Вісник №47 (Том 1) | 2016

Розділ 1. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мікловда В.П., Кудак К.М.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті проведено економічний аналіз діяльності малих форм господарювання у аграрному секторі економіки Закарпатської області. Відображено специфіку функціонування господарств населення у розрізі природно-економічних зон регіону. Здійснено оцінку діяльності особистих селянських господарств Закарпатської області на основі результатів соціологічного моніторингу.

Ключові слова: малі форми господарювання, сільське господарство, господарства населення, особисті селянські господарства (ОСГ).

Баланюк І.Ф., Зіняк Ю.Р.

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО ТВАРИННИЦТВА

У даній статті висвітлено ряд чинників, які мають прямий вплив на розвиток тваринництва Івано-Франківської області. В свою чергу, запропоновано дані чинники об’єднати у певні групи, а саме природно-кліматичні, соціально-економічні, політичні та науково-технічні. Також наведена характеристика складових кожної групи та відображена взаємодія факторів впливу на розвиток тваринництва регіону.

Ключові слова: чинники, регіон, тваринництво.

Балян А.В.

СТРАТЕГІЧНИЙ І ПРОГРАМОВИЙ МЕТОДИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ХХІ СТОЛІТТІ

У статті обґрунтовані основні принципи і методи реалізації транскордонного співробітництва України з країнами Центральної Європи, членами Європейського Союзу. У статті надані теоретичні та юридичні європейські аспекти транскордонного співробітництва України. Здійснено аналіз українсько-польського, українсько-угорського та українсько-словацького транскордонного співробітництва в контексті використання стратегічного і програмного методів.

Ключові слова: Україна, Європейський Союз, транскордонне співробітництво, стратегія, програма, метод, регіон.

Булеца Н.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

В статті досліджено взаємозв’язок між фінансовим забезпеченням регіонів України та їх соціально-економічним розвитком. Проаналізовано підходи щодо оцінки забезпечення органів місцевого самоврядування коштами для соціально-економічного розвитку відповідного регіону. Проведено кількісну оцінку фінансового забезпечення регіонів за допомогою коефіцієнтів, що характеризують стан місцевих бюджетів, їх фінансову продуктивність та залежність від доходної бази державних органів влади, а також соціальну ефективність. Визначено, що в сучасних умовах спостерігається поступове зниження результативності використання ресурсного потенціалу окремих регіонів України, а бюджетне регулювання стримує їх соціально-економічний розвиток.

Ключові слова: регіон, соціально-економічний розвиток, фінансове забезпечення, місцеві бюджети, доходи.

Hvizdová E., Mokrišová V.

TOURISM IN THE PREŠOV REGION AND ITS SOCIAL CONSEQUENCES IN TERMS OF EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

One of the objectives of tourism is increasing its competitiveness to better use of the potential, following the elimination of regional disparities and the creation of new jobs. In this paper we analyze and compare services in tourism in the Prešov region and Slovakia. We point out to disparities in employment opportunities, average wages, the development in the number of visitors, changes in prices and sales of accommodation and catering services. At the same time, we think about the higher quality and more credible advertising focused on current trends in Internet marketing, which would approach visitors at home and abroad following the use of the latest information technologies. For the knowledge society and knowledge economy, it is a prerequisite for progress. Obtained, processed and statistically analyzed secondary data provide valuable information framework through which we can confront the selected indicators of tourism in relation to the potential development of economic growth.

Keywords: business ethics, entrepreneurship, tourism, communication, hotel and catering services.

Ерфан Є.А., Брензович К.С., Глеба О.І.

РОЛЬ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

У статті досліджено роль та місце транскордонного співробітництва в системі сучасних тенденцій регіонального розвитку України, у процесі реалізації стратегії її європейської інтеграції. Розглянуто механізм Європейського інструменту сусідства та партнерства, визначено його цілі та особливості. Визначено проблеми ефективної організації транскордонної співпраці України із прикордонними партнерами. Окреслено перспективи розвитку транскордонного співробітництва в рамках Програм транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна», «Польща-Білорусь-Україна» на 2014-2020 рр.

Ключові слова: транскордонне співробітництво, євроінтеграція, прикордонний регіон, Європейський інструмент сусідства та партнерства, Єврорегіональна політика.

Матьовка Т. В.

КЛАСТЕРИ У СФЕРАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методичних положень щодо перспективного економічного розвитку на основі стратегічних пріоритетів в контексті кооперації і агропромислової інтеграції, які є базовою основою для кластеризації агропромислового виробництва (АПВ), важливою складовою якої є харчова промисловість. Звідси за рахунок значних площ плодово-ягідних насаджень в регіонах Українських Карпат доцільно у харчовій промисловості створити плодово-ягідний кластер, а в Закарпатській області ще й виноградний кластер. Враховуючи наявність значних площ полонин в альпійській зоні за рахунок тваринницької галузі доцільно створити кластери по виробництву біомолока та біом’яса .

Ключові слова: теоретико-методичні положення, економічний розвиток, стратегічні пріоритети, кооперація і агропромислова інтеграція, кластеризація, агропромислове виробництво, харчова промисловість.

Морохович В.С.

СТАТИСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ МІГРАЦІЙНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті проаналізовано динаміку міграційного руху населення Закарпатської області. Розглянуто методологічні питання застосування лінійної регресійної моделі та екстраполяційних методів для прогнозування демографічних параметрів регіону, наведені алгоритми та результати розрахунку інтервальних прогнозних оцінок загальної, міжрегіональної і міждержавної міграцій населення по містах і районах Закарпаття.

Ключові слова: міграція, прогнозування, лінійна регресія, екстраполяція, лінія тренду.

Ценклер Н.І.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

У статті обґрунтовано теоретико-методологічні основи формування концепції трансформації економіки регіону в контексті активізації євроінтеграційних процесів. Розглянуто сутність євроінтеграції як форми міжнародної економічної інтеграції. Запропоновано авторський підхід до трактування змісту процесів трансформації економіки регіону. Виділено та охарактеризовано чотири основні напрями реалізації концепції трансформації економіки регіону в умовах євроінтеграції. Наголошено на важливості кластеризації у процесі активізації євроінтеграційних процесів на регіональному рівні.

Ключові слова: концепція, трансформація економіки, регіон, евроінтеграція, напрями реалізації, кластеризація.

Розділ 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гальків Л.І., Мацьків Г. О.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АНАЛІЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Фінансове забезпечення охорони здоров’я розглядається як один із основних чинників, що сприяють скороченню втрат людського капіталу, підвищують його якість, впливають на результативність усіх інших видів інвестицій у людський капітал. Розуміння фінансового забезпечення охорони здоров’я розкривається з позицій: змісту, суті; функціональної спрямованості коштів; бюджетних відносин, мети і завдань. Здійснено аналіз фінансування сфери охорони здоров’я в Україні. На основі виявлених проблем окреслено основні напрями реформування фінансового забезпечення вітчизняної системи охорони здоров’я.

Ключові слова: фінансування, охорона здоров’я, медицина, ідентифікація, аналізування, децентралізація, людський капітал , модернізація , інвестиції.

Getman O.

INNOVATIONS AS A KEY ELEMENT OF ECONOMIC SECURITY FOR LABOR MARKET BALANCING (BY EXAMPLE OF GERMANY)

The most important topics in Europe nowadays are economic security and competitiveness of labor market. They depend on innovations. Country's economic stability depends on innovation on a global market. Often such sentences as "we always did it this way" or "we are doing it traditionally" show limits for implementation of innovations. Everything what is new is difficult to realize and we don't want to change anything. Innovation often fails because we don't want to leave convenience. In this article author analyzed the innovative potential of a country, its society and its enterprises by example of Germany. Also the article compares innovative practices of Germany and Ukraine in order to show the reality in everyday life, especially into the labor attitudes. The main ideas referring to innovation won't come from the side of government or top-management of enterprises; it comes from each person that in turn depends on educational level of personality. Educational institutions have a great responsibility to prepare youth for future working life that will define their successful job and then, will develop domestic labor market. Economic security in the country and labor market security need a stable and fundamental educational system. Obviously, Ukraine is on its way to European integration. Therefore, the main task is to find ways to increase the interest of Ukrainian youth in the work IN and FOR the benefit of Ukraine in parallel attracting young "creative brains" from the EU to improve the quality of the domestic labor market. In comparison with Germany, Ukraine is rich on labor resources, but they have a low quality that is exacerbating the labor market imbalance. Therefore, lighting and adaptive implementation of the "German innovative model" to ensure the safety of the national labor market is interesting for us.

