Випуск № 47 (Том 2) | 2016

Розділ 1. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гаврилко П.П., Колодійчук А.В.

ЛОКАЛЬНІ СТИМУЛИ АКТИВІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОЇ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ

У статті охарактеризовано стан та проблеми транскордонного співробітництва Івано-Франківської області на сучасному етапі, запропоновано практичні рекомендації щодо їх вирішення. Зокрема у дослідженні проаналізовано нормативно-правове підґрунтя функціонування механізмів активізації транскордонної взаємодії Прикарпаття, дано характеристику стану транскордонної інноваційної інфраструктури регіону, участь Івано-Франківщини у діяльності єврорегіонів “Карпати” та “Верхній Прут”. Обґрунтовано доцільність спорудження пункту пропуску “Шибене-Поеніле-де-Суб-Мунте” та його роль в активізації соціально-економічного розвитку області.

Ключові слова: транскордонне співробітництво, транскордонний кластер, інфраструктура, єврорегіон, зовнішня торгівля, залучення інвестицій, пункт пропуску, інновації, туристичний кластер.

 Стадницький Ю.І.

ПРОСТОРОЛОГІЯ: НАУКА ПРО ПРОСТОРОВІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ

Метою статті є обґрунтування необхідності формування науки про просторові аспекти ефективності (просторології), об’єктом якої є досліджувана система (соціально-економічна, зокрема), а предметом – її організація у просторі. Для досягнення цієї мети використовувався метод системного аналізу. Врахування просторових аспектів ефективності є вагомим не лише в економіці, але й у багатьох інших сферах буття – містобудуванні, архітектурі, біології тощо. І в кожному із цих випадків слід відповідати на питання про місце розташування, відстань, напрям розповсюдження та просторову відмінність. Основна увага у просторології зосереджена на діяльності людини, а інші сфери прояву чинника простору охоплюються з двох причин. Перша з них - суто з людської цікавості та зачарування феноменом простору. Проте друга є прагматичнішою: досліджуючи просторову організацію систем (процесів та об'єктів), які безпосередньо не стосуються діяльності людини, шляхом асоціацій та аналогій генерувати ідеї у сфері саме просторової організації діяльності людини, яка зіштовхується з викликами необхідності постійного удосконалення. Один з таких викликів – розвиток адитивного виробництва, тобто створення матеріального блага шляхом накладання послідовних шарів матеріалу. Адитивне виробництво має потенціал докорінної зміни просторової організації економіки, оскільки будь-яку річ на 3 D–принтері можна буде виробити ("надрукувати") вдома, що означає можливість народження своєрідного "натурального виробництва епохи 3 D-принтерів". Просторологія мала б допомагати формувати правильні відповіді на виклики у просторовій організації соціально-економічних систем сьогодення та майбутнього, подібно до того, як праксеологія (наука про загальні закони діяльності) це робить щодо виробничої діяльності, а логіка (наука про загальні закони мислення) робить це щодо менеджменту. Наукова новизна виконаного дослідження полягає у тому, що вперше доведено необхідність існування науки, яка б досліджувала просторові аспекти функціонування систем і обґрунтовувала шляхи удосконалення їхньої просторової організації. Практична значущість статті полягає у постановці проблеми та прогнозуванні просторової організації адитивного виробництва, яке гратиме щораз більшу роль в економіці. Подальші дослідження у сфері просторології є перспективними за напрямом розроблення методик оцінювання рівня оптимальності просторової організації соціально-економічних систем і шляхів її удосконалення.

Ключові слова: просторологія, опросторення мислення, просторова організація, просторова економіка, економічні системи, соціально-економічні системи, адитивне виробництво, 3 D-друкування.

Химинець В.В.

ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

У роботі розглянуто еколого-економічні проблеми Карпатського регіону, дана сучасна оцінка більшості природних ресурсів, запропоновані оптимальні шляхи поступального розвитку і прогресу з врахуванням тих негативних явищ, що актуалізуються в останні роки. Автором проведений аналіз важливості окремих елементів природно-ресурсної сфери Карпатського регіону для визначення можливих точок економічного зростання. Вироблені та систематизовані базові елементи інноваційного комплексоутворення даного регіону.

Ключові слова: еколого-економічний розвиток, Карпатський регіон, природні ресурси, збалансоване природокористування.

Назарова Г.В., Касьмін Д.С.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ МОЛОДІ НА ЗАСАДАХ МОНІТОРИНГУ

Проведено аналіз соціально-економічних проблем ринку праці молоді на національному та регіональному рівнях та визначено, що існуючі протиріччя призводять до диспропорції за окремими показниками стану ринку праці молоді та погіршення показників соціально-економічного розвитку. Розглянуто роль та функції центральних органів виконавчої влади, визначено певне дублювання функцій у сфері сприяння зайнятості. Запропонована схема моніторингу соціально-економічного розвитку ринку праці молоді, яка сприяє підвищенню ефективності діяльності інститутів ринку праці молоді та ефективності розвитку молодіжної зайнятості.

Ключові слова: ринок праці молоді, попит, пропозиція, соціально-трудові відносини, моніторинг

Стрішинець О.М., Павлов К.В.

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ НЕРУХОМОСТІ

У статті визначено регіональні особливості розвитку ринку нерухомості. Розглянуто характеристики та специфічні особливості ринку нерухомості. Окреслено актуальні проблеми розвитку ринку нерухомого майна в Україні та проаналізовано його регіональні особливості. Доведено, що регіональні ринки нерухомості слід розглядати як систему відносин між покупцями та продавцями, що діє на основі цивільного механізму з урахуванням особливостей правового режиму привласнення, природних властивостей та соціального значення. Ідентифіковано критерії ефективності конкурентної політики держави на регіональних ринках нерухомості.

Ключові слова: регіональний ринок нерухомості, державне регулювання, механізм регулювання ринків, конкурентні відносини, нерухомість, монополія, орендна плата, ціноутворення.

Химинець В.В.

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Сучасна освіта повинна відповідати потребам соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, сприяти особистості самовизначатися і самореалізовуватися, творчо і ефективно працювати. Саме тому система сучасної еколого-економічної освіти скеровується на створення інноваційного середовища в країні, особливо це важливо для регіонів, де запроваджується концепція сталого розвитку.

Ключові слова: суспільство, еколого-економічна освіта, інноваційне середовище, Карпатський регіон.

Шевчук Я.В., Шевчук О.І., Морська Т.В.

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ БУДІВНИЦТВІ АВТОШЛЯХІВ

У статті окреслено використання сучасних інноваційних технологій при будівництві автомобільних доріг. Проаналізовано проекти, в яких прогнозується подальший розвиток автотранспортної інфраструктури загалом і будівництва автомобільних доріг зокрема. Визначено перспективний напрям розвитку автотранспортної інфраструктури та особливості впровадження новітніх інноваційних технологій в Україні.

Ключові слова: автотранспорт, автомобільна дорога, автотранспортна інфраструктура, інновації, сонячні батареї, світлодіодні нагрівальні елементи, інноваційні автомобілі, дорожня розмітка.

Лукша О.В., Рябоконь П.А.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ І УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ В УМОВАХ СИСТЕМНИХ РЕФОРМ

Узагальнені головні особливості методологічних підходів до розробки «Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року» із широким залученням експертної громадськості і наукових кіл краю. Показано, що у процесі успішної роботи над розробкою Стратегії ключову роль зіграли інноваційні підходи в організації анкетного опитування цільових груп громад та усвідомлення розробниками мотивацій нових законодавчих основ щодо державної підтримки регіонального розвитку в Україні у планувальному періоді 2015 – 2020рр. вкупі з аналізом прорахунків і помилок попереднього планувального періоду та здійсненням узгодженості з цілями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. Запропоновано увесь процес регіонального стратегічного планування розглядати в рамках вирішення модельно-практичної задачі із застосування «системно-оптимізаційного методу аналізу стратегічного планування і управління розвитком» (СОМАСПУР).

