Випуск № 48 | 2016

Розділ 1 МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Білик Р.С.

МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

У статті розглянуто особливості інноваційного розвитку та визначені основні чинники забезпечення конкурентоспроможності національних економік на світових ринках в умовах глобалізації. Обгрунтовано необхідність модернізації інноваційної політики, вибору ефективної інноваційної моделі, формування та реалізації нової стратегії інноваційного розвитку. Розглянуто основні проблеми та перспективи переходу України на інноваційну модель розвитку. На основі узагальнення основних результатів дослідження визначено ключові принципи проведення ефективної інноваційної політики у різних країнах світу в контексті посилення глобальної конкуренції в науково-технологічній сфері.

Ключові слова: інноваційна діяльність, моделі інноваційого розвитку, інноваційне середовище, глобальна конкуренція.

Заїка С.О., Грідін О.В.

ГЕНЕЗИС ДЕФІНІЦІЇ ІННОВАЦІЯ

Стаття присвячена генезису дефініції інновація як одній з найважливіших категорій сучасної економічної науки, в якій відбиваються найбільш загальні властивості, зв’язки і відносини між економічними агентами, що виникають з приводу розробки нових науково-технічних ідей, продукції і технологій та їх використання в процесі господарювання з метою підвищення його ефективності або отримання того чи іншого ефекту. Незважаючи на важливість категорії «інновація» і широке її використання в економічній науці та господарській практиці, єдиного загальноприйнятого розуміння інновації на сьогодні не існує. В статті розглядаються різні підходи до визначення поняття «інновація» та на підставі аналізу існуючих в науковій літературі підходів пропонується авторське визначення інновації як економічної категорії.

Ключові слова: інновація, нововведення, науково-технічний прогрес, інноваційна діяльність, продукція, технологія.

Максименко А.В.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проаналізовано зміну контурів стимулювання інноваційної діяльності в контексті глобальних трансформаційних процесів та доведено необхідність зміщення акцентів з прямих методів заохочення на непрямі. Акцентовано зв’язок між податковим стимулюванням інноваційної діяльності та податком на прибуток, прибутковим податком та соціальними внесками. Визначено стратегічні орієнтири формування та реалізації податкових стимулів, зокрема податкового кредиту та відшкодування. Вироблено механізми вдосконалення та практичного застосування податкових преференції з метою стимулювання інноваційної діяльності з урахуванням досвіду розвинутих країн.

Ключові слова: податкове стимулювання, інноваційна діяльність, податки, НДДКР.

Понедільчук Т.В.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА НАЦІОНАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

У статті проаналізовано значення та роль національного інтелектуального капіталу і національної конкурентоспроможності з методологічної точки зору. В даному дослідженні висвітлено як показники національного інтелектуального капіталу та національної економічної конкурентоспроможності пов'язані між собою і як цей зв'язок варіюює за різних умов. В статті також показано, що аналіз тенденцій може бути використаний для визначення національної конкурентоспроможності або інтелектуального капіталу.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, національна конкурентоспроможність, людський капітал, структурний капітал.

Святогор В.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙ

У статті окреслено та проаналізовано концептуальні підходи різних вчених до визначення поняття „інновації”, яке розглядається в просторовому та часовому розрізах. Досліджено історичні етапи процесу становлення інновацій. Розглянуто дефініції інновацій та суміжних понять. У дослідженні підкреслено необхідність пізнання сутності інновацій з метою ефективного керуючого впливу на інноваційну діяльність. Обґрунтовано важливість інновацій для підвищення конкурентоспроможності як для окремих підприємств, так і країн загалом.

Ключові слова: інновація, новація, винахід, відкриття.

Черленяк І.І., Машіко К.С.

25 РОКІВ МОДЕРНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ КАПІТАЛІЗМУ?

У статті проблему переходу до модерного капіталізму в Україні розглянуто на основі моделі економічної самоорганізації. Здійснено аналіз змісту еволюційних викликів економічного, управлінського та соціального характеру для наздоганяючої трансформаційної економіки України. На основі аналізу динаміки основних соціально-економічних показників зроблено висновок, що в Україні сформувався периферійний капіталізм третьосортного ґатунку при якому геометрично буде зростати обсяг зовнішнього боргу якщо не самоорганізується система господарювання у формі моделі сучасного капіталізму.

Ключові слова: капіталізм, соціалізм, економічний ріст, самоорганізація, національна економіка.

Шатненко К.О.

НОВА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ: СВІТОВА ТЕНДЕНЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

У статті розглядаються основні тенденції індустріального розвитку розвинутих країн світу та України. Проведене дослідження різних точок зору щодо обґрунтування виявлених тенденцій дало змогу виявити головні проблеми індустріального розвитку. На основі аналізу світового досвіду з проведення промислової політики визначені найбільш дієві заходи, що здатні здійснити позитивний вплив на індустріальний розвиток. Визначені специфічні проблеми, що існують в українській економіці, які стоять на заваді її індустріального розвитку. У зв’язку з цим наведені певні рекомендації для розробки промислової політики України.

Ключові слова: індустріалізація, промисловий розвиток, інституціональна складова, інноваційний розвиток, промислова політика.

Розділ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бондарук Ю.В.