Keywords: education, globalization, innovative methods, innovative concepts, competitiveness, labor market, labor market security.

Гуменюк Ю.П.

РОЛЬ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОГО КОЛИВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

В статті досліджений взаємозв’язок продуктивності праці країни із зміною чисельності наявної робочої сили внаслідок міжнародної трудової міграції. Світова економіка розглядається як стратифіковане ціле, компоненти якого в короткостроковому періоді зазнають флуктуації значень продуктивності праці внаслідок трудової міграції. Значна увага в роботі присвячена людському інтелектуальному капіталу як ресурсу розвитку постіндустріального суспільства, від інтенсивності міжнародного руху якого залежать перспективи країн, поєднаних трудоміграційними коридорами.

Ключові слова: міжнародна трудова міграція, продуктивність праці, світова економіка, людський інтелектуальний капітал, ринок праці, ринкова економіка.

Кудінова А.В., Верба Д.В.

ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ СПОЖИВАННЯ

Стаття присвячена дослідженню глобальних трендів модифікації національних моделей споживання, взаємозв’язку рівня доходів та диверсифікації/концентрації споживчих видатків. Міжнародні порівняння виявили наявність певної «стереотипізації» споживчої поведінки: рівень доходів в країні нижчий за 17780 дол. США на рік на особу не дозволяє переважній більшості домогосподарств подолати домінування видатків на першочергові потреби, тому зростання доходів залишається для них визначальним чинником диверсифікації споживчого бюджету. Досягнення країною зазначеного рівня доходів, з одного боку, пов’язано з високою диверсифікацією споживчих видатків, зростанням економічних можливостей домогосподарств споживати блага, пов’язані з розвитком людських ресурсів, з іншого, супроводжується спаданням впливу доходів на міру диверсифікації споживчих видатків.

Ключові слова: диверсифікація/концентрація споживчих видатків, національна модель споживання, відносини споживання.

Луцків О.М.

ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ РЕСУРС ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА НАРОЩУВАННЯ

У статті основну увагу акцентовано на дослідженні особливостей відтворювальних процесів в регіонах України. Оцінено динаміку зміни частки проміжних витрат в регіональному розрізі впродовж 2006-2013 років. Проаналізовано відтворювальну структура регіонів України за різними видами економічної діяльності впродовж аналізованого періоду часу. Проведено аналіз рівня матеріаломісткості галузевої структури економіки регіонів України та порівняно її з європейськими стандартами. Оцінено рівень зношеності основних засобів та тенденції їх оновлення. Здійснено аналіз структури освоєння капітальних інвестицій за видами матеріальних активів в регіонах України.

Ключові слова: відтворювальні процеси, відтворювальний ресурс, економічний розвиток, витратність економіки, проміжне споживання, основні фонди.

Пробоїв О.А.

ПРОБЛЕМИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО СТАТУСУ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Досліджено геоекономічний статус України в глобальній економічній системі. Виявлено неконкурентоздатність вітчизняної економіки через дисбаланс усіх макроекономічних показників, відсутність належної інфраструктури, технологічну відсталість виробництва, низьку якість державних інституцій, високий рівень корупції, розвиток "тіньової" економіки, невиконання взятих на себе міжнародних зобов’язань, зволікання із проведенням реформ у податковій, бюджетній та судовій системі. Окреслено напрями проведення реформ для підвищення економічного статусу України в світі.

Ключові слова: геоекономічний статус країни, глобальна економічна система, міжнародні рейтинги, глобальна конкурентоспроможність.

 Стеблій Г.Я., Стасишин А.В., Калинець К.С.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Досліджується незаперечна єдність більшості основних сучасних економічних шкіл і теорій, що визнають необхідність державного регулювання. Аналізується успішність інструментів державного втручання в ринковий механізм через призму фіскальної і монетарної політики, теоретико-методологічну платформу яких формують дві наукові концепції - кейнсіанство і монетаризм. Останні відрізняються не так за суттю, як за формами державного впливу на національну економіку. Дискусійні питання між ними дозволяє розв‘язати теорія «великого неокласичного синтезу».

Ключові слова: держава, економічний інструментарій, кейнсіанство, макроекономіка, монетаризм, монетарна політика, теорія неокласичного синтезу, фіскальна політика.

Чеботарьов В.А.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

У статті на підґрунті розкриття змісту дефініцій «структура», «трансформація», «синергетика» та «інновація» доводиться необхідність розгляду суспільного розвитку як цілісних трансформаційних перетворень. Обґрунтовано, що з метою формування прогресивного розвитку агрегатів макро- і мікрорівнів методологічними засадами державної регуляторної політики слід виокремити „інноваційно-структурні процеси”. Наведено дефініцію, сутнісні риси цієї нової загальнонаукової категорії та принципову схему розвитку інноваційно-структурних перетворень у часі та просторі.

Ключові слова: методологія, інновація, структура, синергетика, трансформація, інноваційно-структурні процеси, державна регуляторна політика.

 Штулер І.Ю.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ ЗА ПЕРІОД 1990-2014 РР.

У статті досліджено динаміку валового внутрішнього продукту на душу населення України та Франції за останні 15 років. Встановлено причини, передумови та впливи на даний показник. Проведений порівняльний аналіз показників, що впливають на рівень ВВП на душу населення Франції та України, свідчить про необхідність термінового вирішення питань, підвищення конкурентоспроможності країни та сприяння її виходу на траєкторію стійкого економічного зростання. Визначено, що в сучасних умовах головне завдання держави – змінити модель розвитку, засновану на валових показниках екстенсивного виробництва. Також потребує оновлення практика вироблення політики становлення рівноваги в національній економічній системі.

Ключові слова: економічна система, рівновага, гомеостазис, стійкість, соціально-економічний розвиток.

Розділ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Artiukh Т., Grigorenko I.

STATE TECHNICAL REGULATION MEAT INDUSTRY IN UKRAINE

The purpose of the article is updating the scientific and methodological principles of technical regulation issues industry of meat in Ukraine. The study used methods of theoretical generalization and comparison, analysis and synthesis. The survey found that the national system of state regulation compliance of food in terms of quality needs to be changed, new methodological and methodical approaches to technical verification procedure, replacing the principles of priority control on the principles of support and development of food production.

Keywords: technical regulation, foods, examination, identification, standardization, industry of meat.

Григорьєв С.О.

СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

У статті досліджено сучасні тенденції розвитку галузі птахівництва в Україні в контексті статистичного аналізу динаміки поголів'я, виробництва основних продуктів — м'яса птиці та яєць, економічної ефективності реалізації. Відмічено головні пріоритети для подальшого розвиту птахівничої галузі, що полягають у впровадженні технологічних інновацій з селекції та племінної роботи, підвищенні генетичного потенціалу, оптимізації кормової бази та поліпшенню умов утримання відповідно до ветеринарно-санітарних норм з метою прискореного розвитку і насичення внутрішнього ринку високоякісною вітчизняною продукцією галузі, що в свою чергу гарантуватиме продовольчу безпеку держави, забезпечення переробної промисловості сировиною, населення — м'ясом та яйцями відповідно до норм споживання.

Ключові слова: продовольча безпека, виробництво, продукція птахівництва, м’ясо птиці, ринок яєць.

Ільєнко Н.О., Спасенко Ю.О.

РЕАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА – ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДІЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З КРАЇНАМИ ЄС

Стаття присвячена вивченню наслідків дії зони вільної торгівлі між Україною і країнами ЄС та її впливу на економіку країни, зокрема, на стан заробітної плати. Нинішня структура економіки не відповідає світовому рівню розвитку та вимагає більшої концентрації доданої вартості на власній території. Україна у своїй зовнішньоторговельній орієнтації продовжує вести традиційну експортну політику продажу сировини і напівфабрикатів, що заважає забезпеченню достатньої зайнятості населення, гідної заробітної плати та високого рівня життя. Запропоновано на всіх рівнях регулювання використання комплексного підходу до реформування заробітної плати як одного з основних індикаторів стану економічного розвитку країни.

Ключові слова: зона вільної торгівлі, реальна заробітна плата, структурна переорієнтація економіки, євроінтеграція.

Кальницька М.А., Гангур О.Ю.

СУТЬ ПОНЯТЬ «СТРАТЕГІЯ» І «ТАКТИКА» В ЕКОНОМІЦІ

Стаття присвячена висвітленню одних із найбільш значущих категорій в розвитку економіки – бізнесу - «стратегія» і «тактика». Проаналізовано всі плюси і мінуси в застосуванні цих понять в бізнесі. Автори акцентують увагу на розкритті сутності таких термінів, як «стратегія», «стратегія управління», «місія», «тактика». А також визначено ким і коли вперше були застосовані ці поняття.

