Випуск № 49 (Том 2) | 2017

Розділ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Баланюк І.Ф., Сас Л.С.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В БІОЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ: ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

У статті розкрито мету та форми державного регулювання інноваційної діяльності, в тому числі технологічного оновлення виробництва. Виокремлено та розглянуто напрями державного регулювання інноваційних технологічних процесів в біоекономіці країни на основі ґрунтовного аналізу їх законодавчого забезпечення.

Ключові слова: державне регулювання, інноваційна діяльність, технологічне оновлення, законодавче забезпечення, економіка, технології.

Джаман М.А.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Статья посвящается сущности экономического пространства (ЭП) и территориальной организации общества (ТОО) как единого целого. Рассмотрено соотношение категорий «территория» и «пространство» в географии, социологии и экономике. Проанализированы роль и значение географического положения в жизнедеятельности населения, в формировании территориально-производственных комплексов (ТПК) и в функционировании территориальной социально-экономической системы (ТСЭС). Определены их признаки и особенности ЭП. Проведено сравнение категорий «функция места» и «качество территории». Обоснованы роль и значение управления в контексте формирования единой территориально-общественной системы (ТОС), а также влияние ТОО на ситуацию в регионе.

Надеемся, что статья послужит основой для дальнейшего исследования экономического пространства как территориальной организации общества и его трансформации в условиях глобализации и интеграционных процессов.

Ключевые слова: территория, пространство, экономическое пространство, территориальная социально-экономическая система, регион, территориальная организация общества, географическое положение, глобализация, интеграция, территориально-общественная система.

Завадяк Р.І., Завадяк Н.І.

«РИНОК ІДЕЙ» ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

У статті розглянуто сутність ділової гри «ринок ідей» як інструменту прийняття управлінських рішень. «Ринок ідей» – це ділова гра з використанням програмного забезпечення, яка проводилась в рамках проекту TEMPUS-INNOLAB «Інноваційні лабораторії: використання відкритих інноваційних навчальних платформ та дослідницької діяльності у підприємницькій освіті з метою посилення участі та інноваційного потенціалу університетів у постсоціалістичних суспільствах». У статті здійснено аналіз проведення цієї ділової гри серед студентів з п’яти вузів України та Білорусі, висвітлено основні результати експерименту та окреслено перспективи його проведення.

Ключові слова: «ринок ідей», управлінські рішення, експеримент, проект, інновації, студенти.

Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Супрун О.М.

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті висвітлено особливості формування підприємницького середовища і розвитку підприємницької діяльності у сфері аграрного виробництва. Окреслено важливу роль підприємництва у економічному зростанні країни, оскільки за рахунок посилення підприємницької орієнтації й розвитку підприємницького середовища, суб’єкти аграрного сектора економіки швидко і якісно адаптувалися до ринкових умов, що дало змогу вийти на зарубіжний ринок. Виокремлено основні засади і принципи здійснення підприємницької діяльності, її специфіки й напрямів в аграрній сфері.

Обґрунтовано власне бачення підприємництва як самостійної, ініціативної, на власний ризик діяльності, спрямованої на отримання економічного та соціального результату, та одержання прибутку. Розглянуто тенденції розвитку аграрних підприємницьких структур та подано характеристику орендно-земельних відносин сільськогосподарських підприємств України за 15-річний період. Відмічено, що розвиток аграрних підприємств слід розглядати через призму земельно-майнових відносин, оскільки земля не є інституційно-визнаним на державному рівні товаром, економічні відносини із залучення землі в економічний оборот здійснюються у форматі орендних, тому це значною мірою впливає на стабільність підприємницької моделі за структурою суб’єктів аграрного бізнесу, їх розмірами, кількістю, інституційним закріпленням формами господарювання. Конструкція землекористування сучасних вітчизняних аграрних підприємств є такою, що понад 50% сільськогосподарських угідь, задіяних у виробничому процесі, закріплені за ними через оренду – земля фактично є тимчасово залученим (на строк оренди) капіталом. У процесі дослідження, на основі проведеного аналізу розвитку аграрного підприємництва в України, виявлено суперечливість інституційної бази підприємницької діяльності, що призводить до зменшення кількості підприємств – суб’єктів господарювання, непрозорої діяльності підприємницьких структур, відсторонення орендодавців від участі в діяльності підприємств.

Ключові слова: розвиток підприємницької діяльності, аграрний сектор, підприємницьке середовище, суб’єкти господарювання, орендно-земельні відносини.

Лендєл М.А., Жулканич О.М., Чобаль Л.Ю.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДО 2020 РОКУ

У статті розкрито сутність складових Стратегії розвитку словацько-українського транскордонного співробітництва до 2010 року. Розкрито історичні передумови і етапи словацько-українського транскордонного співробітництва, наголошено на доцільності використання набутого за попередні роки досвіду такої співпраці в сучасних умовах. Узагальнено результати проведеного SWOT-аналізу транскордонної співпраці, окреслено сучасні обмеження і можливості словацько-українського транскордонного співробітництва, визначено невідкладні завдання та перспективи.