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті визначено існуючі проблеми інноваційного розвитку, визначено роль машинобудування в економіці країни, поставлені пріоритетні шляхи розвиту машинобудівної галузі. Задля подолання світової фінансової кризи визначено, що існує недостатній рівень забезпеченості власними ресурсами, відсутність підтримки інновацій на державному рівні, застарілі форми і методи управління машинобудівними підприємствами, які стримують інноваційний розвиток останніх. На підставі цього створено процес моделювання управління інноваційного розвитку машинобудівних підприємств та сформована імітаційна модель з виділенням факторів, які впливають на інноваційний розвиток.

Ключові слова: інноваційний розвиток, моделювання, машинобудування, імітаційна модель, інновація, інноваційний процес.

Голубка О.Я., Біланич Л.В.

АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ БАЗИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ І ЄВРОСОЮЗІ ТА ЇЇ ПОРІВНЯННЯ

У статті викладено результати порівняльно-правового дослідження становлення, розвитку та чинного стану законодавчої та іншої нормативно-правової бази забезпечення функціонування суб'єктів соціального підприємництва в Україні та країнах ЄС. Розкрито перспективи вдосконалення української правової бази соціального підприємництва, формування основних засад практичної діяльності соціальних підприємств, забезпечення їх державної та суспільної підтримки з орієнтацією на досвід низки країн ЄС із різними витоками, правовими моделями та специфікою розвитку соціального підприємництва – Італії, Великобританії, Німеччини, Бельгії, Греції, Польщі, Чехії, Латвії.

Ключові слова: соціальне підприємство, бізнес, соціальний кооператив, громадська організація, правова база, законодавство, Україна, Європейський Союз.

Григор’єва С.В.

ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ ТА ЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ РОЗВИТКУ

Для забезпечення розвитку української економіки та підвищення її конкурентоспроможності необхідно відмовитися від моделі закритої економіки, сформувати умови для її наступної інтеграції в систему світових і регіональних ринків та створити організаційні структури, що здатні генерувати процеси концентрації й централізації капіталу, впроваджувати інновації й виступати локомотивами галузевого та регіонального розвитку. Організаційною формою, що дозволяє одночасно здійснювати перерозподіл активів у довгостроковій перспективі, концентрувати кошти для реалізації поточних завдань, служать модернізаційні вертикально-інтегровані компанії (МВІК). Володіючи значним потенціалом для нарощування переваг інтегрованих структур, такі компанії дозволяють диверсифікувати ризики, що неминуче виникають перед такими структурами в силу кон’юнктурних коливань ринку.

Ключові слова: вертикальна інтеграція, історичні підстави, логічні підстави, модернізаційні вертикально-інтегровані компанії (МВІК), концентрація, централізація, капітал, інновації, перехідна економіка, трансакційні витрати.

Григоренко І.В., Невеличко Т.П.

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ ПРИ МИТНОМУ КОНТРОЛІ НАПІВФАБРИКАТІВ ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ

В статті наведено основні поняття та характеристики системи аналізу та управління митними ризиками, визначено місце автоматизації даної системи та основних модулів її роботи. Проаналізовано основні принципи автоматизованої системи аналізу та управління ризиками в системі електронного митного оформлення. Наведено основні проблеми роботи митних органів в сфері визначення митних ризиків. Розглянуто основні індикатори ризику при митному контролі та митному оформленні напівфабрикатів та комплектів для ювелірних виробів.

Ключові слова: ризик, митний ризик, управління ризиком, система аналізу та управління ризиком (САУР), автоматизована система аналізу та управління ризиком (АСАУР), модуль АСАУР, профіль АСАУР, індикатор АСАУР.

Гуторов А.О.

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КВАЗІ-ІНТЕГРАЦІЙНИХ КОНТРАКТНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

У статті проаналізовані основні чинники та механізми формування ефективності квазі-інтеграційних контрактних відносин в аграрному секторі економіки. Визначені принципи формування ефективності контрактних відносин. Досліджено вплив окремих макро- та мікроекономічних факторів на ефективність контрактації в аграрному секторі економіки, а також оцінено вплив самої контрактації на ефективність діяльності сільськогосподарських товаровиробників. Узагальнені методи ціноутворення на продукцію при виробничій контрактації, запропоновано цінові механізми формування ефективності контрактних відносин. На основі аналізу схем розподілу доходів і витрат здійснений порівняльний аналіз формування ефективності при не-інтеграції, давальницькій схемі і виробничій контрактації. Доведено, що виробнича контрактація є найбільш ефективною і ринковою формою квазі-інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки.

Ключові слова: ефект, ефективність, інтеграційні відносини, квазі-інтеграція, контрактація, аграрний сектор економіки.

Кампо Г.М., Дочинець Н.М., Гаврилець О.В.

ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

У даній статті висвітлено сутність категорій «інститут» та «інституція», наведено теоретичні підходи окремих видатних представників інституціоналізму щодо понятійно-категоріального апарату даного напряму економічної думки. Здійснено оцінку інституційних вад внутрішнього ринку України, а також позицій нашої країни у різноманітних рейтингах за рівнем розвитку інституцій. Проаналізовано основні інституційні проблеми розвитку малого підприємництва та запропоновано певні шляхи їх подолання.

Ключові слова: інститути, інституційне середовище, малий бізнес, розвиток.

Кохан М.В.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Стаття присвячена висвітленню питання світового досвіду впровадження механізмів використання джерел альтернативної енергії. Досліджуються головні політичні та економічні заходи, які здійснюються урядами для широкого використання нетрадиційних джерел енергії в енергетичних сферах країн світу. Оцінюються масштаби поширення різноманітних механізмів застосування нетрадиційної енергетики у всьому світі та успішність їх реалізації. Також зазначаються найпопулярніші механізми використання альтернативної енергетики у всьому світі та ті механізми, які поки що залишаються недостатньо розповсюдженими. Здійснюється аналіз впровадження механізмів застосування джерел альтернативної енергії на сучасному етапі розвитку галузі нетрадиційної енергетики у світі.

