Випуск №45 (Том 2) | 2015

Розділ 1. ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Preißer Michael

Die massgeblichkeit der handelsbilanz für die steuerbilanz 

I diesem Fachartikel werden einige Prinzipien der Aufstellung der Handelsbilanz und der Steuerbilanz im deutschen Rechnungswesen beleuchtet. Insbesondere wird das Problem des Zusammenhangs zwischen den Bewertungsansätzen in der Handels- und der Steuerbilanz untersucht. Es wurde begründet, dass die Ansätze in der Handelsbilanz grundsätzlich maßgeblich für die Ansätze in der Steuerbilanz sind (Grundsatz der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz). Soweit steuerliche Bilanzierungs- oder Bewertungswahlrechte bestehen, dürfen diese für die Steuerbilanz unabhängig vom Ansatz in der Handelsbilanz ausgeübt werden.

Schlüsselwörter: Handelsbilanz, Steuerbilanz, Bewertungswahlrechte in der Handels- und Steuerbilanz. 

Войнаренко М.П., Скоробогата Л.В.

Формування мережевого капіталу як категорії економічної соціології та облікової системи 

Потужний експорт соціологічних категорій в економічну теорію: концепція соціального капіталу, створення мереж зобов’язань, мережевий капітал, соціологічне конструювання ділової репутації, моделі поведінки індивідуальних та колективних агентів дозволив модифікувати систему управління підприємством відповідно до стандартів мережевої економіки. Досліджено концептуальні аспекти оцінки мережевого капіталу в форматі економічної соціології. Запропоновано методику візуалізації мережевого аналізу репутації як основи для побудови моделі оцінювання.

Ключові слова: мережевий капітал, економічна соціологія, мережевий аналіз, репутація, методи оцінки репутації.

Гарасим П.М., Лобода Н.О., Гарасим М.П.

Облікова концептуалізація основних засобів та їх зносу у п(с)бо та м(с)бо: теоретико-методологічний аспект 

У статті досліджуються облік та амортизація основних засобів і нематеріальних активів у національ- ній системі обліку. Проаналізовано положення Податкового кодексу України щодо визначення основних засобів, нематеріальних активів та амортизації. Охарактеризовано кореляцію норм Податкового кодексу України із положеннями П(С)БО та М(С)БО. Запропоновано напрями вдосконалення обліку основних засобів та їх амортизації.

Ключові слова: амортизація, інвестиції, інновації, фінансування, амортизаційна політика, відрахування, методи, прибуток. 

Герасимович І.А.

Фінансовий інжиніринг як об’єкт обліку інновацій

 Досліджено теоретичні основи фінансового інжинірингу як інноваційного об’єкта обліку в системі управління підприємством в умовах динамічного ринкового середовища. Визначено інструменти, які в поєднанні дають можливість розробляти нові фінансові моделі і на їх основі – процедури більш ефективного управління фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

Ключові слова: інжиніринг, фінансовий інжиніринг, фінансові інструменти, інноваційна діяльність, центри фінансової відповідальності; фінансовий облік; податковий облік; управлінський облік.

Madzinová Renáta

Basic changes in GDP accounting 

Gross domestic product is the most widely used and most widely spread macroeconomic indicator. Economists and politicians use it to measure economic growth, openness of the economy and it is a key indicator for determining the stage of the economic cycle. GDP growth is often presented as an indicator of the quality of life improvement of the population in every country, the increase of its value represents growth of maturity of the economy. Despite the fact that for the calculation of GDP there are international standards, the question is how much explanatory value of the variable is. Last modified methodology for calculating GDP was realized at the end of 2014, even though this change did not increase its information value. Changes in the calculation of GDP are more related to methodological changes that to capturing international trends in the economy. Therefore, it is necessary to point out its shortcomings and find ways to address them.

Keywords: GDP, ESA 2010, changes in methodology of the GDP accounting. 

Касич А.О.

Теоретичні та методичні основи оцінки та обліку гудвілу підприємства   

 В статті досліджено проблеми оцінки та обліку гудвілу підприємства. Для розуміння еволюції розуміння ролі гудвілу в діяльності підприємства розглянуто етапи його розвитку. Систематизовано складові гудвілу, що дає можливість більш глибоко зрозуміти сутність та визначити умови проведення його оцінки. Узагальнено методи оцінки гудвілу та особливості його відображення в обліку. Визначено вплив обліково-аналітичних процесів на оцінку вартості підприємства в цілому.

Ключові слова: гудвіл, ділова репутація, облік, оцінка, методика, методи, об’єднання підприємств

Лучко М.Р.

Пізнання в розвитку теорії бухгалтерського обліку  

У статті розглянуто проблемні питання теорії бухгалтерського обліку, застосування теорії пізнання в розвитку теорії бухгалтерського обліку як науки.

Ключові слова: теорія обліку, методологія обліку, бухгалтерський облік,теорія пізнання, знання, предмет бухгалтерського обліку. 

Лучко М.Р., Штимер Л.Т.

Організація обліку в установах державного сектору економіки: реалії сьогодення 

 У статті розглянуто проблемні аспекти облікової системи установ державного сектору економіки. Окреслено труднощі, виникаючі при адаптації вітчизняного облікового законодавства до міжнародних вимог. Розглянуто тенденції розвитку облікової системи в Україні на сучасному етапі. Висвітлено сучасну практику організації бухгалтерського обліку в установах державного сектору економіки. Розглянуто завдання та особливості організації обліку в установах державного сектору економіки. Наведено висновки та перспективи подальших досліджень у напрямі організації бухгалтерського обліку в установах державного сектору економіки в умовах сьогодення.

Ключові слова: організація обліку, облікова система, бухгалтерський облік, державний сектор економіки

Ткаченко Н.М., Кравченко І.Й.

Удосконалення бухгалтерського обліку заготівлі та переробки цукрових буряків цукровими заводами

Досліджено можливість подальшого збільшення виробництва цукру в Україні, особливість бурякоцукрового виробництва, роль і завдання бухгалтерського обліку у вирішенні проблем і ефективності цукрової промисловості; бухгалтерський облік заготівлі цукрових буряків, надходження і переробку цукрової си- ровини на цукрових заводах.

Ключові слова: виробництво цукру, облік, ефективність цукрової промисловості.

Хомин П.Я.

Витки й виверти історії бухгалтерського обліку 

У статті висвітлено проблему адекватного опису розвитку бухгалтерського обліку в історичних розвідках. Аналізуються окремі з них й акцентується увага на допущених при цьому перекрученнях сутності оборотного балансу як засобу перевірки правильності записів на рахунках бухгалтерського обліку, способів виправлення допущених помилок, послідовності здійснення облікових процедур. Наголошується на необхідності виваженого тлумачення облікових категорій і термінів з урахуванням їхньої сутності, що можливе за умови вивчення автентичних облікових книг, а не перекладних описів, і глибоких знань методології та методики бухгалтерського обліку.

Ключові слова: історія, бухгалтерський облік, теорія, подвійна бухгалтерія, баланс

Цуркану Виорел, Голочалова Ирина

Некоторые аспекты бухгалтерского учета минеральных ресурсов в контексте МСФО 

На современном этапе минеральные ресурсы играют важную роль в экономике многих стран. Для при- нятия эффективных решений на каждом уровне управления необходимо располагать достоверной информацией об их состоянии и использовании. Однако это возможно при применении к минеральным ре- сурсам всех компонентов современной методологии учета, предусмотренные МСФО: идентификацию, стоимостную оценку, признание как объекта учета и в качестве элемента отчетности. Эти и другие вопросы рассматриваются авторами статьи

Ключевые слова: минеральные ресурсы, идентификация, количественная и стоимостная оценка, метод стандартизированной стоимости, последующая оценка, признание 

Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. 

