Випуск 45 (Том 1) | 2015

Розділ 1. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Мікловда В.П., Шевчук Я.В., Губані Г.Г.

 ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

У статті досліджено взаємозв’язок між забезпеченістю території автотранспортною інфраструктурою та економічним розвитком. Побудовано кореляційну залежність валового регіонального продукту від щільності доріг з твердим покриттям у розрізі областей, кореляційну залежність приведеного ВВП від щільності доріг європейських країн, кореляційну залежність чистих величин ВВП від щільності доріг європейських країн, кореляційну залежність ВВП на душу населення від щільності доріг європейських країн та кореляційну залежність ВРП на душу населення областей від щільності доріг на 1000 мешканців. Проаналізовано підходи до розвитку периферійних регіонів та автотранспортних мереж в Україні. 

Ключові слова: автотранспортна інфраструктура, автомобільний транспорт, щільність доріг, кореляційна залежність, валовий внутрішній продукт, валовий регіональний продукт.

Гусєва М.О., Шевчук О.І.

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІВНЮВАННЯ

Забезпечення умов для формування потенціалу саморозвитку регіонів є базою для зміцнення їх конкурентних позицій,акумулювання стратегічного потенціалу та зменшення фінансової залежності від центру. Уточнено дефініцію «потенціал саморозвитку регіону» на основі формування вмотивованості регіону до акумулювання та ефективного використання комплексу ресурсів. Визначено гальмуючі та прискорюючі чинники саморозвитку регіонів, а також критерії саморозвитку регіонів, а саме: самоорганізація, самофінансування, самоуправління, самодостатність, які одночасно виступають умовами саморозвитку.

Ключові слова: регіон, потенціал саморозвитку, базовий й акумулюючий потенціал, структура потенціалу саморозвитку, чинники, критерії.

Кизим М.О., Іванова О.Ю.

ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ САМОРОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Забезпечення умов для формування потенціалу саморозвитку регіонів є базою для зміцнення їх конкурентних позицій, акумулювання стратегічного потенціалу та зменшення фінансової залежності від центру. Уточнено дефініцію «потенціал саморозвитку регіону» на основі формування вмотивованості регіону до акумулювання та ефективного використання комплексу ресурсів. Визначено гальмуючі та прискорюючі  чинники саморозвитку регіонів, а також критерії саморозвитку регіонів, а саме: самоорганізація, самофінансування, самоуправління, самодостатність, які одночасно виступають умовами саморозвитку.

Ключові слова: регіон, потенціал саморозвитку, базовий й акумулюючий потенціал, структура потенціалу саморозвитку, чинники, критерії.

Кушнірецька О.В.

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

У статті аналізується актуальний стан поселенської мережі та особливості розвитку урбанізаційних процесів у Рівненській області. Визначається роль у міській поселенській мережі та системі макроекономічних показників області обласного центру, як вагомого осередку фінансово-економічного, соціально-культурного, працересурсного потенціалу, що формує значні доцентрові трудові, фінансові, інвестиційні потоки. Окреслюються прогноз та заходи щодо перспектив розвитку поселенської мережі регіону.

Ключові слова: урбанізаційні процеси, урбанізація, місто, регіон, розвиток

Антохов А.А.

ФАКТОРНА МНОЖИННІСТЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

У статті проаналізовано необхідність вивчення регіональної економіки в контексті інтелектуалізації. Сформовано ієрархію факторної множинності розвитку регіональної економіки. Проаналізовано вплив факторів на розвиток регіональної економіки в своїй сукупності. Обґрунтовано значимість виявлення взаємозв’язків і залежностей між економічними та соціодуховними, моральними процесами. Виявлено специфіку факторних впливів на розвиток регіональної економіки як супровідного процесу інтелектуалізації суспільства. Розкрито значення політичного фактора в розвитку регіональних економічних систем.

Ключові слова: факторна множинність, розвиток регіональної економіки, інтелектуалізація суспільства, фактори-сенсори, іманентні фактори.

Бєлякова О.В.

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ

У статті виділено основні види зaбpуднювaчів біосфери, розглянуто типи зaбpуднюючиx pечoвин і пpиpoдне сеpедoвище, в якoму вoни пpисутні, надано перелік екoлoгічнo небезпечниx oб'єктів. Розглянуто функції нaвкoлишнього середовища як кoмпoненти єдинoї функції пpиpoднoгo нaвкoлишньoгo сеpедoвищa, проаналізовано oцінки збитку для нaвкoлишньoгo сеpедoвищa. Показано, що для виpішення екoлoгічниx пpoблем необхідна деpжaвна pегіoнaльна екoнoмічна пoлітика (пoетaпне зниження pівня aнтpoпoгеннoгo нaвaнтaження, пoліпшення екoлoгічниx xapaктеpистик теpитopії тa сoціaльні умoви життя індивідуумa і суспільствa в цілoму).