Ключові слова: економіка, управління, бізнес, стратегія, тактика, місія.

Скринько Н.В.

НАЦІОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СПОЖИВАЧА

Стаття присвячена дослідженню основних характеристик і особливостей поведінки українського споживача. Досліджено, що визначальними факторами, що формують потреби вітчизняного споживача, є: традиційна направленість українського соціуму, яскраво виражена інтровертність, національний індивідуалізм, консерватизм, відсутність агресивності, терпимість, емоційність, чутливість, сенсорність та жіночність національного характеру.

Ключові слова: менталітет,ментальність, національний характер, споживач, поведінка споживача.

Таран-Лала О.М.

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

В статті визначено проблеми функціонування споживчої кооперації як соціально-економічної системи в нових економічних умовах. Проведено аналіз процесу реалізації в соціально-економічних системах функції організації, адаптації і регулювання на основі проведення соціологічного опитування керівників системи споживчої кооперації різних ієрархічних рівнів.. Розглянуто питання, що розкривають соціально-організаційні і організаційно-управлінські проблеми активізації процесів соціально-економічного розвитку системи споживчої кооперації. Науково сформовано і визначено пропозиції по підвищенню ефективності і активізації процесів соціально-економічного розвитку споживчої кооперації.

Ключові слова: держава, державне регулювання, споживча кооперація, соціально-економічна система, соціально-економічний розвиток.

Томілін О.О.

СИСТЕМА СТРУКТУРНИХ ЧИННИКІВ ТА ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Стаття присвячена висвітленню проблемних питань, що пов’язані з галузевою структурною політикою у сфері виробництва бурякоцукрового підкомплексу. Здійснено комплексний аналіз сучасного стану міжгалузевих економічних відносин у сільському господарстві, зокрема проведено аналіз виробництва цукрових буряків. Узагальнено тенденції розвитку цукрової промисловості; розкрито сутнісну основу та еволюцію галузевої структурної політики у сфері виробництва бурякоцукрового підкомплексу. Здійснено теоретико-методологічне обґрунтування ефективності структурних змін у міжгалузевих відносинах у динамічному ряду на підставі виділення трьох періодів розвитку бурякоцукрового підкомплексу України.

Ключові слова: цукрова промисловість, міжгалузеві економічні відносини, структурна політика, структурні чинники, бурякоцукровий підкомплекс.

Черленяк І.І.

РИЗИКИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

У статті проблему постіндустріального переходу розглянуто на основі моделі економічної самоорганізації. Визначено особливості постіндустріальної фази нової економіки. Постіндустріальний перехід – якісний стрибок через низку бар’єрів росту до нової композиції провідних факторів виробництва, нового смислового ланцюжка цінотворення, нових провідних смислів економічного та соціокультурного життя. Для промоції в українську економіку виробництв постіндустріальної природи необхідна розробка методик оцінювання рівня «постіндустріальності» вітчизняних фірм. А для формування підстав постіндустріального переходу Україні потрібна державно-приватна партнерська система підтримки «популяції» постіндустріальних фірм.

Ключові слова: постіндустріальний перехід, ризики, нова економіка, самоорганізація, фірма, технології, національне господарство.

Розділ 4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ

Баран Р.Я., Романчукевич М.Й.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вдосконалено методику оцінки ефективності використання веб-сайту туристичних підприємств, яка дозволяє підвищити їх прибутковість з використанням сучасних інструментів Інтернет-маркетингу. Вдосконалено методику підвищення ефективності просування туристичного продукту через Інтернет, яка містить десять параметрів і дозволяє порівнювати сайти туристичних компаній в кількісному вимірі. Показано, що підвищення ефективності просування турпродукту в Інтернеті є важливим чинником підвищення його конкурентоспроможності.

Ключові слова: ефективність,Інтернет-технології, веб-сайт, просування.

Баюра В.І.

ОПТИМІЗАЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В БРЕНДИНГУ

Стаття присвячена оптимізації процесу ціноутворення брендових товарів. Запропоновано алгоритм розробки ціни, що включає позиціювання товару і вираження ідентичності бренду, а також забезпечення відповідних прибутків в каналах розподілу. Уточнено методологічні засади використання вертикальних маркетингових систем розподілу в процесі ціноутворення брендового товару.

Ключові слова: бренд, ціна, ціноутворення, позиціонування, маркетингова система розподілу.

Бондаренко С.А.

ФОРМУВАННЯ БРЕНД-АРХІТЕКТУРИ ВИНОРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто питання щодо поняття бренд-архітектури, яка організовує і структурує портфель брендів, визначаючи роль брендів і природу відносин між ними і між різними контекстами ринку для виноробних підприємств. Установлено, що для виноробних підприємств важливо сфокусуватись на можливості отримати найбільший прибуток від існуючих брендів шляхом оптимізації процесу управління ними та розподілу ресурсів в межах існуючого портфеля брендів. Доведено, що для вітчизняних виноробних підприємств більш прийнятним є термін «парасолька брендингу», що сприяє розподілу цінності основної марки на значну кількість субмарок. Пропонуються можливі шляхи розвитку успішних брендів українських виноробних компаній через: лінійні розширення, інновації, трансформацію дистрибуції, репозиціонування, сучасні технології і засоби реклами або комунікацій, спрямовані на адаптацію цінності бренду до існуючих конкурентних умов.

Ключові слова: бренд, торгова марка, брендинг, бренд-архітектура, виноробні підприємства, ринок винограду і вина, моделі побудови архітектури бренду.

Ганечко І.Г., Афанасьєв К.М.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

В статті проведено аналіз тенденцій розвитку інноваційної діяльності в Україні за останні роки. Зміни в області інновацій простежено за динамікою Глобального індексу інновацій, рейтингу найбільш інноваційних економік світу, індексу конкурентоспроможності, індексу економічної свободи та індексу легкості ведення бізнесу в Україні в порівнянні з іншими країнами світу. Визначено, що якість освіти та кваліфікації значною мірою впливають на економічний та соціальний розвиток країни в довгостроковій перспективі. Вказано на необхідність урядових ініціатив, які б сприяли збереженню високопрофесійного кадрового потенціалу. Проаналізовано вплив ряду дестабілізуючих чинників, які гальмують інноваційний розвиток в Україні.

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, інформаційні технології, конкурентоспроможність, економічна свобода, економіка знань.

Дзюба Т.А.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

В теперішній час дедалі більшої актуальності набуває питання аналізу динаміки фінансового стану підприємства. Саме стійкий фінансовий стан промислових підприємств є передумовою добробуту працівників підприємства, своєчасного і в повному обсязі виконання бюджету, стабілізації економіки країни загалом. Фінансовий стан обумовлює конкурентоспроможність підприємства, його здатність підтримувати досягнутий рівень виробничої потужності. Будь-яке сучасне підприємство, функціонуючи в жорстких умовах ринкової економіки, може зіткнутися з проблемою різкого погіршення фінансової ситуації чи навіть банкрутства. У статті здійснюється аналіз фінансового стану підприємств машинобудування на прикладі окремих підприємств Хмельницької області. Проведений аналіз показав, що фінансово-економічні результати на підприємствах, обраних для аналізу, з кожним роком змінювались в гіршу сторону. Таким чином, запропоновано перелік заходів для покращення фінансової діяльності підприємств машинобудування.

Ключові слова: фінансовий стан, актив та пасив підприємства, необоротні активи, оборотні активи, власний капітал, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання.

Дідик А.М.

ПАРАМЕТРИ ОЦІНЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОГО ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

У статті виокремлено, систематизовано та надано змістову характеристику параметрам оцінювання податкової конкурентоспроможності підприємств у контексті забезпечення їхнього полікритеріального розвитку. У перелік таких параметрів включено платників податків, об’єкти і бази оподаткування, ставки податків, порядок обчислення податків, податкові періоди, строки та порядок сплати податків та дати виникнення податкового зобов’язання.

Ключові слова: оцінювання, параметр, податкова конкурентоспроможність, розвиток, полікритеріальний розвиток.

Добрянська В.В., Дука С.М., Остапенко І.Г.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНИХ ЗВЕРНЕНЬ

Авторами досліджено ефективність впливу складових реклами на свідомість аудиторії. В роботі виявлено основні проблеми формування рекламних текстів та використання візуальних елементів реклами. Проведено маркетингові дослідження впливу на аудиторію слоганів відомих компаній та популярності їх брендів. Проведені дослідження довели, що слоган будь-якої компанії є не тільки оригінальним фірмовим девізом, а й дозволяє підкреслити основні переваги товару, сприяє його вибору. У боротьбі за імідж перемагають не ті фірми, які використовують агресивну рекламу та багато засобів популяризації марки, а ті, які знайшли один яскравий і привабливий символ або аргумент.

