Випуск №49 (Том 1) | 2017

Розділ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бочан В.І.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕВОЛЮЦІЇ ГРОШЕЙ, ГРОШОВОГО ОБІГУ І ЙОГО СТІЙКОСТІ ЗА НАУКОВИМИ ПРАЦЯМИ ВИДАТНИХ ЗАКОРДОННИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКОНОМІСТІВ

Проаналізовано суть еволюції грошей на відповідних стадіях грошового обігу і його стійкості. Розглянуто ідеї вчених по створенню передумов для конкурентних грошей. Кожне удосконалення грошей спрямоване на покращення швидкості грошового обігу. Показано значення грошового обігу в еволюції грошових систем. З’ясовано за працями вчених, що грошово-кредитний обіг є не тільки каталізатором виробництва, але й причиною кризових явищ в економіці. Зроблено висновок в необхідності активної державної політики у забезпеченні стійкості грошового обігу.

Ключові слова: гроші, стійкість грошового обігу, конкурентні гроші, цінність грошей, грошово-кредитний обіг, ризик, державне регулювання грошового обігу.

Грінченко Р.В.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНАЛІЗУ ФУР’Є ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ

В статті розглянутий інструментарій дослідження циклічних коливань в економіці для отримання подальших можливостей наглядного відображення їх проявів. Метою даної статті виступає теоретико-методичне обґрунтування методичних підходів до проведення аналізу Фур’є при дослідження циклічних коливань в економіці із урахування їх еволюції у сучасній науковій літературі. Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної науки та наукові праці вчених. Проведено дослідження проявів циклічних коливань в економіці України за допомогою інструментарію аналізу Фур’є. Використано комплексний підхід до аналізу проявів циклічних коливань в економіці України із застосуванням інструментарію Фур’є, побудовою амплітудного та фазового спектрів ВВП України. Отримані результати спрямовані на спрощення процедури дослідження проявів циклічних коливань у будь-яких сферах економіки країни.

Ключові слова: циклічні коливання, аналіз Фур’є, гармонійний аналіз, амплітудний та фазовий спектри.

Михайленко О.Г.

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

У статті аналізуються в проблеми стандартизації та сертифікації в міжнародній торгівлі сільськогосподарською продукцією, їх вплив на розвиток обміну сільськогосподарськими товарами в умовах сучасного стану ринку. Розглядаються також питання важливості добровільних стандартів, їх еквівалентності і гармонізації. Зведені автором у порівняльну таблицю дані по добровільним стандартам, систематизовані за кількома напрямками, - за стадіями виробничого циклу та способами оцінки сталості; за напрямками сталого розвитку; за сферою охоплення у міжнародній торгівлі, дозволяють, зокрема, зробити переконливий висновок про те, що органічна продукція найбільше відповідає вимогам Концепції сталого розвитку ООН. Проведений автором аналіз ступеню регулювання торгівлі продукцією сільського господарства різних типів виробництва показує, що на ринку традиційних та трансгенних товарів інструменти регулювання знаходяться на стадії розвитку, тому що відсутня достатня кількість стандартів, сертифікація та загальноприйнятого маркування, а також міжнародні інституції, які б займалися розробкою потрібної документації. Дане дослідження проблем стандартизації дає підставу стверджувати, що система стандартів - надзвичайно важливий фактор регулювання та координації міжнародного ринку сільськогосподарської продукції, причому як для економіки, так і для розвитку сучасного суспільства в цілому.

Ключові слова: сільськогосподарська продукція, добровільні стандарти, сталий розвиток, міжнародна торгівля, органічна продукція.

Смєсова В.Л.

ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПОГЛЯДАХ ЕКОНОМІСТІВ НА МЕЖІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Стаття присвячена дослідженню поглядів економістів на межі ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. щодо теоретико-методологічних основ економічних інтересів. Обґрунтовано сильні і слабкі сторони теоретичних узагальнень представників класичної школи політичної економії, прихильників утилітаристської теорії, соціально-економічної гармонії інтересів щодо місця і ролі особистих і суспільних інтересів, їх взаємозв’язку, ролі держави в процесі відтворення економічних інтересів. Запропоновано основні характеристики економічних інтересів у господарстві першої половини ХІХ ст. залежно від специфіки формування та реалізації, суб’єктів та об’єктів, характеру, мети, мотивів тощо.

Ключові слова: вигода, відтворення економічних інтересів, економічна думка, економічний інтерес, інтерес, класична школа політичної економії, конфлікти інтересів, особисті інтереси, загальні інтереси.

Фeдорук Т.В.

МОДУЛЬ ІДEНТИФІКAЦІЇ EКОНОМІЧНОЇ СИТУAЦІЇ В СИСТEМІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦEСІВ НA РОЗВИТОК КРИЗОВИХ ЯВИЩ В EКОНОМІЦІ КРAЇНИ

У стaтті розкрито сутність модулю ідeнтифікaції eкономічної ситуaції в систeмі оцінки впливу інфляційних процeсів нa розвиток кризових явищ в eкономіці крaїни. Подaно aлгоритмічну схeму функціонувaння модуля ідeнтифікaції, що описує рух інформaційних потоків в зaгaльній систeмі оцінки. Проaнaлізовaно основні контровeрсійні положeння формувaння модуль ідeнтифікaції, що здійснює діaгностичну функцію у систeмі. Зaпропоновaно основні підходи до прaктичної рeaлізaції модуля, що можуть бути eфeктивно використaні для подaльшого досліджeння.

Ключові словa: кризa, інфляційний процeс, діaгностикa, прeвeнтивнe упрaвління, блок-схeмa, клaстeрний aнaліз

Розділ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Ганжа Б.О.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДЕТІНІЗАЦІЇ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Сформульовано основні напрями детінізації неформального сектору економіки України (НСЕ). Показано необхідність дослідження питань, пов’язаних із особливостями впровадження у вітчизняну практику Концепції детінізації НСЕ з метою зменшення масштабів НСЕ, створення умов для активізації інвестиційної, інноваційної, підприємницької діяльності. Досліджено питання ефективності наслідків детінізації у контексті реалізації нормативно-правового, економіко-організаційного, соціального, інформаційно-аналітичного блоків механізму державного регулювання детінізації НСЕ.

