Випуск № 50 | 2017

Розділ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мікловда В.П., Маргитич В.В., Фіалковський А.Р.

ЗМІСТ ТА ІМПЕРАТИВИ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Стаття присвячена дослідженню контенту інноваційної культури, яка представляє собою інструмент стратегічного управління соціально-економічним розвитком підприємства, регіону, країни в процесі побудови їх системних конкретних переваг, створений в результаті синтезу культури, економіки та науки, наслідком якого є нова якість життєдіяльності людей та функціонування економічних систем. Містить інтегрований комплекс культур (технологічної, інформаційної, культури креативу, управління інноваціями та поведінки на ринках) та базується на принципах інтерактивності, системності, стратегічності, поліваріантності, перманентності.

Ключові слова: культура, інновації, інноваційна культура, розвиток, управління, принципи.

Кубіній В.В.

СУЧАСНІ КОНЦЕПТИ ІННОВАЦІЙОЇ КУЛЬТУРИ

Стаття присвячена систематизації сучасних поглядів на сутність інноваційної культури, виділені наступні найбільш поширені концепти: процесний, факторний, інституціональний, інституційно-факторний, інформаційно-комунікаційний та просторовий. Аналіз вказаних концептів дозволяє окреслити системний підхід, в межах якого інноваційна культура розглядається як сукупність інноваційних та культурник складових, що взаємодіють між собою і викликають появу нових благ та їх якостей, що в свою чергу є основою розвитку суспільства та його економічної сфери.

Ключові слова: інноваційна культура, процес, фактор, інституційний підхід, інформаційно-комунікаційний ракурс, просторова концепція, система.

Мороз М.О.

ДЕТЕРМІНАНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Наголошено на відсутності в теперішній час належного рівня інвестиційної безпеки України та однозначних підходів до оцінки її детермінант і комплексної оцінки стану її формування в країні. Оцінено рівень валового нагромадження в ВВП України, зокрема, валового нагромадження основного капіталу. Проаналізовано стан освоєння капітальних інвестицій вітчизняними підприємствами за видами активів, економічної та промислової діяльності, регіонами й джерелами фінансування та акцентовано увагу на недоліках у цій сфері. Охарактеризовано залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. З’ясовано проблеми обліку притоку і запасів прямих іноземних інвестицій в Україну. Зазначено вплив іноземних інвестицій як джерела притоку іноземної валюти в країну не лише на інвестиційну безпеку України, а й на її валютну і боргову безпеку. Виявлено негативний вплив девальвації національної грошової одиниці та зростання сукупної заборгованості країни на її інвестиційну безпеку. Розглянуто стан вітчизняного банківського інвестиційного кредитування та причини його нерозвиненості. Досліджено динаміку основних показників, що характеризують стан інвестиційної сфери в Україні в 2010–2016 роках.

Ключові слова: валове нагромадження, інвестиції, капітальні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, міжнародна інвестиційна позиція, інвестиційна безпека

Радіонов Ю.Д.

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

В статті досліджуються теоретико-методологічні аспекти формування і використання бюджетного потенціалу в контексті соціально-економічного розвитку України. Зазначено, що питання формування і використання бюджетного потенціалу, не дивлячись на численні наукові праці, ще не отримали належного наукового обґрунтування і вирішення. Серед науковців існують різні погляди і немає єдиної думки щодо визначення поняття «бюджетний потенціал», так само, як нема його і в Бюджетному кодексі України. Між тим, управління бюджетним потенціалом не вирізняється комплексністю підходу щодо його наповнення, відсутня оцінка використання та системність при розв’язанні проблем соціально-економічного розвитку. Автором обґрунтовано необхідність при використанні бюджетного потенціалу розподіляти одержані результати за двома критеріями: реалізованими та «нереалізованими» можливостями. Такий підхід дасть змогу об’єктивно оцінювати як здобутки, так і аналізувати прорахунки при використанні бюджетного потенціалу. Крім того, автор вніс поняття «прихованого резерву», який в силу різних обставин (корупції, шахрайства) не приймає участі в формуванні бюджетного потенціалу, однак є важливим чинником його наповнення та сприяє самодостатності і незалежності бюджету.

Ключові слова: бюджет, економічний простір, бюджетна політика, фінансові ресурси, державий бюджет, фінанси, місцеві бюджети, бюджетний потенціал, інститути

Свидрук І.І.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті розглянуто питання інфраструктурного та ресурсного наповнення постіндустріальної економіки, потенціал якої складається з елементів сфери освіти, фундаментальної та прикладної науки, комунікаційних мереж, патентної системи тощо. З’ясовано, що першочергова роль у цьому контексті надається розвитку наукових знань на основі новітніх підходів до освіти та наукових інституцій. Доведено, що важливим елементом інфраструктури є людський капітал, який в умовах стрімкої інформатизації бізнесу стає системоутворюючою категорією розвитку світової економіки. Визначено роль інформаційного капіталу, що створюється в результаті творчого опрацювання і накопичення нових знань та призводить до удосконалення засобів та/або способів виробництва продукту чи послуги, поступово самооновлюючись та самоудосконалюючись. Показано, що організаційний капітал, трансформуючи знання в активний ресурс розвитку, виступає як механізм узгодження політики стратегічного розвитку із існуючими бізнес-процесами та забезпечення конкурентоспроможності в інноваційному середовищі.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, інфраструктурне забезпечення, інформаційні ресурси, наукові знання, організаційний капітал, постіндустріальна економіка, ресурсний потенціал.