Ключові слова: реклама, слоган, марка, бренд.

Кампо Г.М.

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

У даній статті визначено основні проблеми фінансування інноваційної діяльності підприємств, розкрито теоретичні засади інноваційної діяльності, здійснено аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні, наведено основні напрями інноваційної активності та запропоновано деякі шляхи стимулювання інноваційної діяльності.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність підприємств, джерела фінансування інноваційної діяльності.

Кирлик Н.В.

КОУЧИНГ – СУЧАСНИЙ IНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ЛЮДСЬКИЙ КАПIТАЛ ПРАЦIВНИКА ПIДПРИЄМСТВА

У статті проведено теоретичний аналіз дефініції «коучинг» в розрізі людського капіталу та потенціалу працівника, сформовано два підходи до трактування досліджуваної категорії. Визначено як саме впливають інструменти коучингу на окремі складові людського капіталу працівника та підприємства. За результатами дослідження встановлено, що використання коучингу є важливою та ефективною технологією в розвитку людського капіталу працівників та в управлінні підприємством в цілому.

Ключовi слова: коучинг,складовi людського капiталу, персонал, технології, пiдприємство, потенцiал.

Колісник Г.М., Штулер Г.Г.

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ: СТРАТЕГІЧНИЙ ОРІЄНТИР

В статті досліджено, виявлено й структуровано елементи системи управління витратами котра спрямована на ідентифікацію всіх механізмів створення вартості на підприємстві. В статті доведено, що комплекс критеріїв процесу управління витратами повинен розглядати стратегію організації крізь призму системи показників, що охоплює всі сфери діяльності та забезпечуватися певною методикою для створення системи збалансованого управління. На основі теоретичного обгрунтування сучасної системи управління витратами запропоновано та розкрито систему показників, які виступають концептуальною основою для реалізації стратегії розвитку та отримання бажаних результатів.

Ключові слова: витрати, управління витратами, система управління витратами, процес управління, структура системи управління витратами.

 Korzhenko K.A.

THE EFFICIENCY OF PROMOTION POLICY OF TEA TRADE MARK UNDER DOMESTIC MARKET CONDITIONS

The article dedicates the efficiency of promotion policy of tea trade mark under domestic market conditions. Current activity of TM Alokozay Tea has been selected as an example for research. By analyzing there have been revealed the main communication instruments: public relations, advertising and sales promotion. Those basic instruments aren’t effective enough, because of having number of disadvantages, such us the high costs, unfocusing on the conclusive users, narrowly directed advertising campaign etc. The article contains online research to establish the consumer awareness to Alokozay Tea Company. The results of internet investigations confirmed the poor consumer’s informativity about this trade mark and the non-availability in the wide retail access. To improve promotion efficiency, the author proposed the following: to expand the distribution system (access to large retailers); to increase the scale of advertising campaign and introduce instant sales promotion. In conclusions, the author indicates the necessity to conduct comprehensive assessment of major financial and economic indicators, which reflects how well the company operates in the market and how well invested efforts, money and resources reproduce the final results.

Keywords: efficiency, promotion policy, communication, advertising, public relations, sales promotion, tea, consumer, trade mark, market.

Коць І.І.

ДВОПОЗИЦІЙНА ТИПОЛОГІЯ ТОЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті обґрунтовано актуальність розроблення двопозиційної типології толінгових операцій як комплексної інформаційної бази про різні особливості, параметри та схеми реалізації толінгових операцій для їхнього замовника та виконавця. На підставі узагальнення наукової та нормативно-правової бази, а також практики функціонування підприємств у толінговій сфері запропоновано типологізувати толінгові операції за низкою істотних й незалежних ознак: видами робіт переробного підприємства, складом учасників, пріоритетними мотивами здійснення, формою розрахунків між замовником та виконавцем, територіальним принципом реалізації готової продукції, місцем у діяльності підприємства, рівнем самостійності переробного підприємства, територіально-державними позиціями (місцем знаходження) замовника та виконавця, сировинною базою, рівнем комплексності (складом) сировинної бази, терміном здійснення, періодичністю здійснення, збалансованістю впливу на діяльність контрагентів, рівнем впливу на розвиток діяльності підприємства. Надано змістову характеристику кожного виокремленого виду толінгових операцій за відповідними ознаками розмежування в межах розробленої типології.

Ключові слова: толінгові операції, замовник, виконавець, давальницька сировина, переробка, типологія.

Кузьмак О.І.

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СЕРВІСНО-ВИРОБНИЧОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглядається економічна сутність бенчмаркінгу, його значення та роль в діяльності сучасних комунальних та промислових підприємств і в економіці в цілому. Досліджено інформаційне забезпечення комунального господарства з застосуванням бенчмаркінгу. Запропоновано створення державного інформаційного центру та визначено переваги створення інформаційного центру на рівні міста. Обґрунтовано позитивні зміни інформатизаційного забезпечення комунального господарства міста на основі бенчмаркінгу.

Ключові слова: бечмаркінг, інформація, інформаційне забезпечення, інформаційний центр, інформаційна база, інформатизація системи управління.

Ліганенко І.В.

РЕСУРСНО-КОМПЕТЕНЦІЙНИЙ БАЗИС СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

У статті проаналізовано проблеми в управлінні стратегічними змінами на виробничих підприємствах, що дало можливість виявити недостатній рівень ресурсно-компетенційного базису – спеціальної підготовки персоналу підприємств щодо розуміння і підтримки проведення змін. Доведена важливість формування профілю (моделі) компетенцій для забезпечення управління стратегічними змінами на підприємстві. Установлено, що суттєвим резервом підвищення ефективності діяльності підприємств є забезпечення мотиваційних механізмів розвитку персоналу, який стає важливішою складовою частиною організаційно-економічного механізму та створенням гнучких організаційних форм.

Ключові слова: компетенції, стратегічні зміни, ресурсно-компетенційний базис, мотиваційний механізм розвитку персоналу, розвиток виробничого підприємства, управління розвитком виробничого підприємства.

Лобза А. В., Бикова А.Л., Семенова Л.Ю.

ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ НАЙМУ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

У статті висвітлено основні аспекти ефективної системи управління наймом персоналу, розкрито сутність актуальних персонал-технологій стосовно набору та відбору персоналу на вітчизняних підприємствах різних форм власності проаналізовано їх особливості та обґрунтовано необхідність їх застосування і комплексного використання. У матеріалах дослідження наведено приклади впровадження сучасних персонал-технологій із забезпечення ефективного найму.

Ключові слова: набір та відбір персоналу, сучасні персонал-технології, управління наймом, профіль посади, еxecutive search, хедхантинг, рекрутинг, скринінг.

Поліщук В.В.

МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВИБОРУ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ НЕЧІТКИХ УМОВАХ

Розроблено модель оцінювання ефективності та вибору автоматизованих інформаційних систем (АІС) прийняття рішень у нечітких умовах та запроектовано її програмну реалізацію. Дана модель враховує невизначеність вхідних даних, специфіку функціонування області АІС та оцінює ефективність по фіксованих критеріях згідно міжнародному стандарту ISO 25010:2011. Розроблена модель базується на дворівневій структурі множини критеріїв та їх під критеріїв і відноситься до задачі багатокритеріального вибору альтернатив. У статті розглянуто приклад роботи моделі для оцінювання АІС управління фінансами підприємств.

Ключові слова: оцінювання, багатокритеріальний вибір, автоматизовані інформаційні системи, ефективність АІС, міжнародний стандарт оцінювання, управління фінансами.

Попова Н.В.

МАРКЕТИНГ ДОВІРИ ЯК СУЧАСНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

В статті розглядаються теоретико-методологічні аспекти розвитку маркетингу довіри на прикладі підприємств транспортно-логістичної системи. Визначені принципи впровадження маркетингу довіри. Виділені основні результати та вигоди, які матиме підприємство від впровадження маркетингу довіри в умовах VUCA-світу. Розглянуті особливості застосування інструментів маркетингу в умовах реалізації концепції маркетингу довіри, а також етапи розвитку довірчих відносин зі споживачами та іншими стейкхолдерами. Запропонована концептуальна модель розвитку маркетингу довіри, реалізація якої дозволить підприємствам транспортно-логістичної системи підвищити ефективність діяльності в умовах VUCA-світу.

Ключові слова: маркетинг довіри, довіра, принципи маркетингу довіри, підприємства транспортно-логістичної системи, стейкхолдери, VUCA-світ.