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, енергоресурси, енергетична сфера, механізми використання нетрадиційної енергетики, нетрадиційна енергетика.

Стеблянко І.О.

ДИНАМІЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Визначено позицію національної економіки у світових інвестиційних рейтингах. Проаналізовано динаміку прямих іноземних інвестицій в Україну протягом 1994-2015 років. Зроблено висновок про зміну їх тренду у 2014 р. зі стійкого зростання на скорочення. Формалізовано динаміку інвестицій на основі функцій різного типу, показано, що ступенева найбільш адекватно віддзеркалює характер економічного процесу. З’ясовано причини скорочення прямих іноземних інвестицій на основі балансу руху акціонерного капіталу і боргових інструментів. Проаналізовано структуру вкладень іноземних інвесторів у розрізі країн походження інвестицій, видів економічної діяльності та регіонів України. Розроблено заходи з динамізації та структуризації розвитку процесів іноземного інвестування та покращення інвестиційної привабливості національної економіки.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, національна економіка, динамізація, структуризація, рейтинги.

Футало Ю.Р.

СТРУКТУРНІ ДЕФОРМАЦІЇ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

В статті розглянуто структурні деформації, що виникли у галузях економіки внаслідок процесів інтеграції. Поступова інтеграція в європейський політичний, економічний, правовий простір потребує поглиблення досліджень у даному напрямі. Здійснений аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців, спрямованих на визначення індикаторів (критеріїв) розвитку пріоритетних галузей економіки України. Обґрунтовано, що ключовими умовами інтеграції є: рівень розвитку країн, їх ресурсні та технологічні потенціали; ступінь зрілості ринкових відносин; масштаби та перспективи розвитку економічних взаємозв’язків країн. Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення ефективності процесів економічної інтеграції в Україні.

Ключові слова: інтеграція, інтеграційний економічний процес, структурні деформації у галузях національної економіки.

Шибаєва Н. В., Ткаченко С.Є., Бабан Т.О.

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

У статті проведений аналіз основних елементів інституційного середовища та їх теоретичне висвітлення в економічних дослідженнях закордонних та вітчизняних фахівців. Представлено авторське бачення основних економічних категорій, які застосовуються у процесі інституційного аналізу, а також визначені важливі характеристики національного інституційного середовища. Отримані теоретичні результати, використані для аналізу механізмів забезпечення функціонування однієї з базисних інституцій ринкової економіки – права власності на землю.

Ключові слова: інституційне середовище, регуляторна політика, аграрний сектор, приватна власність на землю.

Розділ 3 РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ватченко О. І.

ДОМОГОСПОДАРСТВО: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ

У статті досліджено поняття та сутність домогосподарства. Проаналізовано методологічні підходи до вивчення домогосподарства як сектора економіки, а також його основні функції. Автором визначено, що використовуючи виробничу функцію, домогосподарство може стати основою формування малого підприємництва.

Ключові слова: ринкова економіка, домогосподарство, сутність, підхід, функції, малий бізнес.

Готько Н.М., Вереш Є.С., Юрченко Т.В.

ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У статті розглянуто теоретичні підходи до розуміння сутності території сільської місцевості в контексті забезпечення сталого розвитку регіону. Окреслено їх роль у формування ефективної регіональної економіки. Обґрунтовано основні постулати сталого розвитку з виокремленням його складових, зокрема економічної, соціальної й екологічної. Зазначено необхідність розроблення концептуальних підходів до забезпечення сталого розвитку просторових економічних систем, зокрема сільських територій з виокремленням стратегічних напрямів зростання на засадах раціонального й екологічного природокористування та використання потенційних можливостей сільської місцевості.

Ключові слова: території сільської місцевості, сталий розвиток, економіко-соціальна й екологічна складова, розвиток просторових економічних систем, стратегічні напрями, раціональне природокористування.

Дудзяк О.А.

ВПЛИВ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

У статті визначено, що розвиток сільських територій України потребує глибокого вивчення та підходу. Обґрунтовано, що на їх розвиток впливає ряд чинників, які в різній мір та послідовності вносять свій негативний або позитивний влив на розвиток сільських територій. В роботі проаналізовано вплив на розвиток сільських територій сільського туризму. Сільський туризм нині є позитивним фактором розвитку сільських територій України. На тих територіях, де успішно функціонує та розвивається сільський туризм, добробут населення в рази поліпшується, а соціальна інфраструктура тих регіонів покращується. Однак державної підтримки для розвитку сільських територій нині не вистачає, тому слід більше уваги приділяти різним державним проектам, що стимулюватимуть розвиток сільського туризму і сільських територій.

Ключові слова: сільська територія, політика сільського розвитку, досвід, галузь, територія, сільське господарство, сільський туризм, арооселя, благоустрій, житловий фонд.

 Куцаб-Бонк К.К.

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТРАНСКОРДОННИХ КОНВЕРГЕНТНИХ ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Розглянуто пріоритетні напрями транскордонного співробітництва України із сусідніми країнами-членами ЄС. Першочергову увагу приділено інституційним чинникам поширення конвергентних процесів у транскордонному просторі між Україною та ЄС, зокрема в українсько-польському транскордонному регіоні. Акцентовано увагу на механізмах еволюції основних ланок інституційно-організаційного забезпечення транскордонної конвергенції між прикордонним регіонами України та Польщі. Окреслено ключові інституційні бар’єри, які обмежують транскордонну конвергенцію на сучасному етапі європейської інтеграції України. Сформульовано пропозиції для органів державної влади та місцевого самоврядування прикордонних регіонів України.