Ключові слова: стратегічні пріоритети, транскордонне співробітництво, прикордонні регіони, можливості розвитку.

Скороход І.С., Миронюк І.М.

ДІЯЛЬНІСТЬ ТНК НА СВІТОВОМУ НАФТОВОМУ РИНКУ

У статті розглянуто тенденції діяльності ТНК на нафтовому ринку.Також досліджено основні зміни, що впливають на положення нафтових ТНК та наведено позиції провідних нафтових транснаціональних корпорацій на світовому ринку.

Ключові слова: транснаціональні корпорації (ТНК), альянси, інтеграційні об’єднання, нафтовий ринок.

Розділ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бібікова (Жулканич) Н.О.

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА: СУТНІСТЬ І ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ

У статті розглянуто принципи та особливості органічного агровиробництва, можливості їх реалізації в сучасних ринкових умовах господарювання. Обґрунтовано дефініції економічної сутності категорії «органічне агровиробництво», узагальнено методичні підходи щодо його політико-економічного визначення. Висвітлено роль системи органічного агровиробництва як складної виробничої діяльності, здійснюваної з дотриманням відповідних правил і стандартів, методів і принципів, визначених законодавчо, і направлених на підтримку здоров’я ґрунтів, екосистем і людей.

Особлива увага у статті приділена дотриманню вимог реалізації принципів охорони здоров’я, збереження природного довкілля, справедливості і турботи, екологізації галузей рослинництва і тваринництва, використанню матеріалів і новітніх технологій, що забезпечують збалансованість агроекосистем.

Наголошено, що виробництво і споживання органічного продовольства повинно відповідати принципам соціальної та екологічної справедливості з урахуванням потреб та інтересів як сучасних, так і наступних поколінь.

За результатами дослідження зроблено висновок, що в процесі становлення органічного господарювання в аграрній сфері України актуальним є завдання розробки наукової стратегії і пріоритетних напрямів виробництва екологічно чистої продукції продовольства на основі раціонального використання природно-ресурсного та економічного потенціалів, оцінки сильних і слабких сторін функціонування вітчизняного сільського господарства в контексті невідкладних потреб суспільства.

Ключові слова: органічне виробництво, сутність принципів органічного господарювання, екологізація сільського господарства, забезпечення сталого розвитку аграрної сфери.

Важинський Ф.А., Лалакулич М.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗРОБОК В УКРАЇНІ

Розглянуто особливості трансферу технологій, окреслено основні завдання, які мають вирішувати технопарки щодо трансферу технологій, зокрема: розвиток на регіональному рівні інноваційного підприємництва; широке залучення до інноваційної діяльності науково-технічних працівників; здійснення державної політики розвитку експорту наукомісткої продукції та інтеграції України в міжнародний простір і т.д. Розглянуто зарубіжний досвід щодо ефективного формування наукової та виробничої складових інноваційного потенціалу АПК, переведення аграрного сектора економіки на інноваційний шлях розвитку.

Ключові слова: трансфер технологій, інноваційний потенціал, комерціалізація, технологічна інфраструктура, аграрний сектор, інновації, інвестиції, комерційні структури.

Газуда С.М.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СФЕРИ АГРАРНОГО РИНКУ

У статті виокремлено місце і роль аграрного ринку у системі національної економіки, обґрунтовано його економічну сутність. Окреслено актуальність перспективного розвитку сфери аграрного ринку, де формується система забезпечення промисловості та населення відповідною кількістю продовольчих продуктів, товарів та послуг. Наголошено на важливості формування системного підходу до розуміння сутності аграрного ринку як системи установ, методів і ресурсів, де пріоритетом виступає координація та управління агропромисловим виробництвом країни на основі обмінних процесів з метою задоволення споживчих потреб. З’ясовано, що в сучасних умовах господарювання зумовлюється необхідність удосконалення організаційної складової аграрного ринку з метою поєднання інтересів і функцій учасників досліджуваного ринку, починаючи від виробника сільськогосподарської продукції і завершуючи споживачем цієї продукції.

Ключові слова: економічна сутність, сфера аграрного ринку, агропромислове виробництво, законодавча складова, системний підхід, сільськогосподарська продукція.

Дудар Т.Г., Дудар В.Т.

МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Розкрито сутність маркетингу органічної продукції, який вважається процесом управління, за допомогою якого виявляють, прогнозують і задовольняють потреби споживачів та суспільства у цілому в повноцінних продуктах для безпечного і здорового харчування людей, які виготовлені за органічними стандартами на засадах сталого розвитку і доходності агровиробництва, без створення загроз для довкілля.

Здійснено аналіз динаміки ємності внутрішнього споживчого ринку органічних продуктів в Україні, обґрунтовано маркетингові інструменти для забезпечення ефективного позиціонування на ринку органічної агропродовольчої продукції.