Об’єкти інноваційного походження та їх визнання

Актуальність дослідження зумовлена потребами ідентифікації об’єктів інноваційного походження. Це об’єкти активів, зобов’язань, доходів і витрат, що виникли внаслідок впровадження інновацій. Сформульовано методологічні підходи до визнання об’єктів інноваційного походження в обліку. Доведено, що результати впровадження інновацій можуть визнаватися тільки тоді, коли вони надійно оцінені і представлені в фінансовій звітності підприємства. Серед основних результатів дослідження: пропо- зиція щодо вдосконалення методики реєстрації об’єктів інноваційного походження на бухгалтерських рахунках, вимоги визнання в обліку і розкриття у фінансовій звітності інформації про об’єкти інно- ваційного походження.

Ключові слова: інновації, об’єкти інноваційного походження, бухгалтерський облік, елементи фінансо- вої звітності.

Богуцька Л.Т.

Інвестиційна нерухомість як об’єкт облікової політики підприємства

У статті узагальнено теоретичні розробки вітчизняних науковців щодо сутності та змісту економічної категорії «облікова політика», що слугує механізмом, за допомоги якого відбувається узгодження інтересів із розкриття облікової інформації. Запропоновано та обґрунтовано необхідність застосування розроблених автором організаційних та методичних складових облікової політики щодо інвестиційної нерухомості в організації процесу управління такими активами.

Ключові слова: інвестиційна нерухомість, облікова політика, фінансовий результат, оцінка, визнання інвестиційної нерухомості. 

Ващенко В.В. 

Історія розвитку системи резервування 

У статті розглянуто історію розвитку та формування етапів системи резервування. Приділено увагу та згруповано думки вітчизняних і зарубіжних науковців з економіки стосовно розвитку вчення про резервування. Відносно кожного етапу розвитку системи резервування виділені та розглянуті основні види резервів, які набули широкого використання та розповсюдження у відповідні часи.

Ключові слова: резерв, система, формування. 

Глух Н.В.

Управління проектами: місце та роль обліку і аналізу

У статті розглянуто теоретичні основи управління проектами, а також основні відмінності його від класичного менеджменту. У період поглиблення ринкових відносин та глобалізаційних процесів розширюється коло проблем, що покликані вирішувати бухгалтерський облік та економічний аналіз. Зважаючи на це, обґрунтовано роль і значення облікової та аналітичної інформації для потреб управління проектами підприємств. Визначено основні завдання обліково - аналітичної системи підприємства, а також необхідність удосконалення інформаційної бази для потреб проектного менеджменту.

Ключові слова: проект, управління проектами, інформаційне забезпечення, облікова та аналітична інформація, обліково-аналітична система.

Вигівська І.М., Зеленіна О.О., Кулій-Дем’янюк Ю.В.

Економічний ефект природоохоронної діяльності підприємств АПК: облікове забезпечення розрахунку

У статті розглядаються проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління природоохоронною діяльністю підприємств агропромислового комплексу України, досліджуються напрями управління земельними ресурсами АПК. Запропоновано напрями еколого-економічної реабілітації земель сільськогосподарського призначення (із виведенням та без виведення землі зі складу використовуваної, а також під час її використання в основній діяльності), які знаходять своє відображення у розроблених управлінських звітах, що, в свою чергу, дозволяє сформувати необхідне інформаційне забезпечення для управління витратами на охорону навколишнього середовища та визначити економічний ефект від природоохоронної діяльності в цілому. Розроблено авторський методичний підхід до розрахунку економічного ефекту від здійснення природоохоронної діяльності підприємствами агропромислового комплексу, який полягає у визначенні економічної ефективності в цілому та у розрахунку чистого економічного ефекту від одноцільових та багатоцільових заходів щодо охорони навколишнього середовища.

Ключові слова: природоохоронна діяльність, охорона навколишнього середовища, бухгалтерський облік, економічний ефект, витрати, еколого-економічна реабілітація земель сільськогосподарського призначення

Височан О.С.

Нарахування та відповідність доходів і витрат у теорії обліку туристичної діяльності

Охарактеризовано існуючий підхід до визнання доходів і витрат, представлений у П(С)БО 15 “Дохід” та П(С)БО 16 “Витрати”. Досліджено взаємозв’язок між релевантністю та надійністю інформації залежно від моменту визнання доходів і витрат суб’єктів господарювання. Встановлено критичні події при визнанні доходів і витрат діяльності турагентів та туроператорів. Запропоновано теоретичну модель взаємозв’язку між ризиками недостовірної оцінки та інвестиційною привабливістю туристичного підприємства при визнанні доходів і витрат у різні моменти часу в ланцюжку господарських операцій.

Ключові слова: суб’єкти туристичного комплексу, туристична діяльність, момент визнання доходів і витрат, інвестиційна привабливість, прибутковість, критична подія. 

Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я., Даньків В.Й., Шостаківська Н.М.

Економіка, управління, облік та право України-Русі ІХ – ХІV ст. (короткий історичний огляд) 

У статті наведено історичні факти економічного розвитку сільського господарства, ремесел, торгівлі як підґрунтя основи України-Русі в непростий для неї історичний період становлення писемності, освіти, культури, права, обліку. На великих просторах від Карпат до Дону, протягом більш як п’ять століть формувалась могутня, багата держава, з високою культурою, в якій вплив Заходу та Сходу, об’єднуючись формував свій власний колорит. Ця держава була тісно пов’язана всіма своїми інтересами з Заходом, брала участь в житті Західної Європи як рівний її член, її частина.

Ключові слова: Україна-Русь, господарство, ремесла, торгівля, «Руська Правда», торговельні зв’язки, культура, урядовці, право, облік, князівство, князь.

Іванечко П.М., Іванечко Ю.М.

Адаптація європейської практики оподаткування: погляд на фонд оплати праці та спецрежими оподаткування 

У статті досліджено проблемні питання податкової системи України. На основі визначення взаємозв’язку між різними факторами впливу на адміністрування податків (можливості держави та бізнесу, вплив органів місцевого самоврядування) надано критичну оцінку сучасного реформування податкової системи. Дослідження проведено на основі порівняння діючої системи та досвіду зарубіжних країн. Особливу увагу приділено податковому навантаженню на фонд оплати праці. На основі проведеного аналізу визначено можливі позитивні та негативні прояви розроблених нововведень щодо економіки країни.

Ключові слова: податок з доходів фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, суб’єкти підприємницької діяльності, податкова реформа. 

Кузьмінський Б.Ю.

Облік конфіскованих активів суб’єктів міжнародної економічної діяльності на етапі їх реалізації 

Розглянуто порядок реєстрації облікової інформації стосовно конфіскованих активів суб’єктів міжнародної економічної діяльності в процесі їх передачі спеціалізованим торгівельним організаціям. Розкрито особливості їх реалізації на підприємствах комісійної торгівлі та аукціонах. Розглянуто питання переоцінки активів як наслідку невдалої реалізації. Запропоновано варіант оптимізації зазначених процесів шляхом запровадження єдиного державного обліково-контрольного автоматизованого документу «Ре-єстр активів вилучених митницею».

Ключові слова: облік, конфісковані активи, обліковий регістр, облікова інформаційна база, державна виконавча служба, організація документообігу.

Лалакулич М.Ю.

Податкова реформа в умовах фінансової кризи та зовнішньої агресії 

 У статті досліджено проблеми, пов’язані з особливістю впровадження податкової реформи в умовах фінансової кризи та наростаючої зовнішньої агресії. Проаналізовано систему податків після змін, внесених 01.01.2015 року до Податкового кодексу України з врахуванням нових правил подання звітності, та встановлення нових видів штрафних санкцій. Здійснено оцінку змін в оподаткуванні в публікаціях у наукових виданнях та засобах масової інформації. Окреслено особливості і специфіку податкової реформи в умовах фінансової кризи та наростаючої зовнішньої агресії. 

Ключові слова: податкова система, бюджет, Зведений бюджет України, Державний бюджет України, місцеві бюджети, державні цільові фонди, податки, збори, обов'язкові платежі, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний податок, рентна плата, збори, а також місцеві податки: податок на майно та єдиний податок. 

Осадча Т.С.