Ключові слова: інституціоналізація, інституційно-організаційне забезпечення, транскордонне співробітництво, транскордонний регіон, європейська інтеграція.

Прокопюк А.

СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ І ТИПОЛОГІЯ

Визначено концептуальні засади дослідження структури економіки регіону. Запропоновано типологію структури економіки регіону за низкою критеріїв. Обґрунтовано напрямки формування регіональної політики та її взаємозв’язку із структурною політикою на національному та регіональному рівнях. Мета статті полягає у розробленні концептуальних засад дослідження структури економіки регіону, зокрема в частині визначення сутності та типологізації структури економіки регіону. Структура економіки регіону а отже і економічного розвитку, дуже багатопланове поняття, розкривається з позиції різних точок зору і відображає співвідношення на всіх рівнях господарської системи. Доведено, що визначальну роль в ході реалізації структурних трансформацій економіки регіону відіграє структурна політика. Державне регулювання структурних змін здійснюється на основі аналізу сформованої структури, прогнозних оцінок, що дозволяють визначити необхідні напрямки зміни наявної структури і співвідношення елементів нової структури, а також вироблення методів сприяння досягненню орієнтирів.

Ключові слова: регіон, структура економіки регіону, структурні деформації, структурна трансформація, регіональна політика, структурна політика.

Розділ 4 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ

Алтман Й., Кубиний Н.Ю.

ВИДЫ ДОВЕРИЯ И ИХ ОЦЕНКА

Показано место доверия в социальном потенциале предприятий, который поделено на холодный, теплый и переходной. Выделены вертикальный и горизонтальный виды доверия. Построена матрица доверия с зонами синергии, потенциального оппортунизма, социальной прогалины и социального фиаско. Построена система координат доверия на предприятиях Закарпатья, которая свидетельствует, что индикатор доверия находится в зоне синергии.

Ключевые слова: доверие, социальный потенциал, оценка, виды доверия, матрица доверия, система координат доверия.

Бояринова К.О.

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ РОЗВИТКУ

Запропоновано концептуальний підхід до формалізації економічно функціонального підприємства в інноваційно орієнтованому розвитку у розрізі призначення виробничо-економічної системи, її ідеології, та задоволення власного економічного інтересу в екосистемі функціонування. Встановлено детермінанти забезпечення функціональності на основі саморозвитку та самоорганізації. Розкрито зміст концептуальної моделі економічно функціонального підприємства.

Ключові слова: економічно функціональне промислове підприємство, економічний інтерес, внутрішньоорганізаційна середовищна система, функціональна трансформація, інноваційно орієнтований розвиток.

Василенко Ю.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

У статті обґрунтовано необхідність визначення структури для управління інтелектуальним капіталом. За допомогою історичного та критичного аналізу існуючих моделей структур інтелектуального капіталу виявлено їх недосконалість та невідповідність вимогам управління. Сформовано нову структуру інтелектуального капіталу на основі дедуктивного методу: розглянуто нижній рівень підсистем інтелектуального капіталу і згруповано їх у відповідності до вимог управління. Це дозволило сформувати нову структуру інтелектуального капіталу, що складається з шести елементів: людський інтелектуальний капітал, маркетинговий інтелектуальний капітал, споживчий інтелектуальний капітал, об’єкти інтелектуальної власності, організаційно-управлінські підсистеми.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, структура, ринковий капітал, людський капітал, організаційний капітал, маркетинговий інтелектуальний капітал, споживчий, об’єкти інтелектуальної власності, організаційно-управлінські підсистеми.

Гайдаєнко О.М.

ВЕЛИЧИНА ЕФЕКТУ ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ ЯК СКЛАДОВА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Досліджено особливості механізму дії ефекту фінансового важеля серед підприємств металургійної галузі України, наведено фактори, що впливають на цей механізм. З метою удосконалення інструментарію управлінського аналізу в умовах прояви кризових явищ визначена динаміка ефекту фінансового важеля у часі серед підприємств металургійної галузі України. Це надає можливість обґрунтування оптимальної структури капіталу та залучення оптимальної кількості фінансових ресурсів у період кризи з урахуванням характерних особливостей металургійної галузі України.

Ключові слова: ефект фінансового важеля,структура капіталу, фінансовий леверидж.

Гамма Т.М.

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК

На основі досліджень існуючих підходів до визначення категорії «управління розвитком підприємства», аналізу проблем розвитку інтеграційних формувань як нової інституційної форми підприємництва в АПК, а також вивчення наукових праць з питань оцінювання та структуризації потенціалу автором запропоноване визначення категорії «управління розвитком інтеграційними процесами». Розроблено алгоритм управління інтеграційними процесами в АПК, який дозволяє планувати розвиток інтеграційних процесів на основі оцінки внутрішнього і зовнішнього потенціалів інтеграції, з урахуванням наявних фінансових ресурсів. Запропонована процедура дозволяє порівняти передбачувані результати інтеграції при різних варіантах складу інтегрованого формування.

Ключові слова: інтеграційні процеси, АПК, управління розвитком, ресурсно-потенційний підхід, оцінка потенціалу.

Горбоконь В.Ю.

