Випуск №45 (Том 3) | 2015

Мікловда В.П., Кубіній В.В., Мошак С.М.

Темпоральність зовнішньоекономічної діяльності Закарпатського регіону та її обструкції

У статті запропоновані результати аналізу експортно-імпортних операцій Закарпатської області як фактора впливу на регіональну конкурентоспроможність. Виділені основні обструкції, що гальмують розви- ток зовнішньоекономічної діяльності регіонів України та знижують рівень їх конкурентоспроможності, серед яких особливе місце займають: недосконалість методів стратегічного управління р егіонами та їх конкурен- тоспроможністю, відсутність адекватної сучасним вимогам законодавчої бази, помилки у ціновій стратегії, застаріла технічна платформа, відсутність відповідної системи підготовки та перепідготовки кадрів.

Ключові слова: потенціал, зовнішньоекономічна діяльність, обструкції, регіон, конкурентоспроможність. 

Алмашій Я.І., Волошина Ю.Я., Калашнікова В.І.

Тенденційні зміни розвитку індустрії туризму в Закарпатській області

Авторами обгрунтовано необхідність дослідження комплексної ефективності туристичної діяльності на регіональному рівні, адже в сучасних економічних умовах господарювання та становлення туристичного бізнесу в Закарпатській області формування фундаментальних засад розвитку туристичної діяльності є актуальним завданням. Розглянуто особливості туристичної діяльності у регіональному контексті. Визначено та проведено аналіз складових елементів ефективності туристичної діяльності в Закарпатській області. Дослідження розкриває поняття ефективності туристичної діяльності та доцільності розвитку туристичної індустрії в регіоні. На основі одержаних результатів дослідження вдасться вибудувати ефективно діючий організаційний механізм підвищення комплексної ефективності діяльності туристичних підприємств в регіоні з метою пожвавлення туристичної галузі Закарпатської області.

Ключові слова: туризм, туристична галузь, туристичний ринок, туристичні послуги, туристичні потоки, в’їзний туризм, виїзний туризм, внутрішній туризм. 

Аль-Оста Салім Абдуль-Азіз

Транспозиція змісту медичної та технічної діагностик у процес діагностики експортної діяльності підприємства

На підставі опрацювання економічної літератури з проблем діагностики діяльності підприємства в статті визначено низку невирішених проблем серед яких відсутність процедур діагностики, відповідних особливостям функціональних видів діяльності підприємства, зокрема, експортній діяльності, що й ви значило мету дослідження. Для досягнення мети у статті проведено дослідження сутності поняття «діагностика», її видів та зроблена спроба розширити існуючу класифікацію діагностики діяльності підприємства за рахунок транспозиції змісту видів діагностики, розповсюджених у медицині та фізиці, у економічну площину. До таких видів діагностики віднесено: диференційну, морфологічну, шумову, специфічну та функціональну. Дослідження зазначених видів діагностики за такими аспектами, як первинний зміст виду діагностики, його модифікація до вирішення економічних завдань діагностики та його критичний аналіз, дозволило встановити можливість імплементації медичних та технічних видів діагностики у процедуру діагностики з урахуванням особливостей експортної діяльності підприємства.

Ключові слова: діагностика експортної діяльності підприємства, експортна діяльність, морфологічна діагностика, шумова діагностика, підприємство. 

Барабаш О.О., Богаченко М.В.

Механізм визначення оптимального рівня тарифів на пасажирські перевезення

В статті зазначені основні засади формування тарифу (вартості проїзду) на пасажирські транспортні перевезення, державний вплив на політику ціноутворення автотранспортних підприємств. На основі розглянутих нормативних документів розглянуто витратний метод ціноутворення та проведений аналіз статей собівартості тарифу на перевезення за двома напрямами. Запропоновано заходи щодо зменшення величини тарифу та його оптимізації.

Ключові слова: тариф, пасажирські перевезення, пасажирський транспорт, цінова політика.

Белей Н.П.

Сутність фермерського туризму та його значення для ефективного розвитку фермерських господарств

У статті визначено поняття сільського зеленого туризму. Проведено аналіз сільського туризму в деяких Європейських країнах. Охарактеризовано економічні та організаційні проблеми, які пов’язані з розвитком фермерського туризму, як складової сільського туризму з урахуванням специфічних регіональних умов в Україні. Зокрема, в статті окреслено стан фермерського туризму в областях Карпатського регіону, подано принципові відмінності туризму в діяльності фермерських господарств та рекомендації щодо організації ефективної діяльності задля отримання додаткового прибутку.