Розділ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Гомольська В.В.

МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ: НОВИЙ ВИМІР

У статті розглядається підхід до розробки моделей багаторівневого управління соціально-економічним розвитком територій, галузей і сфер діяльності з використанням концепції сучасного маркетингу. Досліджено передумови горизонтальної інтеграції регіонального і галузевого маркетингу на кожному рівні багаторівневої системи управління економікою держави. Пропонується схема вертикального поширення маркетингу за рівнями управління. У процесі аналізу багаторівневої системи управління розглядаються три рівні управління: мікрорівень, мезорівень і макрорівень. На мезорівні управління пропонується виділяти три підрівні: муніципальний, обласний та регіональний.

Ключові слова: управління, рівень управління, регіональний маркетинг, територіальний маркетинг, галузевий маркетинг

Ільєнко Н.О.,Спасенко Ю.О.

ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ – ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

У статті досліджено характеристики заробітної плати та соціальних стандартів, що впливають на рівень життя населення, з метою подолання бідності в Україні. Низькі заробітки та непродуктивна зайнятість обумовлюються значними обсягами тіньової економіки, недостатнім рівнем розвитку ринку праці, відсутністю можливостей щодо залучення інвестицій та модернізації виробництва, незбалансованою соціальною політикою держави тощо. Оскільки основний фінансовий ресурс подолання бідності у країнах з ринковою економікою забезпечується людською працею, населення потребує розширення можливостей для участі у ефективній економічній діяльності з гідною оплатою праці.

Ключові слова: подолання бідності, рівень життя, заробітна плата, соціально-трудові відносини, законодавство.

Кальницька М.А.

ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЧНІ ВИКЛИКИ ТА СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

У статті розглянуто питання підвищення ефективності державного регулювання соціальної сфери, які особливо актуалізуються в умовах глобальної трансформації національної соціально-економічної системи. З’ясовано, що головною метою функціонування системи соціального розвитку є ефективне використання людського капіталу держави. Пріоритетними в контексті державного регулювання визначено такі напрями: перебудова системи соціального забезпечення, реформування ринку праці, удосконалення політики доходів населення. Запропоновано системний підхід до визначення сутності соціальної політики, як домінантної компоненти соціально-економічного зростання, що визначає міру соціального забезпечення, зорієнтованості та використання потенціалу економічного розвитку в цілях формування і реалізації людського капіталу як невід’ємного ресурсу та передумови ефективності функціонування системи національного господарства.

Ключові слова: людський капітал, системний підхід, соціальна політика, соціальне забезпечення, соціальний розвиток, соціально-економічна система.

Колісник Г.М., Диха М.В.

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ЧИННИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Досліджено передумови формування ефективної системи регулювання витратами як чинника економіч-ної безпеки підприємництва. Розглянуто структуру національної системи економічної безпеки підприєм-ництва та запропоновано систему регулювання витратами як чинника економічної безпеки підприєм-ництва та її структурні елементи. Запропоновано комплекс інструментів, що забезпечують регулю-вання витратами підприємництва, також представлено рівні та складові системи регулювання ви-тратами як чинника економічної безпеки підприємництва та запропоновано напрями реалізації заходів державної політики регулювання витратами як чинника економічної безпеки підприємництва в Україні.

Ключові слова: економічна безпека підприємництва, ефективна система регулювання витратами підприємництва, структурні елементи регулювання витратами, складові системи регулювання витратами, заходи державної політики регулювання витратами.

Кубиний Н.Ю., Пулянович Е.В., Косовилка Т.И.

ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННІХ СТРАТЕГИЙ: РЕТРОСПЕКТИВНІЙ БЕКГРАУНД

Статья посвящена историческому обзору инновационных стратегий Александра Македонского и их превращению в институт, что обеспечило македонянам стратегические конкурентные преимущества и может быть использовано в современном управлении экономическими системами. Среди инновационных направлений стратегического управления македонянами выделено технико-технологические новации, политические, организационно-управленческие и экономические инновации. В процессе стратегического управления для мотивации армии и местного населения были применены методы фетиша, мобильности и институт знаний.

Ключевые слова: инновация, инновационные стратегии, институт, конкурентные преимущества, стратегическое управление.

Новікова К.В.

ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Стаття присвячена дослідженню особливостей формування конкурентного середовища підприємств морського транспорту. Автором проведена оцінка впливу основних індикаторів розвитку світової економіки, зокрема темпів економічного зростання та обсягів світової товарної торгівлі та її географічної структури, на показники розвитку світового морського транспорту. Досліджені особливості формування та структурних зрушень в географії та товарній структурі основних морських вантажопотоків. З використанням інструментів моделювання побудовані прогнозні моделі динаміки вантажопотоків морського транспорту, що дозволили визначити прогнозні оцінки їх обсягів. На основі комплексного аналізу визначені ключові фактори зовнішнього середовища, що визначають передумови формування конкурентних переваг підприємств морського транспорту.

Ключові слова: морський транспорт, морські перевезення, конкурентне середовище, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, вантажопотоки, економічне зростання, світова торгівля.

Павлик А.В.

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

У цій статті проаналізовані результати досліджень позитивних та негативних еколого-економічних наслідків використання відновлюваних джерел енергії. Розглянуто декілька методів для оцінювання наслідків широкомасштабного використання. Запропоновано узагальнення можливих наслідків упровадження відновлювальних джерел енергії.

Ключові слова: відновлювальні джерела енергії, відновлювана енергетика, еколого-економічні наслідки, екологоорієнтований розвиток.

Табанова А.І.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

Стаття присвячена аналізу сутності та теоретичних засад поняття «гендерна політика». У результаті дослідження, проведеного на основі теоретичного осмислення ряду наукових праць, визначено та доповнено поняття «гендерної політики», особливість якого полягає в урахуванні інтересів і потреб не тільки жінок, а й чоловіків в усіх сферах життя. Запропоновано наступне визначення поняття «гендерна політика»: послідовна система заходів, що враховує інтереси, потреби чоловіків і жінок в усіх сферах життя, які законодавчо закріплені і мають бути реально забезпечені з метою досягнення гендерної рівності.

Ключові слова: гендер, гендерна рівність, гендерна політика, державна політика, дискримінація жінок і чоловіків.

Черленяк І.І., Машіко К.С.

ІНСТИТУЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА НАЦІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Цілями роботи є: генетико-алгоритмічний аналіз джерел дисфункції інституціональної основи бізнесової та економічної системи України; описання бар’єрів розвитку ефективного бізнесу та конкуренції; аналіз детермінант розбалансування механізмів розширеного відтворення капіталів в Україні. Авторами досліджено зміни компонент формальної та неформальної частин інституційного середовища. Виявлено, що загалом бар’єрами економічного росту є і неефективна організація праці, особливо на держаних підприємствах, і неефективне використання людського капіталу, і відсутність реальної реструктуризації капіталу, і відсутність інституту конкуренції.

Ключові слова: формальні інститути, неформальні інститути, інновації, конкуренція, приватизація, національна економіка.

Розділ 3. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бошота Н.В., Папп В.В.

ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ

У статті проведено аналіз сучасного теоретико-методичного обґрунтування управління туристською інфраструктурою регіону, сформульовані основні поняття у цій сфері, розглянута необхідність комплексного погляду на інфраструктуру туризму через призму соціально-економічного розвитку регіону. Досліджено основи комплексного управління інфраструктурою туризму в регіоні, визначено принципи стратегічного управління її розвитком, виявлені і структуровані чинники і умови розвитку регіональної інфраструктури як цілісної системи.

Ключові слова: інфраструктура, туризм, регіон, система, розвиток, управління, стратегія.

Гапак Н.М., Бойко Я.М.

ЕКОНОМІЧНА СПРОМОЖНІСТЬ ГРОМАД: КЛАСТЕРУВАННЯ НА ОСНОВІ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

У статті проведено аналіз рівнів ділової активності громад Закарпаття на основі 19 відібраних показників за допомогою методу кластерування. При цьому виділено 5 таких кластерів (від найвищого рівня ділової активності – 1 кластер, до найнижчого рівня ділової активності – 5 кластер). Визначено характеристики та відмінні особливості населених пунктів і місцевих рад кожного зі сформованих кластерів.

Ключові слова: децентралізація, об’єднана територіальна громада, ділова активність, кластер, економічна спроможність.

Hvizdová E.

REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH CRAFTS TOWARDS THE CREATIVE INDUSTRIES

Nowadays more and more there can be seen the impact of globalization on culture and the economy. Some of the negative traits are reflected in the backwardness of certain regions in Slovakia. The paper shows the options to solve unemployment by promoting traditional handicrafts and creative activity of residents, reflecting the traditions of the region. Creative potential of human capital can be utilized via upgrading of traditional folk crafts towards the creation of new advanced products with traditional elements. Expert interviews with professionals provide guidance to address the issue and also the existing situation.

Keywords: region, creative industries, craft. tourism.

Зварич О.І.