Земельна рента як об’єкт бухгалтерського обліку 

Дослідження спрямоване на встановлення можливості віднесення земельної ренти до об’єктів бухгалтерського обліку. Метою статті є розробка організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку земельної ренти як додаткового доходу суб’єкта господарювання з метою формування необхідної інформації для управління доходами підприємства. Методологічною базою дослідження обрано системний підхід, аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, спостереження, групування та порівняння. Економічна теорія чітко визначає особливості рентних відносин на рівні держави, проте у бухгалтерському обліку немає будь-якої інформації, що стосується облікового відображення ренти. Недостатня увага ренти значно збільшує ризик оцінки фінансового стану підприємств та впливає на об’єктивність та ефективність прийняття управлінських рішень. Для вирішення вказаної проблеми з’ясовано, що рента є об’єктом бухгалтерського обліку, оскільки такий вид доходу не може залишатись без уваги облікової системи, та запропоновано методику бухгалтерського обліку земельної ренти. Це дасть змогу визначати рентний дохід та відобразити його в бухгалтерському обліку з метою управління доходами власників капіталу та з урахуванням необхідності управління антропогенним впливом на навколишнє природне середовище.

Ключові слова: рента, рентний дохід, бухгалтерський облік ренти, земельна рента, додатковий дохід від природних ресурсів

Патряк О.Т.

Операції з корпоративними правами за етапами їх життєвого циклу 

Cтаття присвячена вивченню економіко-правової сутності корпоративних прав та ідентифікації змісту операцій з ними з метою бухгалтерського обліку і контролю. Стаття відображає відмінності у поглядах вчених з ключових питань визначення сутності корпоративних прав та корпоративних відносин. Основним завданням дослідження є визначення місця корпоративних прав у процесах руху капіталів, а також окреслення сутності та змісту операцій з ними як об’єктів бухгалтерського обліку. Акцент зроблений на необхідності врахування етапів життєвого циклу корпоративних прав при розгляді операцій з ними. Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених корпоративним правам, було здійснено спробу конкретизувати об’єкти бухгалтерського обліку та контролю в операціях з корпоративними правами.

Ключові слова: корпоративні відносини; корпоративні права; емітент; інвестор; облік корпоративних прав; контроль корпоративних прав.

Плекан М.В.

Проблемні аспекти нематеріальних активів

Розкрито важливість об’єктивної формалізованої інформації про нематеріальні активи в управлінні підприємством. Розглянуто зміст та економічну природу нематеріальних активів як об’єкта системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Проаналізовано проблемні аспекти і можливості бухгалтерської методології в межах існуючої стандартизації забезпечити системне відображення об’єктів нематеріальних активів та їх формалізованої репрезентації у фінансовій звітності. Сформульовано окремі підходи до поглиблення методики обліку нематеріальних активів підприємства, їх відображення у публічній фінансовій звітності.

Ключові слова: нематеріальні активи, система бухгалтерського обліку, фінансова звітність, оцінка, методика, показники.

Пономаренко Н.М.

Організаційно-методичні аспекти обліку розрахункових операцій підприємства 

У науковій праці досліджуються організаційно-методичні аспекти обліку розрахункових операцій підприємства, зокрема питання законності обмінних операцій, їх доцільності документальної обґрунтованості та правильності відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. Запропоновано практичні рекомендації щодо удосконалення організації обліку розрахунків сучасних підприємств. Представлена класифікація розрахунків за еконміко правовим змістом.

Ключові слова: розрахункові операції на підприємстві, класифікація розрахунків, форми розрахунків, дебіторська заборгованість, договірні права.

Радченко М.А.

Особливості відображення електронних грошей в обліку  

У статті з’ясовано основні аспекти відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з розрахунками електронними грошима, що є основним видом розрахунків для суб’єктів електронної комерції. За результатами дослідження визначено існуючі підходи до відображення електронних грошей в обліку, особливості законодавчого регулювання при використанні таких грошей, а також дано рекомендації для полегшення використання нового виду розрахунків, який дасть можливість кількісного та якісного їх збільшення.

Ключові слова: електронні гроші, бухгалтерський облік,електронний гаманець, платіжна система, зобов’язання.

Шеверя Я.В., Сливка Я.В.

Методичні підходи до відображення процесу замовлення у системі бухгалтерського обліку 

Замовлення виступає своєрідною економічною формою часткового розміщення товарних фондів, сприяє раціональному використанню матеріальних і трудових ресурсів, технічних можливостей. Проте в сучасних умовах вітчизняні підприємства ототожнюють процеси продажу та замовлення, що ускладнює визнання низки витрат. Наявність типових форм – бланків суворої звітності не вичерпує інформаційних потреб для цілей управління. Наведені пропозиції виділення аналітичних розрізів до рахунку 93 «Витрати на збут» надають можливість сформувати інформаційне забезпечення обліку витрат не лише в частині виконання замовлень, але й в частині наявних резервів та оптимізації таких витрат.

Ключові слова: бухгалтерський облік, витрати, дебіторська заборгованість, договір, замовлення.

Шуліко А.О.

Порівняльна характеристика основних положень національних та міжнародних стандартів, що регулюють облік товарних деривативів

У наведеній статті автор розглядає проблеми порівняння основних положень та норм обліку операцій з товарними деривативами за національними та міжнародними стандартами, а також пропонує шляхи вдосконалення зазначених положень. Актуальністю цієї теми є те, що за сучасних умов економіко-правового розвитку України необхідно надалі вдосконалювати економіко-правове поле країни, а особливо таку невисвітлену її частину як облік операцій з товарними деривативами. Методологією дослідження є вивчення та узагальнення методів обліку операцій з товарними деривативами за національними та міжнародними стандартами. Основним результатом дослідження є пропозиції по вдосконаленню національних стандартів обліку операцій з товарними деривативами.

Ключові слова: стандарт,товарний дериватив,облік, фінансовий інструмент, хеджування.

Чік М.Ю.

Підходи до управління грошовими потоками та їх облікова інтерпретація 

Виділено та охарактеризовано концепції та підходи дослідників (концепції підприємницького ризику, концепції грошових потоків, концепції грошового кругообігу (cash conversion cycle), концепції вартості грошей в часі (time value of money), традиційного підходу, альтернативного підходу, економічного підходу, інституціонального підходу, вартісного підходу, облікового підходу) до управління грошовими потоками підприємства. Досліджено вплив економічних напрямів на систему управління грошовими потоками. Обґрунтовано авторське розуміння облікової інтерпретації щодо управління грошовими потоками.

Ключові слова: грошові потоки, грошові кошти, підприємство, управління, інформація, облік, аналіз, контроль.

Яцко М.В., Яцко Л.Б.

Бухгалтерський облік амортизації основних засобів суб’єктів державного сектора в умовах трансформації бюджетних процесів в Україні 

У статті автор доводить важливість вдосконалення бухгалтерського обліку амортизації основних засобів державного сектору у зв’язку з прийняттям Національного положення (стандарту )бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби». В статті наголошується застосування нових підходів щодо бухгалтерського обліку амортизації основних засобів та перегляд окремих положень стосовно визначення поняття амортизації основних засобів суб’єктами державного сектору.

Ключові слова: амортизація, основні засоби, принципи бухгалтерського обліку, НП(С)БО 121 «Основні засоби», облік зносу.

Розділ 2. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

Лакис Вацловас Иозо, Гайжаускас Лионюс Повило

Двойственный характер информации управленческого учета  

В современных условиях глобализации и динамичного развития экономических отношений все более важное значение приобретает информация, на основании которой руководители различного уровня принимают управленческие решения. Одним из важнейших источников такой информации является управленческий учёт. В статье исследован характер информации управленческого учёта. Результаты исследования показали, что наряду с традиционными функциями управленческого учёта, связанными с учётом затрат на производство и калькулированием себестоимости продукции, обоснованием конкретных управленческих решений, бюджетированием, методы управленческого учета все чаще используют для обоснования деятельности, связанной с общим развитием предприятия и оценкой работы структурных подразделений и их руководителей.

Ключевые слова: информация, основание стратегии, отчетность, оценка, реализация продукции, управленческий учет.

Єршова Н.Ю.