Доведено, що в сучасній концепції маркетингу органічної агропродовольчої продукції необхідна вдала комбінація маркетингових інструментів, яка б створювала можливості для найбільш повного задоволення потреб споживачів і в той же час забезпечувала реалізацію стратегічних цілей підприємства.

Ключові слова: маркетинг органічної продукції, маркетингові інструменти, ринок органічної агропродовольчої продукції, ціна, розподіл продукції, просування продукції, персонал.

Кічук Н.В., Сілічєва Н.Є.

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті розглянуто основні тенденції розвитку економіки України. Наведені статистичні дані щодо функціонування промислових підприємств України. Проаналізовані статистичні показники надходження інвестицій в основні промислові галузі економіки України. Досліджено нормативно-правову базу щодо спрощення роботи підприємств та збільшення потоку грошових коштів в промисловість держави. Надано рекомендації щодо підвищення економічного потенціалу промисловості та збільшення надходжень інвестиційних коштів в економіку України.

Ключові слова: економіка України, інвестиційний розвиток, інноваційна складова, конкурентоспроможність, інвестиційна стратегія.

Ковач М.Й.

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Визначені суть і роль синергії у підвищенні ефективності економіки, основні напрями дослідження синергетики, зокрема, економічної синергетики. Узагальнено та проаналізовано синергетичні економічні ефекти та галузі їх поширення. Досліджено особливості прояву синергетичного ефекту в економіці,, розкрито основні положення синергетичної парадигми в економіці. Запропоновано модель створення синергетичного ефекту. Визначено концептуальні підходи до формування фінансових потоків, які впливають на створення синергетичного ефекту.

Ключові слова: синергізм, синергетика, економічна синергетика, синергетичний ефект в економіці, комбінація факторів виробництва, синдиціювання, фінансові потоки.

Михайлов А.М.

ОЦІНКА СТАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В НАЦІОНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

Стаття присвячена питанням забезпечення національного господарства України інвестиційними ресурсами. Українська економіка номінально визнається економікою ринкового типу, де значення капітальних вкладень є суттєвим чинником розвитку та нарощування виробничого потенціалу. З 2010 року загальний обсяг капітальних інвестицій зростає на десять відсотків, однак переважна частка інвестицій спрямована в матеріальні активи (машини, обладнання, інвентар, інженерні споруди). Нематеріальні активи є недостатньо проінвестованими, також, як і земля та довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва. Низький рівень інвестування в нематеріальні активи негативно впливає на формування їх інтелектуальної складової, що, в свою чергу, стримує розвиток інноваційної складової виробництва в Україні. Обмеженість інвестиційних ресурсів потребує їх раціонального розподілу як складових матеріальних ресурсів, так і між матеріальними та нематеріальними активами, виходячи зі стратегічних напрямів розвитку національної економіки.

Ключові слова: інвестиції, капітальні вкладення, національне господарство, глобалізація, матеріальні активи, нематеріальні активи.

Мошак О.В., Домище-Медяник А.М.

МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Досліджено особливості функціонування суб’єктів аграрного господарювання. Висвітлено актуальні проблеми політики розвитку аграрної сфери у області. Розроблено модель удосконалення регіонального менеджменту розвитку аграрної сфери. Визначено основні проблеми розвитку аграрної сфери та здійснено оцінку ефективності управління.

Ключові слова: регіональний менеджмент, аграрне господарювання, територіальні виробничі та соціальні системи, аграрне виробництво.

Панчишин Т.В.

ІНВЕСТУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ – ЗАПОРУКА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Статтю присвячено дослідженню ролі людського капіталу у забезпеченні сталого економічного зростання країни. Розглянуто основні підходи та концепції оцінки людського капіталу з допомогою інтегральних рейтингових показників та досліджено зміни позиції України у світових рейтингах. Проаналізовано ключові індикатори розвитку людського потенціалу України. Проаналізовано основні проблеми фінансування розвитку людського капіталу в Україні. Запропоновано шляхи вирішення та напрями удосконалення державної регуляторної політики щодо розвитку людського капіталу.

Ключові слова: економічне зростання, людський капітал, інвестування розвитку людського капіталу, індекс соціального розвитку, індекс людського капіталу.

Слюсаренко В.Є.

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТРИСТОРОННЬОГО ПАРТНЕРСТВА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

У статті розглянуто відносини між державою, бізнесом та громадськістю у особі громадських об’єднань, спрямовані на економічний розвиток держави. Досліджено питання взаємодії секторів задля досягнення спільної мети та врахування інтересів різних верств населення при проведенні реформ у державі. Автором досліджено розвиток та становлення трипартизму в країнах світу, зокрема в Сінгапурі, Нідерландах, Російській Федерації, Данії та Великій Британії задля систематизації тенденційного досвіду та досягнутого результату. Автором досліджено та систематизовано інформацію про сфери суспільних відносин, в яких найбільше спостерігається співпраця державних органів влади, представників бізнесу та громадських організацій.