Ключові слова: детінізація, державне регулювання, неформальний сектор економіки, формальний сектор економіки, Концепція детінізації

Махоніна І.М.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ВАЖЛИВІСТЬ ІНСТИТУТУ ЕМФІТЕВЗИСУ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ

У статті досліджені літературні та наукові джерела з питань визначення сутності терміну «емфітевзис». В сучасних умовах реформування економіки виникає потреба уніфікації поняття права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Відповідно до поставленої мети зроблено систематизоване узагальнення даного поняття, доведено важливість впровадження в економічні земельні відносини такого інструменту як емфітевзис.

Ключові слова: емфітевзис, речове право, спадкове довготривале користування, договір емфітевзису, землі сільськогосподарського призначення, земельні правовідносини.

Святогор В.В.

АНАЛІЗ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті проаналізовано динаміку та розподіл організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи, за секторами діяльності. Здійснено розподіл працівників основної діяльності наукових організацій за секторами діяльності. Відображено динаміку питомої ваги витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт, питомої ваги видатків державного бюджету на науку, питомої ваги обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт у ВВП. Розглянуто структуру фінансування наукової і науково-технічної діяльності за джерелами. Підсумовано кількість діючих в Україні патентів. У дослідженні підкреслено важливість аналізу науково-технічного потенціалу для економіки України.

Ключові слова: наука, потенціал, інновації, науково-технічний потенціал, науково-технічна діяльність, науково-технічний розвиток, інноваційна діяльність.

Слободянюк Н.О.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Основний науковий результат статті полягає у визначенні системного ефекту від інвестування в агропромисловий комплекс за рахунок дифузії інвестицій унаслідок міжгалузевого характеру утворення. Виділено три стратегічні пріоритети інвестиційно-інноваційної політики держави в агропромисловому комплексі: за об’єктами інвестування – акцент на інноваційні технології ресурсозберігаючого, екологобезпечного характеру; за джерелами фінансування інвестицій – бюджетна підтримка, створення агропромислово-фінансових груп і централізованих спеціалізованих фондів; залучення іноземного капіталу; за науково-інфраструктурним забезпеченням - створення науково-технічних альянсів, кластерних структур, агропромислових наукових парків, формування механізмів трансферу інноваційних технологій.

Ключові слова: стратегічні пріоритети, агропромисловий комплекс, політика, інвестиційно-інноваційна.

Стахів І.М., Стасюк О.М.

БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧІЙ СФЕРІ

У статті виявлено основні аспекти управління брендами в сфері спортивно-оздоровчих послуг, а також основні причини, що перешкоджають появі світових брендів в Україні. Охарактеризовано сутність поняття спортивного менеджменту. Також виділено, що розвиток ринку спортивно-оздоровчих послуг є рушійною силою для розвитку економіки країни та добробуту населення. Зроблено висновок, що в українських фітнес клубах є перспективи стати брендами і надавати якісні спортивно-оздоровчі послуги, але існує ряд негативних факторів, які стримують їх розвиток на споживчому ринку, що чітко виокремлено в дослідженні.

Ключові слова: бренд-менеджмент, спортивно-оздоровчі послуги, фітнес клуби, спортивний менеджмент, бренд, якість послуг.

Тинська І.І.

ДЕКОМПОЗИЦІЯ МАСШТАБІВ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У СКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ГАЛУЗЕВИЙ ЗРІЗ

Державне підприємництво позиціонується як інституційне явище і невід’ємний структурний елемент національної економіки, а державний сектор - як його функціональний прояв та індикатор успішності реалізації структурно-інституційної складової економічної політики держави. Проаналізовано ключові параметри, що визначають масштаби присутності державного підприємництва у національній економіці загалом та в розрізі галузей економічної діяльності зокрема, керуючись офіційною методикою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Виявлено низку недоліків та сформовано відповідні рекомендації щодо її вдосконалення, а також ряд інших пропозицій, націлених на захист національних інтересів при провадженні реформи державного сектора та реалізації приватизаційної програми.

Ключові слова: державне підприємництво, питома вага державного сектора, структурна перебудова, галузі економіки

Черленяк І.І., Курей О.А.

СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА У ПРИЗМІ ВИКЛИКІВ ЗВТ УКРАЇНА–ЄС

У статті здійснений аналіз результатів та можливостей формування ефективної промислової політики в Україні під впливом загальносвітових тенденцій структурних трансформацій у постіндустріальному суспільстві. Окреслені основні вимоги до формування ефективної економічної політики та виклики для українського бізнесу та української економіки, пов'язані з існуванням змагання-партнерства в рамках ЗВТ Україна-ЄС. На підставі оцінки тенденцій руху основних макроекономічних показників та позицій у рейтингах країн-лідерів ЄС та країн наздоганяючої модернізації, а також факторних компонент рейтингів країн за Індексом глобальної конкурентоспроможності, визначені пріоритетні напрямки формування промислової політики на основі зміни існуючого технологічного укладу, обмежень висококонкурентного середовища та структурних трансформацій постіндустріального суспільства.

Ключові слова: структурна трансформація, промислова політика, технологічний уклад, зона вільної торгівлі.

Розділ 3. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гапак Н.М.

ЕКОНОМІЧНА СПРОМОЖНІСТЬ ГРОМАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: АСПЕКТ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

В умовах децентралізації влади важливим є не просто питання формування громад, а формування саме економічно спроможних громад. Крім наявності природних ресурсів, матеріальних активів, достатніх фінансових ресурсів тощо, неабияку роль у цьому відіграє також ділова активність, здійснювана на території громади. Стаття присвячена аналізу рівнів ділової активності громад, об’єктивно віднесених до різних кластерів та, на основі цього, до різних груп. Проведено порівняльно-кількісну оцінку 19 показників ділової активності у розрізі громад, визначено їх основні соціально-економічні характеристики.