Ідентифікація предмету та методу стратегічного управлінського обліку  

Актуальність визначення предмету та методу будь-якої науки обумовлюється необхідністю передачі наукового знання. У статті проведено аналіз існуючих підходів до визначення предмету та методу стратегічного управлінського обліку. Обґрунтовано авторський підхід до визначення предмету стратегічного управлінського обліку з урахуванням його місця в управлінні підприємством та обліковому процесі. Запропоновано каскадну модель визначення методу стратегічного управлінського обліку з урахуванням статичної та динамічної складових.

Ключові слова: метод, методологія, обліковий процес, предмет, стратегічний управлінський облік, стратегічне управління.

Ещенко С.А.

Отдельные проблемы бухгалтерского учета затрат при долевом строительстве, связанных с обременениями 

В статье рассмотрены существующие проблемы учёта хозяйственных операций, связанных с затратами застройщика в долевом строительстве, определяемыми как обременения. Разработан перечень мероприятий об унификации учётных процедур данных хозяйственных операций, в основу которых положен признак общности экономического содержания, а также методологические основы учёта с присущими этим хозяйственным операциям особенностям.

Колісник Г.М., Штулер Г.Г.

Обґрунтування оптимальної моделі управління витратами в умовах кошторисного обліку, планування та калькулювання 

У статті здійснено спробу розробки оптимальної моделі управління витратами в умовах кошторисного обліку, планування та калькулювання. Необхідність дослідження обумовлена тим, що розвиток ринкових відносин відбувається у нестабільній економічній ситуації і це для вітчизняних підприємств вимагає утримання позицій на ринку В таких умовах для забезпечення належного рівня конкурентоспроможності підприємства необхідне збалансоване управління витратами.

Ключові слова: витрати, система управління витратами, облік, аналіз.

Король К.В.

Визначення сутності управлінського і виробничого обліку 

Сталий розвиток суб’єктів господарювання імовірний за умови ефективного управління, що неможливе без управлінського обліку як джерела інформаційного забезпечення для прийняття управлінських рішень. Поряд із значною увагою до методологічних основ управлінського обліку в науковій літературі залишається певна невизначеність: різними є тлумачення змісту термінів «управлінський облік», «виробничий облік». Недостатньо розглянуто їх взаємовідношення на сучасному етапі їх розвитку. За результатами дослідження з огляду на значення управлінського обліку та виробничого обліку для системи управління підприємством доцільним є визначити управлінський облік як систему підготовки і обробки інформації для забезпечення системи управління в процесі планування, управління, контролю і оцінки діяльності підприємства; виробничий облік – як складову управлінського та фінансового обліку, яка передбачає збір даних про затрати підприємства, документальне оформлення операцій, пов’язаних з виробничими затратами, їх зведення і групування за різноманітними ознаками, що забезпечує калькулювання та контроль за використанням виробничих ресурсів.

Ключові слова: управлінський облік, виробничий облік, облік затрат, інформаційне забезпечення.

Макарович В.К.

Ризики факторингових операцій: класифікаційний підхід 

В статті розглянуто та проаналізовано існуючі погляди науковців щодо класифікації ризиків, які притаманні суб’єктам господарювання при здійсненні факторингових операцій. Запропоновано цілісну систему факторингових ризиків, яка включає зовнішні ризики (ризик країни, галузеві, валютні, процентні, інфляційні та інші) і внутрішні ризики (ризики факторанта, фактора, боржника). Цілісна система факторингових ризиків забезпечить можливість належним чином їх ідентифікувати та здійснити достовірну оцінку і розробити методику управління ними для всіх учасників факторингу.

Ключові слова: факторинг, факторингові операції, фактор, факторант, класифікація, ризик, валютний ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності, фрод ризик

Ренкас Ірина

Мінімальна заробітна плата в аспекті вимірювання людського капіталу  

В статті презентуються поняття “капітал” та “людський капітал” в світлі загальної моделі людського капіталу Мєчислава Добії. Представлено значення відкриття економічної сталої потенційного приросту, а також її застосування в моделях оцінки людського капіталу та нарахування на їх основі еквівалентних виплат працівникам. Можливість встановлення розміру мінімальних виплат для працівників в світлі цієї теорії дозволяє провести порівняльну характеристику економічної ситуації в США, Україні та Польщі.

Ключові слова: людський капітал, економічна стала потенційного приросту, мінімальна заробітна плата, модель людського капіталу.

Шулла Р.С.

Особливості калькулювання нормативної собівартості продукції в системі «директ-костинг» на підприємствах лісопильного виробництва  

Стаття присвячена дослідженню проблеми калькулювання нормативної собівартості продукції як основи для ефективного управління затратами та прибутком на підприємствах лісопильного виробництва. Запропоновано використання методичних підходів системи «директ-костингу» для калькулювання нормативної маржинальної собівартості продукції лісопильного виробництва. Розроблено систему (модель) затратоутворюючих факторів, яка враховує технологічні особливості підприємств лісопильного виробництва.

Ключові слова: технологічні затрати, комплексне виробництво, система «директ-костинг», нормативна собівартість, маржинальний прибуток, маржинальні та постійні затрати.

Розділ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

Парасій-Вергуненко І.М.

Організаційно-методичні аспекти аналізу інноваційного розвитку підприємств 

Стаття присвячена дослідженню економічної сутності поняття «інноваційний розвиток», що покладено в основу формування методологічних підходів до його аналізу для суб’єктів господарювання. Уточнено сутність понять «інновації», «інноваційний тип розвитку підприємств», «інноваційна діяльність». Запропоновано класифікацію видів інновацій. Визначено основні завдання та етапи аналізу інноваційного розвитку підприємств. У межах виокремлених організаційних етапів конкретизовано цілі й розроблено систему аналітичних показників для дослідження інноваційного розвитку підприємства.

Ключові слова: інновації, нововведення, тип інноваційного розвитку, інноваційна діяльність, аналіз, організація аналізу, ефективність, інноваційний потенціал.

Kozioł Wojciech

The structure of knowledge in society as a determinant fair labour income inequalities in the economy 

Стаття піднімає питання про справедливу нерівність заробітної плати, що аналізується на прикладі Польщі. Передбачалося, що відмінності в заробітній платі повинні бути результатом відмінностей у вартості індивідуального (особистого) людського капіталу, що визначається як здатність виконувати роботу. Згідно з альтернативною моделлю людського капіталу, посилаючись на постулат дотримання вартості заробітної плати та вартості праці, ця здатність виконувати роботу збільшується, зокрема, від освіти та досвіду роботи. На основі статистичних даних була здійснена вибірка працівників, для яких розраховані значення величини заробітків, у залежності від вартості людського капіталу. Це дозволило детально визначити природні нерівності трудових доходів, які означають нерівності в результаті декомпозиції індивідуального людського капіталу в суспільстві. Згодом, порівнявши природний рівень нерівності заробітної плати в Польщі з фактичним рівнем, зазначено причини і наслідки надмірного і всезростаючого відхилення. Всі ці міркування несуть відповідні пропозиції, що викладені в кінці статті.

Ключові слова: людський капітал, нерівність трудових доходів, нерівність доходів, справедлива заробітна плата.

Ренкас Юрій

Продуктивність праці національних економік. Порівняльний аналіз з використанням витратної функції виробництва

Показник продуктивності праці Q є доброю підставою для побудови порівняльних рейтингів, а також моніторування розвитку окремих держав. У цій статті коротко обговорюється теорія показника продуктивності праці і встановлюється його розмір для окремих держав за період з 2006-го до 2013-й рр. Порівняння такого типу дали можливість з’ясувати тенденції зміни цього показника за певний період і сформулювати відповідні висновки щодо економічного розвитку окремих країн.

Ключові слова: витратна функція виробництва, показник продуктивності праці, економічний розвиток, економіка України.

Sedláková Iveta

Predictive models and their application in slovak companies

Моделі аналізу, що мають справу з попереднім фінансовим аналізом, називають прогнозними моделями, тому що вони заздалегідь вказують на потенційний ризик для фінансового здоров'я компанії. Основою фінансово-економічного аналізу діяльності компанії є визначення чинників і інтенсивності їх впливу на фінансове становище компанії, щоб продовжити їх дію протягом обѓрунтованого періоду часу, потрібного для створення різних сценаріїв і їх розвитку у майбутньому. Внеском у процес пізнання може бути використання основних або складних, точно орієнтованих методів і процедур. Мета цієї статті полягає в поданні історичної та поточної точки зору на деякі з численних моделей банкрутств і надійності, які використовуються у визначенні ймовірності банкрутства. Одночасно стаття презентує тестування Bonita – друга модель балансового аналізу з погляду словацьких компаній.