Ключові слова: розвиток трипартизму, становлення тристоронніх відносин, взаємовплив, взаємодія секторів, синергетичний ефект, ефективна співпраця, економічний розвиток, ефективне пертнерство, досягнення цілей, ефективне суспільство, міжсекторне партнерство.

Розділ. 3 РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Берча О.М.

СПІВПРАЦЯ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА БІЗНЕСУ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

У статті досліджено стан трансферу знань на території Закарпатської області. Представлено окремі результати опитування керівників вищої ланки ДВНЗ «УжНУ» (Університет) та вищого менеджменту підприємств Закарпаття, виконані в рамках проекту Tempus «Іннолаб» щодо практики обміну знаннями. Виявлено, що Університет відіграє важливу роль в регіональному розвитку інновацій, очікування підприємств від Університету залишаються високими, а активізація практики обміну знаннями потребує низки заходів, як економічного, так і не економічного характеру.

Ключові слова: обмін знаннями, інноваційний розвиток, університет, підприємство, регіон.

Васильчак С.В., Жидяк О.Р., Дубина М.П.

РОЛЬ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті здійснюється дослідження сучасного стану і тенденцій розвитку інвестиційної діяльності Львівської області протягом 2010–2015 років. Стаття містить інформацію, що характеризує розвиток інвестиційних процесів у економіці області за досліджуваний період, а саме: показана та проаналізована динаміка залучення капітальних інвестицій як по країні загалом, так і в області зокрема, зображена структура капітальних інвестицій у Львівській області за видами економічної діяльності та за джерелами фінансування у 2015 році. Окреслено основні напрями поліпшення інвестиційної привабливості, залучення інвестиційних ресурсів задля активізації інвестиційного процесу.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційні ресурси, інвестиційний клімат, інвестиційна політика, конкурентоздатність, державне управління.

Гаврилко П.П., Колодійчук А.В.

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА СФЕРИ СІЛЬСЬКОГО АГРАРНОГО ТУРИЗМУ

Наведено дефініцію логістики суб’єкта підприємництва сфери сільського аграрного туризму. Розглянуто основні чинники, які негативно впливають на впровадження логістики в туристичному секторі економіки України. Окреслено базові завдання логістики матеріально-технічного забезпечення суб’єктів підприємництва сфери сільського аграрного туризму. Визначена сутність інформаційної логістики в сільському аграрному туризмі. Розглянуто три складові послуг у туристичному бізнесі. Охарактеризована логістика складських систем та логістика збуту туристичних продуктів сільського аграрного туризму. Визначено основні етапи обґрунтування механізмів логістичного управління суб’єктом підприємництва сфери сільського аграрного туризму.

Ключові слова: туристичне підприємництво, логістика, сільський аграрний туризм, інформаційна інфраструктура, логістична система, туристичний продукт, матеріально-технічне забезпечення.

Газуда Л.М., Ерфан В.Й., Польовська В.В.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ГІРСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

У статті узагальнено науково-методичні підходи до дослідження розвитку територій гірської місцевості. Розглянуто законодавче забезпечення перспективного розвитку гірського краю. Обґрунтовано сутнісні особливості розвитку гірських територій та їх властивостей, зокрема крізь призму несучої здатності та потенційної місткості, що зумовлюється здатністю певної території забезпечувати відтворення всіх територіальних складових (ресурсів) без порушення життєздатності. Окреслено необхідність забезпечення моніторингу дослідження природних, демографічних, соціальних, економічних, екологічних та інших особливостей і властивостей території, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість, що сприятиме виявленню потенційних її можливостей щодо формування життєвого середовища, що здатне задовольнити потреби населення, яке проживає на цих територіях.

Ключові слова: методичні підходи, території гірської місцевості, властивості території, формування життєвого середовища.

Газуда М.В., Шестак М.С.

СФЕРА ПІДПРИЄМНИЦТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

У статті узагальнено окремі науково-теоретичні підходи до трактування сутності поняття «підприємництво». Окреслено вагому роль формування підприємницького середовища і перспективного розвитку сфери підприємництва. Значну увагу приділено аналізу розвитку малого підприємництва на рівні регіону. Окреслено його переваги, що зумовлюються можливістю швидкої адаптації до зміни кон’юнктури ринку, забезпечення результативності здійснення диверсифікації виробництва на інноваційній основі з виокремленням видів товарів, робіт та надання послуг, що матимуть попит і будуть конкурентоздатними на споживчому ринку.

Ключові слова: сфера підприємництва, науково-теоретичні підходи, формування інноваційних підходів, моделі підприємництва, регіональний вимір, мале підприємництво, суб’єкти господарювання.

Галаченко О.О., Замрій О.М.