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

У статті проаналізовано сучасні теорії регіонального розвитку в контексті трактування регіону як місця експортної спеціалізації та зростаючих доходів. Обґрунтовано, що різні регіони мають тенденцію до спеціалізації в розвитку тих галузей, в яких можна використати компаративну перевагу, при цьому економічна активність і розвиток регіону залежать перш за все від відносних розмірів і успіхів на міжнародних ринках галузей регіону, спрямованих на експорт. В рамках теорії економічної бази компаративне зростання регіону залежить від зростання його економічної бази (експортного сектору регіональної економіки). Встановлено, що теорії розвитку, які трактують регіон як джерело зростаючих доходів, зокрема теорія полюсів зростання, нова економічна географія та економіка агломерації, зосереджуються на просторовій концентрації розвитку. Полюсами зростання є найбільш розвинені галузі промисловості і сектори, які є двигуном розвитку економіки регіону і які сильно впливають на інші ринкові суб'єкти.

Ключові слова: розвиток, парадигма, регіон, регіональний розвиток, чинники регіонального розвитку.

Святогор В.В.

ОЦІНКА ТА МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті здійснено аналіз інноваційного розвитку Закарпатської області. Розглянуто й оцінено динаміку та структуру фінансування наукової і науково-технічної діяльності області. Виокремлено та здійснено аналіз основних показників інноваційної діяльності промисловості регіону. Названо та охарактеризовано елементи інноваційної інфраструктури області. Запропоновано першочергові заходи Закарпатської обласної державної адміністрації для стимулювання інноваційної складової області.

Ключові слова: інновації, науково-технічна діяльність, промисловість, інноваційна діяльність, інфраструктура.

Торб’як Б.М.

МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЕКЗОГЕННИХ ТА ЕНДОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ РИНКІВ

В статті проаналізовано ключові чинники управління фармацевтичним ринком. Розглянуто застосування моделі М. Портера для визначення екзогенних та ендогенних чинників розвитку регіональних фармацевтичних ринків. Досліджено елементи механізму регулювання ринків, концепцію партнерського маркетингу, яка набуває особливого значення у фармацевтичній промисловості. Розкрито питання оптимізації інтересів різних суб’єктів, що функціонують на фармацевтичному ринку, та шляхи впливу на удосконалення моделі управління регіональними фармацевтичними ринками.

Ключові слова: регіональні фармацевтичні ринки, управління, маркетингові стратегії.

Чуріканова О.Ю., Загорулько К.А.

ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПАРАМЕТРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

В статті проведено кореляційний аналіз параметрів сталого розвитку регіонів. Були сформовані системи параметрів в економічній, соціальній та екологічній сферах. Вихідними параметрами було обрано загрози, запропоновані в дослідженні Світового Центру даних з геоінформатики та сталого розвитку «Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти». Вхідні параметри було визначено на основі кореляційного аналізу статистичних даних. Авторами визначено основну низку проблем, пов’язаних із оцінкою сталого розвитку в регіонах та окреслено перспективи подальших наукових досліджень в цьому напрямку.

Ключові слова: сталість, сталий розвиток, параметри сталого розвитку, кореляційний аналіз, Державна служба статистики.

Розділ 4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ

Безус Р.М., Лещенко О.Ю.

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ АГРАРНИХ ВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В КОНВЕНРСІЙНОМУ ТА ПОСТКОНВЕРСІЙНОМУ ПЕРІОДАХ

Стаття присвячена дослідженню особливостей інвестиційних стратегій аграрних виробників органічної продукції в конверсійному та постконверсійному періодах. Уточнено і поглиблено розуміння теоретичної сутності поняття інвестиційної стратегії аграрних підприємств органічного виробництва. Розглянуто можливості інвестування в органічні аграрні підприємства. Визначено відмінності інвестиційних стратегій розвитку аграрних підприємств органічного виробництва в конверсійному та постконверсійному періодах.

Ключові слова: інвестиційна стратегія, органічне виробництво, конверсійний період, сільськогосподарські виробники.

Bortnikova M.

FEATURES OF THE FORMATION OF A COMPREHENSIVE CONSULTING PROJECT FOR MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

The graphic model of the formation of applied toolkit of diagnostics consulting projects for machine-building enterprises has been developed. A specification of a comprehensive consulting project is proposed. A toolkit of decomposing the enterprise management system is outlined to identify areas of concern that can be the subject of consulting. Control system elements are presented. The criteria for the involvement of consultants and criteria for the successful implementation of the consulting project are presented. A payment mechanism for consulting services provided within the framework of a comprehensive project has been formed.

Keywords: model, mechanism, toolkit, diagnostics of consulting projects, identification, specification, decomposition.