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В статті здійснено аналіз діяльності підприємств автомобільного пасажирського транспорту в Закарпатській області. На основі даних статистичних джерел інформації проведено розрахунок основних техніко-експлуатаційних та економічних показників автотранспортних підприємств в масштабі Закарпатської області та в розрізі обраних об’єктів дослідження. Досліджено динаміку та регіональну структуру пасажирських автобусних перевезень в контексті обраних автопідприємств, районів та Закарпатської області в цілому. Наукова новизна статті виявляється у поєднанні мікро- та макропідходу до оцінки діяльності автотранспортних підприємств. Практичний зміст даної статті полягає у виявленні основних тенденцій діяльності автотранспортних підприємств області в контексті корпоративного управління та галузевого регулювання.

Ключові слова: транспорт, автотранспортне підприємство, пасажирські перевезення, обсяг перевезення, пасажирооборот, фінансово-економічні показники, ефективність.

Ерфан В.Й., Мателешка Н.Т., Ворон М.В.

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статі окреслено сутнісні підходи до мотивації праці, узагальнено основні поняття та теорії мотивації. Розглянуто сучасні підходи до управління персоналом на підприємстві через застосування мотиваційного механізму. Наведено приклади мотивації праці трудового колективу успішних зарубіжних та вітчизняних підприємств. Проаналізовано сучасний стан мотиваційного процесу на підприємстві. Запропоновано шляхи покращення мотивації праці за рахунок аналізу досвіду зарубіжних компаній та пристосування цього досвіду до потреб українського ринку праці.

Ключові слова: мотивація, мотиваційний механізм, мотиваційні стимули, матеріальні стимули, нематеріальні стимули, трудовий колектив, заробітна плата, премії, санкції, штрафи.

Матіщак Ю.І.

АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

У статті виділено та проаналізовано складові розвитку молокопереробних підприємств України. В ході аналізу досліджено стан підприємств молочної галузі в Україні, виділено позитивні та негативні тенденції розвитку, що відбуваються у даній сфері, окреслено перспективи розвитку молочного ринку та шляхи покращення стану галузі. В процесі дослідження було застосовано методи аналізу, синтезу, логічного узагальнення, причинно-наслідкового зв'язку, групування.

Ключові слова: розвиток; підприємництво; молочна галузь промисловості; складові розвитку; конкурентоспроможність; перспективи розвитку.

Мельник В.І., Погріщук Г.Б., Погріщук О.Б.

ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ В ЕКОНОМІЦІ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ

В роботі здійснено аналіз сутнісно-змістового контенту інновацій та інноваційного процесу з метою розкриття окремих його складових та визначення їх впливу на процес формування інноваційно-орієнтованої економіки. Для досягнення поставленої мети у статті висвітлено позиції багатьох науковців щодо змісту та характеристик інновацій та представлено багатовекторний розгляд інновацій з позицій дискретності інноваційного процесу, фаз життєвого циклу інновації, сфер застосування, результату. Виділено переваги інноваційного типу розвитку економіки та обґрунтовано чинники, що перешкоджають у здійсненні інноваційної діяльності вітчизняних підприємств.

Ключові слова: інновації, інноваційний процес, економіка, інноваційні зміни, інноваційно-орієнтований тип виробництва.

Пойда-Носик Н.Н., Свадеба В.В.

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У статті розглянуто сутність платоспроможності та її роль в забезпеченні стабільного функціонування підприємства. Зазначено характерні причини її втрати суб’єктами господарювання. Охарактеризовано основні ознаки, які притаманні платоспроможному підприємству. Здійснено розрахунок показників поточної та перспективної платоспроможності досліджуваного підприємства. Виділено шляхи вирішення наявних проблем і відновлення втраченої платоспроможності. Запропонована універсальна система забезпечення платоспроможності підприємства.

Ключові слова: платоспроможність, поточна платоспроможність, перспективна платоспро-можність, система забезпечення платоспроможності підприємства.

Попова Н.В.

ДІДЖИТАЛ-КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

В статті розглядаються теоретико-методологічні аспекти застосування діджитал-комунікацій на прикладі підприємств транспортно-логістичної системи. На основі дослідження виявлені зміни у поведінці споживачів, які пов’язані з цифровими технологіями. Розвинутий механізм застосування інструментів діджитал-комунікацій, який дозволяє підприємствам в сучасних умовах швидко реагувати на зміни у зовнішньому середовищі та сприяє підвищенню ефективності маркетингової підтримки розвитку підприємств ТЛС. Запропоновані дії щодо впровадження сучасних методів залучення споживачів на основі прозорості інформації, доступності підприємства та застосування зручного функціоналу.

Ключові слова: діджитал-комунікації, цифрові маркетингові комунікації, підприємства транспортно-логістичної системи, поведінка споживачів, маркетингова підтримка.

Пулянович О.В., Дюндін В.Д.

ІМПЕРАТИВНИЙ БАЗИС ПРОМИСЛОВОГО КЛАСТЕРА

Стаття присвячена проблематиці методологічного забезпечення кластерної форми інтеграції підприємств, спрямованої на формування їх системної конкурентоспроможності. Для досягнення даної цілі запропонована база імперативів, в яку входять дві групи принципів. До групи організаційних принципів віднесено телеологію, імператив каузальної індукції та принцип послідовності. До групи імперативів функціонування кластеру включено принципи синергії, синергетики та демократичності. В свою чергу імперативний базис кластера ґрунтується на максимумах І.Канта.

Ключові слова: підприємство, кластер, конкурентоспроможність, імператив, розвиток, система, категоричний імператив.