Ключові слова: об’єднана територіальна громада (ОТГ), децентралізація, ділова активність, кластер, економічна спроможність.

Самофатова В.А.

ФУНКЦІОНАЛЬНО-УПРАВЛІНСЬКА МОДЕЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

В статті визначено зміст та уточнено основні етапи процесу розробки функціонально-управлінської моделі сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону. Відзначено багатофункціональність агропродовольчої сфери. Зроблено висновок, що методологія управління агропродовольчою сферою регіону повинна грунтуватися на системному підході. Показано, що запропонована функціонально-управлінська модель дозволяє визначити та досягти довготривалої рівноваги між основними компонентами сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону (економічно, екологічною та соціальною).

Ключові слова: агропродовольча сфера, функціонально-управлінська модель, сталий розвиток, системний підхід, інтеграція.

Твердохліб І.П., Парасюк І.В.

МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Розглянуто організаційно-методичні аспекти проблеми удосконалення програмно-цільового бюджетування регіональних програм розвитку. Розроблено методичні положення для обґрунтування оптимальних стратегій економічного розвитку регіону на підставі динамічної моделі оптимізації розподілу бюджетних коштів між сукупністю регіональних програм у контексті досяжності їх цілей. Здійснено формалізацію базових процедур запропонованої методики. Наведено результати апробації окремих процедур методики під час оцінювання ефекту використання коштів проектами Середньострокової інвестиційної програми Львівської області протягом 2005-2011 рр.

Ключові слова: економіка України, економічний розвиток, програмно-цільове управління, державні цільові програми, регіон, оптимізація, функціональний аналіз, динамічна модель, програми Львівщини

Розділ 4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ

Алдохіна Н.І., Комаріст О.І.

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

Проаналізовано підходи до визначення внутрішнього маркетингу починаючи з періоду його зародження, визначені недоліки формулювань змісту цього поняття. Запропоноване уточнене визначення суті внутрішнього маркетингу.Обґрунтовано важливу роль внутрішніх комунікацій для підвищення ефективності внутрішнього маркетингу та діяльності підприємства. Серед інструментів внутрішніх комунікацій, переваги яких на багатьох підприємствах не використовуються повною мірою, виявлено такий засіб, як соціальні мережі. На основі аналізу досвіду використання соціальних мереж у внутрішніх комунікаціях підприємств виявлені їх переваги та загрози. Узагальнено практичні рекомендації щодо створення та підтримки соціальних мереж на підприємствах, завдяки яким можна отримати довготривалий ефект.

Ключові слова: внутрішній маркетинг, внутрішні комунікації, соціальні мережі, персонал, управління персоналом.

Ведерніков М.Д. Базалійська Н.П.

ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА ЯК ОСНОВА МОНІТОРИНГУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

В статті визначено необхідність та доцільність проведення оцінювання трудової поведінки працівника. Окреслено сутнісні підходи до моніторингу системи управління персоналом машинобудівного підприємства на засадах оцінювання трудової поведінки. Представлено наявні проблеми оцінювання трудової поведінки персоналу на підприємстві. Визначено особливості застосування методу експертних оцінок для визначення показників оцінювання трудової поведінки. Здійснено ранжування експертних оцінок показників трудової поведінки працівника. Запропоновано застосування методу статистичних рівнянь залежностей для побудови інтегрального показника оцінювання трудової поведінки персоналу на машинобудівному підприємстві.

Ключові слова: трудова поведінка, оцінювання трудової поведінки, моніторинг трудової поведінки, управління персоналом, експертне оцінювання, характеристики трудової поведінки, метод статистичних рівнянь залежностей

Величко В.А.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Метою дослідження є систематизація існуючих теоретико-методичних положень до визначення інформаційно-аналітичного забезпечення протидії рейдерству на підприємствах паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання: узагальнені теоретико-методичні положення до визначення інформаційно-аналітичного забезпечення протидії рейдерству на підприємствах ПЕК; запропоновано авторське визначення інформаційно-аналітичного забезпечення протидії рейдерству на підприємствах паливно-енергетичного комплексу. У результаті дослідження систематизовані теоретико-методичні положення щодо визначення інформаційно-аналітичного забезпечення протидії рейдерству (ІАЗПР). Запропоновано авторське визначення ІАЗПР на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, яке розглядається як система взаємопов’язаних дій, спрямованих на попередження й протидію рейдерським атакам, враховуючи особливості функціонування суб’єктів господарювання, рівень взаємодії між різними групами зацікавлених осіб, вплив зовнішнього й внутрішнього середовища, технологічні й “силові” напрями, та дозволяє здійснити оцінку “рейдерської привабливості” для прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: підприємства паливно-енергетичного комплексу, рейдерство, протидія рейдерству, інформаційно-аналітичне забезпечення протидії рейдерству на підприємствах паливно-енергетичного комплексу.

Гоголь Т.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БРЕНДІВ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

У статті викладено результати дослідження діяльності суб’єктів аграрного бізнесу та особливостей формування їх брендів. Підкреслено значення розвитку агропромислового комплексу для соціально-економічного розвитку країни. Охарактеризовано основні галузі сільського господарства. Проаналізовано внутрішній та зовнішні ринок, умови виробництва та збуту агропромислової продукції. Сформовано основні принципи формування брендів та підкреслена їх ефективність для збільшення конкурентоспроможності підприємств. Наведено основні особливості формування брендів суб’єктів аграрного бізнесу.

Ключові слова: суб’єкти аграрного бізнесу, ринок, конкуренція, агропромислова продукція, збут, бренд, принципи формування бренду.

Головчук О.В.

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ TQM В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Актуалізовано проблему підвищення ефективності інноваційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації. На основі аналізу результатів інноваційної діяльності промислових підприємств доведено, що вони не забезпечують зростання обсягів реалізації інноваційної продукції, незважаючи на збільшення кількості підприємств, що її здійснюють. Підкреслено, що результати інноваційної діяльності мають поліпшувати здатність підприємств до створення нових споживчих цінностей. Висловлено гіпотезу, що цього можна досягти, поєднуючи принципи й підходи інноваційного менеджменту і концепції TQM. Виділено принципи TQM, які дають змогу поліпшити організацію інноваційної діяльності промислових підприємств. Доведено, що принцип «залучення до участі» сприяє підвищенню сприйнятливості підприємства до інновацій, поліпшує результативність організаційної взаємодії, тому він має стати основоположним елементом організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю промислових підприємств.

