Порядок публікації

ПОРЯДОК ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У „НАУКОВОМУ ВІСНИКУ УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ „ЕКОНОМІКА"

Для розгляду питання про публікацію статті у Науковому віснику Ужгородського університету.  Серія «Економіка» необхідно надіслати на e-mail редакції журналу (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) наступну інформацію:

1) статтю (з оригінальними результатами досліджень, які раніше не публікувалися в інших виданнях);

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

Після розгляду та рецензування редакційна колегія приймає рішення щодо можливості публікації статті. Автору по електронній пошті надсилається відповідне повідомлення про прийняття або відмову у прийнятті статті до друку. Статті включаються до поточного збірника тільки після отримання редакцією підтвердження сплати за публікацію.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 • статті публікуються українською, російською, англійською мовами;
 •  матеріали статті повинні бути представлені в електронній версії Word, шрифт - Тіmеs New Roman, висота букв - 14 рt, відстань між рядками - 1.5 комп'ютерного інтервалу. Обсяг статті - не менше 8 і не більше 16 сторінок;
 •  поля на сторінці: зліва, справа, зверху і знизу – 20 мм, абзацний відступ – 5 мм;
 •  будь-яка інформація чи твердження, які наводяться в статті, у т. ч. табличний матеріал, повинні використовуватися з посиланням на джерело її походження. Якщо вони є результатом власного дослідження, їх також необхідно супроводжувати відповідними поясненнями щодо методології отримання даних;
 •  таблиці та рисунки необхідно розміщувати після першого згадування в тексті
 •  номери таблиць проставляються зверху у правому кутку напівжирним шрифтом, а назви - по центру також напівжирним шрифтом. Шрифт даних, які містяться в таблиці, повинен бути - 12рt, відстань між рядками - 1 комп'ютерний інтервал;
 • назви і номери рисунків подаються внизу по центру напівжирним шрифтом. Рисунки обов’язково мають бути згруповані та подані у форматі А-4 окремим файлом, шрифт – 12 рt.

СТРУКТУРА ПУБЛІКАЦІЇ

 • перший рядок зліва – УДК – наводиться напівжирними літерами, без відступів та абзаців;
 • через один рядок від УДК по центру – імена авторів (повністю прізвище, ім'я, по батькові), науковий ступінь та звання, посада та повна назва місця роботи, місто, країна (для іноземних авторів), контактні телефони та електронні адреси; – наводиться напівжирними літерами, без відступів та абзаців;
 • через один рядок від імен авторів по центру – назва статті – наводиться великими напівжирними літерами, без відступів та абзаців;
 • через один рядок від назви статті – анотація (не менше шести і не більше дванадцяти рядків) та ключові слова (не більше десяти) українською мовою – наводиться курсивом, розмір шрифту - 10 рt Іtаlіс Times New Rоman. Відстань між рядками - 1 комп'ютерний інтервал;
 • через один рядок від ключових слів – текст статті.

Всі структурні частини статті (на основі вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7- 05.1) мають бути виділені жирним шрифтом:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (визначення завдання);
 • опис основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку;
 • список використаних джерел.

УВАГА! У зв'язку із включенням журналу до низки міжнародних бібліографічно-реферативних баз даних, список використаних джерел має складатися з двох блоків: ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ і REFERENCES.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ – джерела подаються мовою оригіналу, оформлені відповідно до вимог ВАК, приклади оформлення бібліографічного опису наведено в Бюлетені ВАК України, №3, 2008 (Форма 23, с. 9-13)). У тексті посилання на використані джерела позначаються цифрами в квадратних дужках відповідно до нумерації в списку використаних джерел. Розмір шрифту - 14 рt Іtаlіс Times New Rоman, а відстань між рядками - 1 комп'ютерний інтервал.

REFERENCES – список використних джерел, транслітерований в латинському алфавіті та перекладений на англійську мову. Розмір шрифту - 14 рt Іtаlіс Times New Rоman, а відстань між рядками - 1 комп'ютерний інтервал. При наявності проблем з оформленням refereces, редакція може допомогти у їх вирішенні.

В кінці статті додається авторський реферат статті англійською та російською мовами (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали авторів; назву статті; стислий зміст статті за її структурними частинами (250-350 слів) та ключові слова. Розмір шрифту - 10 рt Іtаlіс Times New Rоman, відстань між рядками – 1 комп'ютерний інтервал, абзацний відступ – 0,5 см. Переклад англійською та російською мовами повинен бути достовірним (не машинним). При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні.  

До статті слід додати зовнішню рецензію доктора наук!