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ

У статті визначено основні тенденції розвитку санаторно-курортних закладів України, систематизовано основні негативні аспекти їхнього функціонування та окреслено ключові напрями необхідних змін. Узагальнено теоретичні основи щодо визначення сутності поняття «санаторно-курортний регіон», за показниками ресурсної місткості та спеціалізації наведено їх класифікацію. Запропоновано комплекс маркетингових стратегій розвитку санаторно-курортного закладу, який побудований, враховуючи принципи структурності та ієрархічності.

Ключові слова: стратегія, санаторно-курортний заклад, курортний регіон, ієрархічність.

Морохович В.С.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті проаналізовано динаміку руху туристичних потоків Закарпатської області. Визначено основні фактори, що впливають на розвиток туристичної сфери. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу проведено оцінку впливу економічних показників на величину виїзного туристичного потоку регіону. Обрано найбільш вагомі чинники та запропоновано низку економетричних моделей, що характеризують ці залежності, проведено їх аналіз.

Ключові слова: регіон, туристичні потоки, фактори впливу, кореляційно-регресійний аналіз, коефіцієнт детермінації.

Палига Є.М., Базилюк В.Б.

ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

У статті охарактеризовано інституційно-економічні особливості розвитку видавничо-поліграфічної діяльності України та її регіонів. Окреслено важливу роль обґрунтування інституційної теорії як вагомої складової розвитку видавничо-поліграфічної діяльності, оскільки вона має у розпорядженні потужний методологічний інструментарій для проведення подальших досліджень у трансформаційному суспільстві, сприяє, через застосування міждисциплінарного підходу, розгляду впливу на соціум різноманітних соціально-економічних, політичних, ідеологічних та інших факторів. Розглянуто основні течії в інституційній теорії, зокрема традиційний інституціоналізм, неоінституціоналізм та нова інституційна економіка. У процесі дослідження подано етапи становлення і функціонування видавничо-поліграфічної діяльності, а також чинники впливу на забезпечення перспектив зростання досліджуваної сфери.

Ключові слова: інституційно-економічні особливості розвитку, видавничо-поліграфічна діяльність, історичні традиції та інститути, приватні підприємства.

Підцерковний Б.В.

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

У статті проаналізовано розвиток регіонів України в умовах фінансової децентралізації. Встановлено, що датою початку фактичного здійснення фінансової децентралізації в Україні є 1 січня 2015 року. Визначено і проаналізовано такі характерні особливості розвитку регіонів в умовах фінансової децентралізації: отримання об’єднаними територіальними громадами додаткових фінансових ресурсів для здійснення повноважень; неможливість великих міст ефективно використовувати отримані внаслідок децентралізації фінансові ресурси; демонстрація малими і середніми містами найвищих темпів зростання доходів місцевих бюджетів (без врахування міжбюджетних трансфертів); активне залучення ОМС коштів міжнародних організацій; посилення ролі територіальних громад у сфері публічного управління.

Ключові слова: фінансова децентралізація, регіон, органи місцевого самоврядування.

Сілічєва Н.Є.

НАПРЯМИ АКТИВИЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

У статті розглянуті аспекти транскордонної співпраці України в умовах європейської співпраці у напрямі розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. Обґрунтовано засоби підвищення їхньої ефективності з метою поглиблення економічних зв’язків і розвитку транскордонної співпраці з прикордонними регіонами сусідніх держав. Особлива увага в дослідженні приділена впливу глобалізації на європейські інтеграційні процеси. Метою статті є розкриття основних завдань та сутності транскордонної співпраці у сучасній Україні.

Ключові слова: транскордонна співпраця, регіональний розвиток, євроінтеграція, Єврорегіони.

Ярема І.І.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОЇ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ

Пропонуються наукові підходи і методичні рекомендації оцінки екологічної ефективності сталого лісокористування лісових екосистем Карпатського регіону стосовно на двох рівнях: на рівні діяльності лісогосподарського підприємства (мікрорівень) і на рівні екологічної оцінки стану природного середовища (макрорівень). Узагальнено та систематизовано еколого-економічні пріоритети оптимізації лісогосподарської діяльності на макрорівні і запропоновано організаційно-економічні механізми реалізації регіональної екологоорієнтованої лісової політики.

Ключові слова: стале лісокористування, екологічна ефективність, відтворення лісів, охорона лісів, екологічний, науково-технічний, технологічний та кадровий потенціал лісів, лісова політика.

Розділ 4 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ

Богінська Л.О., Юрченко О.В.

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

Досліджено сутність поняття «організаційно-економічний механізм забезпечення екологічної безпеки дорожнього господарства», визначено його складові частини, зміст та функції. Сформовано загальну методичну схему реалізації дії даного механізму. Розглянуто еколого-економічні аспекти сучасної діяльності дорожніх підприємств. Проведено аналіз дієвості чинних економічних інструментів еколого-економічної безпеки. Визначено елементи комплексу інформаційного, правового, організаційного, нормативного забезпечення у складі організаційно-економічного механізму.