Ключові слова: регіональний розвиток, стратегія, конкурентоспроможність, людський капітал, інноваційна економіка, безпека довкілля, просторова гармонія.

Філь М.І., Коропецька Т.О.

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ НА ЯВОРІВЩИНІ

Проаналізовано розвиток курортно – санаторних закладів в смт Немирів, смт Шкло, Яворівського району, висвітлено його вплив на економіку цієї місцевості й регіону в цілому, окреслено основні проблеми в цій сфері. Дано рекомендації для розв’язання існуючих проблем у сфері курортних готелів, агроготелів, сільського туризму та підвищення ефективності його розвитку у Яворівщині.

Ключові слова: рекреаційно-туристичний комплекс, санаторій, курорт, розвиток регіону.

Куцаб П.А.

ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Розкрито прикладні аспекти застосування фінансових інструментів транскордонного співробітництва в рамках фінансування Європейським фондом регіонального розвитку та Європейським інструментом сусідства. Представлено систематизацію програм транскордонного співробітництва в рамках сухопутного кордону, морського перетину та морського басейну з виокремленням фінансових асигнувань на 2014–2020 рр.

Обґрунтована необхідність формування дійового механізму фінансування програм транскордонного співробітництва в рамках формування децентралізованих підходів до управління коштами і методів використання фінансових ресурсів.

Ключові слова: транскордонне й транснаціональне співробітництво, фінансові інструменти, гранти, Європейський інструмент сусідства, Європейський фонд регіонального розвитку.

Ерфан В.Й., Войтенко Г.В., Польовська В.В.

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ ГІРСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Окреслено проблемні питання інституційного забезпечення розвитку депресивних територій України та її регіонів. Обґрунтовано необхідність дотримання принципів сталого розвитку Карпат, зазначених у рамковій Карпатській Конвенції, з метою збереження і розширеного відтворення гірських екосистем.

Ключові слова: гірські території, інституційне забезпечення, законодавчо-нормативна складова.

Гаврилко Г.П.

РЕГІОНАЛЬНІ САНАТОРНО-КУРОРТНІ КЛАСТЕРИ: ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ

У статті систематизовано принципи, ознаки та характеристики формування регіональних санаторно-курортних кластерів. Пропонується науково-методичний підхід до обґрунтування доцільності та оцінки ефективності формування регіональних кластерів, авторський підхід спирається на виведення коефіцієнту ефективності через розроблену систему характеристик кластера (конкурентоспроможність, інновації, економічні показники, зв’язки і взаємодія між учасниками кластера, географічна концентрація, зовнішня підтримка тощо) та індикаторів, запропоновано шкалу їх оцінки.

На підставі статистичних даних та їх аналізу, з урахуванням факторів, що впливають на обрані індикатори, у дослідженні адаптовано розроблену методику на прикладі курортної сфери Закарпатської області та доведено доцільність формування регіональних санаторно-курортних кластерів.

Ключові слова: санаторно-курортна сфера, санаторно-курортний кластер, санаторно-курортна політика, бізнес-середовище, моніторинг, інновації, конкурентоспроможність.

Лупич О.О.

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ НА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

У дослідженні систематизовано перелік ключових факторів, які впливають на функціонування готельної індустрії в сучасних умовах, виокремлено чинники, що визначають локальний розвиток готельної сфери, а також чинники, що побічно впливають на розмір і структуру попиту на готельні послуги. За результатами досліджень розкрито суть, зміст та особливості спеціалізації готельних закладів. Розроблено рекомендації щодо успішного використання номерного фонду вітчизняного готельного ринку. Виділено сім категорій (типів) готельних місцевостей в Україні, де вже функціонує готельне господарство, та тих, де видається перспективним його подальший розвиток. Виокремлено найважливіші напрями розвитку готельної справи, які матимуть у перспективі вплив на розвиток вітчизняного готельного ринку.

Ключові слова: готель, готельна індустрія, номерний фонд, ефективність діяльності готелю, готельна послуга, попит на готельні послуги.

Морохович В.С., Підлипний Ю.В.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

У статті проаналізовано динаміку міграційного руху населення Закарпатської області. Виявлено, що зміна чисельності населення області відбувається за рахунок зовнішньої міграції, складовими якої є міжрегіональний та міждержавний обмін. Для прогнозування демографічних показників регіону в роботі були використані такі статистичні методи, як екстраполяція на основі ковзної середньої, лінійна регресія та графічна апроксимація ліній тренду. Наведені алгоритми та результати розрахунку інтервальних прогнозних оцінок загальної, міжрегіональної і міждержавної міграції населення міст і районів Закарпаття. Розрахунки міграційного руху населення здійснено за допомогою статистичного пакету MS Excel.

Ключові слова: прогнозування, міграція, лінійна регресія, екстраполяція, ковзне середнє, рівняння тренду.

Лазур С.П.

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

У статті окреслено основні етапи розвитку податкової системи України. Виявлено особливості розвитку на кожному з етапів. Проаналізовані податкові стягнення та реформи в колишньому СРСР. З’ясовано, які податки переважали на різних етапах розвитку. Визначено головні завдання для подальшого ефективного функціонування податкової системи нашої країни.

Ключові слова: податкова система, податки, бюджет, платежі, відрахування, соціальні видатки, ціноутворення, фінансова криза.

Костьов’ят Г.І.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджено соціально-економічний розвиток країни в умовах децентралізації. Аналізуються практичні аспекти децентралізації, розглянуті теорії «суспільного вибору» й «головних дійових осіб та агентів». Виокремлено основні виклики, можливості децентралізації державного регулювання соціально-економічного розвитку в Україні.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток країни, децентралізація, державне регулювання, місцеве самоврядування, локальне управління, добровільне об'єднання територіальних громад.

Алієва А.Ю.

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Розкрито сутність транскордонного ринку туристично-рекреаційних послуг, особливості його формування та розвитку, окреслено організаційну структуру транскордонного співробітництва в галузі туризму і рекреації. Обґрунтовано необхідність створення відповідних умов для формування високоякiсних нацiонального та єврорегiональних туристичних і рекреаційних продуктiв. Визначено стратегічні завдання розвитку транскордонного ринку туристично-рекреаційних послуг в умовах європейської інтеграції та запропоновано механізми їх реалізації.

Ключові слова: транскордонний ринок, туристично-рекреаційна послуга, транскордонний ринок турис-тично-рекреаційних послуг, європейська інтеграція.

Лизанець А.Г.

ЗОВНІШНЯ МІГРАЦІЯ В РЕГІОНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

У статті здійснено аналіз стану та динаміки міграційних процесів у Закарпатській області в сучасних умовах. Визначено структуру мігрантів залежно від мети виїзду за кордон, ступеня легальності та тривалості перебування. У результаті дослідження було виділено найбільш вагомі чинники, які зумовлюють нарощування інтенсивності трудової міграції в регіоні. Зазначено доцільність розмежування економічних та неекономічних мотивів зовнішньої міграції. Систематизовано наслідки трудової міграції для регіону. Обґрунтовано необхідність подальшого удосконалення управління міграційними процесами. Визначені пріоритетні напрями розвитку міграційної політики на державному та регіональному рівнях.

Ключові слова: зовнішня міграція, трудова міграція, міграційний процес, міграційна політика.

Розділ 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Капранова Л.Г.

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА АКТИВІЗАЦІЮ СВІТОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

У статті розглядається вплив процесу глобалізації на активізацію світових інвестиційних процесів. Наведено сутність терміну «глобалізація». Досліджено динаміку міжнародних інвестицій за період з 1970 року до 2014 року включно. Зазначено, що сучасною особливістю інвестицій є те, що маючи різне національне походження вони переплітаються та взаємодіють між собою. Вони створюють міжнародні потоки та перетворюються у світові інвестиційні ресурси, що функціонують в єдиному глобальному інвестиційному просторі. Зроблено висновок, що міжнародні інвестиційні потоки відіграють значну роль в економіках усіх країн, не є винятком і Україна. Іноземні інвестиції не тільки забезпечують мобілізацію, перетікання капіталу, але і беруть участь в організації міжнародного поділу праці через реалізацію конкурентних переваг окремих держав-учасниць. Але останні роки на ринку міжнародних інвестицій спостерігається значна млявість.