Рифяк Р.Р.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

В статті здійснено діагностику структури та динаміки розвитку ринку автомобілів України впродовж 2010-2014 рр. Запропоновано методичний підхід, який передбачає визначення динаміки розвитку автомобільного ринку в розрізі автомобільних марок; оцінку структури роздрібного продажу автомобілів у регіональному зрізі; визначення рівня монополізації та концентрації на автомобільному ринку; визначення частки сукупних продажів автомобілів в Україні, що показує монопольність ринку; визначення рівня конкурентоспроможності на автомобільному ринку України. Практична реалізація даного методичного підходу дозволила встановити, що ринок автомобілів в Україні перебуває на стадії уповільнення темпів розвитку. Це насамперед відобразилося на кількості продажів автомобілів. За досліджуваний період на внутрішньому товарному ринку відбулась зміна пріоритетів споживачів з дешевих автомобілів до більш якісних, про що свідчить ТОП-5 продажів у 2015 р. Позитивом є і те, що ринок автомобілів в Україні є не монопольний, а конкурентний.

Ключові слова: ринок автомобілів, внутрішній ринок, динаміка розвитку, монополізація, методичний підхід.

Саух І.В.

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ КАДРОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена розробці методичного супроводу стратегічного аналізу організаційного та кадрового забезпечення потенціалу туристичних підприємств в межах концепції динамічних здатностей. Автором визначено недоліки ресурсного підходу, спрямованого на аналіз внутрішніх можливостей та ресурсів підприємства, що обумовило трансформацію традиційних методичних та прикладних аспектів стратегічного аналізу. Уточнення поняття динамічних здатностей (властивостей) та ключових компетенцій надало можливість запропонувати методичний супровід стратегічного аналізу кадрового та організаційного забезпечення потенціалу підприємств в межах концепції динамічних здатностей, що базується на методиці бальної оцінки. Запропоновану методику апробовано на туристичних підприємствах, що дозволило сформувати їх інтегральні показники та визначити рейтинги кадрового та організаційного потенціалу.

Ключові слова: стратегічний аналіз, кадрове забезпечення, організаційне забезпечення, потенціал, туристичні підприємства, динамічні здатності, ключові компетенції, конкурентні переваги.

Сомов Д.О.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглядається проблема адаптації з урахуванням впливу на неї особливостей структури та системи управління суб’єктів господарювання. Проаналізовані сучасні підходи до розуміння сутності адаптації підприємства. Виділені недоліки кібернетичного, системного та процесного підходів до адаптації підприємства. Запропоновано розглядати адаптацію підприємства як сукупність перманентних процесів адаптації, що відбуваються в різних підсистемах та на різних ієрархічних рівнях системи управління організацією. Показано взаємозв’язок адаптації з функціями регулювання та координації. Запропоновано організаційно-управлінський механізм процесу адаптації підприємства з урахуванням особливостей оперативного, тактичного та стратегічного видів управління підприємством.

Ключові слова: адаптація, організація, система, процес, кібернетичний підхід, структура управління, функції менеджменту.

Фещур Р.В., Тимощук М.Р., Яворська Н.Р.

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Розкрито сутність методологічного базису соціально-економічної взаємодії (СЕВ) суб’єктів господарювання з навколишнім, внутрішнім і зовнішнім середовищем. Встановлено, що понятійний базис методології СЕВ утворюють такі категорії, як система, зв’язок, взаємодія, соціально-економічна взаємодія, корпоративна соціальна відповідальність, а концепція корпоративної соціальної відповідальності становить методологічну основу СЕВ. На підставі проведених досліджень визначено, що взаємодія підприємств із середовищем функціонування є вирішальним фактором впливу на його цілеспрямований розвиток, і ця взаємодія відбувається на засадах відповідальності та партнерських відносин зі стейкхолдерами. Аргументовано ряд засадничих принципів, на які спирається здійснення СЕВ.

Ключові слова: соціально-економічна взаємодія, цілеспрямований розвиток, корпоративна соціальна відповідальність, методологія, стейкхолдери.

Чорна М.В., Кушнір Т.Б., Волосов А.М.

СВІТОВИЙ РІТЕЙЛ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ

У статті пропонуються результати дослідження тенденцій розвитку закордонної торгівлі останнього десятиріччя. Виявлено характерні риси трансформаційних процесів в роздрібній торгівлі, які висвітлюють еволюцію торгових форматів традиційної торгівлі в електронну. Досліджено динаміку показників конкурентоспроможності світових лідерів роздрібної торгівлі: роздрібного товарообороту (у т.ч. від закордонних операцій), чистої рентабельності, рентабельності активів.

Ключові слова: торговельні мережі, роздрібний товарооборот, рентабельність, конкурентоспроможність, формат, традиційна торгівля, e-commerce.

Шевчук Н.С., Гайдаєнко О.М.

АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Досліджено теоретичні засади оцінки забезпеченості та ефективності використання ресурсів суб’єктів господарювання в контексті оптимізації управління бізнес-процесами з метою удосконалення інструментарію управлінського аналізу в умовах прояви кризових явищ. Розроблена система показників аналізу ресурсного потенціалу підприємства та критеріїв їх вибору, які доцільно координувати з низкою бізнес-процесів на підприємстві відповідно ієрархічних рівнів менеджменту. Все це надає можливість комплексної та цілісної оцінки при формуванні інтегральних економічних показників процесів забезпечення та використання виробничих ресурсів.

Ключові слова: ресурси, управління, ресурсний потенціал, оптимізація, ефективність, бізнес-процес, управлінське рішення.

Шот А.П.

ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА СТАН ДЕБІТОРCЬКО-КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ

У статті розглянуто причини фінансової кризи в Україні, фактори, що сприяли падінню рівня національної економіки. Здійснено аналіз структури та динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств Львівщини. Визначено чинники фінансової кризи підприємств, причини та наслідки кризи неплатежів, дана оцінка стану розрахунків з дебіторами та кредиторами. Для підвищення рівня ділової активності підприємств Львівщини запропоновано використовувати сучасні методи управління заборгованістю та оптимізації витрат.

Ключові слова: дебітори, кредитори, заборгованість, фінансова криза, розрахунки, управління дебіторською заборгованістю.

Шуміло О.С.

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: СИСТЕМНО-КІБЕРНЕТИЧНИЙ ПІДХІД

Визначено суть системи управління економічною безпекою торговельного підприємства, її функції та завдання. Зазначено фундаментальні аспекти формування, функціонування та дослідження систем як з точки зору кібернетики, так і з точки зору систем, що покладені в основу системно-кібернетичного підходу. Також досліджено функціонування системи управління економічною безпекою торговельного підприємства відповідно до законів і принципів кібернетики.

Ключові слова: система управління, системно-кібернетичний підхід, торговельне підприємство, економічна безпека.

Розділ 5. ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

Аржевітін С.М.

МОНЕТАРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПОТОЧНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАДАЧІ

В статті проведено аналіз державного реформування монетарної сфери економіки та фінансового сектору з позиції економічної ефективності імплементації ключових програмних документів, стратегій та угод. Дано оцінку поточних викликів та задач монетарного регулювання економіки України.

Ключові слова: монетарне регулювання економіки, розвиток фінансово сектору, стратегія монетарної політики, структурні дисбаланси в економіці, основні засади грошово-кредитного регулювання.

Барановський О.І.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Розглянуті результати досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених проблематики інституту боргових відносин; формування, обслуговування і погашення державного боргу; боргової безпеки. Висвітлена еволюція становлення інституту боргових відносин і боргового ринку. Наведена характеристика особливостей теорій державного боргу та парадигм поглядів на це явище, які сформувались у рамках класичної школи політекономії, кейнсіанства і кейнсіанськи орієнтованих та неокласичних напрямів економічної теорії. Представлені погляди дослідників на перекладання тягаря боргу на прийдешні покоління; спосіб фінансування бюджетного дефіциту (позики чи інфляційний податок); дію ефекту заміщення; формування державних «фінансових пірамід»; взаємозалежність державного боргу та інфляції; природні і конституційні обмеження при залученні державою позик; основні концепції сучасної теорії зовнішньої заборгованості. Сформульоване авторське бачення сутності боргової безпеки держави та її взаємозв’язку з іншими різновидами фінансової безпеки держави.

Ключові слова: борг, інститут боргових відносин, державний борг, борговий ринок, боргова безпека, теорія боргового навісу.

Бачо Р.Й.