Ключові слова: організаційно - економічний механізм, екологічна безпека, дорожнє господарство.

Василиха Н.В., Індус К.П., Готько Н.М.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

У статті розглянуто сутність ринку туристичних послуг та роль туризму в економічній системі регіону. Обґрунтовано підходи до систематизації чинників ефективності функціонування ринку туристичних послуг. Особлива увага в дослідженні надається показникам ефективності ринку туристичних послуг.

Ключові слова: туризм, туристична індустрія, ринок туристичних послуг, ресурси.

Гаврилко П.П., Тімко М.І.

ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЕКСКУРСІЙНОЇ РОБОТИ

У статті наголошується на необхідності прискореного розвитку туристичної галузі регіону Верхнього Потисся Закарпатської області, який має значний туристично-рекреаційний потенціал та зручне географічне розташування. Робиться невеличкий екскурс у передісторію розвитку галузі, підкреслюється, що деякі туристичні об’єкти отримали визнання ЮНЕСКО. Наукове дослідження регіону Верхнього Потисся потрібно продовжити і надалі у міжнародній співпраці, а результати мали б ґрунтовно підтвердити «європейськість» його розвитку у руслі тренду світової історії. Необхідно нагально очистити туристичні атракції від нашарувань історичних міфів та ідеологій, які мають місце, на жаль, не тільки в численних краєзнавчих публікаціях з претензією на історичність, але і у деяких новітніх навчальних посібниках для студентів вузів.

Ключові слова: деміфологізація, кластер, Верхнє Потисся, замки, сакральні будови, туристичні атракції, туристично-рекреаційний потенціал.

Домище-Медяник А.М., Кляп М.П.

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

У статті розглянуто актуальність і необхідність вивчення інноваційних процесів в туристичній індустрії як важливого індикатора розвитку туризму в сучасних ринкових умовах господарювання. Сформульовано та обгрунтовано напрями впровадження інноваційних технологій в індустрію гостинності України. Проведено дослідження та обгрунтування принципів інновацій у туризмі та процесів застосування новітніх послуг: Sleepbox, цифрових технологій мультимедіа Digital Signage, нової технології «Телепорт» від готельної мережі «Marriott». Запропоновано окремі шляхи покращення сервісної економіки.

Ключові слова: новації, інноваційні процеси, туристична індустрія, готельно-ресторанний бізнес, інформаційні технології, геотаргетування, еко-концепція.

Збарський В.К., Збарська А.В., Шпак О.О.

РОЗВИТОК СВИНАРСТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Висвітлюються особливості організації виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах та визначення можливостей підвищення його ефективності. У процесі дослідження використано сукупність прийомів і методів, зокрема аналогії та порівняння, індукції та дедукції з метою уточнення поняття «ефективність виробництва». Методи теоретичного узагальнення та монографічний використовували для поглибленого дослідження особливостей розвитку свинарства, визначення резервів поліпшення роботи галузі на прикладі окремих підприємств. Обгрунтовано стан економічного розвитку галузі свинарства регіону та визначено шляхи підвищення її економічної ефективності. Розвиток галузі свинарства у сільськогосподарських підприємствах України в цілому і Запорізької області, зокрема характеризується нестабільністю та почерговим перепадом від збитковості до низького рівня прибутковості, що обумовлено групою технологічних та економічних чинників.

Ключові слова: свинарство, ринок, сільськогосподарське підприємство, споживання, державне регулювання, економічна ефективність, інвестиції.

Збарський В.К., Остапчук А.Д.

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО – ЕФЕКТИВНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Досліджується теорія і практика розвитку малого бізнесу в Україні. Зокрема, узагальнено сутнісну характеристику малих форм господарювання в аграрному секторі економіки, місце в ринковій економіці та встановлено критерії типізації суб’єктів аграрної господарської структури. Показано досвід розвитку малого агробізнесу в сільському господарстві США. Визначено виробничо-фінансовий стан, тенденції економічної стійкості та перспективи агробізнесових малих форм господарювання, передумови пореформенного розвитку, сучасний прояв та майбутнє господарств населення в аграрному виробництві. Як новизна досліджено роль і місце малого підприємництва як ефективної форми господарювання на селі. Обгрунтовано посилення впливу ринкових інструментів та держави на дохідність і ефективність суб’єктів малого підприємництва, що забезпечить формування сталої продовольчої безпеки країни.

Ключові слова: малі форми господарювання, малий агробізнес, підприємництво, розвиток, ефективність, господарства населення, критерії малого агробізнесу.

Калачова І.В., Тютюк Е.М.