Ключові слова: міжнародні інвестиції, інвестиційні потоки, ТНК, попит, глобалізація, світова економіка, національна економіка, глобальні процеси.

Газуда Л.М.

ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

У статті розглянуто теоретичні підходи до розуміння сутності поняття «людський потенціал». Відмічено його роль у забезпеченні збалансованого соціально-економічного зростання територіальних економічних систем з окресленням цілей розвитку людського потенціалу. Обґрунтовано необхідність формування сучасних підходів до забезпечення комфортного життєвого середовища населення територіальних економічних систем на основі розширеного відтворення людського потенціалу та ефективного використання людського капіталу. Досліджено особливості розвитку та здійснено SWOT-аналіз людського потенціалу на прикладі Закарпатської області.

Ключові слова: людський потенціал, територіальні економічні системи, людський фактор, розширене відтворення, життєзабезпечення, якість життя, ефективне використання людського капіталу.

Скиба С.А.

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

У дослідженні політика управління розвитком людського потенціалу розглядається як складова соціальної політики, що являє собою сукупність взаємодії між агентами-творцями політики, агентами-провідниками політичних рішень та агентами-реципієнтами результатів політичних рішень задля досягнення відповідності якісних характеристик потенціалів об'єктивним потребам актуального і майбутнього розвитку країни. Дослідження політики управління розвитком людського потенціалу з позицій процесного підходу дозволило виділити такі її етапи: визначення основних вимог до якості необхідного людського потенціалу; діагностика і оцінка людського потенціалу його конкретних носіїв; визначення невідповідностей між наявними і необхідними властивостями людського потенціалу; обґрунтування та створення сценаріїв необхідних інтервенцій в людський потенціал; розподіл цілей і завдань інтервенцій між агентами відтворення потенціалу та призначення відповідальних за реалізацію цілей і завдань та встановлення термінів їх досягнення; контроль за діяльністю агентів-провідників політики.

Ключові слова: людський потенціал, політика, державне регулювання, розвиток людського потенціалу, механізми, інститути.

Розділ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Лендєл М.А.

СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ В СИСТЕМІ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

У статті розглянуто роль аграрної сфери в забезпеченні сталого розвитку сільських територій регіону. Наголошено на основних проблемах функціонування новостворених суб’єктів аграрної сфери різних форм власності та господарювання. Проаналізовано основні показники виробництва сільськогосподарської продукції, ступінь використання сільськогосподарських угідь, функціонування фермерських господарств та господарств населення. Значну увагу приділено розвитку інфраструктури сільських територій, забезпеченню відповідних житлових умов та побуту сільського населення. Розкрито специфіку функціонування соціальних закладів, їх вплив на розвиток сільських територій. Обґрунтовано пріоритетні завдання стимулювання підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва у системі сталого сільського розвитку.

Ключові слова: сільські території, регіон, сільськогосподарське виробництво, сталий соціально-економічний розвиток, фермерські господарства, господарства населення, розвиток інфраструктури.

Лічев Т.А.

РОЗВИТОК ЕКОТУРИЗМУ В БОЛГАРІЇ ТА ОХОРОНЮВАНІ ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІЇ І ПРОЕКТИ

У статті описано та проаналізовано стан розвитку туризму в Болгарії та у світі. Досліджено види туризму. Визначено термін "альтернативний туризм". Дано визначення таких видів туризму, як "зелений туризм", "м'який туризм", "екотуризм", "сільський туризм" і т.д. Всі вони можуть бути об'єднані в один вид - "альтернативний туризм".

У цьому дослідженні описано виникнення, розвиток і сучасний стан "екологічного туризму" як у цілому світі, так і в Болгарії. Автором представлене біорізноманіття Болгарії, описані заповідники, які входять до переліку ООН, програми «Людина і біосфера» та Natura. Представлено розроблену національну стратегію та план дій з розвитку екологічного туризму в Болгарії. У статті розглянуто 12 напрямів екотуризму.

Ключові слова: туризм, альтернативний туризм, зелений туризм, екологічний туризм, Natura.

 Дудар Т.Г., Дудар В.Т.

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ НА ШЛЯХУ ПОДАЛЬШОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Розглянуто основні засади формування маркетингу відносин суб’єктів агропродовольчого ринку на шляху євроінтеграції, здійснено системний аналіз динаміки зовнішньої торгівлі України товарами АПК з країнами ЄС та порівняльний аналіз вартісних змін українського експорту агропродовольчих товарів до європейських країн після підписання Угоди про асоціацію України з ЄС. Запропоновано напрями розвитку маркетингу відносин в агропромислових формуваннях на шляху подальшої інтеграції вітчизняного аграрного сектора у світову економічну спільноту – важливий і впливовий стабілізуючий чинник економічного розвитку країни.

Ключові слова: маркетинг, маркетинг відносин, агропродовольчий ринок, агропродовольча продукція, агробізнес, Угода про асоціацію, експорт, імпорт, бізнес-процес, євроінтеграційні процеси, маркетингове середовище.

Баланюк І.Ф., Максимюк М.М.

ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

У статті досліджено сутність, характерні риси економічної безпеки та її рівні – міжнародний (національний, макрорівень), галузевий, територіальний, мікрорівень. Наведено спільні риси, оцінку та функціонування економічної категорії. Розглянуто виникнення поняття економічної безпеки як реакції на зовнішні загрози глобалізації, що поширилась на рівні економіки та є перспективним напрямом для подальших досліджень.

Ключові слова: економічна безпека, глобалізація, національна економіка, національна безпека, підприємництво, економічні загрози.

Талавиря М.П.

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ

У статті розглянуті умови формування сталого розвитку сільських територій, одним із чинників якого є місцеве самоврядування. Висвітлені основні завдання, які ставить перед собою громада села. Без належного вирішення цих проблем стає майже неможливо жити на селі, а також розвивати його. Забезпечення сталого розвитку сільських територій потрібно починати з розроблення програми розвитку окремого населеного пункту з урахуванням природних особливостей території. Найважливішим аспектом залишається підвищення життєвих стандартів, що включають як підвищення рівня доходів на селі, так і поліпшення культурно-оздоровчих послуг, пристосування сільського стилю життя до сучасних вимог цивілізації.

Ключові слова: добробут, громада села, місцеве самоврядування, рівень життя, сільська територія, сталий розвиток.

Попов О.Є., Мордовець А.В.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ МІЖСЕКТОРАЛЬНИХ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН

Розроблено методичний підхід до визначення системи показників на основі використання методу ієрархій з метою оцінки економічного потенціалу розвитку партнерських відносин. Відповідно до запропонованого методичного підходу визначено критерії (на основі аналізу інтересів суб’єктів партнерських відносин) та альтернативи (на основі масиву показників, які оцінюють стан національної економіки). Обґрунтовано склад показників-репрезентантів для груп критеріїв, сформованих за методом центру тяжіння для формування загальної універсальної системи показників, побудови вектору-еталону розвитку та інтегрального показника для оцінки рівня розвитку економічного середовища з метою визначення економічного потенціалу розвитку партнерських відносин.

Ключові слова: національна економіка, партнерські відносини, економічний потенціал.

Ковальська Л.Л.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

У статті розглянуто особливості функціонування роздрібної торговельної мережі регіонів України. Проведено аналіз забезпеченості регіонів держави об’єктами роздрібної торговельної мережі. Наведено динаміку основних показників торгівлі на території України. Запропоновано напрями розвитку роздрібної торговельної мережі регіонів держави.