Руденко О.І., Мезенцева О.О., Терех О.М., Вознюк М.М.

ІННОВАЦІЙНЕ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОКОМУНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

В статті розглянуті проблеми, які пов'язані з енергозбереженням і економією палива на енергогенеруючих підприємствах України. Авторами проаналізовані методи вирішення цих проблем, а також запропоновані можливі шляхи їх подолання. В статті показана економічна доцільність впровадження нового енергозберігаючого устаткування – теплообмінників, поверхня нагріву яких виконана з пакетів плоскоовальних труб з неповним поперечним оребренням. Наведено приклад практичного застосування одного з таких теплообмінників в якості економайзера-утилізатора теплоти відхідних димових газів для підігріву мережевої зворотної води в районній котельні з водогрійними котлами ПТВМ-30М. Дана оцінка економічної ефективності такого впровадження на підприємствах теплокомунальної енергетики.

Ключові слова: енергозбереження, енергозберігаюче обладнання, природний газ, економія, плоскоовальна труба, поперечне оребрення.

Скіцько В.І., Ігнатова Ю.В.

МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОЦІЛЬОВИХ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ ЛОГІСТИКИ У МАЛОМУ БІЗНЕСІ

Стаття присвячена дослідженню проблеми розв’язку багатоцільових оптимізаційних задач логістики у малому бізнесі. Сформульовано задачу, в якій з’ясовується вплив використання 3D-принтерів на кінцевий результат діяльності підприємств малого бізнесу. З метою мінімізації витрат часу на виробництво та підготовку продукції для доставки розроблено відповідну математичну модель багатоцільової оптимізації логістичних процесів підприємства малого бізнесу. Описано кроки розв’язку задачі з використанням інструментарію цільового програмування.

Ключові слова: логістика, цільове програмування, багатоцільова оптимізація, малий бізнес.

Шемаєва Л.Г., Борисова О.О.

ЗАСТОСУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОГО МАРКЕТИНГУ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

У статті розглядається проблема впливу суб’єктивних чинників при розробленні механізмів управління в системі економічної безпеки на підприємствах сфери ресторанного бізнесу. Проаналізовано та визначено особливості рефлексивних процесів на сучасних підприємствах сфери ресторанного бізнесу та обґрунтовано інструментарій рефлексивного маркетингу при формуванні їх економічної безпеки. Запропоновано модель рефлексивного управління купівельною поведінкою клієнта на підприємствах ресторанного бізнесу та напрями використання рефлексивного управління для розробки стратегій формування партнерських відносин із споживачами на зазначених підприємствах.

Ключові слова: рефлексивний маркетинг, економічна безпека підприємств, ресторанний бізнес, рефлексивне управління, партнерські відносини.

Ярмак М.Р.

ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Здійснено порівняльний аналіз показників, які використовуються для ідентифікації стадії життєвого циклу підприємства та розроблено методичний підхід до визначення стадії життєвого циклу сільськогосподарського підприємства на основі агрегованого індикатора динаміки, який узагальнює темпи зростання обсягу продажів, середньорічних активів, площі сільськогосподарських угідь, витрат на оплату праці персоналу. Це надасть можливість відслідкувати зміни найбільш суттєвих характеристик сільськогосподарського підприємства в процесі його руху по кривій життєвого циклу: ринкової активності, масштабів діяльності, політики управління персоналом, а також врахувати особливості діяльності підприємств аграрної сфери.

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, розвиток, стадія життєвого циклу, агрегований індикатор динаміки.

Розділ 5 ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

Бачо Р.Й.

ПОНЯТТЯ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ФАСЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇХ РОЗВИТОК

В статті здійснено аналіз зарубіжних та вітчизняних літературних джерел, присвячених терміну «ринки небанківських фінансових послуг». Зроблено висновок про те, що на даний час існує певне злиття даного терміну з терміном «фінансовий ринок». Виділено специфічні ознаки фінансової послуги. Здійснено авторську класифікацію фінансових послуг за економічною та юридичною ознаками. В результаті дослідження існуючих підходів до класифікації фінансових послуг доведено, що спільні для всіх фінансових послуг властивості дозволяють розмежувати їх та класифікувати за економічними і юридичними аспектами. На основі фасетної класифікації визначено 12 фасет та 29 атрибутів-категорій впливу на розвиток ринків небанківських фінансових послуг. Зроблено висновок про те, що за допомогою цієї класифікації можна ідентифікувати ризики впливу та визначити якісні характеристики їх прояву.

Ключові слова: небанківські фінансові установи, ринки небанківських фінансових послуг, фасетна класифікація, чинники впливу, фінансовий ринок.

Бочан В.І.

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

У даній науковій статті проведено дослідження основних вітчизняних та закордонних моделей організації системи фінансового нагляду (інституційна, функціональна, інтегрована, модель «двох вершин»), здійснено комплексну характеристику кожної з них, ідентифіковано їх переваги та недоліки; виявлено, що найбільш ефективними та такими, що відповідають сучасним особливостям розвитку фінансового ринку, є міжсекторні моделі, до яких належать модель за завданнями та модель мегарегулятора.

Ключові слова: фінансовий нагляд, система, стійкість, ринок, модель, розвиток, фінансова сфера, ризик, інновації, банк.

Грималюк А.В., Горбаченко С.А.

ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ ДВОРІВНЕВОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, НА ПРИКЛАДІ ПОРТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

У статті сформульовано теоретичні засади побудови дворівневої інвестиційної системи, де окремо виділяються, з одного боку, механізм розвитку, а з іншого - механізм функціонування економіки. Визначено її переваги у порівнянні з класичними приватними та державними інвестиціями. Запропоновано механізм централізованого створення нових підприємств у якості товарів - для продажу приватним інвесторам, для подальшого ефективного функціонування на ринкових засадах. Проаналізовано сучасний стан вітчизняної портової галузі. Охарактеризовано економічну, технічну та правову специфіку функціонування морських портів України. Зроблено пропозиції щодо реалізації механізмів дворівневої інвестиційної системи у сегменті портового господарства.

Ключові слова: інвестиції, структурна перебудова національної економіки, модернізація основних фондів, підприємництво, морські порти, морські вантажні перевезення, концесія.

Заславська О.І.

ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦІЇ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ В ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ БАНКІВ

У статті розглянуто проблеми трансформації організованих заощаджень домогосподарств у інвестиційний капітал. Обґрунтовано роль заощаджень населення в активізації інвестиційних процесів в Україні. Здійснено аналіз доходів, витрат та заощаджень фізичних осіб за останні десять років, результати якого дозволили дійти висновку, що заощадження населення є ключовою ланкою у процесі формування інвестиційних ресурсів вітчизняних банків. Визначено основні шляхи підвищення ефективності формування банківського ресурсного потенціалу з метою забезпечення інвестиційних потреб національної економіки.

Ключові слова: заощадження домогосподарств; організовані заощадження; інвестиційний капітал; трансформація заощаджень в інвестиції; ресурсний потенціал банків; кредитно-інвестиційна діяльність банків.

Колодізєв О.М., Біляєва В.Ю., Лесик В.О.

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ ТА БАНКІВСЬКІ КРИЗИ: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК НА ПРИКЛАДІ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ

Розглянуто існуючі підходи до ідентифікації системних банківських криз, виявлено їх переваги та недоліки. Проаналізовано зв’язок рівня фінансової стабільності банківської системи із наявністю кризових явищ в її розвитку на прикладі європейських банків. Встановлено, що у докризовий період спостерігалось зменшення рівня фінансової стабільності, а у періоди стабілізації - її відновлення. Запропоновано удосконалену методику оцінки фінансової стійкості банку методом розрахунку узагальненого показника через об'єднання окремих індикаторів її складових (ресурсна стійкість, ліквідність, ділова активність, прибутковість).

Ключові слова: індикатори фінансової стійкості, фінансова стабільність, банківська криза, європейські банківські системи, методика оцінки фінансової стійкості банку.

Кравчук І.С.

СУЧАСНА ПАРАДИГМА РИНКОВОЇ ЛІКВІДНОСТІ

Для оцінки рівня розвитку ринку обігових фінансових інструментів України і для опрацювання заходів з його вдосконалення важливим є використання парадигми ринкової ліквідності, яка є актуальною в міжнародних наукових колах. У роботі запропоновано цілісну сучасну парадигму ринкової ліквідності, яка включає онтологічну складову – зміст та обсяг поняття ринкової ліквідності, її атрибути, та методологічну складову – квантифіковане відображення атрибутів ліквідності, а саме показники трансакційних витрат (для відображення щільності та негайності ринку), показники на основі обсягу торгів (для відображення глибини та ширини ринку), цінові показники та індикатори впливу ринку (для відображення пружності ринку).

Ключові слова: ринкова ліквідність, спред, атрибути ліквідності ринку, ліквідність пошуку, системна ліквідність, ендогенна ліквідність, екзогенна ліквідність.

Обравит В.І.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ

У статті проведено критичний аналіз стану та динаміки функціонування фондового ринку України протягом 2006-2015 років. Розкрито особливості розвитку фондового сегменту фінансового ринку: досліджено динаміку обсягу торгів та розподілено їх за фінансовими інструментами. Наведено співвідношення операцій з цінними паперами на організованому та неорганізованому ринках, а також на фондових біржах країни зокрема. Автором здійснено структурний розподіл біржових контрактів з цінними паперами між первинним та вторинним ринком. Здійснено прогноз на 2016-2018 роки основних показників фондового ринку.

Ключові слова: фондовий ринок, операції з цінними паперами, фінансові інструменти, фондові біржі.

Пшик Б.І., Вознюк М.А., Карпінець В.Й.

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ НЕБАНКІВСЬКОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ

Стаття присвячена проблемам реалізації інноваційних енергозберігаючих проектів за рахунок коштів небанківських фінансових установ. Проаналізовано механізми фінансування проектів з підвищення енергоефективності кредитними спілками, лізинговими та енергосервісними компаніями, револьверними фондами. Запропоновано низку практичних рекомендацій щодо посилення ролі небанківських фінансових установ у процесах фінансування інноваційних енергоефективних проектів.

Ключові слова: енергоефективність, інноваційний проект, небанківські фінансові установи, фінансування.

Яценко А.А.

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

В статті розкрито сутність та методику державного фінансового аудиту в сфері охорони здоров’я в Україні. Здійснено порівняння практики застосування термінів «державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм» та «аудит ефективності». Здійснено аналіз основних напрямів та ключових питань проведення аудиту ефективності в зарубіжних країнах, в результаті чого виявлено значні відмінності в практиці здійснення аудиту ефективності в країнах Західної та Східної Європи. Запропоновано шляхи удосконалення окремих частин процесу здійснення державного фінансового аудиту в сфері охорони здоров’я України шляхом запровадження нових показників результативності виконання бюджетних програм.