ОЦІНКА РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НЕБАНКІВСЬКИМИ ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ

В статті здійснено оцінку рівня забезпеченості регіонів України небанківськими фінансовими послугами на основі авторської методики. Отримання результатів розрахунку індексу забезпеченості регіонів України небанківськими фінансовими послугами дозволяє виділити три групи регіонів, залежно від ступеня насичення небанківських фінансових послуг: ненасичені, достатньої насиченості та перенасичені небанківськими фінансовими послугами. В статті доведено, що перенасиченість ринку призводить до надлишкової пропозиції фінансових послуг, результатом чого можуть погіршуватись конкурентні умови, відбуватись негативні явища скорочення кількості фінансових установ, їх структурних підрозділів та звільнення працівників цих установ. Результати дослідження свідчать про недостатню стратегічну спрямованість наявного потенціалу ринків небанківських фінансових послуг, що суперечить принципам сталого розвитку та вимагає вдосконалення існуючих підходів.

Ключові слова: небанківські фінансові установи, регіон, забезпечення небанківськими фінансовими послугами, депресивні та розвинуті регіони, Нацкомфінпослуг.

Гончаренко М.Л.

ІНВЕСТИЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ОСОБЛИВОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ

Стаття присвячена питанням  інвестування  сфери вищої освіти в рамках стратегії її реформування.   В останні роки спостерігалось зниження бюджетних асигнувань в цю сферу та зменшення притоку коштів від індивідуальних інвесторів. Основним питанням в притягненні інвестиційних коштів є їх окупність та позитивний ефект, який отримує кожний з інвесторів та національна економіка в цілому. Тому на рівні держави необхідною є оцінка приросту валового внутрішнього продукту, національного доходу і позитивних соціальних екстерналій, які спостерігаються від отримання освіти членами суспільства. На рівні індивідуальних інвесторів рішення про інвестиції приймається на основі оцінки майбутніх доходів і співставлення їх з витратами. Це можливо тільки при несумнівному застосуванні отриманих знань і навичок на ринку праці,  який  на  даний  час  демонструє  наявні  диспропорції  попиту і пропозиції.

Ключові слова: вища освіта, інвестор, інвестиції, інвестиційний процес, інвестиційна привабливість.

Давиденко Н.М.

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ

У статті досліджено систему факторів впливу на формування фінансової стійкості та сформовано підхід до визначення та забезпечення фінансової стійкості підприємства в умовах сучасних викликів та загроз. Відмічено, що головними принципами підтримання фінансової стійкості є: активне реагування на зміни внутрішніх та зовнішніх факторів; системність управління; врахування можливості реалізації ризиків; використання показників, що дають змогу надати реальну оцінку фінансової стійкості підприємства; інтегрованість із загальною системою управління; орієнтир на досягнення стратегічних цілей підприємства; розроблення та використання якісного інструментарію обґрунтування фінансових рішень в умовах невизначеності та ризику.

Ключові слова: фінансова рівновага, фінансова стійкість, фінансова стратегія, фінансові ресурси, механізм забезпечення фінансової стійкості, ризик, невизначеність.

Жовтанецька Я.В.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Розкрито сучасні теоретичні підходи до трактування економічного змісту дефініції "банківська криза", зовнішніх й внутрішніх чинників її виникнення та поширення. Представлено авторський підхід до систематизації причин, симптомів і факторів виникнення банківських криз на мега-, макро-, мезо- й мікрорівнях, їх ознак та методів ідентифікації. Обґрунтовано необхідність виокремлення організаційних, фінансових та ринкових чинників появи кризових явищ і загроз у фінансовій діяльності банків на мікрорівні.

Ключові слова: банківська криза, неплатоспроможність, макроекономічні дисбаланси, відтік депозитів, банківська паніка, неефективна діяльність.

Жувагіна І.О., Філіпішина Л.М.

РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГУ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕТИВИ СУЧАСНОСТІ

У науковій статті розгляну то основопо ложні етапи становле ння та розвитку електрон них торговел ьних систем на фондовом у ринку країни. Визначен а сутність та представ лена класифік ація Інтернет -трейдингу за основним и економіч ними елемента ми. Запропон ований алгоритм проведен ня торгів цінними паперами через систему Інтернет -трейдингу. Окреслен і основні переваги та недоліки інтернет – трейдинг у в сучасних умовах господар ювання. Проаналі зовано стан та перспект иви розвитку у напрямку Інтернет -трейдингу на фондовом у ринку України.

Ключові слова: інтернет-технології, інтернет -трейдинг, фондовий ринок, ринок цінних паперів, фондова біржа, котирува ння, онлайн-брокер, інвестиц ії, інвестор-трейдер.

Здреник В.С.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ

У статті здійснено узагальнення та огляд сучасних підходів до трактування «інвестиційного потенціалу підприємства», на основі цього наведено власне розуміння інвестиційного потенціалу як можливість використання інвестиційних ресурсів при вирішенні завдань. Наведено фактори, які потрібно враховувати для оцінки інвестиційного потенціалу підприємства, а також принципи, якими необхідно керуватись для формування та розвитку інвестиційного потенціалу підприємства. Розглянуто основні методичні підходи до оцінки інвестиційного потенціалу підприємства та його складових.

Ключові слова: інвестиції, потенціал, інвестиційний потенціал, підприємство, інвестиційна діяльність, інвестиційні ресурси, інвестори.

Кампо Г.М., Розман О.В.

ЕНДАУМЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОЗАБЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

У даній статті висвітлена проблематика недостатності фінансування місцевих бюджетів, внаслідок чого місцеві громади не мають можливості фінансово забезпечувати різноманітні соціальні заходи в достатній мірі. Запропоновано створити додаткове джерело забезпечення місцевих громад коштами, яке б дозволило їм стати фінансового самостійними, - ендаумент. Розглянуто сутність ендаументу, наведено його характеристику, механізм фінансування та управління, а також висвітлено зарубіжний досвід функціонування ендаументу та способи його застосування в Україні. Окрім цього окреслено можливі перепони для впровадження ендаументу в Україні та способи їх нівелювання.

Ключові слова: ендаумент, місцеві бюджети, місцеві громади, фінансове забезпечення, законодавство.

Кузьмак О.М.

МЕХАНІЗМИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ

У статті досліджено процес управління кредитним ризиком у вітчизняних банківських установах. Визначено роль, практику використання та шляхи вдосконалення методів управління кредитним ризиком. Виокремлено методи управління кредитним ризиком. Розглянуто особливості та види вітчизняного і зарубіжного досвіду страхування банківських ризиків. Виділено pяд пepeваг пpoгpами кoмплeкcнoгo банкiвcькoгo cтpаxування та cтpимуючі чинники викopиcтання укpаїнcькими банками данoгo виду страхування. Досліджено сутність та практику використання лімітування вітчизняними банками. Запропоновано напрями розвитку механізмів нейтралізації банківських ризиків.

Ключові слова: ризик, кредитний ризик, управління ризиками, диверсифікація, лімітування, страхування ризиків.

Лемішко О.О.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ І ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

У статті представлено аналітичний огляд базових положень концепції стійкого розвитку і концепції вартості капіталу підприємства, визначено взаємозв’язок і взаємозалежність науково-обгрунтованих принципів, а також генезису даних концепцій. Доведено, що стійкий розвиток синтезує в собі сукупність властивостей капіталу (у тому числі вартість капіталу, яка визначається функціональними залежностями між його складовими) і активів (рентабельність активів та їх динаміка). Запропоновано подальшу уваги зосередити на визначенні оціночних індикаторів результативності стійкого розвитку, які дозволять оптимізувати вартість капіталу та обрати найбільш вигідну для підприємства стратегію розвитку.

Ключові слова: концептуальні основи, стійкий розвиток, вартість капіталу, оптимізація структури, теоретичні засади.

Mokrišová V., Hvizdová E.

SOCIAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL TAXES

This paper aims at investigation of environmental taxes in the Slovak tax system as a system tool affecting the business environment as well as an integral part of state social policy. It is based on theoretical knowledge and definition of environmental tax terminology at home and abroad. It presents approaches to understanding environmental taxes and analyzes the possibilities and the current legislative regulation of environmental taxes and their position in the tax system of the Slovak Republic. It refers to the factors that differentially affect and cause differences in their impact on social aspects and effectiveness of environmental taxes in society.

Keywords: ethics and morality, environmental tax, tax rate, tax base, social policy.

Рогов Г.К.