АНАЛІЗ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ, ЩО ВИЗНАЧАЄ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

У статті досліджено категоріальний апарат, що характеризує конкурентоспроможність на ринку туристичних послуг, з урахуванням особливостей формування цього ринку, складу його учасників та факторів конкуренції. У процесі дослідження дійшли висновку, що на загальний рівень конкурентоспроможності впливає саме туристичний продукт як комплекс туристичних послуг, а його конкурентоспроможність необхідно розглядати в контексті підвищення конкурентоспроможності туристичного кластеру як комплексу виробників туристичних послуг та туристичної дестинації з точки зору підтримання та посилення своєї позиції на ринку через спільне використання ресурсів.

Ключові слова: конкурентоспроможність, ринок туристичних послуг, туристична послуга, туристичний продукт, туристичний кластер, туристична дестинація

Обертан Д.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОРУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

У статті досліджено сутність організаційно-економічного механізму функціонування підприємства, визначено відмінності цієї економічної категорії від господарського механізму, виокремлено основні принципи формування організаційно-економічного механізму функціонування підприємства. Запропоновано дійовий організаційно-економічний механізм функціонування підприємств, що формується на основі взаємодії систем і ресурсів та дає змогу суб’єктам господарювання за умови його раціонального використання досягти поставлених цілей. Наведено методичний підхід до оцінки організаційно-економічного механізму функціонування підприємств, в основу якого покладено оцінювання ефективності використання об’єктів: систем та ресурсів.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, функціонування, підприємство, ефективність, компоненти управління, функціональні підсистеми управління, економічне зростання.

Палига І.Є.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЙ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Стаття присвячена актуальним проблемам розвитку корпоративного управління корпорацій ВПГ. Проаналізовано сучасний стан і витоки корпоративного управління та його вплив на діяльність структур корпоративного сектора економіки.

У процесі дослідження структури вищого рівня управління в поліграфії (топ-менеджмент) виявлено важливі механізми поведінки менеджерів, контролю за діяльністю менеджменту з боку наглядової ради, потребу у внутрішньому аудиті.

Обґрунтовано взаємодію органів корпоративного управління та перехід до глобального менеджменту для формування конкурентних переваг структур в поліграфії. На основі вирішення правових економічних, соціальних та інституційних проблем.

Ключові слова: корпоративне управління, видавництва, поліграфічні підприємства, корпорації ВПГ, компанії, корпоративний сектор, акціонерна власність, внутрішній аудит.

Шарковська С.В.

ФАКТОРИ ТА МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ СОНЯШНИКУ

У статті розглянуто умови регулювання діяльності підприємств на ринку соняшнику, яка повинна здійснюватися через ринковий механізм регулювання, державне регулювання та економічний механізм підприємства. Визначено фактори впливу на механізм регулювання ринку соняшнику, які поділяються на дві групи: фактори опосередкованого та фактори прямого впливу. Фактори прямого впливу поділяються на внутрішні, що залежать від функціонування ринку соняшнику та продукції переробки в середині країни, та зовнішні, які визначаються загальносвітовими тенденціями цього ринку. Проаналізовано основні принципи регулювання діяльності підприємств на ринку соняшнику.

Ключові слова: державне регулювання, механізм, підприємство, принципи, розвиток, ринок, фактори.

Розділ 5. ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

Бєлоусова С.В.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

У статті розглянуто теоретичне підґрунтя формування фінансового забезпечення діяльності підприємств електронної торгівлі через розкриття поняття електронної торгівлі та окреслення її характеристик. Побудовано структурно-логічну схему фінансового забезпечення шляхом виділення основних етапів та охарактеризовано зміст їх складових. Визначено концептуальні засади формування фінансового забезпечення для підприємств електронної торгівлі.

Ключові слова: електронна торгівля, фінансове забезпечення, фінансові потоки, грошові потоки, фінансові інструменти.

Волощук Н.Ю.

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ТА ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті узагальнено сутнісні підходи до формування комплексного аналізу та діагностики фінансового стану підприємства. Обґрунтовано необхідність проведення комплексного оцінювання фінансового стану та діагностики діяльності підприємства. Встановлено, що достовірність процесу діагностування та аналізу фінансово-економічного стану підприємства сприятиме його ефективному і перспективному функціонуванню в сучасних умовах господарювання.

Ключові слова: комплексний аналіз, фінансовий стан підприємства, господарська діяльність, функціонування підприємства, діагностика, систематичний моніторинг, прийняття господарських рішень.

Гуштан Т.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Визначено переваги учасників промислово-фінансових груп: банків, виробничих і невиробничих структур. Розглянуто функції центрального кооперативного банку спільно з місцевими (обласними) банками. Окреслено основні напрями державної допомоги для успішного розвитку кредитних кооперативів. Розглянуто гарантійне кредитування як перспективну форму залучення позичкових коштів у вітчизняне агропромислове виробництво. Наведено переваги товариства взаємних гарантій (можливість їхнього створення у всіх регіонах України, вони не тільки необхідні для того, щоб забезпечити ефективне кредитування з боку спеціалізованих банків, а дають змогу малим підприємствам залучати певну частку кредитів, наданих приватними кредитними інститутами).