Ключові слова: інноваційна діяльність, промислові підприємства, споживча цінність, концепція TQM, мотивація, залучення до участі.

Гросул В.А., Іванова Т.П.

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ ТА ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

У статті досліджено сучасний стан розвитку сфери ресторанного господарства України та Харківського регіону. Проаналізовано динаміку розвитку роздрібного товарообороту, оцінено тенденції зміни кількості закладів підприємств ресторанного господарства та залучення інвестицій в індустрію ресторанного бізнесу. На основі аналізу визначені особливості та обґрунтовані перспективи розвитку підприємств ресторанного господарства в Харківській області.

Ключові слова: підприємство ресторанного господарства, ресторанний бізнес, тенденції розвитку, динаміка роздрібного товарообороту, інвестиції.

Кампо Г.М., Дочинець Н. М., Гаврилець О.В.

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

В статті висвітлено сутність категорії «фінансова стійкість», наведено теоретичні підходи щодо трактування фінансової стійкості та її оцінки. Здійснено аналіз фінансової стійкості підприємств України за видами економічної діяльності за 2012-2015 р., а саме проаналізовано динаміку основних по-казників фінансової стійкості, таких як: наявність власного обігового капіталу, коефіцієнтів фінансо-вої автономії, фінансової залежності, фінансової стійкості, стабільності, концентрації позикового капіталу, маневреності власного капіталу. За результатами аналізу виявлено, що низький рівнень фінансової стійкості характерний для підприємств України у багатьох сферах економічної діяльності.

Ключові слова: фінансова стійкість, стабільність, власний обіговий капітал підприємств, фінансова залежність.

Капустник С.К.

ПРОБЛЕМАТИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ

У статті уточнено поняття «ризик стратегічного рішення», запропоновані деякі науково-методичні рекомендації щодо процесу ідентифікації ризиків стратегічних рішень підприємств галузі машинобудування, зокрема: наведено етапи ідентифікації ризиків стратегічних рішень, запропоновано вирішення ряду завдань з метою встановлення внутрішнього і зовнішнього контексту підприємства, проведено PEST-аналіз машинобудівної галузі України, розроблено схему матричного типу, яка дозволяє здійснити позиціонування ідентифікованих ризиків для цілей їх подальшого аналізу і оцінювання.

Ключові слова: стратегічні рішення, ідентифікація ризиків, ризик стратегічного рішення, машинобудування, стратегічне управління, ризик-менеджмент.

Мазур В.С.

ДІЛОВИЙ ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА: ЕТАПИ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ

В статті розглянуто створення ефективної системи формування і підтримки позитивного іміджу як важливого інструменту забезпечення економічної і соціальної стійкості підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках. Розглянуто основні етапи формування позитивного іміджу і репутації підприємства для досягнення стійкого і тривалого успіху в підвищенні конкурентоздатності і продуктивності фірми через систему сучасного маркетингу, яка характеризується виникненням і закріпленням нових тенденцій впливу глобальних чинників першого десятиліття ХХІ ст.

Ключові слова: система формування, економічна стійкість, імідж, бренд, етапи, традиції, вплив, репутація, реклама, модель.

Майстро Р.Г., Мірошник М.В., Майстро Д.С.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

У статті досліджуються стан і проблеми інноваційного розвитку малого підприємництва в Україні. У процесі дослідження виявлено проблеми та визначено перспективи інноваційного розвитку малого підприємництва на державному та регіональному рівнях. На основі аналізу статистичних даних доведено, що сучасний стан регіонального розвитку суб’єктів малого підприємництва є нестійким і нестабільним. Обґрунтовано пропозиції щодо ефективних методів стимулювання інноваційного розвитку підприємств на державному та регіональному рівнях.

Ключові слова: мале підприємництво, малі підприємства, проблеми інноваційного розвитку,державна підтримка, регіональні програми розвитку малого підприємництва.

Мамонов К.А., Пруненко Д.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Метою дослідження є визначення напрямів формування капітальних інвестицій для забезпечення ефективності використання інтелектуального капіталу (ІК) на будівельних підприємствах. Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання: провести аналіз стану та динаміки капітальних інвестицій у будівельній галузі; охарактеризувати структуру капітальних інвестицій; визначити напрями здійснення капітальних інвестицій у інтелелектуальний капітал. Доведено важливість зростання ефективності формування капітальних інвестицій для розвитку будівельних підприємств у контексті забезпечення реалізації шляхів підвищення інтелектуального капіталу. Виявлені неоднозначні тенденції у сфері використання капітальних інвестицій, що створює підгрунтя для зниження рівня ефективності формування елементів інтелектуального капіталу. Зокрема динаміка обсягу капітальних інвестицій у будівельній галузі протягом 2013 – 2015 рр. має хвилеподібний характер, де періоди падіння змінювались на зростання. Визначені значні зміни у структурі капітальних інвестицій у нематеріальні активи, що негативно впливає на розвиток інтелектуального капіталу і потребує здійснення антикризових дій.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, капітальні інвестиції, нематеріальні активи, будівельні підприємства, програмне забезпечення та бази даних.

Нагорна І.В.

ЕКОНОМІКО-СУТНІСНИЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ

У статті проаналізовано зміст категорії «інформаційне забезпечення», сформовано систему інформаційного забезпечення управління фінансово-майновим станом підприємства, схарактеризовано чинники, які вливають на рівень інформаційного забезпечення, подано етапи формування та вимоги до фінансової інформації. Визначено основні аспекти концепції системи інформаційного забезпечення управління фінансовою стійкістю та, на основі цього, побудовано модель руху інформаційного забезпечення аналітичних процедур.

Ключові слова: Інформаційне забезпечення, фінансова стійкість, обліково-аналітичне забезпечення, управління, аналіз, система, підприємство.