Ключові слова: регіон, торговельна мережа, роздрібна торгівля, торговельна площа, магазин, товарооборот.

Газуда М.В.

ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ

У статті розглянуто наукові підходи до забезпечення сталого територіального розвитку. Зважаючи на вразливість гірських екосистем, обґрунтовано необхідність окреслення специфічних підходів до формування комфортного середовища з метою забезпечення життєдіяльності мешканців гірської місцевості, збереження і охорони навколишнього природного середовища. Визначено перспективні напрями забезпечення сталого розвитку гірських територій Карпатського регіону.

Ключові слова: сталий розвиток, гірські території, забезпечення життєдіяльності, територіальний розвиток.

Мельниченко С.В., Кудлай Т.В.

ГОТЕЛЬНІ ОПЕРАТОРИ: КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ

У статті запропоновано результати аналізу конкурентоспроможності підприємств готельного господарства, що є членами готельних мереж як міжнародного, так і національного рівнів. Наведено методичні принципи визначення конкурентоспроможності міжнародних і національних готельних операторів на ринку готельних послуг через побудову радара конкурентоспроможності, що дозволить графічно відобразити конкурентні позиції операторів на ринку.

Ключові слова: ринок готельних послуг, готельний оператор, готельна мережа, конкурентоспроможність.

Пасічник Ю.В.

БЮДЖЕТНІ ВАЖЕЛІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Економіко-політичні процеси, що відбуваються в суспільстві, вимагають побудови нових та вдосконалення існуючих методів управління національною економікою. У статті досліджено трансформаційні процеси державного управління народним господарством. Визначено основні інструменти державного регулювання економіки та здійснено оцінку їхньої ефективності. За результатами дослідження визначено недосконалість діючих бюджетних важелів та сформульовано пропозиції щодо вдосконалення бюджетних механізмів регулювання національного господарства.

Ключові слова: бюджет, бюджетні важелі, видатки бюджету, інструменти, економічна діяльність, методи регулювання, національне господарство.

Савченко В.Ф.

ІНФРАСТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Обґрунтовано необхідність дослідження інфраструктури національної економіки як фактора економічного зростання. Визначено її основні складові: виробнича, спеціалізована ринкова, інноваційна, технологічна та економічна інфраструктури. Сформульовані умови щодо партнерства держави і бізнесу, подолання критичної інфраструктури в Україні.

Ключові слова: інфраструктура, економіка, зростання, інноваційна інфраструктура, технологічна інфраструктура, законодавство, держава, бізнес.

Ковач М.Й.

РОЛЬ І МІСЦЕ ІНТЕРНЕТ-ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Досліджено процеси інтернетизації населення в Україні та за кордоном, а також рівень ділової активності в рамках Інтернет-економіки. Визначено організаційну структуру нової економіки. Розкрито конфігурацію економічної діяльності засобами Інтернет-технологій. Проаналізовано фактори впливу на розвиток Інтернет-економіки. Визначено реальний стан, тенденції і фактори, які впливають на посилення ролі мережі Інтернет при формуванні інноваційної моделі розвитку економіки. Запропоновано напрями використання Інтернет-технологій для забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку.

Ключові слова: нова економіка, інтернет-економіка, інтернет-технології, інтернет-бізнес, інтернет-комерція, інтернетизація населення, інформаційне суспільство.

Домище-Медяник А.М.

ДИТЯЧЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ЯК ТРЕНД: ДІАГНОСТИКА ТА СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ

У статті звернено увагу на актуальність вирішення проблем збереження, зміцнення і поліпшення здоров’я нації в цілому та дитячого населення, зокрема, підвищення її працездатного потенціалу, профілактики захворювань, лікування та оздоровлення, поліпшення надання медико-соціальної допомоги дітям в умовах збройного конфлікту. Проаналізовано динаміку структури дитячого оздоровлення і стану санаторно-курортного комплексу як соціально-економічної системи, проведене дослідження результатів оздоровчої кампанії дітей за літній період 2014 року (в тому числі дітей внутрішньо переселених осіб із окупованих територій України). Здійснено SWOT-аналіз діяльності сфери дитячого оздоровлення України з метою обґрунтування низки суперечностей у реалізації положень законів України стосовно дитячого оздоровлення на практиці. Окреслені стратегічні аспекти щодо вирішення проблем та можливості розвивати міжрегіональну, прикордонну та транскордонну співпрацю у сфері дитячого оздоровлення з метою підвищення рівня конкурентоспроможності й якості оздоровчих послуг.

Ключові слова: дитяче оздоровлення, діагностика дитячого оздоровлення, тренд, організація літнього оздоровлення дітей, профільна програма оздоровлення.

Ільєнко Н.О., Спасенко Ю.О.

СТАН ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З КРАЇНАМИ ЄС

У статті розглянуто стан зовнішньої торгівлі України після введення Євросоюзом преференцій на товари: протягом перших трьох місяців експорт та імпорт товарів поступово зростав, однак, починаючи з серпня 2014 р., розпочалося падіння цих показників, а з початку 2015 р. – їх різке зниження. Негативні тенденції характерні як в розрізі країн світу, зокрема ЄС, так і для усіх видів товарних груп. Виняток становить продукція сільського господарства, для якої було запроваджено основну частину преференцій та квот ЄС. Однак, впродовж останніх двох років українським експортерам не вдалося в повній мірі використати надані можливості внаслідок значної обмеженості самих квот та невідповідності української продукції європейським вимогам якості. Негативний вплив мали також вимушена ротація торговельних зв’язків з країнами-партнерами та низький технологічний рівень промислового виробництва.

Ключові слова: зона вільної торгівлі, преференції, квоти, експорт, імпорт.

Терещенко С.І.

ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

У роботі розглянута трансформація тлумачення терміна «Інтелектуальний потенціал» в «інтелектуальний капітал», оскільки інтелектуальний потенціал є базою для обчислення розміру та ефективності використання інтелектуального капіталу, який успішно застосовується у виробничій та економічній діяльності з метою отримання доходу.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, інтелектуальний капітал, інтелектуальні ресурси, інтелектуальна праця, інтелектуальні активи, інтелектуальна власність.

Марчук А.П.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВИДАТКОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ НА ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано сучасний стан та тенденції фінансування системи професійно-технічної освіти в Україні та їх вплив на формування і розвиток економічного та соціального потенціалу держави. Опрацьовано нормативно-правові акти та проведено комплексний аналіз останніх змін у законодавстві України, що стосуються фінансового забезпечення підготовки робітничих кадрів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Виявлено ризикові аспекти припинення фінансування галузі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів, доведено фактичну неспроможність місцевих бюджетів забезпечити необхідні видатки на поточному етапі реформи бюджетної системи. Обґрунтовано необхідність забезпечення додаткових видаткових повноважень, отриманих місцевими бюджетами у процесі бюджетної децентралізації, відповідними фінансовими ресурсами.

Ключові слова: професійно-технічна освіта, децентралізація, бюджет, видатки місцевих бюджетів, міжбюджетні трансферти.

Жулканич Н.О.

ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

У статті розглянуто особливості становлення і розвитку органічного агровиробництва, обґрунтовано науково-практичні підходи і передумови забезпечення організаційно-економічних процесів сільськогосподарського виробництва органічної продукції. Обґрунтовано необхідність раціонального використання ресурсного потенціалу органічного агровиробництва у поєднанні з організаційно-економічними заходами забезпечення маркетингових досліджень потенційних експортних зарубіжних та внутрішніх ринків української органічної продукції. Висвітлено вимоги до екологічно безпечного господарювання в аграрному секторі і запровадження екологічно чистих виробництв. Наголошено на важливості посилення ролі владних і управлінських структур загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів щодо формування, становлення і регулювання розвитку підприємств, які вирощують екологічно чисту сільгосппродукцію, подальшої системної побудови органічного агровиробництва.