Брич В.Я., Борисяк О.В.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ОПТИМІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Утвердження глобального характеру суспільних процесів в останні десятиліття передбачає мобільну переорієнтацію принципів конкурентного позиціонування підприємств у бізнес-середовищі. Впровадження інновацій у бізнес-процесах ґрунтується на засадах оптимізаційного розвитку. Відповідно трансформуються підходи до ролі людини на підприємстві, що, у свою чергу, свідчить про необхідність застосування інноваційних технологій формування персоналу. У статті детерміновано оптимізаційні чинники життєдіяльності сучасних підприємств загалом і системи управління персоналом зокрема. Проведено класифікацію технологій управління персоналом. Запропоновано трактувати формування персоналу як холістичну функцію у системі управління персоналом в умовах оптимізаційного розвитку, сутність якої полягає у формуванні інноваційної команди. Виокремлено тенденцію використання віртуальних технологій, що свідчить про утвердження концептуальних засад економіки спільної участі. Проаналізовано та стратифіковано інноваційні технології формування персоналу за такими стратами: аналіз і планування; організація; мотивація.

Ключові слова: інноваційні технології, система управління персоналом, формування персоналу, ринок праці, оптимізаційний розвиток, економіка спільної участі, віртуальні технології.

Доброва Н.В., Осипова М. М., Сментина Н.В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Наведені фактори, які обумовлюють низьку якість послуг міського електротранспорту. Окреслені вектори відродження технічного потенціалу електротранспортних підприємств міста. Зосереджена увага на доцільності інноваційного оновлення та модернізації технічної бази електротранспортних підприємств міста. Визначені переваги інноваційного оновлення рухомого складу підприємств міського електротранспорту на прикладі одного з передових електротранспортних підприємств півдня країни. Проаналізовані фактори, що впливають на розмір економічного ефекту від оновлення та модернізації вагонного парку підприємства.

Ключові слова: електротранспорт, рухомий склад, технічний потенціал, модернізація, ефективність.

Довгунь О.С., Стасюк К.З.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ЛОГІСТИКИ: СУЧАСНІ РІШЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Обґрунтовано доцільність автоматизації логістичних процесів. Досліджено ринок вітчизняних програмних рішень, які надають широкі можливості автоматизації, залишаючись доступними для українських компаній. Визначено основні конкурентні переваги, які забезпечує автоматизація, та наведено приклади, в яких процесах автоматизація на сьогодні допомагає (зокрема зменшити різного роду витрати, збільшити доступ до інформації, досягти зростання точок обслуговування, відстежувати замовлення та стан маршрутів). Сформульовано принципи, які на сьогодні варто враховувати підприємствам для успішного впровадження логістичних інформаційних систем. Подано висновки щодо можливостей розвитку українських підприємств за рахунок впровадження спеціалізованих програмних рішень.

Ключові слова: автоматизація логістичних процесів, автоматизація транспортних перевезень, інформаційні системи, електронний документообіг, СЕД.

Івченко Є.А.

КАУЗАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ТРАНСФОРМАЦІЙ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

У статті визначено, що дослідження каузального характеру трансформацій у системі економічної безпеки підприємства спирається на причини змін у загальному розумінні, природу економічної безпеки як соціального та економічного феномену, а також на закономірності функціонування та розвитку систем різної природи. Виділено складові каузальної природи трансформацій в системі економічної безпеки підприємства. Запропоновано опис впливу складових каузальної природи трансформацій у системі економічної безпеки підприємства на засадах біхевіоризму. Визначено, що трансформація має характер реакції системи підприємства в цілому та системи економічної безпеки на певний стимул.

Ключові слова: економічна безпека, система економічної безпеки, трансформація, каузальний, біхевіоризм, протиріччя, адаптація.

Лозовська Г.М.

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МАРКЕТИНГОВИХ СЕРВІСІВ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано актуальність використання різноманітних маркетингових сервісів та їх необхідність в умовах жорсткої конкуренції між виробниками продукції і послуг. Наводиться класифікація маркетингових сервісів за інструментарієм, проаналізована динаміка розвитку ринку за останні декілька років. Досліджено основні групи проблем галузі, а також можливі шляхи їх вирішення.

Ключові слова: маркетинг, маркетинговий сервіс, послуга, ринок, проблеми діяльності, напрямки розвитку.

Mazur V.

FORMING OF INTERNATIONAL PRODUCT STEWARDSHIP

Theoretical aspects of international marketing and product stewardship at international markets have been investigated in the article. International trade policy plays an important role in the development of international marketing. It is a starting point for the building of a proper and effective international business strategy. The process of forming of international trade stewardship of national enterprises has been analyzed. The ways of improving of the process of forming international trade stewardship for a successful international business policy has been grounded on the base of their optimization.

Keywords: product stewardship, international policy, international relations, international markets, international marketing, trade policy, line of merchandize, product portfolio, service.

Пруненко Д.О.

РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В роботі побудована багаторівнева система показників, що застосовуються для оцінки формування та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств шляхом визначення ієрархічних рівнів, які характеризуються відповідними критеріями. Встановлено, що у розроблених локальних моделях значення показників другого рівня та рангових коефіцієнтів визначаються шляхом застосування методу експертних оцінок на основі побудованої анкети. Визначено інтегральний критерій формування та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств. Для оцінки вагових коефіцієнтів, що характеризують значення показників щодо інтегрального критерію, застосовується метод аналізу ієрархій, сутність якого полягає у визначенні взаємного впливу локальних показників, враховуючи їх значення відповідно до напрямів формування та використання інтелектуального капіталу для досліджених будівельних підприємств. У результаті дослідження розроблено методологічний підхід до оцінки формування та використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств, який базується на методах експертних оцінок, економетричного моделювання, аналізу ієрархій, виявлення аномальних точок та реалізується на основі взаємопов’язаних етапів, що дозволило визначити інтегральний критерій й створити інформаційне підґрунтя для зростання ефективності прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: будівельні підприємства, інтелектуальний капітал, оцінка інтелектуального капіталу, методи, моделі, інтегральний критерій формування і використання інтелектуального капіталу.

Сагер Л.Ю.

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД

У статті запропоновано методичний підхід до побудови економетричної моделі, який визначає оптимальне співвідношення результативності реалізації запропонованих заходів та витрат на їхній розвиток у процесі аналізу альтернативних варіантів розвитку. Розроблено блок-схему алгоритму управління внутрішніми комунікаціями підприємства.

Ключові слова: внутрішні комунікації, стратегії, матриця, економіко-математична модель, алгоритм, управління.

Сухоняк С.О.

ОПТИМІЗУВАННЯ ВИТРАТ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО СПІВПРАЦІ АУТСОРСИНГОВИХ КОМПАНІЙ

Розроблено оптимізаційну модель, яка дає змогу мінімізувати втрати та витрати ресурсів, необхідних для ефективної діяльності як замовника послуг, так і провайдера, а також забезпечити результативність процесу передачі бізнес-процесів від замовника до провайдера послуг. Насамперед автор пропонує оптимізувати використання трудових ресурсів як основних в діяльності сучасного підприємства. Таке оптимізування також дає змогу ефективно використати наявні ресурси та створити умови для розвитку лідерів та персоналу загалом. Окрім оптимізації діяльності замовника аутсорсингу також повинен бути оптимізований сам процес передачі функцій від замовника до провайдера, при цьому оптимізація повинна відбутися за основними видами ресурсів, насамперед людськими, часовими та фінансовими.

Ключові слова: оптимізування ресурсів, аутсорсинг, провайдер,машинобудівне підприємство.

Розділ 5. ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

Барановський О.І.

ЧИННИКИ, СЦЕНАРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Розглянуті значущість урахування чинників, які впливають на трансформаційні процеси в фінансовому секторі національної економіки. Проаналізовано підходи дослідників до диференціації детермінант трансформацій в національній економіці загалом і фінансовому секторі, його окремих сегментах і інститутах зокрема. Наведено авторське бачення різновидів таких чинників та переліку найважливіших чинників, що зумовлюють трансформації фінансового сектору національної економіки загалом та його сегментів й інститутів. Розглянуті підходи до розробки сценаріїв трансформаційних процесів у фінансовому секторі національної економіки.

Ключові слова: трансформація, трансформаційні процеси, фінансовий сектор національної економіки, чинники трансформаційних процесів, сценарії трансформаційних перетворень, методологія дослідження трансформаційних процесів

Благун І. І.

АНОМАЛІЇ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ ЯК ФАКТОР ІРРАЦІОНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ІНВЕСТОРІВ

Досліджено концептуальні засади та особливості функціонування фінансових ринків з позиції нераціольної поведінки інвесторів, що зумовлено виникненням різноманітних аномалій. Визначено основні аномалії фінансових ринків, що пов'язані з початком і кінцем циклу активності, тобто з циклами інвестиційної діяльності, які відповідають календарним періодам (тижневому циклу, місячному та річному). Охарактеризовано основні причини, що зумовлюють виникнення аномалій на фінансових ринках та нераціональну поведінку їх учасників.

Ключові слова: інвестори, фінансовий ринок, аномалії, ірраціональна поведінка.

Варцаба В.І., Мостіпака О.В.

КОНСТРУЮВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНИХ ЕФЕКТІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

В статті обгрунтовуються умови досягнення синергетичних ефектів в соціально-економічній системі України; визначаються потенційні синергетичні ефекти, що створюватимуться у реальній економіці через зміну взаємозв’язків із національними грошово-фінансовими інструментами, які потенційно впливають на досягнення синергетичних ефектів в складі як факторів відтворення національного виробництва, так і інтелекту, який управляє комбінуванням цих факторів. Результати дослідження можуть бути використані при реформуванні соціально-економічної системи України та здійсненні ефективного синергетичного управління соціально-економічною системою України в глобальних координатах розвитку.