Ключові слова: банкрутство, конкурентоспроможність, оцінка, прогнозування, відносні показники

Пилипів Н.І., П’ятничук І.Д., Матієшин М.М.

Комплексна аналітична оцінка доцільності проведення капремонту основних засобів будівельних підприємств  

У статті обґрунтовано необхідність проведення комплексної оцінки доцільності капремонту основних засобів будівельних підприємств за допомоги прийомів управлінського аналізу з метою досягнення більшої результативності аналітичних процедур. У результаті проведеного дослідження розроблено алгоритм комплексної економічної оцінки доцільності капремонту об’єктів основних засобів будівельних підприємств. З метою забезпечення менеджерів об’єктивною інформацією щодо доцільності ремонту та подальшої експлуатації основних засобів запропоновано застосовувати модель оцінки економічного ефекту від капремонту основних засобів будівельних підприємств. Обґрунтовано, що визначення необхідності ремонту доцільно проводити із урахуванням фінансових можливостей будівельного підприємства на основі розробленої матриці доцільності ремонту об’єктів основних засобів, що описує комбінації співвідношень необхідності проведення капремонту та можливостями підприємства щодо їх реалізації. З метою забезпечення ефективного отримання результатів аналітичних процедур та обрання найбільш оптимального варіанту дії розроблено дерево рішень.

Ключові слова: оцінка доцільності капремонту, управлінський аналіз, прийоми управлінського аналізу, об’єкти основних засобів, управлінське рішення, будівельні підприємства.

Павлов К.В.

Статистическое измерение развития наноэкономики 

У статті обґрунтовується доцільність формування системи показників, що характеризує розвиток наноекономіки, також розглядаються конкретні показники, які входять в цю систему та в різних аспектах відображають процес створення сучасної наноіндустрії.

Ключові слова: розвиток наноекономіки, система показників, наноіндустрія, нанорівень.

Збарський В.К.

Аналіз організаційно-правового забезпечення ринку м’яса в Україні

В статті розкривається стан та перспективи розвитку ринку м’яса в Україні з орієнтацією на нормативно-правове забезпечення європейського зразка. Акцентується увага на те, що будь-які прийняті найближчим часом в Україні законодавчі акти стосовно м’яса та м’ясної продукції не можуть терміново вирішити проблеми у цій галузі. Їх основною метою повинно бути здійснення системних перетворень, які сприятимуть сталому розвитку ринку м’яса в Україні. За досвідом розвинутих країн світу цей законодавчий процес необхідно поділити на два напрями: а) реформа законодавства щодо забезпечення і офіційного контролю якості й безпеки м’яса та м’ясної продукції; б) врегулювання на законодавчому рівні фінансово-економічних та організаційних аспектів ринку м’яса, включаючи встановлення зважених механізмів державного управління цим ринком. При цьому експерти вважають, що шанси України отримати право на експорт яловичини в ЄС доволі високі.

Ключові слова: ринок м’яса, експорт, імпорт м’ясної продукції, якість, сертифікація, конкурентоспроможність, регулювання.

Талавиря М.П.

Розвиток біоорієнтованої економіки на науковій основі 

Викладено основні аспекти розвитку біоорієнтованої економіки, яка базується на платформі трьох складових: інфо-, нано- і біотехнології. Біоекономіка, яка розвивається на науковій основі, базується на використанні біотехнологій, що використовують відновлювальні біоресурси для виробництва цінних продуктів харчування і енергії.

Ключові слова: біоорієнтована економіка, нанотехнології, інформаційні технології, біотехнології.

Ножова Г.М.

Методичні підходи до визначення стратегії управління оборотним капіталом на підприємствах  

В статті розглянуто методичні підходи до ролі управління оборотним капіталом, досліджено взаємозв’язок ефективності функціонування оборотного капіталу та діяльності підприємства і його фінансового стану. Обґрунтовано підходи щодо визначення стратегії управління оборотним капіталом, рекомендовано модель визначення стратегії управління оборотним капіталом швейних підприємств.

Ключові слова: оборотний капітал, управління, ефективність, методи, методологія, підходи, стратегія, стратегічна матриця, модель, показники.

Берляк Г.В.

Теоретичні підходи до аналізу інвестиційної безпеки підприємства

Актуальність цього дослідження полягає у необхідності обґрунтування методики економічного аналізу в частині складових елементів інвестиційної безпеки як об’єкта економічного аналізу, визначення завдань та етапів економічного аналізу інвестиційної безпеки підприємства. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: методи конкретизації, діалектичний метод, аналіз, синтез, абстрагування, бібліометричний і бібліографічний методи та метод моделювання. Удосконалено теоретичні положення економічного аналізу інвестиційної діяльності підприємства в частині забезпечення інвестиційної безпеки підприємства. Зокрема, уточнення завдань, об’єктів, суб’єктів та етапів еконмічного аналізу, що дозволило розробити комплексну методику економічного аналізу ефективного залучення інвестиційних ресурсів.

Ключові слова: інвестиційна безпека, індикатори інвестиційної безпеки, економічний аналіз, методика економічного аналізу, інвестиційна діяльність, інвестування.

Гадзевич О.І.

Аналіз стану грошових розрахунків як засіб підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства  

У статті розглянуто питання організації обліку та аналізу грошових розрахунків з контрагентами підприємства. Особливу увагу приділено стану дебіторської заборгованості з метою підвищення ефективності управління. Своєчасне повернення дебіторської заборгованості сприяє вивільненню оборотного капіталу і отриманню додаткових коштів за проведення підприємством операційної діяльності. Аналіз стану управління дебіторською заборгованістю забезпечує можливість організації підприємства не відчувати різницю в проміжках надходження та витрат грошових коштів як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах.

Ключові слова: аналізування, розрахунки, дебіторська заборгованість, грошові кошти, грошові потоки, договори.

Кирлик Н.В.

Організаційне забезпечення процесів формування та оцінки людського капіталу підприємства 

Розроблено модель організаційного забезпечення процесів формування та оцінки людського капіталу підприємства за складовими: цілі, завдання, об’єкт та предмет оцінки, суб’єкти (групи спеціалістів, та їх функції), методики, що надасть інформацію менеджменту підприємства щодо можливостей її реалізації. Сформовано методи процедури оцінки людського капіталу підприємства та технологію, за якою вони виконуються.

Ключові слова: оцінка, формування, організаційне забезпечення, персонал, підприємство, людський капітал, оптимізація. 

Левкулич В.В.

Оцінювання рівня розвитку систем управління витратами на якість продукції підприємств з виробництва одягу Закарпатської області 

У статті здійснено оцінювання рівня розвитку систем управління витратами на якість продукції підприємств з виробництва одягу Закарпатської області на основі сформульованих критеріїв оцінювання. Також визначено структуру витрат на якість продукції та їх частку у загальному обсязі річних витрат і у загальному обсязі реалізації аналізованих підприємств з виробництва одягу. Обґрунтовано необхідність впровадження та оцінювання ефективності на підприємствах з виробництва одягу систем управління витратами на якість, які б забезпечували оптимальний перерозподіл структури зазначених витрат. Виокремлено основні показники, на основі яких слід здійснювати оцінювання витрат, пов’язаних із забезпеченням та поліпшенням якості продукції.

Ключові слова: оцінювання, система управління витратами на якість продукції, підприємства з виробництва одягу Закарпатської області, структура витрат на якість.

Олійник Є.В. 