Ключові слова: нaвкoлишнє сеpедoвище, пpиpoдoкopистувaння, екосистеми, екoлoгічнa безпека, екoлoгізaція, pегіoнaльна політика, екoнoмічний poзвиток.

Нікуліна В.Б.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

У статті розглянуто теоретичні засади сталого розвитку сільських територій. Подано визначення категорії сільського та сталого розвитку вітчизняних та зарубіжних авторів. Охарактеризовано сучасний стан сільських територій. Досліджено зарубіжний досвід розвитку сільських територій, зокрема тенденцій розвитку сільських територій в країнах Єврозони та США. Окреслено основні напрями політики сталого розвитку. Розглянуті основні складові та завдання сталого розвитку сільських територій. Подано стратегію розвитку сільських територій.

Ключові слова: сталий розвиток, сільська територія, економічний розвиток, соціальний розвиток, екологічний розвиток.

Павлыш Э.В.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА: ОБЪЕКТНО-СУБЪЕКТНЫЙ ПОДХОД

Стаття присвячена аналізу природи конкурентоспроможності регіону з точки зору об’єкт-суб’єктного підходу до структурування міжрегіональної конкуренції. Проаналізовано сутність терміну регіон, окреслено рамки цього поняття з точки зору сфомульованих завдань дослідження, визначено функції конкуренції на регіональному рівні. Систематизовано підходи до визначення конкурентоспроможності регіону та запропоновано уточнення визначення даного поняття. Розглянуто міжрегіональну конкуренцію з точки зору учасників економічного змагання, об’єктів змагання та чинників перемоги окремих суб’єктів, розроблено її логіко-структурну схему.

Ключові слова: регіон, конкуренція, конкурентоспроможність, економічні ресурси, інвестиції, інновації

Луцків О.М.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ВІДНОСИН НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто особливості формування науково-технічних відносин на регіональних ринках інновацій в Україні. Досліджено сутність та основні форми трансферу технологій. Проаналізовано тенденції та особливості функціонування інноваційних ринків у регіонах України. Досліджено роль і місце процесів трансферу технологій в інноваційному розвитку регіону. Визначено особливості формування науково-технічних відносин. Виявлено основні перешкоди комерціалізації науково-технічних розробок та окреслено шляхи активізації розвитку науково-технічних відносин.

Ключові слова: науково-технічні відносини, трансфер технологій, новітні технології, регіональний інноваційний ринок, комерціалізація технологій.

Бачо Р.Й.

ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

У статті проведена загальна оцінка програм сприяння розвитку туристично-рекреаційної галузі в За- карпатській області у посткризовий період. Оцінено основні показники досліджуваної галузі регіональної економіки в розрізі бюджетів області. У статті констатується, що розвитку туристично-рекреаційної галузі Закарпатської області сприяє низка регіональних програм, серед яких на цей час діє три: Програма розвитку туризму та рекреації в Закарпатській області, Програма формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу області, Програма розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області у 2010 році. Оцінка цих програм свідчить про високий ступінь недофінансування цих програм у посткризовий період, адже у 2013 р. було профінансовано тільки 36,8% усіх запланованих витрат. Зроблено висновок про те, що в Закарпатській області відбувається свідоме недофінансування програм сприяння розвитку туризму, що погіршує умови розвитку туристичної галузі регіону та його популяризацію за межами області.

Ключові слова: регіон, Закарпатська область, туристично-рекреаційна галузь, бюджетне фінансування, регіональні програми розвитку.

Пойда-Носик Н.Н., Щербан М.Д.

ПРОГНОЗНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

У статті здійснено прогнозування основних показників, що характеризують розвиток кредитної кооперації в Закарпатській області. Прогнозування розвитку сфер кредитної кооперації здійснено на основі сукупності показників, здатних об’єктивно відобразити процеси в аналізованому сегменті ринку небанківських фінансових послуг і щодо яких існує достатня інформація останніх 8-10 років. Отримані дані прогнозування свідчать, що незважаючи на достатньо суттєве скорочення учасників кредитної кооперації у Закарпатській області та кредитного і депозитного портфелів кредитних кооперативів, функціонування існуючих на ринку кредитних спілок свідчитиме про достатній запас їх фінансової міцності.