Ключові слова: передумови, сталий розвиток, використання ресурсного потенціалу, органічне агровиробництво, екологізація сільськогосподарського виробництва.

Жулканич В.О.

МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ І ВІДТВОРЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті розглянуто особливості моніторингу процесів охорони і відтворення навколишнього природного середовища. Доведена необхідність здійснення цілеспрямованих заходів комплексного моніторингу навколишнього природного середовища з метою дотримання нормативів екологічної безпеки, які є державними загальнотехнічними стандартами. Обґрунтовано невідкладність моніторингових досліджень та вжиття заходів щодо утилізації токсично небезпечних відходів і побутових відходів, накопичених на полігонах і сміттєзвалищах. Окреслено характерні для Закарпатської області напрями утилізації відходів: від хімічної переробки деревини, полікристалічних відходів в процесі функціонування золоторудника, токсичних хімікатів і пестицидів, які накопичуються в ґрунті, ґрунтових водах і частково у повітрі.

Ключові слова: моніторингові дослідження, охорона довкілля, антропогенне навантаження, екологічна безпека, аналіз інформації.

Berlingher Vasile

ENTREPRENEURSHIP IN THE RURAL ENVIRONMENT

The development of business in Romania was described in the article. Taking into account the statistics shown that in Romania, about 9.6 million people live in rural areas, rural entrepreneurship can be a separate kind of entrepreneurship. The author has presented the arguments that affect on entrepreneurship development in rural areas. The positive and negative aspects related to sustainable rural development was given.

National programs for rural development aimed at increasing the competitiveness of farming and forestry, the support of the European community for the establishment of agricultural and non-agricultural activities in rural areas, oriented toward economic development and increasing the quality of life in rural areas were descripted.

The success or failure of a strategy for encouraging entrepreneurship in rural areas depends largely on new created jobs, on the growth of household income in rural areas, the number of enterprises set up and, not ultimately, differences in living standards between rural and urban population were grounded in the research.

Keywords: entrepreneurship, rural, sustainable development, competitiveness, enterprises.

Sedláková Iveta

INNOVATIONS AND COMPETITIVE ABILITY OF THE SLOVAK REPUBLIC

In the article the theoretical aspects of different types of innovations are presented and were analyze their effects in different countries, particularly in Slovakia and Poland.The author emphasizes the competitive ability of Slovakia.

The key innovative features that distinguish strong innovative companies among weaker competitors are defined. The research using the new materials with a wide range of applications, such as nanotechnology was described. With the development of more flexible production procedures and through the branch network and knowledge. Modern technologies in new combinations, including the so-called subversive innovation are described in this article.

The author has investigated and gave the definition of the kind of spin-off. In the article the remarkable features of successful companies, and their ability to use intellectual property in the form of patents and licenses were analyzed. The types of innovations and their characteristics were considered.

Keywords: innovation, competitive ability, research and development

Павлов К.В.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ

В статье определяются социально-экономические особенности модернизации некоторых старопромышленных регионов России, а также обосновывается целесообразность выделения экономики и экологии старопромышленных регионов как отдельного направления регионалистики. В России к группе старопромышленных регионов, как правило, прежде всего относят уральские регионы, в которых, начиная с XVII века, династия Демидовых сумела организовать крупномасштабное промышленное производство в машиностроительной и металлургической отраслях. Европейский Север России также можно отнести к группе старопромышленных регионов. Однако генезис формирования хозяйственной системы в регионах зоны Севера несколько иной, чем в регионах Урала, что в значительной мере объясняется близостью северных регионов страны к Северному Ледовитому океану и северным морям: Белому, Баренцеву и Карскому.

Так, например, становление и развитие системы экономических отношений на территории современной Архангельской области в значительной мере обусловлены функционированием Архангельского морского торгового порта, который, по существу, является «воротами» для освоения богатств Арктики. Уже в 1583 г. Иван Грозный повелел построить на берегу Северной Двины «город для корабельной пристани». Исполнение указа царя заняло ровно год. Архангельск развивался быстро. В настоящее время Архангельский порт ежегодно пропускает около 4,5 млн т грузов при круглогодичной навигации, порт включает три грузовых района, контейнерный терминал, портовый флот, морской вокзал.

В соседней с Архангельской Мурманской области для эффективного развития региональной экономики большое значение также имеет функционирование морского порта. Но здесь, кроме этого, исключительное значение имеет и использование природных ресурсов. Освоение Хибинской группы месторождений апатито-нефелиновых руд на Кольском полуострове (т.е. в Мурманской области) началось в 20-е годы XX века. Геологические исследования Хибинского массива привели к открытию богатых апатито-нефелиновых руд, ставших качественно новым видом сырья для производства фосфорных удобрений.

Ключевые слова: модернизация, социально-экономические особенности, старопромышленные регионы, Российская Федераця.

Важинський Ф.А., Лалакулич М.Ю.

ПРОБЛЕМИ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

У статті проведено аналіз демографічного потенціалу сільських територій Івано-Франківської області, який характеризується постійним скороченням сільського населення, його старінням та погіршенням демовідтворювальної ситуації, деформаціями на ринку праці, повільним зростанням якісних та кількісних показників життєвого рівня селян. Наведені основні заходи щодо вирішення проблем економічної кризи в галузях національного господарства і різних сферах життя населення сільських територій. Виокремлено пріоритетні напрями державної політики, спрямованої на забезпечення стійкого підвищення рівня та якості життя сільського населення.

Ключові слова: демографічний потенціал, сільські території, трудовий потенціал, безробіття, рівень зайнятості населення, фінансове забезпечення, інвестиції, диверсифікація сільської економіки.

Розділ 4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ

Газуда М.В.

УПРАВЛІННЯ БРЕНДИНГОМ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИНОРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто окремі управлінські підходи у сфері брендингу з метою підвищення конкурентоспроможності виноробного підприємства. Окреслена необхідність врахування управлінських підходів, зокрема системного, ситуаційного, функціонального, з метою швидкого реагування на вирішення проблемних питань у забезпеченні ефективного менеджменту брендингу. Обґрунтовано необхідність поєднання мотиваційних інтересів у процесі створення бренду і формування управлінських підходів до забезпечення ефективного брендингу у сфері виноробної промисловості, що зумовлює синергічний ефект для підвищення конкурентоспроможності підприємства як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Ключові слова: управлінські підходи, брендинг, конкурентоспроможність підприємства, виноробне підприємство, виноробна продукція, забезпечення ефективного брендингу.

Дерій Ж.В., Завгородня Н.В.

ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ІСНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

У статті розглядаються питання транспарентності інноваційної діяльності харчової промисловості, пропонуються методи її підвищення за допомогою розширення переліку, періодичності та форматів інформації, що дає можливість більш відкрито та на паритетних починаннях формувати або розвивати інноваційну діяльність у харчовій промисловості.

Ключові слова: інноваційна діяльність, харчова промисловість, транспарентність, продукція, інформаційна прозорість.

Сусіденко В.Т., Сусіденко О.В.

АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Досліджено основні умови та визначено фактори, що визначають рівень фінансової безпеки торговельних підприємств. Зазначається, що саме аналіз факторів допомагає виявити сильні і слабкі аспекти в діяльності підприємства і розробити заходи та напрями дій, за рахунок яких воно могло б підвищити стійкість розвитку та забезпечити свій успіх. У статті виявлено, що саме фінансова безпека торговельних підприємств схильна до впливу посилюючих і дестабілізуючих чинників як зовнішнього, так і внутрішнього впливу. Запропоновано класифікацію забезпечення фінансової безпеки підприємств за трьома складовими економічного процесу: засобів отримання доходу; методів збереження активів та шляхів витрачання доходу.

Ключові слова: фінансова безпека торговельних підприємств, фактори впливу, діяльність підприємства.

Збарський В.К., Кальченко С.В., Єременко Д.В.