Письмак В.О.

ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖФІРМОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КЛАСТЕРІ

У статті розглянуто основні передумови формування кластерів в сучасних умовах. Проведено дослідження сутності міжфірмових кластерів. Розглянуто доцільність, переваги й теоретичні аспекти формування кластерів, а також проблеми функціонування кластерів, що наразі існують в Україні. Розкрита інтеграційна функція логістики при формуванні кластеру та організації міжфірмової взаємодії підприємств у кластері. Виявлені основні ризики функціонування кластерної форми взаємодії підприємств. Обґрунтовано використання інноваційної складової при взаємодії господарюючих суб’єктів, що забезпечить реалізацію принципів логістики.

Ключові слова: кластер, кластерні формування, логістичні підходи, інноваційність, конкурентоспроможність, міжфірмова взаємодія.

Строченко Н.І.,Медвідь В.Ю., Кутах К.М.

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ АУТСОРСИНГУ, ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто питання обґрунтування доцільності застосування аутсорсингу на підприємствах агропромислового комплексу, з метою підвищення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності діяльності в сучасних умовах. Розкрито та встановлено економічну сутність аутсорсингу, визначено основну мету його впровадження на підприємствах АПК. Визначено роль та значення аутсорсингу, проаналізовано та узагальнено інформацію поетапного переходу щодо використання аутсорсингу у діяльності сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано основні переваги та недоліки використання аутсорсингу в діяльності аграрних підприємств. Розраховано економічну ефективність від впровадження аутсорсингу персоналу на сільськогосподарському підприємстві.

Ключові слова: аутсорсинг, ефективність, стратегія, спеціалізація, управління, аутсорсер, підприємство.

Фещур Р.В., Тимощук М.Р., Копитко С.Б.

ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОМІНАНТНИМ ПОКАЗНИКОМ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

Досліджено особливості оцінювання стану і динаміки розвитку підприємств за домінантним показником ділової активності. Обґрунтовано вибір домінантного показника – обсяг чистого доходу. Виокремлено чотири види розвитку (рівномірний, неперервний, коливний, хаотичний). Та встановлено умови віднесення підприємств до певних груп за значенням коефіцієнта варіації. Розроблено методичні підходи до оцінювання розвитку підприємств з урахуванням характеру зміни домінантного показника ділової активності. Запропоновано встановлювати числові значення коефіцієнтів вагомості при вирівнюванні динамічного ряду за середньою зваженою відповідно до розподілу членів арифметичної прогресії або чисел ряду Фібоначчі.

Ключові слова: розвиток підприємств, домінантний показник, види розвитку, вирівнювання динамічного ряду, вагові коефіцієнти, оцінки стану та тенденції розвитку.

Шталь Т.В., Козуб В.О., Бондаренко Л.М.

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ВІТЧИЗНЯНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

Визначено сутність інвестиційної стратегії як складової загальної стратегії підприємства. Розглянуто особливості формування інвестиційної стратегії підприємства. Проаналізовано основні форми участі підприємств у міжнародному бізнесі залежно від рівня їх інтернаціоналізації та глибини проникнення на зарубіжний ринок, а також виділено їх переваги і недоліки. Досліджено особливості трансформації інвестиційної стратегії підприємства. Запропоновано шляхи реалізації інвестиційної стратегії в контексті участі вітчизняних підприємств у міжнародному бізнесі.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційна стратегія підприємства, міжнародний бізнес, спільне підприємство, дочірнє підприємство.

Розділ 5. ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

Бачо Р.Й.

ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕГУЛЯТИВНИХ ЗАХОДІВ НАЦКОМФІНПОСЛУГ НА СТАН РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

В статті виявлено наявність причинно-наслідкових зв’язків між показниками стану ринків небанківських фінансових послуг та заходами Регулятора на цих ринках. Визначено наявність реакції показників стану ринків небанківських фінансових послуг на заходи Нацкомфінпослуг з врахуванням розриву у часі, що обумовлює наявності лагів у процесі застосування заходів Регулятора, а також означено та формалізовано змінність показників стану фінансових ринків під впливом заходів регулятора.

Ключові слова: небанківські фінансові установи, ринки небанківських фінансових послуг, Нацкомфінпослуг, державне регулювання.

Бечко П.К., Барабаш Л.В., Попиченко Д.А.

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

У статті висвітлено сучасні особливості провадження діяльності сільськогосподарськими підприємствами в умовах сучасних бюджетно-податкових змін. Проведено аналіз механізмів державної підтримки аграрних товаровиробників в Україні та зарубіжних країнах. Досліджено розвиток діяльності та ефективність використання оборотних активів сільськогосподарськими підприємствами Черкаської області у 2010–2015рр. Окреслено пріоритетні напрями розвитку відносин між державою та аграрними підприємствами на довготривалу перспективу.

Ключові слова: оборотні активи, виробничі запаси, державна програма підтримки сільського господарства, пільговий механізм кредитування, моделі державного регулювання аграрного сектору економіки.

Болгар Т.М.

ВПЛИВ НАСЛІДКІВ «ОЧИЩЕННЯ» БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ

У статті розглянуто сучасні проблемні питання стану банківської системи України, що виникають у процесі реформування банківської системи. Досліджено вплив наслідків ліквідації неплатоспроможних банків на загальний стан системи. Визначено причини, що викликають недовіру громадян до банків та підвищення рівня проблемної кредитної заборгованості. Обґрунтовано необхідність вирішення питань на рівні держави та менеджменту банків стосовно відновлення стабільної роботи банків.

Ключові слова: банківська система України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, процес «очистки», депозитні вклади, проблемні кредити, неплатоспроможність, банкрутство, кредитні бюро.

Возняк Г.В.

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ

Запропоновано концептуальний підхід до формування бюджетної політики розвитку регіонів в умовах фінансової децентралізації. Показано, що бюджетна політика розвитку регіону повинна базуватися на ефективному управлінні власним фінансовим потенціалом, реалізації моделі ендогенноорієнтованого зростання та враховувати ризики фінансової децентралізації.. Обґрунтовано, що реалізація такої бюджетної політики повинна передбачати модернізацію бюджетних механізмів, принципів, функцій та критеріїв розвитку. Доведено, що запровадження такого підходу до формування бюджетної політики розвитку регіонів України сприятиме підвищенню її функціональної ефективності.