Ключові слова: кредитна кооперація, Закарпатська область, Національна комісія, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг України, екстраполяційне прогнозування, регіон.

Турок В.В.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ІЗ СОЦІАЛЬНИМИ ХВОРОБАМИ ТА ЗАХВОРЮВАНІСТЮ НАСЕЛЕННЯ

У статті досліджено взаємозв’язок торгівлі людьми із захворюваннями населення, наслідки торгівлі, об- ґрунтовано основні підходи до дослідження торгівлі людьми з економічної точки зору, зокрема роз’яснено її організаційну схему, проведено аналіз цього явища у контексті бізнесу, ринку праці та сфери тіньової економіки. Визначено механізми, що призводять до продажу населення у сексуальне рабство, для жебракування та «чорної» трансплантації органів. Зроблено висновок щодо зв’язку цих явищ із захворюваннями та поступовим скороченням населення України.

Ключові слова: протидія торгівлі людьми, сексуальне рабство, захворювання населення.

Смочко В.Ю.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Статтю присвячено проблемам підтримки конкурентного розвитку регіонів України. Актуальність даної проблеми посилюють євроінтеграційні наміри України, реалізація яких приведе до посилення конкуренції між регіонами. Для здійснення комплексного державного управління процесами забезпечення конкурентоспроможності та механізмами конкурентного розвитку регіонів України розроблено модель реалізації державної підтримки конкурентного розвитку регіонів України, що включає систему організаційно-економічних заходів регіональних органів управління, фактори, які визначають конкурентні пере- ваги та соціальну привабливість регіонів та механізми прийняття рішень.

Ключові слова: регіон, конкуренція, конкурентоспроможність, якісний фактор, модель.

Дочинець І.В.

РЕГІОНАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

У статті проаналізовано сутність та значення регіонального маркетингу; розглянуто його цілі та завдання, реалізація яких є ключовим фактором ефективного розвитку регіону. Запропоновано порівняльну характеристику визначень поняття «регіональний маркетинг» вітчизняними та зарубіжними авторами.

Ключові слова: регіон, маркетинг, регіональний маркетинг, регіональна політика, економічні інтереси, складові регіонального маркетингу.

Розділ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Корж М.В.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ КРАЇНИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ

У статті було встановлено, що концептуальні основи управління інноваційним розвитком на основі використання стратегій міжнародного маркетингу визначаються напрямами співробітництва міжнародних корпорацій і держав при проведенні довгострокової науково-технічної політики. В основу розробки концепції національної інноваційної системи було покладено безпосередню взаємодію суспільних і державних інституцій, освітніх установ і бізнес-кіл з приводу розробки і реалізації загальної довгострокової стратегії інноваційного розвитку. Зміст концепції має визначатись з використанням стратегічного маркетингового підходу, а також з урахуванням наявної множини об’єктивних для кожної країни факторів: розмірів країни, геополітичного положення, наявності природних ресурсів, особливостей роз- витку інституцій і форм бізнес-діяльності тощо. Доведено, що відмінності національних інноваційних систем будуть полягати у структурі і ступені їх організованості. У результаті дослідження з метою підвищення ефективності останньої було запропоновано використання прогресивної технології використання нестандартного прогресивного та функціонального підходу та системного аналізу.

Ключові слова: стратегії інноваційного розвитку, міжнародна інтеграція, функціональний підхід, системний аналіз, глобалізація, світова економіка.

Горошкова Л.А., Волков В.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

У роботі досліджено вплив інвестиційної складової на стан та розвиток людського капіталу підприємств реального сектора в сучасних умовах економіки знань. Доведено, що ключовими характеристиками та відмінними рисами економіки знань є такі: визнання інтелектуального капіталу й інноваційної праці головними факторами економічного зростання; наявність більш як 50% працюючих, зайнятих інноваційною працею; пріоритетний розвиток основних інститутів інтелектуальної діяльності, а саме: наукових і освітніх закладів, центрів стратегічних розробок, дослідницьких лабораторій, інших інтелекто і наукоємних галузей, у яких відбувається створення, перерозподіл і споживання знань. Доведено, що існує необхідність і доцільність вкладення інвестиційного ресурсу в розвиток людського капіталу, який характеризує рівень накопичення інтелектуальних можливостей як з позиції докторів наук, так і кандидатів наук. У сучасних умовах освіта розглядається як форма інвестицій у людський капітал. Встановлено, що освіта України як вид економічної діяльності є мало привабливою для іноземного інвестування. Показано, що в умовах економіки знань зможуть бути конкурентоспроможними тільки ті вищі навчальні заклади і підприємства креативного типу, де будуть домінувати інноваційні праця та інтелектуальний капітал кожного працівника на кожному робочому місці.