Аналіз впливу амортизації на динаміку відтворення основних засобів

У статті досліджено проблеми відтворення основних засобів на українських підприємствах та визначено роль амортизації у цих процесах. Запропоновано основні етапи проведення аналізу ролі амортизації у фінансуванні відтворення основних засобів. На основі показників реальних підприємств проведено апробацію пропонованого алгоритму дослідження. Визначено тенденції відтворювальних процесів, профінансованих за рахунок амортизації, на досліджуваних підприємствах. Синтезовано проблеми та чинники формування амортизаційної політики підприємства. Наведено результати порівняльного аналізу показників вітчизняних та зарубіжних підприємств.

Ключові слова: відтворення основних засобів, амортизація, нарахування, використання, рівень зносу, оновлення, амортизаційна політика.

Нападовська І.В.

Організаційно-методичні аспекти економічного аналізу як інструмент аудиту оцінювання вартості підприємств 

Однією з основних передумов підвищення конкурентоздатності українських аудиторів виступає опанування ними методик оцінювання вартості підприємств, необхідних у процесі проведення злиттів, поглинань та здійснення прямих інвестицій. Методологічною основою дослідження є методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, метод наукової абстракції та табличний метод. У статті основну увагу приділено організаційно-методичним аспектам економічного аналізу – початковому етапу аудиту визначення вартості підприємств як цілісних майнових комплексів. Подано пропозиції щодо програми аналізу, яка складає основу пошуку аудиторських доказів оцінювання.

Ключові слова: аудит, економічний аналіз, оцінювання вартості підприємств

Фецович Т.Р.

Стратегічний аналіз результатів діяльності птахівничих підприємств як основи формування стратегії розвитку 

У статті запропоновано алгоритм розрахунку результативного показника діяльності птахівничих підприємств, а також комплексу показників для визначення впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ на ефективність їх діяльності, що дозволяє оцінювати стратегічну позицію підприємств та встановлювати їх ринковий рейтинг. Акцентовано увагу на методиці стратегічного аналізу результатів діяльності підприємств з використанням економіко-математичного моделювання для аналізу факторів впливу внутрішнього і зовнішнього середовищ при врахуванні стратегічних цілей діяльності птахівничих підприємств.

Ключові слова: стратегічний аналіз, методичний підхід, результативний показник діяльності, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище.

Ценклер Н.І.

Методичні підходи до формування моделі кадрового контролінгу

У статті досліджено необхідність створення і впровадження кадрового контролінгу, визначено основні підходи до формування моделі кадрового контролінгу, розглянуто його зміст і функції, запропоновано організаційну модель кадрового контролінгу.

Ключові слова: контролінг, кадровий контролінг, модель, підходи, показники, ефективність, модульний блок.

Чайковская М.П., Медведь Т.

Модели прогнозирование устойчивости финансово-экономических организаций

У роботі викладаються ключові принципи практичної методики аналізу фінансової стійкості фінансово-економічних організацій банківського сектора. Дослідження спрямоване на використання фінансової інформації банків, що представлена у вільному доступі і рекомендується широкому колу зацікавлених користувачів для прийняття інвестиційних рішень. У статті розкривається сутність методологій проінтегрованої авторегресії ковзного середнього; даються рекомендації щодо вдосконалення методів побудови прогнозів фінансової стійкості банку. Наводяться результати практичного застосування методології для українського фінансового ринку.

Ключові слова: моделі прогнозування, фінансова стійкість банку, часовий ряд, проінтегрована авторегресія.

Розділ 4. ЗВІТНІСТЬ

Dobija Mieczysław 

Accounting and the GDP measurement system

Система вимірювання ВВП була опрацьована в середині ХХ століття без участі представників теорії бухгалтерського обліку. Незважаючи на початковий ентузіазм бухгалтерів, їх участь у роботі над системою вимірювання ВВП зникала, а обраний метод вимірювання цієї величини в малій мірі пов’язаний з фінансовою звітністю. У статті показано, що витратний метод дозволяє створити систему вимірювання ВВП, в якій необхідні дані знаходяться у звіті про фінансові результати, що заповнюється на підставі обліку витрат за їх видами. Ця система вимірювання також встановлює вимоги для мікропідприємств, які не провадять на даний момент бухгалтерського обліку. Стаття також включає в себе поглиблене роз’яснення величини ВВП та похідного показника продуктивності праці.

Ключові слова: ВВП, витратний метод, система бухгалтерського обліку, відношення продуктивності праці. 

Гвиздова Ева, Мокрисова Вера

Сопоставление избранных принципов учета и стандартов европейского союза IFRS, US GAAP и словацкого законодательства

Предпринимательская деятельность в современных социально-экономических условиях не простое дело. Сложность заключается не только в необходимости соблюдения целого ряда законов, постановлений, норм, но и этики бизнеса. Сложность предпринимательской деятельности тесно связана с финансовым менеджментом и отчётностью. Многие субъекты предпринимательства, осуществляющие предпринимательскую деятельность в других странах Европы и Америки, замечают разницу в отчётности по имуществу в странах, в которых они работают. Использование одинаковых бухгалтерских правил – стандарта может существенно облегчить работу экономистов и пользователей финансовой отчётности.

Ключевые слова: бухгалтерский учёт, стандарт бухгалтерского учёта, гармонизация бухгалтерского учёта, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках.

Замула І.В., Кірейцева Г.В.

Гармонізація корпоративної звітності з охорони атмосферного повітря

Законодавством, що регулює бухгалтерський облік, не регламентується розкриття інформації про екологічну діяльність у звітності суб’єктів господарювання. Звітність з охорони атмосферного повітря обмежується статистичною; розкривається інформація виключно щодо забруднення атмосферного повітря. Звітність з охорони атмосферного повітря є важливим елементом стійкого економічного розвитку корпорації. У зв’язку з цим, використовуючи діалектичний метод пізнання, метод спостереження, системний підхід та методи аналізу, синтезу, індукції та дедукції, групування та порівняння, запропоновано форму розкриття інформації про витрати, доходи та зобов’язання за операціями з охорони атмосферного повітря, а також про рух квот на викиди парникових газів у рамках виконання зобов’язань по Кіотському протоколу. Запропонована звітність корпорацій з охорони атмосферного повітря відповідає принципам Керівництва зі звітності у сфері стійкого розвитку, що є одним із шляхів гармонізації звітності з охорони навколишнього природного середовища і дозволить у повному обсязі оцінити відповідальність корпорації перед суспільством, працівниками та акціонерами, а також є одним із способів залучення додаткових інвестицій в Україну та управління в галузі охорони атмосферного повітря і запобігання змінам клімату у світі в цілому.

Ключові слова: гармонізація, корпоративна звітність, звітність зі стійкого розвитку, екологічна діяльність, звітність з охорони атмосферного повітря.

Корягін М.В.

Змістовний аналіз сучасних теорій бухгалтерської звітності

Обґрунтовано актуальність досліджень теорій бухгалтерської звітності в сучасних умовах розвитку облікової науки. Проведено змістовний аналіз основних теорій бухгалтерської звітності (нормативна, позитивна, етична, соціологічна, економічна, інституційна, комунікаційна, загальноцільового призначення, еволюційно-адаптивна), які відіграють важливу роль в розвитку облікової науки та практики звітування. Розроблено трирівневу систему теорій бухгалтерської звітності.

Ключові слова: теорії бухгалтерської звітності, бухгалтерська звітність, облікова наука, практика звітування

Костирко Р.О.

Інтегрована звітність у забезпеченні корпоративної соціальної відповідальності компаній

На основі аналізу сучасного стану та тенденцій впровадження інтегрованої звітності в практику вітчизняних компаній визначено передумови розробки єдиної моделі інтегрованої звітності з урахуванням вимог міжнародних стандартів щодо соціальної відповідальності бізнесу. Розкрито принципи реалізації концепції стійкого розвитку компанії та запропоновано індикатори оцінки фінансово-економічної, екологічної та соціальної стійкості компанії. Обґрунтовано послідовність етапів підготовки інтегрованої звітності компанії. Сформульовано рекомендації з організації стратегічного аудиту якості фінансових і нефінансових показників звітності та використання результатів аудиту для розробки стратегії стійкого розвитку компанії з урахуванням інтересів стейкхолдерів.

Ключові слова: інтегрована звітність, корпоративна соціальна відповідальність, компанія, нефінансова звітність, стратегічний аудит, стейкхолдери, стійкий розвиток

Яремко І.Й.