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИСОКОТОВАРНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ СІМЕЙНО-ТРУДОВОГО ТИПУ

В статті висвітлено методичні підходи щодо оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств, звернено увагу на певний подвійний характер цього процесу, що обумовлений неоднозначною соціально-економічною природою фермерського укладу, його принциповими відмінностями стосовно інших видів сільськогосподарських підприємств. Обґрунтована необхідність фермерських господарств відповідати загальним стандартам підприємницької структури (самоокупність затрат, самофінансування, використання залучених ресурсів згідно з вимогами чинного законодавства тощо) та виконання соціальних зобов'язань перед членами фермерського господарства. Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених конкуренції в аграрному секторі економіки, залишається невирішеним коло питань, пов’язаних із її застосовністю як складової механізму управління конкурентоспроможністю, зокрема фермерських господарств.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, високотоварний, механізм, фермерське господарство, сімейно-трудовий тип господарювання.

Газуда Л.М., Волощук Н.Ю.

АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

У статті розглянуто особливості розвитку підприємств малого і середнього бізнесу, виявлено фактори впливу формування конкурентного підприємницького середовища в умовах поглиблення ринкових відносин. Обґрунтовано важливу роль малих і середніх підприємств у забезпеченні збалансованого соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. Окреслено активізаційні підходи до забезпечення ефективного їх функціонування.

Ключові слова: підприємства малого і середнього бізнесу, підприємницьке середовище, активізаційні підходи, ефективне функціонування.

Палига Є.М., Босак І.П.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ

Стаття присвячена актуальним проблемам діяльності вітчизняних видавничо-поліграфічних підприємств. Проаналізовано сучасний стан, особливості і тенденції розвитку суб’єктів господарювання галузі. У процесі дослідження визначено важливу роль видавничо-поліграфічних підприємств у розвитку національної економіки. Обґрунтовано вплив факторів на процес функціонування та окреслено подальші напрями розвитку видавництв і поліграфічних підприємств із врахуванням специфіки галузі.

Ключові слова: видавництва, поліграфічні підприємства, ринок, розвиток, книготорговельна мережа.

Ткач О.В., Баланюк І.Ф., Копчак Ю.С., Баланюк С.І.

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуто процедури маркетингового менеджменту, які застосовуються в діяльності підприємств, конкретизовано їх суть. З’ясовано, що в умовах конкурентного середовища прибутковість підприємств може забезпечуватися його управлінням, яке базується на засобах маркетингу. Обґрунтовано, що системне застосування комплексу складових маркетингу в основному впливає на привернення уваги споживачів до товару та підприємства.

Ключові слова: маркетинговий менеджмент, сегменти ринку, комплекс маркетингу, структура підприємства, інформаційна система, програма, контроль, планування.

Чумак О.В., Андрющенко І.С.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Удосконалено теоретико-методичні засади формування інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємствами ресторанного господарства, що дозволяє комплексно оцінити рівень витратності діяльності. Сформовано структурно-логічну модель аналітичного управління витратами, яка сприяє створенню інформаційних масивів релевантних даних на кожному етапі управління. Розроблено економічні моделі впливу чинників детермінованого і стохастичного зв’язку на рівень витрат операційної діяльності.

Ключові слова: витрати, аналіз, модель, аналітичне управління, детермінований аналіз, стохастичний аналіз, чинники.

Рубіш М.А.

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОЕКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена особливостям реалізації інвестиційних проектів, в ній виявлено перспективи використання інформаційних технологій та моніторингу інформаційного середовища як інструментів управлінської діяльності. Зроблено висновок про важливість інформаційного забезпечення для суб’єктів господарювання та використання прогресивних інформаційних технологій з метою удосконалення процесу реалізації інвестиційних проектів.

Ключові слова: інвестиції, інновації, інвестиційний проект, інформаційні технології.

Газуда С.М., Волощук Н.Ю., Дочинець І.В.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

У статті розглянуто науково-методичні підходи до дослідження сфери малого підприємництва. Окреслено важливу роль підприємництва у забезпеченні розвитку економіки, підвищенні добробуту і формуванні життєздатного середовища для більшої частини населення країни та її регіонів. Відмічено, що обґрунтування методів дослідження проблемних питань розвитку сфери малого підприємництва у процесі їх узагальнення і вибору зумовлюється наявністю інформаційного матеріалу, специфічними умовами і вибором конкретного напряму дослідження. Узагальнена сукупність принципів, що формують певні правила критеріальних вимірів сучасного стану та перспектив розвитку ділової активності підприємницьких структур в регіоні.

Ключові слова: науково-методичні підходи, дослідження сфери малого підприємництва, моніторингові підходи, сукупність методів і прийомів, узагальнення, систематизація, комплексний аналіз, оцінювання.

Корчевська Л.О.

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто економічну безпеку підприємства як складну динамічну систему, в якій спостерігається синергізм. Уточнено термінологічний апарат стосовно категорій «енергія», «ентропія» та «синергія». Використовуючи процесний підхід IDEF0, доведено, що синергетичні ефекти формуються за рахунок утилізації ентропії процесів системи. Розглянуто чотири основні поняття процесного підходу: «Управління»; «Вхід»; «Вихід»; «Механізм». Побудовано модель бізнес-процесу з врахуванням ентропії та синергії. Сформульовано синергетичний принцип: мінімізація виробництва ентропії та максимізація виробництва синергії. Розглянуто три види синергетичних ефектів в результаті управлінських дій: функціональний (це результат, що еквівалентний сумі складових частин), позитивний (це результат, що перевищує суму складових частин) і негативний (це результат, що менше суми складових частин). Синергетичні ефекти відображаються у фінансових, виробничих, маркетингових та інших результатах діяльності підприємства, які, в свою чергу, відображають рівень економічної безпеки підприємства. Високий рівень економічної безпеки підприємства буде залежити від механізмів, які викликають синергетичні ефекти; від умілого налагодження когерентних або узгоджених відносин, що приводять до кооперативних процесів. Проведене дослідження дозволило автору дати власне визначення синергетичного управління економічною безпекою підприємства, що являє собою резонансний вплив керуючої субсистеми економічної безпеки на механізми внутрішньої самоорганізації та самодезорганізації керованої субсистеми економічної безпеки за допомогою ампліфікації або послаблення відповідних зворотних зв’язків, що нейтралізують загрози та активізують можливості шляхом утилізації ентропії і перетворення її на синергію (створення позитивного синергетичного ефекту та нівелювання негативного синергетичного ефекту) з метою підтримання динамічної рівноваги підприємства як соціотехнічної системи.

Ключові слова: синергетичне управління, економічна безпека підприємства, енергія, ентропія, синергія, бізнес-процес, функціональний, позитивний і негативний синергетичний ефекти.

Богінська Л.О.

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Розкрито економічну сутність категорії «ресурсний потенціал будівельного підприємства», виділено його складові елементи й наведено їх характеристику. Виявлено галузеві особливості ресурсного потенціалу будівельних підприємств.

Основні теоретичні положення, пов'язані з вирішенням проблеми формування та використання ресурсного потенціалу будівельних підприємств, дозволяють підвищити ресурсну стійкість і, як наслідок, конкурентоспроможність будівельних підприємств в умовах посиленої нестабільності зовнішнього середовища.

Ключові слова: ресурси, потенціал, будівництво, підприємства.

Базилюк В.Б., Обертан Д.В.

ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті проаналізовано стан і рівень ресурсного забезпечення видавничо-поліграфічної діяльності, що значною мірою залежить від постачальників, цін, асортименту матеріально-технічних та інших видів ресурсів. Сформований підхід до групування факторів виробництва видавничо-поліграфічної діяльності. На основі експертних оцінок запропоновано графічну інтерпретацію забезпечення потреб видавничо-поліграфічної діяльності факторами вітчизняного виробництва.

Ключові слова: ресурси, ресурсне забезпечення, видавничо-поліграфічна діяльність, фактори виробництва.

Збарська А.В., Шпак О.О.