Ключові слова: людський капітал, освіта, підприємства, використання людського капіталу

Кривенко С.В.

ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

У статті розглянуто основні проблеми системи управління твердими побутовими відходами (ТПВ) в Україні. Проаналізовано основні засади та поточний стан поводження з ТПВ. Визначено, що найоптимальнішою стратегією модернізації системи поводження з ТПВ є впровадження новітніх технологій вторинного ресурсовикористання та рециклінгу. Окреслені основні завдання на шляху впровадження за значеної стратегії.

Ключові слова: відходи, система управління ТПВ, стратегія модернізації ТПВ.

Студінська Г.Я.

ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ НА ШЛЯХУ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ

Розглядаються системні перешкоди на шляху створення розгалуженої конкурентоспроможної системи українських брендів. Досліджуються історичні, семантичні, методологічні, юридичні, економічні, організаційні та психологічні бар’єри на шляху до ефективного бренду. Пропонуються шляхи подолання кожного виду перешкод.

Ключові слова: бренд, бар’єри до бренду, проблеми бренду

Бакушевич І. В., Гощинський А.В., Слава С.С.

ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ, ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ

У цьому дослідженні представлено основні проблеми мережевої взаємодії бізнесу, освіти і науки з метою збалансованого інноваційного розвитку регіонів України. Розглянуто можливі моделі налагодження партнерства у ланцюгу інноваційного розвитку в світлі перспектив реалізації Закону України «Про вищу освіту». Запропоновано віртуальну модель створення інноваційних лабораторій як платформи структурної перебудови партнерства університетів і бізнесу, впроваджену під час виконання проекту TEMPUS INNOLAB.

Ключові слова: інноваційна діяльність, мережева взаємодія, бізнес, освіта, інноваційна лабораторія.

Бутусов О.Д.

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНИМИ УТВОРЕННЯМИ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто необхідність інновацій в управлінні розвитком та концептуальні основи кластерного підходу як засобу управління на рівні муніципальних утворень. Проаналізовано основні закономірності виникнення і розвитку кластера як форми територіальної інтеграції господарюючих суб’єктів, їх вплив на розвиток інноваційної діяльності та стан використання кластерного підходу на рівні муніципальних утворень в Україні. Розглянуто основні переваги застосування кластерного підходу і деякі проблеми з його впровадженням.

Ключові слова: муніципальне утворення, кластер, управління розвитком, інноваційний розвиток, кластерний підхід, муніципальний кластер.

Підлипна Р.П.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

У статті визначено поняття та сутнісні характеристики соціальної безпеки, проаналізовано теоретико-методологічні основи його дослідження. Побудовано автором класифікацію загроз соціальній безпеці на основі наукових праць та деталізовано загрози соціальній сфері за ознакою спрямованості. Розглянуто ключові пріоритети соціальних інтересів України.

Ключові слова: соціальна безпека, соціальна справедливість, загрози соціальній безпеці, соціальні інтереси.

Славік Р.В., Микита М.М.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ

У статті вдосконалено трактування категорії «територіальна рекреаційна система» шляхом введення територіальних громад як додаткового обов’язкового елементу системи. Обґрунтовується необхідність розбудови територіальних рекреаційних систем у межах єврорегіонів з метою освоєння фінансових ресурсів Європейського Союзу. Запропоновано основні принципи організації рекреаційної діяльності у територіальних рекреаційних системах.

Ключові слова: територіальна рекреаційна система, природо-соціо-господарська система, територіальні громади, рекреаційні ресурси, рекреанти, рекреаційна інфраструктура, обслуговуючий персонал

Готра В.В., Бережанський М.М.

АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У роботі проведено аналіз існуючих базових інструментів забезпечення інноваційного розвитку, а саме: державних програм розвитку, інструментів нормативно-правового забезпечення та фінансових інструментів. Це дало можливість виявити їх ефективність та основні недоліки, необхідність подальшого детального вивчення і визначити перспективи і пріоритети напрямів їх розвитку. Доведено, що інструменти забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної економіки доцільно зорієнтувати на удосконалення механізмів впровадження державних програм розвитку, врахування у законодавстві прикладних механізмів реалізації забезпечення інноваційного розвитку національної економіки та впровадження таких сучасних фінансових інструментів, як інвестиційний податковий кредит та вільна амортизація.