Ключові слова: розвиток регіону, бюджетна децентралізація, бюджетна політика, саморозвиток, самодостатність, партисипація.

Грицак О.С.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В сучасних умовах розширення функцій і повноважень органів місцевого самоврядування, побудова фінансового фундаменту функціонування локальних бюджетів є важливим завданням. Децентралізація як захід спрямована на усунення проблем та направлена на збільшення обсягів фінансових ресурсів, що акумулюються на місцевому рівні, пошук шляхів їх диференціації та підвищення ефективності бюджетного механізму. Такі заходи сприятимуть зменшенню дотаційної залежності локальних бюджетів від держави, покращенню фінансової основи та можливості розпорядження на розсуд місцевого управління задля розвитку регіонів.

Ключові слова: місцеві бюджети, бюджетна децентралізація, міжбюджетні відносини, фінансове забезпечення, бюджетне регулювання, система фінансового забезпечення, джерела фінансування, розвиток територіальних громад.

Давиденко Н.М.

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті проаналізовано організаційне забезпечення підсистеми фінансового менеджменту агропромислового підприємства на основі комплексу управлінських заходів. Розглянуто сутність системи організаційнійного забезпечення фінансового менеджменту, яка представляє взаємопов’язану сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів підприємства, які забезпечують розроблення і прийняття управлінських рішень з окремих напрямів його фінансової діяльності і несуть відповідальність за результати цих рішень. Розроблено практичні рекомендації для підвищення ефективності підсистеми організаційного забезпечення та фінансового менеджменту підприємства в цілому.

Ключові слова: організаційне забезпечення, фінансовий менеджмент, підсистема, управлінські заходи, фінансова служба, фінансова робота.

Заіка А.М.

СТАН ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті проаналізовано стан доходів українців та проблеми у цій сфері. Розкрито особливості та перспективи розвитку системи формування доходів населення в Україні. Зазначено, що доходи та видатки домогосподаpств знаходяться у неpозpивнiй єдностi. Домогосподаpства витpачають на тi товаpи, що є їм доступними та, у свою чеpгу, задоволення потpеб вимагає досягнення певного piвня доходiв вiд членiв домогосподаpств. Визначено основні фактори, які суттєво впливають на дохідну поведінку домогосподарств, та встановлено проблемні аспекти формування доходів домогосподарств. Окреслено першочергові заходи з метою покращення ситуації у даній сфері фінансових відносин.

Ключові слова: домогосподарство, доходи, дохідна поведінка, заробітна плата, інфляція, реальний дохід, соціальні трансферти.

Зуєва О.В.

ФОРМУВАННЯ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ СКЛАДОВИХ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ

В статті запропоновано оцінювання складових фінансового потенціалу банку як окремих напрямів залучення та розміщення фінансових ресурсів, на основі п’ятибальної шкали. Запропоновано здійснювати оцінювання визначених напрямів за характеристиками дохідності (витратності), ліквідності (строковості) та ризикованості. Визначено поділ діапазону шкали за цими характеристиками для напрямів залучення та розміщення фінансових ресурсів, що дозволить більш ефективно оцінювати складові фінансового потенціалу банку з метою оптимізації структури балансу та реалізації фінансового потенціалу.

Ключові слова: фінансовий потенціал банку, залучення фінансових ресурсів, розміщення фінансових ресурсів, дохідність, ліквідність, ризикованість.

Клапків Ю. М.

ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ «СТРАХОВИЙ ІНТЕРЕС» ЯК ТЕОРЕТИЧНА ДОМІНАНТНА СТРАХОВОЇ ПОСЛУГИ

У статті розглянуто теоретичні підходи до розуміння сутності базової категорії страхової науки, страхового інтересу. Окреслено, що саме він лежить в основі теоретичної та практичної реалізації страхової послуги. Відзначено необхідність та перші спроби виокремлення страхового інтересу в майновому страхуванні. Обґрунтовано його обов’язковість, як ключового елементу страхової послуги та ризики що несе його відсутність для формування ринку страхових послуг України.

Ключові слова: страховий інтерес, страхування, ринок страхових послуг, міра зацікавленості, ставка, букмекерська діяльність, страховик, вигодонабувач, економічна категорія.

Мінкович В.Т., Тимчак М.В.

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В даній статті розглянуто особливості перебігу трансформаційних процесів у вітчизняній економіці в умовах сьогодення та визначено основні проблеми соціально-економічного характеру, до яких вони призводять. В дослідженні також розглянуто потенціал розвитку страхової справи в Україні з точки зору вирішення означених проблем. Основну увагу приділено перспективам розвитку найбільш соціально важливих видів страхування, а саме: страхування життя, медичного страхування та недержавного пенсійного страхування.

Ключові слова: трансформація економіки, економічне зростання, валовий внутрішній продукт, страхова справа, види страхування, страхування життя, медичне страхування, недержавне пенсійне страхування.

Панасейко І.М., Новікова Л.Ф.

ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

В статті розглянуті тенденції розвитку аграрного сектору економіки України. Систематизовано джерела формування капіталу сільськогосподарських підприємств, викладено чинники, що впливають на їх діяльність. Проаналізовано склад та структуру капіталу сільськогосподарських підприємств. Особливу увагу приділено проблемам фінансування та кредитування аграрних підприємств з державного бюджету. Охарактеризовано механізм фінансового регулювання аграрного сектору економіки та його зв'язок з формуванням власного і позикового капіталу. Викладено пропозиції щодо вдосконалення формування власного та позикового капіталу сільськогосподарських підприємств. Обгрунтована необхідність розширення державної підтримки аграрного сектору економіки України.

Ключові слова: аграрний сектор, сільськогосподарські підприємства, джерела формування капіталу, власний капітал, позиковий капітал, бюджетне фінансування, кредитування.