Ключові слова: кредитна інфраструктура, фінансові ресурси, фінансово-промислові групи, інвестиції, аграрні підприємства, кредитні спілки, кредитні кооперативи, кооперативні банки, гарантійне кредитування.

Підлипний Ю.В.

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

У статті розглядаються причини банкрутства в сучасних умовах стану економіки України, показані методи прогнозування ймовірності банкрутства оптово-роздрібної торгівлі та запропоновані напрями заходів щодо поліпшення фінансового стану торговельних організацій до оголошення їх банкрутом судово-правовими органами.

Ключові слова: платоспроможність, фінансова нестабільність, інфляція, кризова ситуація, банкрутство, ринкова економіка, коефіцієнт ризику.

Сусіденко В.Т., Підлипна Р.П., Югас Е.Ф.

ОБЛІК І АНАЛІЗ ЯК СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття «фінансова безпека підприємства» та запропоновано власне бачення змісту цієї категорії. Розкрито основи сутнісних характеристик фінансової безпеки підприємства як підсистеми економічної безпеки підприємства.

Визначено та розглянуто основні елементи системи фінансової безпеки підприємства. Пропонується концепцію системи фінансової безпеки підприємства розглядати як самостійний напрям управлінської діяльності. Досліджені основні методи оцінки забезпечення фінансової безпеки підприємств, виявлені основні чинники, які на них впливають. Сформовано загальну концепцію забезпечення фінансової безпеки, що являє собою комплексну систему поглядів на ключові інтереси торговельного підприємства у фінансовій сфері, принципи і засоби їх реалізації та захисту від внутрішніх та зовнішніх загроз.

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, фактори, вплив, діяльність торговельного підприємства, аналіз фінансової безпеки, чинники.

Розділ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

Боднар О.В.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

У статті висвітлено розвиток теоретичних та методичних підходів до формування доданої вартості в працях представників трудової теорії вартості, теорії граничної корисності, фізіократів. Досліджено відмінності у трактуванні категорій «додаткова вартість» та «додана вартість», у джерелах їх формування. Розглянуто методику формування ланцюгів доданої вартості, трансформації концепції доданої вартості у концепцію управління компаніями в сфері прийняття стратегічних і оперативних рішень, досліджено підходи щодо оцінки діяльності підприємств, які використовують показник доданої вартості.

Ключові слова: додана вартість, додаткова вартість, менеджмент, ланцюг доданої вартості, валовий внутрішній продукт, прибуток.

Рибакова Л.П.

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті розглянута облікова політика як інструментарій реалізації способів (прийомів) методу бухгалтерського обліку, обґрунтовано необхідність застосування нових підходів до її розробки з метою підвищення аналітичності бухгалтерського обліку і необхідності враховувати фактори, що впливають на результати діяльності підприємства. Розглянуті етапи і технологія розробки облікової політики і поставлена проблема подальшого її удосконалення.

Ключові слова: облікова політика, ефективність, етапи розробки, елементи бухгалтерського обліку, технологія розробки, контроль.

Симочко М.І.

АУДИТ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті викладається концепція формування аудиту персоналу торговельної організації: передумови, цілі, завдання, принципи, правові і етичні основи, стандарти, дослідницькі підходи, риси і можливості формування і впровадження.

Ключові слова: аудит, персонал, кадровий аудит, аудиторська діяльність, контроль, фінансовий аудит, управлінський аудит, управління, ефективність.

Чумак О.В., Пономаренко Н.М.

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Запропоновано складові облікової політики витрат підприємств ресторанного господарства, ґрунтуючись на рекомендованій методологічній основі. Елементи облікової політики визначено через розкриття методичних аспектів стосовно обраних складових. Визначено класифікаційні ознаки для витрат досліджуваних підприємств, запропоновано робочий план рахунків обліку в аналітичному розрізі для управління витратами операційної діяльності підприємств ресторанного господарства, рекомендовано загальний механізм розподілу загальновиробничих витрат.

Ключові слова: витрати, облікова політика, ресторанне господарство, собівартість, стандарти обліку, класифікація витрат.

Юхименко-Назарук І.А.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ

Обґрунтовано необхідність проведення комплексних досліджень у сфері креативного обліку. Розроблено концептуальну модель креативного обліку як елемента облікової науки. Визначено межі застосування поняття “креативний облік” (в рамках чинного облікового законодавства, за повної відсутності нормативного регулювання). Визначено причини існування відмінності в поглядах вчених щодо розуміння сутності креативного обліку. Обґрунтовано необхідність виділення двох основних типів креативного обліку – звичайного та інжинірингового. Визначено взаємозв’язок бухгалтерського інжинірингу та облікової політики підприємства. Виділено і обґрунтовано дві основні групи методів здійснення креативного обліку – змістовні та формальні.

Ключові слова: креативний облік, облікова політика, професійне судження бухгалтера.