Ключові слова: інструменти інноваційної політики, інноваційний розвиток, інноваційні програми розвитку, нормативно-правове забезпечення, фінансові інструменти, модель розвитку національної економіки.

Гавадзин Н.О.

АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ

Для підвищення ефективності природоохоронної діяльності важливе значення має дослідження аспектів управління реалізацією екологічних проектів. Основними принципами управління реалізацією екологічних проектів визначено: пріоритетність, цілеспрямованість, безпечність, системність, комплексність, забезпеченість найбільш ефективного використання. Зазначено, що управління процесом реалізації екологічними проектами можна здійснювати з використанням системного, процесного та ситуаційного підходів. Методами управління реалізацією екологічних проектів є: адміністративні, економічні, соціально-психологічні. Також запропоновані технології управління екологічними проектами: моніторинг, форсайт, аутсорсинг, реінжиніринг, бенчмаркінг, структурні зміни, кайдзен-технологія, технологія «Шість сигм» та контролінг, що можуть допомогти попередити, ефективно регулювати чи вирішувати еколого-економічні проблеми.

Ключові слова: екологічні проекти, управління, принцип, підхід, метод, технологія

Розділ 3. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМCТВ І ГАЛУЗЕЙ

Бословяк С.В.

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ЕЕ ОЦЕНКИ

В статье рассмотрены основные подходы к определению инвестиционной привлекательности предприятия и факторам, ее определяющим. Предложено дифференцировать способы внешнего инвестирования в зависимости от возможности формирования инвестиционных ресурсов у предприятия-реципиента и на основе этого уточнена экономическая сущность категории «инвестиционная привлекательность предприятия». Предложена факторная система инвестиционной привлекательности, включающая факторы, определяющие условия внешнего инвестирования, факторы трансформации привлекаемых инвестиционных ресурсов в финансовые результаты предприятия-реципиента, факторы обеспечения возврата инвестиций.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестор, реципиент инвестиций, инвестиционные ресурсы, факторы инвестиционной привлекательности.

Брітченко І.Г., Ладунка І.С.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена вивченню актуальних проблемних питань конкурентоспроможності харчової продукції вітчизняних підприємств. Досліджено фактори підвищення конкурентоспроможності продукції та визначено шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств. Запропоновано заходи щодо вдосконалення методики оцінки та процесу управління конкурентоспроможністю продукції.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність продукції, інноваційна продукція, маркетингова стратегія підприємства, якість.

Вдовенко Н.М.

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

У роботі розкрито результати проведених досліджень та визначено сучасні тенденції впливу транс- формаційних процесів на фінансову підтримку виробників сільськогосподарської продукції. Визначено стратегію поведінки на рівні галузей аграрного сектора економіки саме для вирішення питань продовольчого забезпечення населення. Доведено, що вирішення піднятих у роботі проблем залежатиме від раціонального використання природних та рибних ресурсів, забезпечення необхідного рівня державної підтримки розвитку рибного господарства та аквакультури, рибовідтворювальних комплексів в умовах глобалізації економіки.

Ключові слова: аграрний сектор, держава, економіка, бюджет, фінансова підтримка, глобалізація, європейська інтеграція, розвиток.

Давиденко Н.М.

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми залучення іноземного капіталу в аграрний сектор економіки України. Встановлено, що підприємства з іноземними інвестиціями у сільському господарстві здебільшого розглядають у якості довготривалої форми міжнародної співпраці. Проведено аналіз надходжень прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор, виявлено тенденції їх зміни, а також систематизовано основні напрями впливу прямих іноземних інвестицій на аграрний сектор економіки України. Визначено переваги та недоліки іноземного капіталу в аграрний сектор. Доведено, що для збільшення надходжень іноземних інвестицій в аграрний сектор необхідне створення сприятливих умов господарювання, що передбачає впровадження системи заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення прозорості і стабільності законодавства у сфері інвестування та оподаткування; реформування податкової системи, ліквідацію економічно необґрунтованих пільг.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, іноземні інвестиції, іноземний капітал, зовнішні фінансові ресурси.