Слободянюк О.В.

ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВІ КОНЦЕПЦІЇ СТРАХУВАННЯ І ПЕРЕСТРАХУВАННЯ: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

У статті ідентифіковано діалектичні зв’язки між страхуванням і перестрахуванням на основі історичного екскурсу, оцінки нормативно-правового забезпечення, принципів, технологій передачі ризику. Доведено, що страхування і перестрахування тісно пов’язані між собою, мають спільну множину принципів, технологій передачі ризику і об’єктів, але не співвідносяться як ціле і частина. Перестрахування визначено самостійним видом підприємницької діяльності, похідним від страхової діяльності, результатом здійснення якої є надання фінансових послуг страховим компаніям. У процесі цього відбувається обмін страхового ризику на кредитний, який вимірюється ймовірністю невиконання перестраховиком своїх фінансових зобов’язань перед страховиком.

Ключові слова: страхування, перестрахування, теоретико - правові концепції, діалектика, взаємозв’язок.

Стойка В.С.

МОЖЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті розкриваються можливості відновлення довіри до вітчизняної банківської системи в сучасних умовах. Акцентовано увагу на важливості фактору довіри у діяльності банків. Розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників стосовно ролі довіри у функціонуванні банківської системи. Автором запропоновано основні напрями відновлення довіри до банківського сектору як на рівні комерційних банків, так і на рівні центрального банку.

Ключові слова: довіра, банківська система, комерційні банки, населення, соціальна відповідальність, фінансова грамотність

Хуторна М.Е.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ МАКРО- ТА МІКРОРІВНЕВИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

У статті представлено результати дослідження економічного змісту поняття фінансової стабільності макро- та мікрорівневих систем. Узагальнено перелік характеристик, які описують та розкривають складну природу фінансової стабільності. У роботі представлено видову структуру поняття стабільності національної економіки та місце фінансової стабільності у ній; виділено базові ознаки фінансової стабільності економічної системи будь-якого рівня, що дозволило уточнити зміст досліджуваного поняття, а також розробити його класифікацію. Також у статті представлено авторське тлумачення поняття «фінансова стабільність кредитної установи».

Ключові слова: фінансова стабільність, класифікація видів фінансової стабільності, фінансова стабільність кредитної установи.

Чепелюк Г.М.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ МЕХАНІЗМІВ У РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ

У статті систематизовано фінансові інструменти, що використовуються у світовій практиці для фінансування індустріальних парків. Особливу увагу приділено борговим інструментам, застосування яких значно знижує вартість фінансування, сприяючи розширенню варіантів фінансування та диверсифікації інвесторів, що є актуальним для України. Досліджено характерні ознаки проектного фінансування, що відрізняють його від інших форм фінансування бізнесу.

Ключові слова: індустріальний парк, банківський інвестиційний продукт, проектне фінансування, фінансові механізми, корупція.

Янковий О.Г., Кошельок Г.В.

ПРОГНОЗУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ БАЛАНСУ ЗМІННИХ

Розглядаються проблеми прогнозування змінних, які пов'язані балансовими рівностями. Визначено процес прогнозування, який складається з двох стадій. Запропоновано принцип відбору рівнянь відповідно до якості характеристик вирівнювання та за умовою дотримання балансової рівності. Досліджено надходження, відтік грошових коштів і чистий грошовий потік ПАТ «Одескабель» за 2004-2015 рр. за допомогою трендових моделей і проведено прогнозування даних показників з використанням принципу балансу змінних. Доведено, що чим ближче розбаланс прогнозу до нуля, тим більше підстав вважати саме цю комбінацію функцій найкращим предиктором і, навпаки.

Ключові слова: надходження, відтік, грошові кошти, грошовий потік, прогнозування, трендова модель, предиктор.

Розділ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

Вигівська І.М., Макарович В.К., Хоменко Г.Ю.

РИЗИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

У процесі дослідження виявлено характерні особливості та тенденції розвитку венчурного фінансування в Україні. Визначено ризики, характерні для венчурного фінансування, які обумовлені його особливостями та специфікою механізму такого фінансування. Виокремлено шляхи мінімізації та уникнення ризиків венчурного фінансування для інвестора та підприємства-реципієнта. З’ясовано необхідність розробки механізму формування обліково-аналітичного забезпечення управління ризиковим венчурним фінансуванням інноваційних підприємств, що зумовлена потребою у залученні ризикових інвестицій для розвитку інноваційних проектів.

Ключові слова: бухгалтерський облік, обліково-аналітичне забезпечення, венчурне фінансування, венчурний капітал, венчурні інвестиції, інноваційні підприємства, ризики.

Гороховець Ю.А.

РЕФОРМУВАННЯ ЧИННОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ЧАСТИНІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ПОТРЕБ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

Обґрунтовано підхід, яким передбачається реформування чинної системи бухгалтерського обліку в Україні в частині нематеріальних активів у відповідність до потреб вартісно-орієнтованого управління. Реалізація підходу реформування вбачається в двох його видах: кардинальному й адаптивному. “Кардинальність” реформування передбачає необхідність внесення ряду пропозицій з удосконалення чинної методики бухгалтерського відображення та оцінки НА, реалізованої в національному бухгалтерському законодавстві, а “адаптивність” - уточнення окремих її положень.

Ключові слова: нематеріальні активи, облікова система, вартісно-орієнтоване управління.

Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я.

ІСТОРИЧНИЙ СИНТЕЗ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ У ФОРМУВАННІ ОБЛІКОВОЇ КУЛЬТУРИ КРАЇН ЛЕВАНТУ

Автори у цій статті відображають мало відому сторінку історії облікової культури, а саме, країн Леванту. В широкому розумінні країни Леванту це: Сирія, Ліван, Ізраїль, Єгипет, Туреччина, Греція, Кіпр, а в вузькому це Ліван і Сірія. В епоху Середньовіччя країни Європи, особливо Венеція, налагоджують торгові зв’язки з Левантом. Венеціанський тип господарської організації, особливо обліку, маючи глибокі історичні коріння, був максимально пристосований до вимог левантійської торгівлі, яка давала можливість процвітати Венеції. Ці торгові відносини внесли суттєвий позитивний вклад і в розвиток облікової культури, вдосконалили облік в цілому, як в Європі, так і в Леванті.