Ключові слова: державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм, аудит ефективності, сфера охорони здоров’я, показники результативності бюджетних програм.

Розділ 6 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я., Сливка Я.В.

ВІД ОБЛІКОВО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОБЛІКОВОЇ НАУКИ

В статті розкривається історія виникнення обліково-правової культури до зародження облікової науки і подальшого її розвитку на основі дослідження французької, італійської, німецької та англо-американської бухгалтерських шкіл. Зокрема, у середині XIX століття в Італії, Франції, Швейцарії, Німеччині виникла істинна бухгалтерська наука - рахунковедення. Концепція німецької школи полягала в підході до бухгалтерського обліку не ззовні, тобто в пошуках облікового змісту бухгалтерії в інших науках. У 20-х - 40-х роках XX століття, певною мірою спираючись на досягнення німецької школи, виникла англо-американська школа, взявши за основу прагматизм і психологію, ця школа своїм основним завданням ставила перетворення обліку на знаряддя управління. Усі чотири школи (французька, італійська, німецька та англо-американська) незалежно від їх напрямів, мети обліку, предмета вивчення, методу мали величезний вплив на формування світової бухгалтерської науки і в своїх поглядах, наукових розробках, пропозиціях вийшли далеко за рамки своїх держав.

Ключові слова: обліково-правова культура, облікова наука, французька бухгалтерська школа, італійська бухгалтерська школа, німецька бухгалтерська школа, англо-американська бухгалтерська школа.

Макарович В.К., Вигівська І.М.

ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ

Необхідність удосконалення моделей облікового процесу відповідно до вимог МСФЗ актуалізують потребу оновлення теоретико-метолодогічних засад формування облікової інформації на підприємствах України для забезпечення транспарентності фінансової звітності в умовах інтеграції до ЄС. В статті розкрито сутність понять «транспарентності» та «транспарентність фінансової звітності». Виділено передумови необхідності формування транспарентної фінансової звітності. Охарактеризовано принципи формування транспарентної фінансової звітності (прозорість, доступність, надійність, якість, співставність, оперативність, раціональність, адаптивність, реперезентативність, релевантність). Акцентовано увагу на ролі облікової політики для забезпечення транспарентності фінансової звітності. Підкреслено, що для підвищення транспарентності фінансової звітності обрані альтернативи щодо формування облікової інформації мають знайти своє віддзеркалення у примітках до фінансової звітності з метою забезпечення впевненості користувачів в обраній обліковій політиці.

Ключові слова: облікова політика, бухгалтерський облік, принципи, транспарентність, прозорість, транспарентна фінансова звітність, міжнародні стандарти фінансової звітності.

Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д.

ДВОКРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В роботі розглянуті питання оцінки рівня централізації/децентралізації системи обліку на підприємстві. Розглянуті критерії оцінки та визначені параметри, які характеризують ступінь централізації/децентралізації при розподілі функціональних повноважень з виконанні облікових робіт та сфер владних повноважень з організації обліку. Встановлені характеристики централізації, поліцентризму та децентралізації системи обліку на підприємстві. Розроблена методика двокритеріального оцінювання рівня централізації/децентралізації обліку, яка базується на оцінці розподілу між центральною бухгалтерією та підрозділами як облікових процесів, так і повноважень з організації роботи облікового апарату.

Ключові слова: облік, організація обліку, централізація, поліцентризм, децентралізація, критерії оцінки, інтегральний показник.

Усатенко О.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В КОМПАНІЯХ ПО УПРАВЛІННЮ АКТИВАМИ

У статті досліджені проблеми організації системи бухгалтерського обліку власного капіталу в компаніях по управлінню активами. Проведено аналіз географічного розташування КУА в Україні. Означені основні завдання організації системи бухгалтерського обліку КУА. Визначені специфічні принципи, які виникають в залежності від цілей та напрямків діяльності КУА. Проведено аналіз розмірів статутного та резервного капіталів КУА Дніпропетровської області. Визначена структура резервного капіталу КУА. Для забезпечення стабільної роботи КУА запропоновані елементи наказу про облікову політику.

Ключові слова: власний капітал, статутний капітал, резервний капітал, компанії по управлінню активами, завдання та принципи бухгалтерського обліку, елементи наказу про облікову політику.

Чік М.Ю.

МЕТОДИКА ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Досліджено наукові погляди вітчизняних, зарубіжних вчених та норми нормативно-правових актів стосовно дефініції “зведений облік”. Розглянуто методику зведеного обліку витрат на підприємствах лісового господарства. Запропоновано схему зведеного обліку витрат на підприємствах лісового господарства. Подано авторське бачення зведеного обліку витрат на підприємствах лісового господарства з врахуванням організаційно-технологічних особливостей діяльності в умовах застосування національних й міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (фінансової звітності).

Ключові слова: зведений облік, лісове господарство, підприємство, управління, інформація, облік, особливості діяльності.

Яцко М.В.

НЕОРГАНІЗОВАНІ ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЯК ЕФЕКТИВНА СКЛАДОВА КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

В статті досліджуються форми здійснення контрольної діяльності. Акцентується увага на неорганізованих формах контролю. Обґрунтовано, що неорганізовані форми господарського контролю є ефективними складовими у здійснені контрольної діяльності в Україні. Пропонуються превентивні заходи щодо активізації неорганізованих форм господарського контролю в Україні.

Ключові слова: контроль, контрольна діяльність, форми контролю, неорганізовані форми контролю.