Ключові слова: сільський зелений туризм, агротуризм, фермерський туризм, агротуристичний продукт, регіональні особливості. 

Ватченко О.Б., Андрейченко О.А.

Проблеми ідентифікації депресивних територій в Україні 

Проаналізовані основні законодавчі акти, якими регулюються питання стимулювання розвитку регіонів та виявлення депресивних територій в Україні; проведена оцінка рівня розвитку територій України за законодавчо встановленою методикою визначення депресивних територій; висвітлені суттєві вади законодавства у питаннях ідентифікації депресивних територій в Україні; розглянуті підходи щодо вдосконалення механізму визначення проблемних територій в Україні на основі зарубіжного досвіду регулювання регіонального розвитку.

Ключові слова: закон, ідентифікація, депресивна територія, регіон, місто, район, оцінка, депресивний статус. 

Гонта С.В.

Структурні трансформації в постсоціалістичних країнах східної Європи: досвід для України

У статті розглянуто досвід структурних реформ деяких постсоціалістичних країн Східної Європи: Польші, Болгарії, Румунії. Проаналізовані шляхи виходу з перехідного стану та подолання диспропорційності структури національної економіки, перебіг Євроінтеграційних процесів. В різній мірі для усіх вищеназваних країн був характерний спад економічних показників після початку реформ, але, зважаючи на необхідність гармонізації законодавства з нормами ЄС та адаптації соціально-економічних показників до певного рівня, а також на широкі зовнішні інвестиції після приєднання до Співдружності, кризу вдалося подолати, хоча і залишились певні проблеми.

Ключові слова: структурні трансформації, реформи, диспропорційність економіки, євроінтеграція.

Горбоконь В.Ю.

Кадровий потенціал автотранспортних підприємств: сутність та особливості управління

У статті розглянута сутнісна характеристика поняття «кадровий потенціал» та його структур а, досліджено зв'язок кадрового потенціалу та досягнення корпоративних цілей підприємств. На ведена класифікація працівників автотранспортних підприємств за функціональними категоріями. Охарактеризовано особливості планування чисельності різних груп працівників автотранспортних підприємств, організації, нормування їх праці, оплати праці і преміювання, проведення контрольно-оціночних заходів.

Ключові слова: кадри, кадровий потенціал, автотранспортне підприємство, організація праці, нормування праці, оплата праці. 

Hvizdová Eva

Еffect of customer typology on revenues of entrepreneurial entities in the tourism sector 

Enterprising in tourism in today’s difficult economic – social conditions is not simple. This relates to compliance with a number of laws, decrees, rules, principles, as well as business ethics. The complexity of the business activ ities is closely related to income as a determining factor in relation to the typology of customers towards meeting the customer needs. The aim of this paper was based on theoretical and practical knowledge and the results of the marketing survey highlight the impact of customer typology on revenues of businesses operating in the tourism sector in Slovakia. When processing the survey, statistical methods were used: the descriptive statistics which deals with the methods of description, summarizing and data presentation; and interferential statistics, which allows to generate statistical estimates, and generalize the data obtained from the study group on the whole target population. In the context of an analysis of the primary data, there were used two methods of multivariate statistical methods like factor and cluster analyses, on which typology of customers in the tourism market was drawn.

Keywords: Typology of Customers. Tourism. Consumer Behaviour. Marketing Research. 

Hvizdová Eva, Mokrišová Viera, Polačko Jozef

Аpproach in reviews of business environment emphasising selected indices of its evaluation

Recent years in Slovakia have been marked by significant changes in the polical, economic and social aspects of global and regional environments. The business environment is a condition for economic development of businesses and the economic development of the country, while it is also associated with risks and crises. The paper defines the oretical approaches to examine the business environment via the conceptual model Global monitor of enterprising and describes business processes affecting the business environment. Based on the selected indices, business environment in the Slovak Republic is evaluated and compared with the Czech Republic and Poland. The aim of the paper is to present the results of business environment index with emphasis on the specification of the results obtained by the Slovak Republic, the Czech Republic and Poland.

Keywords: Business Environment. Global Enterprising Monitor. Business Environment Index. Index of Economic Freedom. Global Competitiveness Index. 

Дискіна А.А., Богаченко Я.В.