Публічна репрезентація інформаційно-інтелектуальної складової капіталу підприємства 

Розкрито важливість інформаційно-інтелектуальних ресурсів у ефективному функціонуванні сучасного суб’єкта ринкової економіки, значимість їх формалізованого вартісного виразу, оприлюдненого в офіційній публічній фінансовій звітності. Наведено ключові фактори загальної проблематики публічної репрезентації нематеріального економічного потенціалу як інформаційно-інтелектуальної складової капіталу підприємства. Сформульовано окремі аспекти формалізації вимірів інформаційно- інтелектуального капіталу.

Ключові слова: підприємство, сукупний капітал, інформаційно-інтелектуальний капітал, нематеріальні активи, оцінка, формалізація, бухгалтерський облік, фінансова звітність, публічна репрезентація.

Воськало Н.М.

Особливості відображення в обліку та звітності інформації про необоротні активи

Розглянуто особливості віднесення операцій з необоротними активами до різних видів діяльності та відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку. Акцентовано увагу на суперечностях у критеріях, які характеризують види діяльності у стандартах бухгалтерського обліку, методичних і інструктивних матеріалах, внаслідок яких одна і та сама господарська операція (реалізація необоротних активів) у різних формах фінансової звітності відноситься до різних видів діяльності. Наведено пропозиції щодо усунення невідповідностей шляхом запровадження додаткових субрахунків з метою удосконалення ведення обліку необоротних активів та відображення повної інформації про них у фінансовій звітності.

Ключові слова: необоротні активи, види діяльності, необоротні активи, утримувані для продажу, облік, звітність.

Лукановська І.Р.

Адаптація фінансової звітності України до вимог міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу 

 У статті досліджено теоретичні аспекти адаптації фінансової звітності України до положень, принципів та вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності з метою виходу на світовий ринок. Розглянуто нормативно-правові основи переходу України до МСФЗ, виділено проблемні питання ефективності їх впровадження. Проаналізовано законодавчі інструменти Європейського Союзу, що визначають загальні вимоги складання, змісту та подання фінансових звітів.

Ключові слова: адаптація, фінансова звітність, Міжнародні стандарти фінансової звітності, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, директиви Європейського Союзу.

Фаріон А.І.

Імплементація МСФЗ в Україні відповідно до вимог Європейського Союзу. Кращий європейський досвід 

Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) у практику національних підприємств пов’язано з необхідністю формування в країнах сприятливих умов для участі у міжнародному співробітництві, виходу на міжнародні товарні та фінансові ринки, співпраці з іноземними інвесторами. МСФЗ є найперспективнішою системою обліку в напрямі масового застосування, введення та використання підприємствами різних розвинутих країн світу. Частковий або повний перехід на МСФЗ викликає: зростання довіри іноземних інвесторів до місцевих ринків, збільшення міжнародних інвестиційних потоків, ефективне розміщення капіталу, часткове подолання політичних бар’єрів.

Ключові слова: Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), фінансовий результат, Європейський Союз, Європейська Комісія, Комітет з міжнародних бухгалтерських стандартів, Європейська консультаційна група з фінансової звітності, Європейський парламент, імплементація, міжнародні організації, чистий прибуток.

Розділ 5. АУДИТ

Проскуріна Н.М.

Організаційно-методичні підходи до використання роботи внутрішніх аудиторів при аудиті фінансової звітності

У статті досліджуються методичні аспекти щодо використання незалежними зовнішніми аудиторами під час аудиту фінансової звітності роботи внутрішніх аудиторів у відповідності з встановленими професійними стандартами вимог. Визначено чинники впливу на оцінку зовнішнього аудитора щодо об’єктивності та компетентності підрозділу внутрішнього аудиту та розкрито їх зміст. Розроблено алгоритм прийняття рішення щодо використання роботи підрозділу внутрішнього аудиту та запропоновано послідовність дій аудитора з метою використання роботи підрозділу внутрішнього аудиту для цілей аудиту фінансової звітності. Розглянуто чинники впливу на визначення достатності роботи внутрішніх аудиторів для цілей аудиту та визначено склад аудиторської документації щодо оцінки конкретної роботи підрозділу внутрішнього аудиту.

Ключові слова: аудит, процедури аудиту, внутрішні аудитори, служба внутрішнього аудиту,внутрішній контроль

Головач В.В.

Концептуальні засади аудиторської діяльності: світовий досвід та вітчизняна практика 

Стаття присвячена дослідженню методологічних положень, спрямованих на з’ясування основних закономірностей у сфері аудиторської діяльності. За допомоги діалектичного методу пізнання розкрито зміст філософської сутності аудиторської діяльності у вигляді певного протиріччя. Показано, яким чином зазначене протиріччя на різних історичних етапах впливало на розвиток аудиту та його нормативно - правову регламентацію. Внаслідок цього внесено пропозиції щодо вдосконалення законодавчого забезпечення вітчизняного аудиту.

Ключові слова: аудит, концептуальні засади аудиту, філософія аудиту та його сутність.

Коротаев С.Л.

Аудиторская деятельность в Беларуси: анализ состояния и перспектив развития

Проведен анализ состояния аудита в Республике Беларусь по основным показателям, характеризующим данный вид деятельности: численность аудиторов, количество аудиторских организаций и аудиторов – индивидуальных предпринимателей, структура и объёмы аудиторских услуг, оказанных в 2009–2013 годах. Обозначены национальные особенности организации аудита, а также ключевые проблемы, мешающие его развитию. Определены направления дальнейшего совершенствования аудиторской деятельности, перспективы развития аудита с учетом нового Закона «Об аудиторской деятельности», введенного в действие с 1 января 2014 года.

Ключевые слова: аудит, аудиторские услуги, аудиторская организация, аудитор, аудитор – индивидуальный предприниматель

Коротаев С.Л., Немеровец А.В.

Актуальные проблемы аудита в Беларуси: демпінг 

Исследуются проблемы, связанные с демпингом в аудите. В частности, обосновывается минимальный уровень цен за 1 человеко-день оказания аудиторских услуг в Беларуси, который позволяет выявить недобросовестные аудиторские компании, работающие на рынке аудита. Предлагаются конкретные меры по предупреждению демпинга в аудите.

Ключевые слова: аудиторская организация, аудит, демпинг, трудоемкость, тендер, рейтинг, конкуренция, контроль качества аудита.

Максімова В.Ф., Слободяник Ю.Б.

Особливості визначення суттєвості і ризиків у державному аудиті  

Використання інструментарію аудиту у сфері державних фінансів дозволяє визначати економічність, ефективність, результативність використання ресурсів країни та якість державного управління. У публікації охарактеризовані вимоги Міжнародних стандартів вищих органів державного аудиту (ISSAI) щодо особливостей визначення суттєвості і ризиків у державному аудиті. Проаналізовано особливості суттєвості і ризиків для різних форм державного аудиту: фінансового, аудиту ефективності та аудиту відповідності. Для активного управління ризиком і для забезпечення дотримання вимог стандартів ISSAI запропоновано використання карт професійних ризиків та Класифікатора відхилень. Практична реалізація внесених пропозицій дозволить підтвердити правильність оцінки ризику аудитором і уточнити порядок його дій з метою уникнення передбачуваного ризику, забезпечить якісне планування і підготовку аудитів у державному секторі.

Ключові слова: державний аудит, суттєвість, аудиторський ризик, стандарти, фінансовий аудит, аудит ефективності, аудит відповідності.

Максімова В.Ф., Шаровська Т.С., Вакаров В.М.

Поглиблення інтеграції внутрішнього контролю інвестиційної діяльності з іншими елементами процесу управління 

У статті обґрунтовано необхідність у створенні системи внутрішнього контролю за інвестиційною діяльністю на підприємстві. Розглянуто внутрішній контроль інвестицій за етапами його здійснення у відповідності з фазами інвестиційного процесу, який варто поділяти на передінвестиційний, інвестиційний, результативний, що дозволить більш повно визначити місце внутрішнього контролю інвестицій у загальній системі управління підприємством. Визначені основні принципи здійснення внутрішнього контролю інвестицій та з’ясовано, що найскладнішим у дотриманні є принцип незалежності, оскільки контроль здійснюється практично на всіх ланках вертикалі управління. З метою дотримання цього принципу розроблено систему організації внутрішнього контролю інвестицій, що складається з кількох підсистем: підсистема внутрішнього аудиту, внутрішньовиробничого контролю та внутрішньогосподарського контролю.