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ КОРПОРАТИВНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У статті досліджено проблеми, пов’язані з формуванням бюджетного механізму корпоративного сталого розвитку. Проаналізовано вплив бюджетного механізму на екологічну й соціальну складові корпоративної стійкості та інституційне середовище. Визначено зв’язок таргетування інфляції, дотримання обґрунтованих обмежень дефіциту бюджету, зокрема квазіфіскального, та обсягів і структури державного боргу з корпоративним соціальним розвитком. Доведено, що бюджетний механізм втрачає функцію стимулювання корпоративного сталого розвитку в екологічному вимірі. Обґрунтовано трансформації бюджетного механізму, необхідні для стимулювання корпоративного сталого розвитку.

Ключові слова: бюджетний механізм, сталий розвиток, корпоративна стійкість, інституційне середовище, дефіцит бюджету, екологічний податок.

Савицька О.І., Феденко К.О.

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

У статті розглянуто сутність фінансового потенціалу регіону, яка характеризується з різних точок зору: ресурсного, комбінованого та екстремального підходів. Також приділена увага основним його складовим, що відображаються в бюджетному, податковому, ресурсному, експортно-імпортному та інших потенціалах. Було оцінено рівень розвитку деяких регіонів, визначивши ступінь впливу різних факторів, починаючи від показників заробітної плати до перестрахування операцій у зовнішньоекономічній діяльності. У статті прораховано та встановлено зв’язки між результативним показником діяльності регіону та різними факторами впливу за допомогою проведення регресійного аналізу та визначення кореляційної залежності між ними.

Ключові слова: фінансовий потенціал, регіон, експорт, імпорт, перестрахування, валовий регіональний продукт.

Сидорчук А.А.

НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Досліджено мікро- та макроекономічні передумови формування інвестиційного портфелю домогосподарств як суб'єкта фінансових відносин у суспільстві. Мікроекономічні передумови зумовлені різним співвідношенням форм багатства домогосподарства упродовж його життєвого циклу та втратою вартості грошей у часі. Макроекономічні передумови мають за основу підхід, за яким обсяги заощаджень в економіці країни дорівнюють інвестиціям усіх суб’єктів економічної системи. Встановлено, що відсоткова ставка як інструмент фінансового ринку «об’єднує» макро- та мікроекономічний аспект інвестиційного портфеля домогосподарства. Розглянуто необхідність підвищення рівня фінансової грамотності населення України. Запропоновано шлях збільшення добробуту домогосподарств України у пенсійний та передпенсійний періоди — заощадження упродовж періоду їхньої трудової активності.

Ключові слова: домогосподарство, фінанси домогосподарств, інвестиційний портфель домогосподарств, добробут домогосподарства.

Стойка В.С.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ ТА ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ

Стаття присвячена дослідженню економічної сутності банківських криз та причин їх виникнення. Досліджено особливості функціонування комерційних банків і специфіку прояву та розгортання кризових процесів у банківській діяльності. Описано здатність банківських криз впливати на систему економічних відносин як всередині країни, так і за її межами. Розглянуто підходи як класиків економічної теорії, так і сучасних вчених до розуміння криз у банківській діяльності та їх наслідків для економіки. Виділено поняття «криза банку» та «криза банківської системи», а також дві моделі банківських криз – «набіг на банки» та «банківська паніка». На основі аналізу причин банківських криз, визначених різними дослідниками, запропоновано поділяти їх на зовнішні (спільні для банківського сектору) та внутрішні (притаманні певному банку).

Ключові слова: банки, банківські системи, банківські кризи, криза банку, криза банківської системи, причини виникнення криз, зовнішні і внутрішні причини банківських криз.

Фуксман О.Ю.

ПОБУДОВА АНТИКРИЗОВОЇ ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ

У статті визначені ключові функції підсистеми антикризового управління ліквідністю. Розглянуті фактори впливу на ліквідність банку, в тому числі такий чинник як адекватність інформаційних систем, представлений двома факторними показниками. Обґрунтований алгоритм розрахунку інтегрального показника стану ліквідності банку відповідно до шкали бажаності Харрінгтона. Наведено три можливі фази ліквідності, які встановлюються в банку залежно від значення інтегрального показника, а саме: робоча, передкризова та кризова. Для кожної фази розроблений план дій із конкретними заходами для приведення розглянутих факторних показників до робочого значення.

Ключові слова: інтегральний показник, факторні показники, антикризові заходи, фази ліквідності, робочі групи.

Чубарь О.Г., Машіко К.С.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття присвячена дослідженню впливу децентралізації на забезпечення територіальних громад фінансовими ресурсами Акцент робиться на необхідності формування спроможних територіальних громад, які повинні мати свої ресурси, бути здатними ними розпоряджатися, приймати необхідні рішення в сфері свого життєзабезпечення. У статті зроблено висновок про комплексний вплив децентралізації як широкомасштабного процесу, в тому числі фіскальної її складової, на забезпечення територіальних громад фінансовими ресурсами. Виділення окремих елементів бюджетних і небюджетних джерел фінансових ресурсів і розкриття змісту та особливостей впливу на них децентралізації дає підстави говорити про її прямий позитивний вплив на забезпечення територіальних громад усіма видами фінансових ресурсів. Виділені ризики і загрози реалізації децентралізаційної реформи не повинні стати перешкодою для неї, оскільки переваг вона буде забезпечувати набагато більше, що в кінцевому підсумку стане поштовхом і стимулом для економічного розвитку територій.

Ключові слова: територіальна громада, децентралізація, фіскальна децентралізація, фінансово-бюджетне забезпечення місцевих органів самоврядування, фінансові ресурси громади.

Чубка О.М., Політило М.П.

ЕВОЛЮЦІЯ КАТЕГОРІЇ «КАПІТАЛ» В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ

Проведено характеристику еволюційного розвитку капіталу: в античні часи (Аристотель), з позицій меркантилістів (В.Стаффорд, А.Мокретьєн), фізіократів (В.Гурне, Ф.Кене), класиків політичної економії (А.Сміт, Д.Рікардо, Ж.-Б.Сей, Дж.Мілль, К.Маркс), представників неокласичної економічної школи (А.Маршалл, Дж. Кларк, М.Туган-Барановський). Здійснено дослідження економічної природи капіталу. Розглянуто погляди і підходи сучасних вітчизняних науковців щодо поняття капіталу, його функцій. Наведено власне твердження капіталу як економічної категорії.

Ключові слова: капітал, багатство, нагромадження, гроші, засоби виробництва, сфера обігу, дохід.

Шевчук О.О., Сух Я.І.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКОВОГО КАПІТАЛУ

У статті розглянуто два методи підвищення фінансової стійкості страховика: перестрахування та формування необхідного обсягу капіталу, зваженого на ризики. Досліджено взаємозв’язок між власним утриманням при перестрахуванні та величиною необхідного ризикового капіталу. Авторами статті запропоновано спосіб оцінювання перестрахового ризику і капіталу, необхідного для його покриття, окреслено параметри оптимізації власного утримання на основі концепції ризикового капіталу, уточнено критерії оцінювання ефективності перестрахового покриття з огляду на вартість залучення додаткового капіталу.

Ключові слова: перестрахування, вартість перестрахування, капітал, зважений на ризики, вартість капіталу, оптимізація, критерій ефективності.

Розділ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

Вигівська І.М., Макарович В.К.

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ФАКТОРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ

Невизначеність сучасних умов господарювання та недостатній рівень теоретичних напрацювань вітчизняних вчених в питаннях ризикованості факторингового бізнесу актуалізують дослідження щодо ідентифікації інформаційних потоків системи управління ризиками факторингових компаній. В статті виокремлено проблеми інформаційного забезпечення управління ризиками факторингового бізнесу. З метою мінімізації негативного впливу ризиків на прибутковість факторингового бізнесу структуровано інформаційні запити підсистем управління , а саме: планування, бухгалтерський облік, аналіз, контроль. Кожна із підсистем системи управління ризиками факторингового бізнесу виконує свою функцію. Встановлення змісту інформаційних запитів та напрямів інформаційних потоків сприяє уникненню факторинговою компанією фінансових втрат за умови правильної побудови обліково-аналітичного забезпечення управління ризиками, а також сприяє пошуку рішень в частині вибору альтернативних методів управління ризиками та їх ймовірними наслідками.

Ключові слова: факторинг, факторингова компанія, ризик, інформаційне забезпечення, планування, бухгалтерський облік, управління, аналіз, контроль.

Ганусич В.О., Гурська І.В.

ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ

У статті розглядаються підходи до створення інтегрованої системи обліку і управління дебіторською заборгованістю. Вона включає превентивні, поточні та заключні заходи. Превентивні заходи полягають у виборі способу співпраці з окремими дебіторами для формуванн, так званого портфеля дебіторської заборгованості. Поточні заходи полягають в організації системи оперативного обліку виникнення та погашення дебіторської заборгованості в розрізі окремих покупців та замовників із автоматизованим обліком кількості днів з дня виникнення заборгованості, залишку днів до її терміну погашення та кількості днів прострочення заборгованості. Заключні заходи мають вживатися в період погашення, вони включають нагадування покупцям про необхідність сплати, нарахування штрафних санкцій за невчасну оплату, аналіз втрат пов’язаних з уповільненням оборотності коштів при невчасному погашенні дебіторської заборгованості, коригування розрахунків по нарахуванню резерву сумнівних боргів.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, розрахунки, покупці, замовники, оцінка, визнання.

Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я., Остап’юк П.Ю.

ОБЛІК ВИТРАТ В ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНОЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

В роботі розкривається зв'язок екології з економічними дисциплінами, зокрема обліком, аудитом, аналізом в плані контролю і обліку витрат, пов’язаних з охороною і покращенням зовнішнього середовища з метою зменшення факторів забруднення довкілля. Значна увага у статті звернута на особливості відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, що пов’язані з екологією та охороною і покращенням зовнішнього середовища.

Ключові слова: екологія, облік, довкілля, витрати, фінансування, промисловість, фактори, технологія, рахунки, звітність, стандарти.

Єршова Н.Ю.

РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ

У статті проведений аналіз підходів до визначення поняття «інтегрована звітність». На основі статистичних даних досліджено ключові тенденції, пов'язані з розвитком нефінансової звітності. Визначено основні проблеми, з якими стикаються компанії при підготовці інтегрованої звітності. Запропонована концептуальна модель інтегрованої звітності, яка базується на єдності методологічних підходів до формування інтегрованої звітності: цільового, змістовного, процесуального і результативного. Обґрунтовані додаткові принципи формування інтегрованої звітності, серед яких синергізм, системність, постійне покращення, збалансованість. Визначені етапи формування інтегрованої звітності: методичний, організаційний, технічний. Запропоновані критерії результативності інтегрованої звітності.

Ключові слова: нефінансова звітність, інтегрована звітність, концептуальна модель, принципи формування інтегрованої звітності, етапи формування, системний підхід, структура інтегрованої звітності, критерії.

Зелікман В.Д.

ОБЛІК І АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ БАГАТОМІРНОГО МАСИВУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

В роботі запропонований методичний підхід до інформаційного-аналітичного забезпечення процесу управління фінансовими результатами діяльності підприємства. Розроблений підхід заснований на формуванні та використанні багатомірного масиву елементарних фінансових результатів, який має забезпечити керівництву підприємства можливість поглибленого аналізу впливу певних факторів на фінансовий результат підприємства в цілому та визначити внесок певного підрозділу, виду продукції тощо у формування загального результату діяльності. Це дозволить приймати максимально зважені та обгрунтовані рішення з управління прибутком підприємства, а отже призведе до покращення інформаційно-аналітичного забезпечення процесу управління в цілому.

Ключові слова: фінансові результати, облік, аналітична інформацієя, масив даних, факторний аналіз, елементарний фінансовий результат, центр відповідальності.

Лубенченко О.Е.

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯКА ОБЛІКОВУЄТЬСЯ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

В статті розглянута проблема обліку і аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості, що відображена у фінансовій звітності за міжнародними стандартами. Визначено, що окрема перевірка дебіторської і кредиторської заборгованості не є аудитом, а є завданням з виконання узгоджених процедур. Досліджені особливості міжнародних стандартів бухгалтерського обліку МСБО 36 «Зменшення корисності активів» і МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та визначені шляхи врахування цих особливостей зовнішнім аудитором. Послідовне та ретельне виконання вимог МСБО забезпечить аудитору можливість зібрати інформацію про дійсний стан дебіторської та кредиторської заборгованості, надає змогу представити користувачу аудиторського звіту достовірні дані для прийняття управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Ключові слова: фінансова звітність, аудит, завдання з виконання узгоджених процедур, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість.

Макурін А.А.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ АМОРТИЗАЦІЇ НА ОСНОВНІ ЗАСОБИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГЛЕВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В сучасних умовах через брак фінансування та дотацій основних галузей народного господарства в нашій державі все більшу увагу приділяють самоокупному виробництву. В складному стані опинилася й одна з основних галузей народного господарства України – вуглевидобувна промисловість. Через брак інвестицій в цю промисловість Міністерство енергетики та вуглевидобувної промисловості приймають різні управлінські рішення стосовно діяльності підприємств(шахт), скорочують кількість працюючих робітників, закривають збиткові підприємства вологою консервацією, віддають підприємства в приватне використання. Для того, щоб галузь почала виходити на самоокупний режим, підприємства(шахти) повинні наростити кількість видобутого рядового вугілля. І це можливо за рахунок використання сучасного обладнання, але на жаль зараз підприємства використовують обладнання, яке вже застаріло та має високий фізичний та моральний знос. Використання сучасного обладнання залежить від амортизаційної політики підприємства, яка направлена на оновлення основних фондів та сприяє проведенню капітального ремонту.

Ключові слова: амортизаційна політика, амортизація, основні засоби, знос, облік.

Попович М. С.

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ

У науковій роботі дається огляд основним питанням формування та використання облікової інформації; аналізуються основні актуальні визначення різних авторів щодо наукового тлумачення поняття «інформація»; наводиться загальна характеристика, зміст та класифікація облікової інформації, а також досліджується прийняття рішень на основі такої інформації, її релевантність та вплив на фінансову звітність підприємства у звітному періоді; виводяться короткі висновки щодо облікової інформації, яка відноситься до теми обраного наукового дослідження.

Ключові слова: облік, аналіз, інформація, релевантність, фінансова звітність, суспільство, підприємства, економіка, Україна.

Сокольська Р.Б.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В роботі розглянуті методичні та організаційно-методичні аспекти створення системи фінансового обліку на підприємстві з урахуванням ізоморфного впливу інстутиціонального середовища. Виявлено, що ізоморфні зміни впливають як на нормативну базу обліку, так і на методологію і організацію його здійснення. Запропонований методичний підхід до формування системи фінансового обліку як цілісної соціально-економічної системи на основі функціонального, організаційного, ресурсного та технологічного принципів, а також ряд організаційних заходів з удосконалення системи фінансового обліку на підприємстві.

Ключові слова: фінансовий облік, інституціоналізм, ізоморфізм, система, обліковий процес, методологія обліку, організація обліку.

Цуркану В. И., Голочалова И. Н.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИЗНАНИЯ И УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБСИДИЙ

По мере развития рыночных отношений возникают различные формы взаимоотношений между государственным сектором и бизнес-единицами. Одной из таких форм отношений является предоставление государственной помощи в виде субсидий которые как механизм регулирования со стороны государства носят стимулирующий характер, проявляющихся в обеспечении возможности получения дополнительного дохода бизнес-единицей, причем через систему налогообложения появляются дополнительные поступления и в государственный бюджет.

Система бухгалтерского учета призвана формировать и представлять в финансовой отчетности информацию о субсидиях, без которой невозможно составить объективное мнение о финансовой ситуации организации по результатам субсидирования. В данном исследовании рассматриваются некоторые дискуссионные вопросы современной трактовки, признания и техники учета субсидий через призму двухэтапной идентификации.

Ключевые слова: государственная помощь, механизм стимулирования, субсидии, двухэтапная идентификация, доходы будущих периодов, отложенные доходы, признание, методология бухгалтерского учета

Шеверя Я.В.

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ БАЛАНСУ В УМОВАХ ДЕВАЛЬВАЦІЇ ВАЛЮТИ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

Сучасний розвиток ринкових відносин та девальвація національної валюти в Україні визначається як позитивними (стимулювання експорту та внутрішнього виробництва,) так і негативними тенденціями (інфляція, валютні ризики). Наведені тенденції здійснюють суттєвий вплив на інформативність показників фінансової звітності. Відсутність своєрідної адаптивності та гнучкості національної системи бухгалтерського обліку закладає нові методи деформації облікової інформації в процесі її передачі користувачам, впливаючи на ефективність прийняття управлінських рішень. Саме грошовий вираз вартості в бухгалтерському обліку та принципи підготовки фінансової звітності призводять до існування ряду дискусійних проблемних питань, які пов’язані з репрезентативністю облікової оцінки елементів фінансової звітності. Тому автором підняті та досліджені проблеми і особливості реагування національної системи бухгалтерського обліку і оцінки показників фінансової звітності на процеси девальвації і їх результати при аналітичному забезпеченні інформаційних потреб користувачів.

Ключові слова: фінансова звітність, баланс, оцінка, облікова оцінка, девальвація, аналіз, інформаційне забезпечення, користувачі, прийняття рішень.