Перспективи становлення ф'ючерсного ринку в Україні

В статті проаналізовано становище ф’ючерсного ринку України за період 2012-2015 років, виокремлено аналіз валютного ф’ючерсного ринку та його законодавче обґрунтування. Досліджено ризики та проблеми, виникаючі при використанні такого фінансового інструмента, як валютна ф’ючерсна угода. Розглянуто нововведення діючих бірж України, їх ефективність у сучасних умовах та основні перспективи їх розвитку. Запропоновано шляхи оптимізації механізмів ф’ючерсного ринку, удосконалення процесу інтеграції українського ф’ючерсного ринку з іноземним.

Ключові слова: біржа, дериватив, ф’ючерсний контракт, форвардна угода, фондовий ринок, хеджування. 

Ерфан Є.А., Глеба О.І.

Реалізація програми транскордонного співробітництва європейського інструменту сусідства та партнерства «Польща-Білорусь-Україна» як чинник європейської інтеграції України

У статті розглянуто механізм Європейського інструменту сусідства та партнерства, визначено його цілі та особливості у порівнянні з іншими програмами Європейської Комісії. Особливу увагу приділено аналізу результатів реалізації програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства «Польща-Білорусь-Україна» на 2007–2013 рр. Зокрема, охарактеризовано участь українських регіонів у спільних проектах із партнерами по інший бік кордону та подано приклади масштабних інфраструктурних проектів, які реалізуються в рамках Програми. Водночас окреслено перспективи розвитку транскордонного співробітництва в межах цього транскордонного регіону в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Польща-Білорусь-Україна» на 2014–2020 рр.

Ключові слова: транскордонне співробітництво, Європейський інструмент сусідства та партнерства, ЄС, Європейський інструмент сусідства, Польща, Україна, Білорусь. 

Кіш Г.В.

Стратегічне планування як інструмент управління національної економіки

Автором визначено важливість застосування стратегічного планування в процесі управління національною економікою. В статті розглянуто особливості вибору моделі стратегічного планування для суб’єктів різних рівнів управління в системі національної економіки. Проведено систематизацію та порівняльний аналіз основних моделей стратегічного управління, що дало змогу проаналізувати методики їх реалізації.

Ключові слова: стратегія, стратегічне управління, стратегічне планування, національна економіка. 

Кубіній Н.Ю., Кубіній В.В., Теличко Т.В.

Концептуальний підхід до моделювання інноваційного розвитку економічної системи країни, регіону та підприємства

У статті доведено, що концептуальний підхід до інноваційного розвитку та його моделювання складається з трьох частин: методологічної, державного регулювання та стратегічного управління. Моделювання інноваційного розвитку базується на таких імперативах як принцип оптимальної простоти, принцип об’єктивності, принцип «не нашкодити», принцип міждисциплінарності, принцип підпорядкованості функціонування моделі цілям, завданням та цінностям. До системних принципів віднесено холізм, емерджентність, ієрархічність, структурованість. Умовою формування стратегічних конкурентних переваг є інституалізація інноваційного розвитку на рівні держави, регіону та окремого підприємства.

Ключові слова: концепт, модель, розвиток, інноваційність, потенціал, система, стратегія.

Karkalíková Marta

Management systems as organizations competitive advantage 

The implementation and subsequent certification of management systems provides an organization with a co mpetitive advantage over organizations operating in the same market segment, which have implemented management systems. The advantage of a well-established and maintained management system is that the activities and processes in an organization do not occur randomly and uncontrollably, but in accordance with the requirements of ISO standards which means that the company is able to deliver products and services according to customer requirements. Among the main benefits resulting from certification of management systems are the improvement of product quality, the organiz ation’s image and its market position against competitors. Other benefits arising from the certification of an established management system is the increase of awareness about product quality, improvement of the employees’ attitudes and supplier-customer relations. Certification should demonstrate that the company is deali ng with management systems and can meet customer requirements. To achieve competitiveness, enterprises must monitor not only the development of their business results, but also the extent of customer satisfaction and meeting their needs.

Keywords: quality; product; management systems; environmental management systems; competitiveness; certification

Krošláková Monika, Mečiar Radoslava

Performance and perspective of family businesses within the tourism sector in Slovakia 

Small and medium enterprises (SME) have an important place within economics of all countries. They significantly participate in the creation of the added value and at the same time, they generate a great deal of the job vaca ncies. Family businesses (FB) represent a significant part of the Slovak SME. The article analyzes the representation of these specific business subjects within the frame of the SME in Slovakia and their activity in sector structure of the Slovak economy, especially their presence within the tertiary service sector with the emphasis on their activity within the tourism field. The realized research confirmed the important prevalence of the representation of given businesses within the tourism, specifically within the sector of accommodation and catering. For their existence, family businesses should in future increase the perspective of the yet-weak economic meaning of the tourism sector within the Slovak economy.

