійної бухгалтерії, провів комплексний опис її прийомів і, дякуючи його науковій праці, диграфізм (метод подвійності) спочатку розповсюдився в Європі, а з часом і у всьому світі. Трактати, в першу чергу праця Л. Пачолі, мали науковий і навчально-методичний вплив у плані освоєння бухгалтерського обліку. Вони не охоплювали в повному обсязі його практичний бік. Зокрема, бельгійським вченим Раймондом де Рувером встановлено, що в ХV ст. практика діяльності розрахункових палат була набагато досконаліше писаної нескладної системи обліку в ранніх трактатах. Недоліком трактатів була відсутність опису промислового обліку, вдосконалень його у Венеції, Флоренції, Мілані та інших містах Італії. Не применшуючи значимості Л. Пачолі і його трактату, в ньому не знаходимо нічого про паралельні рахунки, додаткові книги, контрольні і взаємопов’язані рахунки, про створення резервів, перевірку балансу і багато чого такого, про що знали і користувалися купці, але це не було відображено в трактаті. ХІV і ХV століття були найбільш прогресивним періодом в історії бухгалтерії. За ним наступив величезний період застою, який затягнувся аж до ХІХ ст., процес впровадження подвійного запису поширювався, а процес розвитку і вдосконалення обліку зупинився.

Ключові слова: записи, подвійна бухгалтерія, журнали, книги, звіти, контракти, консигнація, активи, розрахункові палати, облік, рахівництво, регістри, торгівля, компанії, товариства, відділення.

Пилипів Н.І., Марків М.М.

МІСЦЕ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ДЕРЕВООБРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

У статті досліджено місце організації управлінського обліку на деревообробних підприємствах з виробництва твердого біопалива з метою отримання достовірної інформації для прийняття менеджерами управлінських рішень. Обґрунтовано, що з метою визначення місця організації управлінського обліку в інформаційному забезпеченні сучасної системи управління деревообробними підприємствами для реалізації управлінських цілей, як стратегічних, так і оперативних, необхідним є їх структурування. Виокремлено чотири рівні управлінських цілей: перший рівень – національний; другий – галузевий; третій – регіональний; четвертий – на рівні підприємства. Розроблено ієрархічну модель інформаційних потоків, отриманих у результаті належної організації управлінського обліку для реалізації управлінських цілей різних рівнів. На основі проведеного дослідження розроблено концептуальну модель організації управлінського обліку в інформаційному забезпеченні системи управління деревообробним підприємством.

Ключові слова: управлінський облік, організація, деревообробні підприємства, управлінські рішення, управлінські цілі, інформаційне забезпечення.

Реслер М.В.

ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ІНТЕГРАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ

У статті досліджено вплив операційної компоненти фінансового менеджменту на інтеграцію господарського обліку. Досліджуючи інтеграцію господарського обліку, зазначаємо, що бухгалтерський облік є системою, оскільки до неї можна застосовувати визначення, як про впорядковану сукупність взаємопов’язаних елементів, для яких властиві певні закономірності. Система обліку є складною, оскільки включає велику кількість елементів та зв’язків між ними, що обумовлено складністю відображення об’єктів, за якими організовується спостереження, отримання даних та трансформування їх у корисну інформацію для управління підприємством.

Ключові слова: операційна компонента, фінансовий менеджмент, операційний менеджмент, обліково-аналітичне забезпечення.

Сорока Й.Й.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті розглядається методика загальноприйнятих підходів до визначення сутності фінансового стану підприємства, з метою обґрунтування вибору системи фінансових показників, встановлення їх впливу на оцінку фінансового стану залежно від конкретних інтересів користувача. Проаналізовано підходи до визначення фінансового стану зарубіжних вчених-економістів, визначено головні принципи та методи оцінки фінансово-економічного стану підприємств.

Ключові слова: фінансовий стан, ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість, рентабельність, ділова активність, горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз.

Судин Ю.А.

ОБЛІК ГУДВІЛУ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Досліджено теоретичні основи обліку гудвілу як нематеріального активу. Визначено основні вимоги його визнання в обліку та відображення у фінансовій звітності підприємства. Розглянуто концептуальні основи обліку гудвілу у економічній та бухгалтерській інтерпретації. Здійснено критичний аналіз наявних підходів до обліку гудвілу. Запропоновано удосконалену методику обліку внутрішнього гудвілу. Обґрунтовано необхідність обліку внутрішнього гудвілу як інструменту інвестиційної привабливості підприємства.

Ключові слова: гудвіл, нематеріальні активи, облік гудвілу, інтелектуальний капітал, внутрішній гудвіл.

Усатенко О.В.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РИЗИКОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

У статті досліджено проблеми сучасного стану обліку інновацій. Визначено послідовні ланцюгові складові процесу розробки та впровадження ризикового інноваційного проекту, які є центрами відповідальності і яким притаманні певні витрати. Розроблено модель обліку ланцюгових складових процесу розробки та впровадження ризикового інноваційного проекту венчурного підприємства, яка надає інформацію управлінському персоналу стосовно проекту. Запропоновано робочий план рахунків для венчурного підприємства щодо отримання детальної аналітичної інформації відносно розробки та впровадження ризикового інноваційного проекту венчурного підприємства.

Ключові слова: ризиковий інноваційний проект, венчурне підприємство, ланцюгові складові, аналітична інформація, рахунки обліку.

Шевчук О.А.

НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ

У статті досліджуються напрями поліпшення використання аудиту ефективності. Доводиться, що для повноцінного впровадження в практику аудиту ефективності поряд зі створенням відповідної правової бази, розробки стандартів, необхідний перехід перебігу бюджетного процесу на програмно-цільове бюджетування. Обґрунтовується необхідність розробки таких стандартів аудиту ефективності, як «Проведення аудиту ефективності» і «Оформлення результатів аудиту ефективності».

Ключові слова: аудит ефективності, стандартизація, програмно-цільове бюджетування. 

Яцко М.В., Яцко Л.Б.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНІХ РЕГЛАМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА

У статті досліджується система внутрішніх регламентів підприємства в частині організації розк-риття інформації, що формується в системі бухгалтерського обліку. Запропоновано до використання суб’єктами господарювання Положення про розкриття інформації, яке зосереджено на задоволенні інтересів зовнішніх користувачів.

Ключові слова: внутрішні регламенти, фінансова звітність, організація бухгалтерського обліку, подан-ня, оприлюднення,розкриття інформації.