Жуков С.А.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ГОЛОВНИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Визначено, що неналежне використання інноваційного потенціалу загрожує зниженню конкурентних позицій національної економіки. Встановлено, що головним фактором підвищення конкурентоспроможності є інноваційна діяльність. Зроблено акцент на поетапності процесу активізації інноваційної діяльності: поступове поліпшення, стабілізація, кардинальні інновації. Запропоновано шляхи і напрями модернізації та реконструкції вітчизняної промислової галузі на основі інновацій, які, в свою чергу, є позитивними факторами впливу на національну конкурентоспроможність України.

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, конкурентоспроможність, промисловість, промислова галузь, національна економіка, модернізація, реконструкція.

Подольчак Н.Ю., Тодощук А.В.

ЗНИЖЕННЯ МИТНИХ РИЗИКІВ НА ЗАСАДАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТА РЕЗЕРВУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

На засадах розвитку моделей оцінювання ймовірності та обсягів втрат внаслідок дії підприємницьких митних ризиків запропоновано інструментарій розрахунку необхідних обсягів резервів як ефективний спосіб зниження та уникнення негативних наслідків дії ризиків, враховуючи специфіку машинобудування. Оскільки запаси запропоновано встановлювати матеріалами, комплектуючими та ресурсами, за якими найчастіше виникають підприємницькі митні ризики, це значно ефективніше знижує негативні наслідки дії ризиків, не витрачається час на придбання необхідних ресурсів у разі компенсації ризиків фінансовими ресурсами. Для розрахунку достатнього рівня резервів запропоновано враховувати обсяги середньорічних втрат до обсягів ЗЕД, коректуючий коефіцієнт формування та зберігання резервів на території іншої держави. З метою отримання високої адекватності обсягів резервів для розрахунку використано методи нечітких множин, а саме трійок чисел у формі зрізів, що передбачає визначення оптимального обсягу резервів, які слід враховувати економістам машинобудівних підприємств при побудові планів, бюджетів та програм на наступний плановий період, у тому числі і у функціональних стратегіях та цілях ризик-менеджменту.

Ключові слова: митні ризики, запаси, машинобудівні підприємства, теорія нечітких множин.

Комарніцький І.О.

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ - БАЗИСУ СОЦІО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

У роботі досліджено основні теоретичні передумови ефективної економіко-господарської діяльності промислових підприємств, що формують базис функціонування соціо-економічних систем в стратегічній перспективі. Визначено стадії забезпечення ефективного функціонування підприємств, наведено склад й встановлено логічну послідовність етапів технології роботи на цих стадіях з урахуванням логіки стратегічного аналізу. Запропоновано блок-схему реалізації комплексної стратегії розвитку промислового підприємства, означено проблемне поле щодо реалізації цієї стратегії й встановлено взаємодію факторів, що його визначають.

Ключові слова: стратегія, розвиток, система, підприємство, етап, захід, базис.

Лаптєв В.І.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто роль заробітної плати в системі мотивації праці персоналу підприємства. Здійснено аналіз еволюції поглядів на поняття “заробітна плата” з урахуванням її значення та ролі в економіці. Досліджено багатогранність категорії “заробітна плата”, а також підходи до її визначення з точки зору суб’єктів трудових відносин (найманого працівника, роботодавця і держави), а також рівня її дії (макро або мікросередовища). Здійснено аналіз основних функцій заробітної плати, а також особливості їх реалізації в українській економіці. Визначено множинний зв’язок між базовими функціями заробітної плати та принципами організації оплати праці.

Ключові слова: мотивування, персонал, підприємство, оплата праці, функції заробітної плати, принципи оплати праці.

Латишева І.Л.

АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті проаналізовано поняття політики управління оборотним капіталом підприємств. Визначено, що політика управління оборотним капіталом має забезпечити ефективне фінансування оборотного капі- талу, без втрати платоспроможності підприємства, та його раціональну структуру, яка сприятиме підвищенню рентабельності та платоспроможності підприємства. З огляду на це автором був проведений аналіз стану фінансування та формування оборотного капіталу торгівельних підприємств. За результатами аналізу підприємства було позиціоновано у матриці політики управління оборотним капіталом. За- пропоновано можливі напрями вдосконалення політики управління оборотним капіталом торгових підприємств. На прикладі компанії "Технотрейд" було визначено основні напрями, які сприятимуть підвищенню ефективності формування та використання оборотного капіталу.

Ключові слова: оборотний капітал, політика управління, моделі фінансування, матриця політики управління.

Повідайчик М.М., Шулла Р.С., Повідайчик М.М.