УМОВИ КООПЕРУВАННЯ СЕЛЯНСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Розкрито роль і місце кооперації в аграрній сфері економіки, визначено шляхи подальшого розвитку кооперативів та основні види перспективних кооперативних структур і пріоритети в розвитку сільськогосподарських кооперативів.

Обґрунтовано організаційно-економічний механізм розвитку виробничої та обслуговуючої кооперації в аграрному виробництві та її значення для національної економіки. Висвітлено тенденції сільського розвитку коопераційних процесів, впливу на ці процеси внутрішніх і зовнішніх чинників. Акцентовано увагу на ефективності діяльності організаційно-правових структур в умовах кооперування, роль кооперації у підвищенні результативності сільськогосподарського виробництва.

Встановлено, що за досліджений період в Україні помітно збільшилася кількість обслуговуючих кооперативів за їхнім видовим складом. Винятком є лише переробні та група інших кооперативних формувань, кількість яких дещо скоротилася. Відповідно трансформувалась і структура кооперативів.

Ключові слова: кооператив, трансформація, розвиток, пріоритет, аграрний, формування, реформування, інтеграція.

Гуцалюк О.М.

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Узагальнено підходи до економічної оцінки результатів утворення корпоративних інтеграційних об’єднань. Визначено умови та обмеження щодо економічного обґрунтування проведення процесу утворення корпоративних інтеграційних об’єднань. Розглянуто економічні умови та обмеження щодо вибору стратегічних партнерів при утворенні корпоративного інтеграційного об’єднання.

Ключові слова: акціонерне товариство, інтеграція, оцінка діяльності, корпоративне інтеграційне об’єднання, ефект синергії.

Талавиря О.М.

АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

У статті проведено комплексний аналіз процесу розробки економічної стратегії розвитку підприємства та розглянуто умови, при яких відбувається економічний розвиток компанії. Запропоновано стан розвитку підприємства, який дозволяє сформулювати основну задачу розробки економічної стратегії розвитку підприємства. Це організація стабільного процесу послідовної зміни станів 1-2-3-1. Складність розвитку та управління визначається впливом зовнішнього середовища, з урахуванням якого необхідно забезпечити стабільність цього процесу.

Ключові слова: елементи, зростання, підприємство, розвиток, ринок, стратегія.

Демків Х.С.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ АНТИКВАРІАТУ

У статті висвітлено організаційну систему економічного аналізу як підґрунтя для ефективного управління підприємством. Наведено існуючі системи організації аналізу для можливості їх застосування підприємствами на ринку антикваріату. Запропоновано основні етапи організації аналітичного процесу для підприємств на ринку антикваріату.

Ключові слова: аналіз, антикваріат, підприємство, предмети колекціонування, аналітичний процес, етап, програма.

Бєлко І.А.

СТАН РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Розглянуто існуючі наукові підходи щодо розробки стратегій розвитку підприємств області. Проаналізовано рівень розвитку сільського господарства в області. З метою підвищення ефективності господарської діяльності підприємств Хмельницькій області обґрунтовано засади впровадження стратегії подальшого розвитку (розширення меж ринку, підвищення якості продукції, нові технології) та стратегії підтримки (підвищення прибутковості, підтримка існуючих напрямів, модифікація продукції). Запропоновані шляхи стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: стратегічне управління, розвиток, стратегія, стратегічний план, управлінське рішення.

Волошенко С.С.

ІНТЕРАКТИВНА МАТРИЦЯ КОРЕЛЯЦІЙНОГО SWOT-АНАЛІЗУ ПРИ РОЗРОБЦІ ТА АНАЛІЗІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

У статті представлено концептуальні ідеї здійснення SWOT-аналізу в стратегічному плануванні підприємств. Наголошено, що для мінімізації суб’єктивного фактора і розширення можливостей структурування даних необхідно модифікувати систему, наділивши її широкими інтерактивними властивостями, що робить її модельною основою при квантифікації детермінованих сегментів матриці SWOT-аналізу. Розглянуто два варіанта побудови матриці SWOT-аналізу, які дозволяють зіставляти сегменти. Обґрунтовано необхідність розуміння диференціації рівнів впливу сегментів і здійснення правильного розподілу досліджуваних показників функціональної системи. Виявлено, що моделювання матриці на певну мірну площину дозволяє оцінювати інтерактивність в часових детермінантах, тобто фіксувати динаміку.

У процесі дослідження виведено формулу коефіцієнта корисності фактора для визначення оцінки ступеня важливості факторів матриці. Уточнено функції і принципи досліджуваного методу аналізу.

Ключові слова: SWOT-аналіз, фактори, моделювання, оцінка, інтерактивність в часових детермінантах, моделювання матриці, коефіцієнт корисності, функціональна система.

Сербінова К.Х.

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ У МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

У статті викладено підхід, згідно з яким об’єктивний розгляд ефективності тарифної політики неможливий без встановлення відповідних критеріїв оцінки її стану. Доведено, що споживачі послуг підприємств міського господарства повинні розглядатися не тільки як об’єкт, але і як суб’єкт тарифної політики, оскільки їх реалізація має суттєвий вплив на ефективність реалізації тих чи інших заходів.

Для підприємств міського господарства запропоновано два критерії ефективності. Перший з них – критерій оптимізації попиту – визначається як min модулю відхилення діючого рівня тарифу від рівня, що забезпечує max доходів підприємства з урахуванням відповідного рівня проплати наданих послуг. Другий критерій – оптимізація пропозиції – визначається як співвідношення встановленого рівня та його економічно обґрунтованого рівня.

Для споживачів теж запропоновано два критерії. Перший – оцінка якості послуг, що отримується за допомогою кваліметричного аналізу соціологічного опитування. Другий – співвідношення темпів зміни тарифів і темпів зміни доходів населення.

Для регулюючих органів запропоновано інтегральний критерій, що повинен враховувати, з одного боку – баланс інтересів підприємств міського господарства та споживачів послуг, з другого – взаємодію цінового механізму з іншими механізмами підвищення ефективності міського господарства. Реалізація такого підходу передбачає введення поняття умовно-фактичного рівня тарифу у відповідний часовий термін та використання індексів, що характеризують дві групи факторів, що впливають на ціноутворення. До першої групи належать адміністративні, організаційні та управлінські фактори, техніко-технологічні та ринкові фактори. До другої групи факторів належить інфляційна складова у тарифах, а також зміна рівня заробітної плати в окремих галузях.

Позитивна динаміка значень таких критеріїв буде відповідати підвищенню ефективності функціонування відповідної системи, а негативна динаміка, навпаки, буде відповідати зниженню рівня ефективності.

Ключові слова: тарифна політика, ефективність, міське господарство, критерії оцінки.

Розділ 5. ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

Гордієнко Л.А.

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

У статті досліджено основні напрями фінансування соціальної сфери. Визначено, що основними проблемами фінансового забезпечення соціальної сфери є: недостатні обсяги бюджетних коштів для фінансування соціальної сфери, невиконання планових показників фінансування всіх соціальних статей і відсутність механізмів забезпечення якості соціальних послуг. На основі визначених проблем фінансування соціальної сфери обґрунтовано напрями їхнього подолання. Запропоновано, з метою оцінки результативності соціальних видатків, використання інтегрального показника ефективності соціального забезпечення населення.

Ключові слова: бюджет, видатки, населення, соціальна сфера, соціальні послуги, фінансове забезпечення.

Кушнір Ю.Б., Молнар О.С., Мадяр Р.О.

МІСЯЧНИЙ БЮДЖЕТ СТУДЕНТА УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (9 лютого – 9 березня 2016 року)

У статті досліджуються основні статті доходів (кишенькові, стипендія, зарплата) і витрат (продукти харчування та харчування поза домом, одяг взуття, транспортні витрати, подарунки, оренда житла, комунальні платежі, аптека (лікування)) однієї з найбільш соціально незахищених верств населення – студентів (Ужгородського університету) за місяць (з 9 лютого до 9 березня 2016 року), наводяться основні фінансові помилки людини. Знання основних фінансових помилок допомагає взяти свій бюджет під контроль, збільшувати заощадження.