Keywords: family business, service sector, tourism, SME. 

Kubičková Viera, Krošláková Monika, Breveníková Daniela

Qualifying connections between innovations and existence of gazelles in the service sector of the Slovak Republic

Nowadays, Slovakia’ economy records high growth rate, while its main qualifying facto r is the recovery of domestic consumption. It is only the high unemployment rate that remains as a negative feature, while employment of young people can be described as critical. The existing structural unemployment is a challenge to mobilisation of new entrepreneurial opportunities and dynamisation of already existing enterprising via innovations. The subject of invest igation in this scientific paper is high-growth service enterprises and their subgroup of gazelles. The paper evaluates the innovation background of gazelles’ existence in the SR. The starting-point is the functionality of innovation background in the economy and the scope of application of the transformative power of service innovation. Slovakia is lagging b ehind the EU27 average in innovation activity, and the service innovation asserts itself in its economy to a limited extent. However, despite the fact that according to the parameter minitored ‟the share of turnover from the launching ‟newto-the-market innovation”, innovations are applied on an above-the-average level. The aim of the paper is to evaluate the innovation background of the Slovak economy as a key factor of dynamisation of small and medium-sized enterprises and the rise of gazelles in the service sector of the SR.

Keywords: gazelles, services, innovation, dynamisation 

Лункіна Т.І.

Екологічна компонента соціального розвитку України

У статті досліджено екологічну компоненту соціального розвитку України. Визначено, що від вирішення екологічних проблем залежить соціально-економічна стабільність та майбутнє існування населення України. Наведено основну нормативно-правову базу щодо екологізації України. Охарактеризовано основну роль і принципи запровадження «Зеленого офісу» в Україні. Наведено кращі практики елементів запровадження «Зеленого офісу» в Україні. Доведено позитивний ефект від використання принципів «Зеленого офісу».

Ключові слова: екологія, екосистема, екологічна компонента, екологізація, «Зелений офіс». 

Lacková Alica

Marketing communication of organic food

Acknowledgment: This study was supported by the research grant VEGA number 1/0635/14 - "Status and prospects of development of the organic food market, traditional and regional foods in Slovakia"

Contribution provides a comprehensive overview of individual marketing communication tools actually used in pra ctice by producers and sellers of organic food in the Slovak market and the results of the research aimed to identify the current level of consumer awareness in relation to the issue under examination. Organic food market in Slovakia has been for several years one of the fastest expanding markets. The main motives for examining the issue are the important contribution o f organic food - not only to human health and the environment, but also with regard to economic benefits of organic food, lack of awareness of potential consumers about the positive aspects of organic food production and consumption, and consequently the marketing communication as one of the main ways to improve the current situation (in terms of public awareness). Neglecting the role of marketing communication of organic food at the early stages of market development organic food production appears to be an ultimate barrier for further development of the market.

Keywords: Organic food; Bioproducts; Marketing communication; Marketing communication tools.

JEL Classification: Q13 

Мазур О.А., Сержанов В.В.

Державне регулювання у сфері детінізації економічних відносин

Статтю присвячено дослідженню проблематиці детінізації економіки України, а саме ролі державного регулювання у створенні відповідних інституційних умов, у забезпеченні правопорядку в сфері економічних відносин, у підтриманні оптимальної соціально орієнтованої вітчизняної моделі розвитку ринкової економіки. Розглянуто точки зору сучасних дослідників стосовно змісту заходів детінізації економіки. Запропоновано принципи державного регулювання у сфері детінізації економічних відносин, засновані на класичних принципах економічної безпеки.

Ключові слова: тіньова економіка, державне регулювання, детінізація, економічні відносини, економічна безпека. 

Марина О.-М.В.

Сільський туризм як складова стратегії економічної та соціальної політики регіону

Проаналізовано розвиток сільського туризму в деяких регіонах України, висвітлено його вплив на економіку сільської місцевості й регіону в цілому, окреслено основні проблеми в цій сфері, які заважають подальшому динамічному розвитку цього виду діяльності та потребують вирішення. Подано рекомендації для розв’язання існуючих проблем у сфері сільського туризму та підвищення ефективності його розвитку в Україні. Зроблена спроба створити дійовий організаційно-економічний механізм управління розвитком сільського туризму в Україні.

Ключові слова: сільський туризм, правове регулювання, податкове регулювання, розвиток регіону, організаційно-економічний механізм. 