Ключові слова: Синергетичний ефект, емерджентність, адитивність, синергія, дисинергія, моделювання та конструювання синергетичних ефектів.

Галинська Ю.В.

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЗА РАХУНОК РОЗПОДІЛУ ПРИРОДО-РЕСУРСНОЇ РЕНТИ ПАЛИВОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Запропоновано науково-методичний підхід до акумулювання фінансових коштів від перерозподілу рентних доходів паливодобувній галузі, що передбачає формування регіонального фонду перерозподілу рентних доходів, який структурно поділяється на «Фонд відтворення», «Фонд компенсування» та «Фонд хеджування ризиків майбутніх поколінь».

Ключові слова: перерозподіл рентних доходів, фонд акумулювання коштів для майбутніх поколінь, колабораційні альянси в природокористуванні, рентні доходи від видобування природних ресурсів.

Заславська О.І., Огородник В.О.

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

У статті розглянуто процеси реформування місцевого самоврядування та бюджетної децентралізації в Україні. Приділено увагу формуванню об’єднаних територіальних громад, вказано на переваги та ризики децентралізації влади на місцях. Здійснено аналіз доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів, висвітлено проблеми формування фінансової бази місцевих громад. Визначено ключові напрями удосконалення механізму бюджетної децентралізації з метою підвищення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування.

Ключові слова: бюджетна система, місцевий бюджет, доходи місцевих бюджетів, реформа місцевого самоврядування, децентралізація влади, бюджетна децентралізація, об’єднана територіальна громада, спроможна територіальна громада.

Zianko V., Nikiforova L., Dong X.

MODEL OF FINANCIAL SUPPORT FOR INNOVATIVE ACTIVITIES OF SMALL ENTERPRISES

In the article the authors proposed a multi-factor model of financial support for innovative activities of small enterprises, in which, unlike the existing similar models, the factors that have a clear financial dimension are taken into account. This model can be used at small enterprises, especially at the initial stage of their operation, to increase the efficiency of innovative activities.

Key words: sources of financing, innovative activities, innovation, small enterprise, model, financial support.

Палійчук Т.В.

МОДЕЛІ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

У статті представлено систематизовану класифікацію моделей фіскальної децентралізації. Визначено основі характеристики кожної моделі фіскальної децентралізації та країни-представники, де функціонує певна модель децентралізації системи управління державними фінансами. Здійснено обґрунтування шляхів удосконалення системи міжбюджетних відносин, способів розв’язання суперечностей між суб’єктами державного управління з приводу фінансування надання суспільних послуг органами влади різного рівня бюджетної системи. Запропоновано та обґрунтовано концептуальні засади до вибору ефективної моделі фіскальної децентралізації для України.

Ключові слова: фіскальна децентралізація, податково-бюджетні відносини, місцеві бюджети, фінансова самостійність, податкова автономія, моделі фіскальної децентралізації, міжбюджетні трансферти, місцеве самоврядування, Стратегія реформування системи управління державними фінансами.

Святаш С.В.

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ МАКСИМІЗАЦІЇ ВИГОД ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ДЕРЖАВИ

Досліджено важливість та способи організації податкового планування як найефективнішого способу оптимізації податкових платежів. Наведені основні типи зменшення податкових платежів та основні способи ефективного податкового планування на підприємствах. Запропоновані заходи з метою запобігання ухилення від сплати податків та покращення роботи платників податків та контролюючих органів на засадах партнерства.

Ключові слова: податок, платник податків, податкове планування, податкова оптимізація, уникнення сплати податків, мінімізація податків.

Стабіас С.М.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

У статті розкрито роль і місце ринку корпоративних цінних паперів у структурі фінансового ринку та розглянуті підходи до визначення ринку цінних папері, як економічної дефініції, так і ринку корпоративних цінних паперів. Виявлено та обґрунтовано вплив основних чинників на формування й розвиток ринку корпоративних цінних паперів. Виокремлено та розглянуто ряд специфічних особливостей та функцій ринку корпоративних цінних паперів. Проаналізовані переваги біржової та позабіржової торгівлі корпоративними цінними паперами. Розглянуті види цінних паперів як інструменти на ринку корпоративних цінних паперів.

Ключові слова: ринок цінних паперів, первинний та вторинний ринок цінних паперів, капітал, ринок корпоративних цінних паперів, фінансові інструменти, емісія.

Розділ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

Бондар М.І., Єршова Н.Ю.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

У статті запропонований методичний підхід до формування ціни на інноваційний продукт на основі інформації стратегічного управлінського обліку. На прикладі наведено послідовність і алгоритм ціноутворення експертним методом. Результати розрахунку параметричної ціни нового продукту дозволяють зробити висновки щодо окупності витрат на його розробку і/або впровадження (за прийнятний термін), забезпечення необхідної норми прибутковості та ін.