Ключові слова: внутрішній контроль, аудит, інвестиції, управління, інтеграція, due diligence.

Скаско О.І., Воробець Х.Б.

Законодавчі проблеми регулювання та контролю діяльності банків, кредитних спілок в Україні 

У статті розкрито поточний стан банківської системи України та законодавчі проблеми регулювання та контролю діяльності і розвитку кооперативних банків, кредитних спілок, що комплексно доповнюватиме формування усієї фінансової системи в Україні. Висвітлено досвід розвитку кредитної кооперації у країнах ЄС.

Ключові слова: кооперативний банк, кредитна спілка, регулювання і контроль, нагляд, пайові внески, депозити, малий і середній бізнес, фінансова система.

Воронко Р.М.

Внутрішній контроль як невід’ємна складова системи управління підприємств та організацій споживчої кооперації 

Розглянуто теоретичні підходи до трактування внутрішнього контролю вченими і дано власне визначення цієї категорії. Розкрито змістовну сутність внутрішнього контролю, визначено його характерні особливості та призначення в системі управління підприємствами і організаціями споживчої кооперації України. Досліджено практичні аспекти організації і особливості функціонування системи внутрішнього контролю у споживчій кооперації. Визначено завдання системи внутрішнього контролю щодо забезпечення функцій управлінського впливу та вимоги, які б гарантували її ефективне функціонування.

Ключові слова: контроль, внутрішній контроль, внутрішній аудит, контрольне середовище, управління, споживча кооперація, система

Пилипчук Н.М.

Методичний підхід до організації аналітичної роботи внутрішнього аудиту доходів від основної діяльності  

Пiдвищeння якocтi aудитopcькиx пocлуг пpипуcкaє реалізацію кoмплeкcу зaxoдiв, пoв’язaниx, перш за вce, з плануванням i організацією aудитopcькoї діяльності. Cклaднicть i різноманітність пpoцecу aудитopcькoї діяльності пopoджує необхідність нових пiдxoдiв дo її планування. Розроблено методичний підхід до організації аудиту доходів від основної діяльності, що розглядається як поетапний процес, дає можливість поліпшити його реалізацію через уточнення процедур внутрішнього аудиту доходів основної діяльності, притаманних цим процесам, що спричинюватиме зниження непродуктивних втрат та зростання ефективності діяльності підприємства.

Ключові слова: внутрішній аудит; дохід; аналітичні процедури; основна діяльність; методика; організація.

Сапоговська О.В.

Внутрішній аудит оцінки та управління проектними ризиками

Викладено основи здійснення внутрішнього аудиту оцінки проектних ризиків, загальні питання теорії управління ризиками. Представлені основні етапи внутрішнього аудиту управління проектними ризиками; якісно охарактеризовано та класифіковано інструменти управління проектними ризиками. Викладені основні загально-наукові методи управління ризиком інвестиційних проектів, включаючи методи анкетування, інтерв'ювання, експертної оцінки та аудиту ризиків. Розглянуто нові підходи в послідовності здійснення внутрішнього аудиту оцінки та управління проектними ризиками.

Ключові слова: внутрішній аудит, інвестиційна діяльність, інвестиції, інвестиційний проект, ризик, оцінка, управління

Vaicekauskas Darius

Аnalysis and evaluation of audit service quality in Lithuania 

The article investigates audit service quality in the market of Lithuania. The aim of the article is to analyse and evaluate the quality of audit services provided by Lithuanian audit companies (both, operating nationally and locally), while disclosing main areas where audit quality should be improved. The empirical research of the article was carried on while using an expert judgement method. The group of experts consisted of specialists involved in audit quality assurance system of Lithuania (members of Audit quality control committee, Audit public oversight committee, etc.). The experts have evaluated the audit quality in Lithuania while using the model of criteria presented in theoretical part of the article.. The results disclose that compliance with the ethical requirements, quality monitoring and clients acceptance and continuation are the main areas within the audit firms‘ quality control systems where improvements should be made. On the level of audit engagement team, audit quality can be improved while strengthening team members‘ knowledge about auditees business industries, excercising professional skepticism and involving audit partners more actively in the engagements.

Keywords: audit quality, auditor‘s report, criteria, audit firm, audit engagement team

Розділ 6. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ, АУДИТІ І ЗВІТНОСТІ

Хорунжак Н.М.

Удосконалення внутрішнього контролю за витратами на надання послуг на засадах комп’ютеризації

Стаття присвячена актуальній проблемі розвитку системи внутрішнього контролю за витратами на надання послуг бюджетними установами на засадах комп’ютеризації. На основі оцінки найбільш використовуваних програмних продуктів для комп’ютеризації обліку в бюджетних установах запропоновано доповнити їх спеціальними додатками, орієнтованими на здійснення контролю. Сформовано пропозиції щодо загальної схеми системи контролю, використання в ній аналітичних методів контролю, елементів додатків, а саме класифікаторів (витрат, структурних підрозділів, відповідальних осіб тощо), довідників (у тому числі тих, що належать до інформаційного забезпечення контролю). Обґрунтовано доцільність розмежування витрат для цілей контролю залежно від рівня ризиків виникнення зловживань (високий, середній, низький) та запропоновано схему розподілу.

Ключові слова: витрати, послуга, контроль, комп’ютеризація

Муравський В.В.

Комунікаційні бар’єри в організації обліку і контролю 

Організація обліку і контролю вимагає налагодження ефективних комунікаційних внутрішніх та зовнішніх зв’язків з метою забезпечення оперативності, своєчасності, повноти та достовірності облікової інформації. Теоретичне осмислення окремих аспектів проблеми вимагає використання загальнонаукових методів: аналізу, синтезу і дедукції. У статті систематизовано інформаційні, соціальні, організаційні, технічні та економічні бар’єри при налагодженні ефективних комунікацій. З’ясовано вплив комунікаційних бар’єрів на організацію обліку і контролю та економічні показники діяльності підприємства. Досліджено методику подолання бар’єрів організації комунікацій з внутрішніми та зовнішніми користувачами.

Ключові слова: облік, контроль, облікові комунікації, комунікаційні бар’єри, комунікаційні технології

Первій І.В.

Класифікація комп’ютерних програм для потреб бухгалтерського обліку

Обґрунтовано необхідність розробки класифікації комп’ютерних програм, що враховуватиме особливості їх визнання та облікового відображення. Розроблено обліково-аналітичну класифікацію комп’ютерних програм, що забезпечує необхідні передумови для формування дійової методики бухгалтерського відображення та економічного аналізу процесу створення комп’ютерних програм. Проаналізовано особливості облікового відображення виділених видів комп’ютерних програм та визначено вплив їх характерних ознак на методику їх бухгалтерського обліку та економічного аналізу.

Ключові слова: комп’ютерна програма, веб-сайт, нематеріальні активи, авторські права, ІТ- технологія, програмна інженерія.

Янчев А.В.

Методологія проектування електронного документообігу процесів товарно-матеріального забезпечення господарської діяльності

У статті розроблено методологічний інструментарій документування товарно-матеріального забезпечення. Документування товарних операцій запропоновано розглядати як складову обліково-інформаційного процесу, яка включає: фазу асимільованої інформації, що генерується користувачем та залежить від системи його сприйняття; фазу задокументованої інформації на рівні даних у знаковій формі в електронному форматі; фазу передачі інформації від джерела до акцептора для прийняття рішень. Розроблено алгоритм документування товарних операцій, застосування якого дозволило сформувати нове бачення опису предметної області документування у вигляді послідовних етапів, які сприяють підвищенню ступеня інформаційної оснащеності користувачів, скороченню строків обробки інформації.

Ключові слова: документування, товарні операції, електронний документообіг