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАТРАТ ТА МАРЖИНАЛЬНОГО ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОПИЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Стаття присвячена дослідженню проблеми планування технологічних затрат на підприємствах лісо- пильного виробництва. Розроблено систему затратоутворюючих факторів, яка враховує технологічні особливості підприємств лісопильного виробництва. Обґрунтовано доцільність використання для планування технологічних затрат методичних прийомів системи «директ-костинг». Розроблено авторські моделі оптимізації технологічних затрат та маржинального прибутку при формуванні оперативного плану роз- крою пиловочної сировини підприємства.

Ключові слова: технологічні затрати, комплексне виробництво, система «директ-костинг», маржинальні та постійні затрати

Полозова Т.В.

ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Досліджено поняття інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства в контексті економічної безпеки. Проаналізовано теоретичні підходи до визначення понять "інноваційна безпека підприємства", "інвестиційна безпека підприємства". Запропоновано авторське визначення поняття "інноваційно-інвестиційна безпека підприємства" та структуризація інноваційно-інвестиційної безпеки підприємства через функціональні складові внутрішніх і зовнішніх загроз.

Ключові слова: інноваційно-інвестиційна спроможність підприємства, інноваційна безпека, інвестиційна безпека, інноваційно-інвестиційна безпека підприємства, функціональні складові, внутрішні та зовнішні загрози.

Терехов Д.С.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗА УМОВ ПЕРМАНЕНТНИХ ЗМІН У СЕРЕДОВИЩІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглядається проблема управління підприємством у змінному середовищі, досліджується взаємозв’язок якості бізнес-процесів підприємства та оперативного управління їх змінами, проаналізовано різні методики координації діяльності підприємства у змінному середовищі. Автором розглянуто вагомі аспекти та передумови розвитку підприємства у контексті організаційних змін. Подано авторське бачення особливостей класичних моделей управління змінами, також здійснено аналіз взаємозв’язку між категоріями «бізнес-процес» та «організаційні зміни».

Ключові слова: бізнес-процес, управління, якість, операційні зміни, моделі змін.

Шишкін В.О., Оверченко А.І.

ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто теоретичні основи енергозбереження та енергоефективності. Визначено сутність енергетичної стратегії та її вплив на підвищення ефективності виробництва та діяльності підприємства в цілому. Розглянуто енергетичну стратегію як сукупність п'яти стратегічних напрямів. Визначено питання, які повинні вирішитись у процесі впровадження енергетичної стратегії. Запропоновано етапи впровадження енергетичної стратегії на підприємстві. Зазначено вплив впровадження стратегії енергозбереження на підвищення економічного потенціалу підприємства.

Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність, енергетична стратегія, енергоменеджмент, енергоаудит, енергозберігаючі заходи, економічний потенціал.

Дзюба Т.А.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

Досліджено основні підходи до визначення понять «інвестиційний ґпроект», «іноземні інвестиції», а також визначено сутність категорії «інвестиційний проект із залученням іноземних інвестицій». Обґрунтовано необхідність і умови створення та реалізації інвестиційних проектів із залученням іноземних інвестицій для вітчизняних підприємств в умовах сьогодення. Визначено нормативні акти, що регулюють інвестиційну діяльність та закордонне інвестування в Україні, а також вказано на основні прогалини законодавчої бази, що стримують реалізацію інвестиційних проектів із залученням іноземних інвестицій як з боку вітчизняних промислових підприємств, так і з боку іноземних інвесторів.

Ключові слова: інвестиційний проект, іноземні інвестиції, іноземні інвестори, промислове підприємство.

Мателешка В.О.

ТОП-МЕНЕДЖЕР: ОСНОВНІ ФАКТОРИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ

У статті висвітлено основні фактори впливу та зони впливу ТОП-менеджера на мотивацію працівників. Розглянуто рівень можливого впливу ТОП-менеджером на кожен мотиваційний фактор та наведено методологічні розробки щодо застосування мотиваційних механізмів у залежності від мотиваційного фактору, а також визначено залежність між ефективністю мотиваційного механізму підприємства та плинністю кадрів. Сформульовано основні методологічні правила побудови дієвого механізму мотивації персоналу. Дані правила розроблено таким чином, що можливе їхнє практичне застосування на вітчизняних та зарубіжних підприємствах різних галузей економіки при побудові ТОП-менеджерами механізмів та систем мотивації персоналу.