Ключові слова: ціна, інформація стратегічного управлінського обліку, параметричний метод, інтегральний показник інноваційності продукту

Брохун Н.С., Новіченко Л. С.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ

Досліджено теоретичні передумови створення обліково-аналітичного забезпечення як ключового елементу забезпечення фінансової стійкості та передумови довгострокового функціонування підприємства. На основі аналізу трактувань поняття “обліково-аналітичне забезпечення” в різних літературних джерелах систематизовані основні підходи до пояснення його змісту. Акцентовано увагу на багатоаспектності трактування економічного змісту досліджуваного терміну. На основі критичного аналізу систематизованих підходів обґрунтовано та запропоновано комплексний підхід до визначення економічного змісту поняття “обліково-аналітичне забезпечення”. Запропоновані принципи організації обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством в сучасних умовах господарювання.

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, інформаційний потік, релевантна інформація, система управління, фінансова стійкість, ризики, оцінка ефективності.

Вигівська І.М., Грабчук І.Л., Григоревська О.О.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ: ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Реалії часу диктують свої особливості ведення інвестиційного бізнесу та відповідного управління ним. Функціонування корпоративних та пайових інвестиційних фондів на інвестиційному ринку постійно перебуває під наглядом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). НКЦПФР здійснює щоденний, щомісячний, щоквартальний та річний контроль за діяльністю інститутів спільного інвестування через ефективну систему звітності, зокрема в частині вартості чистих активів фондів, обсягів цінних паперів та їх змін тощо. В статті окреслено сучасні проблеми бухгалтерського обліку та звітності компаній з управління активами (КУА), що виникають в ході їх діяльності як делегованих НКЦПФР «контролерів» активів ІСІ.

Ключові слова: компанія з управління активами, інвестиційний фонд, бухгалтерський облік, фінансова звітність, вартість чистих активів, інститути спільного інвестування.

Волковська Я. В.

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ

Проаналізовано основні підходи до організації управлінського обліку. Встановлено, що підприємства готельно-ресторанного комплексу мають свою специфіку, що необхідно враховувати при побудові системи управлінського обліку. Виділено основні етапи організації управлінського обліку на підприємствах готельно-ресторанного комплексу. Прокоментовано особливості кожного етапу як частини системи управлінського обліку. Зроблено висновок, що запропонована послідовність має універсальний характер і може використовуватись на різних підприємствах. Також відзначено, що постійно треба вдосконалювати існуючу систему управлінського обліку відповідно до потреб управління.

Ключові слова: управлінський облік, організація, підприємства готельно-ресторанного комплексу, система управлінського обліку, етапи, управлінська звітність.

Гончаренко О.О., Дземішкевич І.О.

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: МОДИФІКАЦІЯ ПІД ВПЛИВОМ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ НЕБАНКІВСЬКИМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ УСТАНОВАМИ

У статті проведене дослідження ролі та місця завдань та функцій бухгалтерського обліку в системі управління небанківськими фінансово-кредитними установами. Розроблено модель взаємозв’язку мети, завдань та функцій бухгалтерського обліку на основі теорії науково-дослідних програм І. Лакатоса. За результатами комплексного аналізу складу та змістовного наповнення завдань та функцій бухгалтерського обліку виділено основні та додаткові їх компоненти. Визначено, що діалектична єдність теоретичного та емпіричного рівнів пізнання бухгалтерського обліку у небанківських фінансово-кредитних установах реалізується шляхом модифікації завдань і функцій, яка проявляється у послабленні одних та посиленні ролі інших, розширенні або звуженні їх змістовної наповненості. Акцентовано увагу на зростанні соціального значення бухгалтерського обліку.

Ключові слова: функції, завдання, бухгалтерський облік, небанківські фінансово-кредитні установи.

Соболєва-Терещенко О.А., Жарнікова В.В.

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМ ЛОЯЛЬНОСТІ

У статті викладені результати дослідження особливостей відображення у бухгалтерському обліку розрахунків з покупцями в торгівлі при застосуванні програм лояльності. Авторами представлено загальну класифікацію програм лояльності, виходячи з потреб їх правильної оцінки в обліку, узагальнено і згруповано зміст і можливі варіанти застосування сучасних інструментів програм лояльності в залежності від бази їх нарахування, способу вираження та форми надання. В статті розглянуто і систематизовано переваги і недоліки дисконтних програм, програм бонусів і програм винагород, які можуть виникнути в результаті застосування дисконтів, поворотних знижок (ребейтів), відшкодувань, бонусів або інших видів винагород. В результаті досліджень авторами узагальнено особливості обліку програм лояльності, запропоновано до використання спеціальні рахунки з обліку їх доходів і витрат в торгівлі, а також викладені перспективи подальших досліджень з даної проблематики з огляду впровадження МСБО.

Ключові слова: бухгалтерський облік, розрахунки з покупцями, програми лояльності, МСБО, торгівля, дисконтні програми, бонусні програми, програми винагороди.