Ключові слова: персональні фінанси, доходи, витрати, заощадження.

Шулла Р.С., Повідайчик М.М., Попик М.М.

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ЦІЛОЧИСЛОВОГО ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В УМОВАХ БАГАТОВАРІАНТНОСТІ ТА КОМПЛЕКСНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

У статті для підприємств лісопильної галузі, іманентною ознакою яких є багатоваріантний та комплексний характер технології виробництва продукції, удосконалено модель оптимізації плану розкрою пиловочної сировини, яка була висвітлена авторами у попередніх наукових працях. У розробленій моделі удосконалено структуру цільової функції на основі використання підходу «постадійного калькулювання витрат» Альбаха/Якоба (Н. Albach, Н. Jacob), а саме: виокремлення окремих змінних обсягу діяльності для першої та другої стадії процесу розкрою пиловочної сировини, що в свою чергу, дозволяє на декілька порядків знизити кількість змінних цільової функції оптимізаційної моделі і, таким чином, створює передумови для вирішення прикладних задач лінійного програмування за допомогою сучасних програмних продуктів.

Ключові слова: маржинальний прибуток, маржинальні витрати, модель цілочислового лінійного програмування, план розкрою пиловочної сировини.

Позднякова Л.О.

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ СТРАХОВОЇ СИСТЕМИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

На основі теоретичного аналізу наукових праць щодо визначення економічної сутності комерційного та соціального страхування удосконалено дефініцію «страхова система». Використання основних положень системної теорії дозволило виокремити організаційно-структурні складові елементи страхової системи: систему комерційного страхування та систему соціального страхування. Шляхом визначення функцій систем комерційного та соціального страхування ідентифіковано їхній зміст як соціально-економічної категорії. Визначено роль, яку системи комерційного та соціального страхування відіграють у розвитку економіки та захисті суспільства.

Ключові слова: страхова система, система комерційного та соціального страхування, роль страхової системи.

Коротаев С.Л.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДОХОДОВ УЧАСТНИКА ПРИ УСТУПКЕ ИМ СВОЕЙ ДОЛИ В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В статье рассмотрены подходы к оптимизации доходов белорусского участника, решившего получить финансовые средства за свою долю в уставном фонде белорусской организации, в частности – хозяйственного общества. Проанализированы особенности учетно-правового обеспечения выхода участника из хозяйственного общества и продажи им своей доли в уставном фонде. Поскольку в результате выхода участника его доля переходит к обществу, которое должно распорядиться этой долей соответствующим образом (продать, перераспределить между оставшимися участниками, аннулировать), полагаем, что в качестве источников для расчета с вышедшим из общества участником по причитающейся ему действительной стоимости доли следует использовать в части номинальной стоимости его доли – контрпассивный счет 81 «Собственные акции (доли в уставном капитале)», в оставшейся части – другие собственные источники общества (кроме уставного фонда). Предлагаемый нами вариант учета удобен в том плане, что при его использовании в бухгалтерском учете на счете 81 «Собственные акции (доли в уставном капитале)» фиксируется номинальная стоимость доли вышедшего участника, по которой обществом должно быть принято соответствующее решение.

В качестве основных критериев, которыми может руководствоваться участник, принявший решение об уступке своей доли в уставном фонде хозяйственного общества, являются следующие: сумма средств, которую участник получит при уступке своей доли; срок, в течение которого участник сможет получить оплату за уступку им своей доли в уставном фонде общества; простота документального оформления уступки участником своей доли в уставном фонде; необходимость представления налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц (в отношении физических лиц).

Ключевые слова: оптимизация доходов, уставной фонд, хозяйственное общество, организация, номинальная стоимость

Розділ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

Попович А.

ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Временные сооружения и приспособления представляют собой один из основных элементов бухгалтерского учета любого субъекта, выполняющего строительные работы. Статья посвящена обсуждению проблем, возникающих в процессе учета вышеуказанных сооружений и приспособлений:

- определение объектов для их включения в состав временных сооружений и приспособлений;

- признание и оценка временных сооружений и приспособлений;

- отражение в учете, ввод/сдача в эксплуатацию временных сооружений и приспособлений;

- начисление износа временных сооружений и приспособлений;

- отражение информации о временных сооружениях и приспособлениях в финансовой отчетности.

В данной статье представлены основные бухгалтерские записи по учету временных сооружений и приспособлений, и их износа в соответствии с требованиями новых нормативных актов Республики Молдова.

Ключевые слова: строительные контракты, временные сооружения и приспособления, износ временных сооружений и приспособлений, изнашиваемая стоимость, остаточная стоимость.

Дроздова О.Г.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Встановлено сукупність факторів, що впливають на формування собівартості продукції і структуру окремих елементів витрат. Охарактеризовано зміст Наказів про облікову політику підприємств у частині регламентування порядку формування собівартості продукції та розподілу загальновиробничих витрат. Запропоновано елементи облікової політики щодо загальновиробничих витрат.

Ключові слова: собівартість продукції, загальновиробничі витрати, розподіл загальновиробничих витрат, база розподілу.

Кесарчук Г.С., Мошак І.В.

ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: ЕКОНОМІЧНА СУТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЇХ ОЦІНКА

У статті розкрито економічну сутність поточних зобов’язань, проаналізовано їх роль та місце в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства на основі досліджень вітчизняних та закордонних економістів. Досліджено та узагальнено класифікацію поточних зобов’язань. Проаналізовано нормативну базу щодо оцінки зобов’язань, розглянуто методи оцінки на основі Концептуальної основи та за П(С)БО, здійснено їх дослідження.

Ключові слова: поточні зобов’язання, економічна суть, класифікація, оцінка поточних зобов’язань, кредиторська заборгованість, фінансова стійкість.

Кравченко О.В.

КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНКИ АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: МЕТОДИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стаття присвячена дослідженню концептуальних аспектів оцінки активів бюджетних установ. Розглянуто сучасну практику оцінки активів у вітчизняному та міжнародному обліку. Визначено основні проблеми та функції оцінки. Систематизовано інформацію про види вартісної оцінки та первісної вартості активів. Досліджено питання визначення справедливої вартості та методику проведення переоцінки активів.

Ключові слова: оцінка, активи, дата оцінки, первісна вартість, справедлива вартість, переоцінка, визнання, бюджетні установи.

Овчарова Н.В.

ОЦІНКА БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

У статті розглянуто методичні засади обліку біологічних активів сільськогосподарських підприємств України. Зокрема, основна увага приділена проблемам оцінки біологічних активів: систематизовано ключові аспекти проведення оцінки біологічних активів з урахуванням їх класифікації, шляхів надходження та основних стадій облікового процесу; сформовано алгоритм вибору методу оцінки біологічних активів на дату балансу з урахуванням існуючих обмежень; виділено основні проблеми, що виникають у сільгосппідприємств при їх оцінці, зокрема в аспектах визначення справедливої вартості таких активів.

Ключові слова: біологічні активи, оцінка біологічних активів, справедлива вартість, оцінка на дату балансу.

Кочут І.І.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРАТ НА ВІДНОВЛЮВАНІ ВИДИ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

У статті розкрито особливості обліково-аналітичного забезпечення витрат на відновлювальні види енергетики в Україні. Очевидним є те, що важлива роль відводиться проблемам обліку та аналізу витрат на підприємствах енергетики. Прийняття ефективних управлінських рішень щодо доцільності використання ресурсів, розміру та видів витрат стає можливим за умови раціональної побудови бухгалтерського обліку і економічного аналізу виробничих витрат. Від цієї обліково-аналітичної інформації залежить якість і оперативність інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: виробництво, відновлювальна енергетика, глобалізація, витрати, раціональність, енергомісткість.