Положення про рецензування та порядок проходження статей у Науковому віснику Ужгородського університету. Серія «Економіка»

1. Це положення визначає порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції наукового вісника Ужгородського університету. Серія «Економіка»

2. Ціль рецензування полягає у підвищенні якості наукових статей, які публікуються у віснику, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).

4. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог щодо етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях і бути об'єктивними та максимально неупередженими.

5. У рецензії виокремлюються такі питання:

 • чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
 • чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;
 • чи має зміст статті певну новизну;
 • чи відповідає стаття науковому рівню журналу;
 • у чому полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (якщо такі наявні).

6. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності з «

 Порядком публікації статей», які пройшли первинний контроль у редакції.

7. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові для внесення необхідних коректив.

8. При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається відповідальному редактору.

9. Відповідальний редактор надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (кодування статті).

10. Закодована стаття надсилається електронною поштою:

а) члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок по темі статті;

б) зовнішньому рецензентові.

До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці по проблематиці, яка заявлена у статті. Від імені редакції такому вченому направляється лист із проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії.

Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.

11. Член редколегії та зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму (див. Додаток 1) і обирають один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано на доопрацювання; не рекомендовано до публікації.

12. У випадку відмови або необхідності доробки рецензент/член редколегії повинен надати аргументоване пояснення причин такого рішення у письмовій формі.

13. Термін підготовки рекомендацій – протягом двох тижнів з моменту одержання статті.

14. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою відповідальному редакторові.

15. Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакції, що проходить 1 раз на тиждень у складі: головний редактор, заступник головного редактора, відповідального редактора та відповідального секретаря. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.

16. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.

17. Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

18. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

19. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера журналу, в якому розміщена рецензована стаття.

20. Не рецензуються:

а) статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії журналу;

б) статті, спеціально написані за замовленням редакції.

Додаток 1

ФОРМА ОЦІНКИ СТАТТІ РЕЦЕНЗЕНТОМ

НАЗВА СТАТТІ:_________________________________________

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР:________________________________    

Питання для рецензента

Так

Ні

Коментар до питання

1

Чи є тема відповідною науковому профілю журналу?

 

 

 

2

Чи є тема науково актуальною і практично корисною?

 

 

 

3

Чи відображає назва статті зміст і мету цієї статті?

 

 

 

4

Чи містить вступ чітко поставлені цілі?

 

 

 

5

Чи є наукова аргументація логічною та переконливою?

 

 

 

6

Чи методологічно правильно представлено результати дослідження? Дайте можливі пропозиції у разі, якщо Ви думаєте, що деякі поправки та уточнення є необхідні.

 

 

 

7

Чи повно і вірно відображають висновки результати дослідження? Чи показуюють вони, що є новим та дають пропозиції для подальшіх досліджень?

 

 

 

8

Чи можуть або повинні деякі частини статті бути скорочені, видалені, розширені або перероблені?

 

 

 

9

Чи будете Ви рекомендувати деякі уточнення з точки зору стилю і мови?

 

 

 

10

Чи задовольняє Вас кількість, якість та доцільність посилань і літературних джерел?

 

 

 

 

 

Рекомендація рецензента

 

 

Рекомендовано до публікації.

Рекомендовано на доопрацювання. 

Не рекомендовано до публікації.

 

Кількість співавторів повинна бути не більше 3-х. Приймаються також до друку наукові статті студентів (у співавторстві з керівником), проте не більше 3-х на один випуск. Відбір здійснюється на конкурсній основі.

Разом із статтею надсилається АВТОРСЬКА ДОВІДКА у наступній формі*:

Прізвище, ім’я, по-батькові автора  
Назва статті  
Тематична рубрика статті Виберіть із нижченаведеного переліку*:
 • Макроекономічні дослідження
 • Економіка та управління національним господарством
 • Регіональні соціально-економічні дослідження
 • Економіка підприємств і галузей
 • Фінанси і банківська справа
 • Бухгалтерський облік і аудит
* тематичні рубрики можуть змінюватися за рішенням  редакційної колегії.
Вчений ступінь, вчене звання  
Місце роботи або навчання, посада  
Адреса електронної пошти  

Отримувач (ПІБ і моб. тел.), місто  та номер відділення Нової Пошти для відправки видання

 
Чи потрібен додатковий друкований примірник вісника (ТАК, кількість екземплярів / НІ)  

* у разі, якщо авторів статті більше ніж 1, то інформація надається по кожному автору окремо.
Статтю, рецензію та копію квитанції про оплату (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку) надсилати на e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.