Mokrišová Viera, Hvizdová Eva, Radvanská Katarina

Quality control system as an important management tool of catering establishment

The paper defines theoretical approaches to the control as a basic management function of the company. The aim of this paper is to show the importance of general inspection and control with emphasis on the application of the principles of hygiene when preparing food. Neglect and underestimation of control in these cases can lead to damage or threaten the health of customers. Food service must meet the requirements that ensure the health of customers. The frequent result of failure in complying with general hygiene requirements in cate ring establishments is the microbial contamination of food and the subsequent devaluation of dishes.

Keywords: Control, control system HACCP (hazard analysis and critical control points), catering, hygiene requirements. 

Носа-Пилипенко Н.О., Jurkovičová Lujza

Сталий розвиток прикордонних регіонів через ефективне стратегічне планування на прикладі Закарпатської області

У статті досліджуються питання методології стратегічного планування економічног о та соціального розвитку прикордонних регіонів. Опрацьовано загальну логічну послідовність відпрацювання процедур розробки стратегій економічного та соціального розвитку територій на прикладі Стратегії українсько-словацького транскордонного співробітництва до 2020 р. Результатом проведеного дослідження стала загальна методологія стратегічного планування прикордонного регіону як сукупність методик, що використовуються у процесі передбачення майбутнього розвитку регіону.

Ключові слова: стратегічне планування, методологія, соціально-економічна система, європейська інтеграція, стратегічне планування, сталий розвиток, регіональний розвиток, транскордонне співробітництво. 

Папп В.В., Бошота Н.В.

Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності та механізми їх залучення

Важливою умовою ефективності реалізації інноваційних проектів і програм є їх фінансове забезпечення. У статті досліджуються основні джерела фінансування інноваційної діяльності та визначаються базові елементи фінансового механізму забезпечення інноваційних процесів. Механізм фінансового забезпечення інноваційних процесів вимагає вироблення принципово нового підходу до формування методологічних принципів реалізації системи відносин, що забезпечують ефективне фінансування і стимулювання інноваційної активності економічних систем на всіх рівнях національної економіки. Визначено основні причини і наслідки низької інноваційної активності підприємств. Обґрунтовано необхідність залучення венчурного капіталу в інноваційний сектор. Досліджуються основні проблеми фінансового забезпечення інноваційних процесів, визначається роль держави у вирішенні цих проблем.

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, фінансове забезпечення, форфейтинг, венчурне фінансування, розвиток, малі та середні підприємства. 

Смирнов І.Г., Качур О.В.

Канадська система управління поставками в агропромисловому бізнесі та її значення для України

Розкрито особливості та досягнення канадської системи агрологістики та управління поставками, що важливим чинником високої ефективності агропромислового комплексу Канади, яка відома у світі як один із найбільших виробників та експортерів різноманітної сільськогосподарської продукції. Висвітлено механізм функціонування фермерських та тарифних квот з можливістю їх обміну на внутрішньому ринку, який нині успішно себе зарекомендував у промисловому птахівництві та молочній індустрії Канади. Запропоновано рекомендації із застосування канадської системи управління поставками в агропромисловому комплексі України.

Ключові слова: агрологістика, управління поставками, агробізнес, промислове птахівництво, молочна промисловість Канади

Сокол І.І., Агій Я.Ю.

Конкурентоспроможність регіону як цільовий орієнтир стратегічного потенціалу соціально-економічного розвитку регіону

У статті розглянуті сучасні теоретичні підходи до визначення регіональної конкурентоспроможності. Проведено аналіз наукових думок щодо концептуальної сутності конкурентоспроможності регіонів. Наведено класифікацію факторів регіональної конкурентоспроможності. Розкрито види регіональних переваг та їх вплив на формування конкурентоспроможності регіону. Запропоновано класифікацію регіональної конкурентоспроможності за видами.

Ключові слова: конкуренція, регіон, інновація, кластер, соціально-економічний розвиток, стратегічний потенціал, регіональна конкурентоспроможність. 

Шандор Ф.Ф., Мінькович І.М.

Бальнеологічний туризм. Туристичний маршрут «Мінеральні води Закарпаття» (Ужгород-Плоске-Поляна-Голубине-Свалява-Неліпино-Шаян-Драгово-Сойми-Келечин)

 У статті проаналізовано особливості бальнеологічного туризму, стан, проблеми та перспективи розвитку бальнеологічного туризму в Закарпатській області, розроблено маршрут бальнеологічного туризму та представлено основні родовища мінеральних вод на Закарпатті.

Ключові слова: бальнеологічний туризм, туристичний маршрут, мінеральні води, родовище, курорт