Ключові слова: Левант, Європа, облікова культура, бухгалтерський облік, облікові системи, папірус, клинопис, Венеція, ремес.

Долбнєва Д.В.

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗДІЙСНЕННЯ

У статті дано визначення та розглянуто структуру національної системи обліку. Досліджено сучасний стан її розвитку у контексті розробленого нормативно-правового забезпечення, яке стало основою адаптації національної системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності до вимог міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу з питань обліку та звітності. Визначено негативні риси, які притаманні нормативно-правовій базі, що регулює питання обліку в Україні, а також стан кадрового забезпечення у даній сфері відносин. На основі цього запропоновано порядок трансформації завдань реформування національної системи обліку із застосуванням МСФЗ, а також сформовано пропозиції щодо забезпечення належного рівня інтеграції національної системи обліку в європейську та зміцнення кадрового потенціалу у сфері бухгалтерського обліку.

Ключові слова: інституціональні агенти, інтеграція, міжнародні стандарти фінансової звітності, національна система обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, реформування, трансформація.

Єршова Н.Ю.

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті вирішується завдання організаційного забезпечення функціонування управлінського обліку на підприємствах. Визначено основні проблеми, пов’язані з організацією управлінського обліку на підприємствах. Запропоновані варіанти позиціонування відділу/служби управлінського обліку в організаційній структури управління підприємством. Сформульовані основні переваги, які забезпечує функціонування управлінського обліку для системі управління з точки зору управлінських витрат, ефективності діяльності апарату управління та підприємства в цілому.

Ключові слова: організаційна структура управління, організаційне проектування, організація управлінського обліку, фахівці з управлінського обліку, служба контролінгу.

Мельничук І.І.

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ

У статті розглянуто особливості внутрішнього аудиту для страхових компаній. Визначено проблемні аспекти діяльності суб’єктів страхового бізнесу, що негативно позначаються на їх обліково-аналітичному забезпеченні. Запропоновано власну модель внутрішнього аудиту фінансових результатів страховика, яка враховує синергію необхідних складових: мету, суб’єкт, об’єкт, завдання, джерела інформації, організацію й методику аудиту та результат. Представлена модель базується на чотирьох проміжних етапах, на кожному з яких досліджується ряд питань, вирішення яких сприяє підвищенню результативності діяльності служби та компанії в цілому.

Ключові слова: страхові компанії, фінансові результати, внутрішній аудит, модель аудиту, етапи аудиту, синергія.

Попович М. С.

ЗАСТОСУВАННЯ NFC ТЕХНОЛОГІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

У статті відображені результати дослідження важливих підходів щодо можливостей застосування NFC-технології у бухгалтерському обліку, зокрема: аналізуються основні актуальні визначення різних джерел щодо наукового тлумачення поняття «NFC»; наводиться загальна характеристика, зміст та можливі сценарії застосування сучасного механізму передачі облікової інформації, а також досліджуються позитивні та негативні риси технології; здійснені висновки щодо передачі облікової інформації відносно проблеми обраного наукового дослідження.

Ключові слова: бухгалтерський облік, NFC, інформація, технологія, інновація, мобільність, економіка.

Пришляк Г. В., Вагнер І.М.

УКРАЇНА І ДР КОНГО: ПАРАЛЕЛІ ПОДАТКІВ ТА ОБЛІКУ

У статті розкрито економічні показники України та Демократичної Республіки Конго. Виокремлено основні податки, які сплачують до бюджету суб’єкти підприємництва у ДР Конго. Проведено паралель між основними податками, які сплачують українські та конголезькі підприємці, виділено спільні та відмінні риси між цими податками. Значну увагу приділено особливостям сплати ввізного мита у обох країнах. Розкрито сутнісні характеристики бухгалтерської системи у ДР Конго, авторами зазначено, що важливим поштовхом для розвитку бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами у ДР Конго стала реалізація договору OHADA.

Ключові слова: бухгалтерський облік, податкова система, податок на прибуток, податок на додану вартість, податок з доходів фізичних осіб, ввізне мито.

Цуркану В.И., Голочалова И. Н.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЕНЧУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И УЧЕТ (на примере Республики Молдова)

При модели экономики на базе ресурсов инновации являются решающими факторами экономического роста, поэтому приоритетным направлением государственной помощи признана деятельность венчурных компаний. Результаты любого вида деятельности организации находят свое отражение в ее финансовой отчетности на базе методологически верного механизма отражения экономических событий, без которого невозможно достоверное представление финансовой ситуации организации. Поскольку венчурные компании находятся в особых экономических условиях, то требование достоверности приобретает особое значение. В данном исследовании рассматриваются некоторые аспекты венчурной деятельности: приводится общая характеристика; раскрывается институциональная платформа государственной поддержки в Республике Молдова в евроинтеграционном контексте; предлагается механизм учета операцій, связанных с венчурным финансированием.

Ключевые слова: инновации, венчурный капитал, венчурное финансирование, государственная помощь, методология учета, механизм учета.

Шот А.П.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З КРЕДИТОРАМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

У статті розглянуто обліково-аналітичні аспекти виконання договірних зобов’язань перед кредиторами, проведено аналіз та дана оцінка стану розрахунків з кредиторами на вітчизняних підприємствах, визначено причини виникнення та порядок списання безнадійної кредиторської заборгованості, запропоновано напрямки удосконалення обліку розрахунків з кредиторами з метою уникнення фінансових санкцій та покращення платіжної дисципліни підприємства. Розроблено модель обліку штрафних санкцій за розрахунками у боржника та кредитора, обґрунтовано необхідність удосконалення обліку та відображення у фінансовій звітності інформації про безнадійну та прострочену кредиторську заборгованість.

Ключові слова: облік безнадійної кредиторської заборгованості, фінансові санкції, позовна давність, непередбачені активи та зобов’язання.