Ключові слова: мотивація, самомотивація, ТОП-менеджер, компетентність, плинність кадрів, матеріальне стимулювання.

Соколов О.Є.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

У статті розглянуто питання щодо визначення дефініції поняття «ефективна діяльність підприємства», проведено дослідження умов забезпечення ефективної діяльності, розроблено укрупнену схему алгоритму формування сучасних напрямів (заходів) забезпечення ефективної діяльності підприємств машинобудування в умовах нестабільного зовнішнього середовища, надано рекомендації щодо впровадження розробленого методичного підходу у практичну діяльність підприємств.

Ключові слова: ефективна діяльність, машинобудівне підприємство, результативні показники, укрупнена схема, напрями (заходи) забезпечення ефективної діяльності.

Розділ 4. ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

Журавльова І.В.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФІНАНСОВОЇ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ

Проаналізовано зміст теорії капіталізації з точки зору статичного та динамічного підходів. Розроблено методичний підхід до оцінки процесу капіталізації стосовно фінансової стратегії суб’єкта підприємництва щодо зростання його вартості. На підставі кластерного аналізу здійснено розподіл машинобудівних підприємств за рівнем капіталізації. Визначено детермінанти структури капіталу щодо стратегії фінансування підприємства. Запропоновано в якості критерія стратегічної ефективності оцінку якості прибутку суб'єктів підприємництва.

Ключові слова: капіталізація, структура капіталу, якість прибутку, активи, стратегія фінансування, кластеризація, регресійна модель.

Брітченко І.Г.

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

У статті визначено основні напрямки підвищення конкурентоспроможності банків на ринку банківських послуг України в умовах інтеграції до європейського економічного простору. Розкрито слабкі сторони та конкурентні переваги вітчизняних банків, що створюються внаслідок інтеграції до європейського економічного простору, висвітлено роль інноваційних банківських послуг для підвищення конкурентоспроможності комерційних банків і, як наслідок, всієї банківської системи України в сучасних економічних та інтеграційних умовах. Визначено на- прями підвищення конкурентоспроможності комерційного банку з урахуванням наявних перешкод та шляхів їх подолання для реалізації маркетингової стратегії залучення кредитних ресурсів як ефективного інструменту для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків.

Ключові слова: банківські послуги, конкурентоспроможність комерційних банків, ринок банківських послуг, інноваційні банківські послуги, маркетингові дослідження, інтегровані банківські послуги, маркетингова стратегія комерційного банку.

Бачо Р.Й.

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

В статті проведена загальна оцінка розвитку ринку небанківських фінансових послуг України у посткризовий період. Оцінено основні показники досліджуваного ринку в розрізі його складових сегментів. Визначено основні проблеми, що гальмують розвиток ринку небанківських фінансових послуг України у посткризовий період, до яких віднесено низький рівень захисту прав споживачів фінансових послуг, низьку капіталізацією установ, тісну взаємопов’язаність банківської та страхової галузі, недосконале та неналежне державне регулювання, низьку платоспроможність населення. Зроблено висновок про необхідність розробки комплексної програми розвитку фінансового ринку України на середньострокову перспективу, що враховувала б особливості функціонування і ринку небанківських фінансових послуг.

Ключові слова: небанківські фінансові установи, страховий ринок, кредитна кооперація, ломбарди, недержавні пенсійні фонди, Нацкомфінпослуг.

Гарбар Є.С.

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

В статті розглянуто сучасний стан банківської системи, проаналізовано основні фактори впливу на фінансову стій- кість банківської установи, проведено їх систематизацію та групування. Виділено найвагоміші фактори впливу на фінансову стійкість банку, врахування яких дозволить виявити проблеми функціонування банку, вчасно прийняти рішення та сформулювати задачі відповідно до пріоритетності та важливості для банку. Формування діяльності банку, з урахуванням необхідності прийняття факторів впливу на фінансову стійкість установи дозволить максимально знизити ризики впливу на капітал та активи банку через зміцнення чуттєвих до ризику процесів.

Ключові слова: фінансова стійкість, дефіцит капіталу, управління ліквідністю, дохідність, санація банку, ефективне управління.

Костюкова С.Н., Авилкина  М.А. 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И ПРИБЫЛЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ

Розкрито проблему вибору найкращого методу управління витратами і прибутком менеджерами будівельних організацій з урахуванням галузевих особливостей функціонування. Досліджена суть методів управління витратами і прибутком, вживаних в міжнародній практиці, серед яких нормативний метод (стандарт-кост), директ костинг, АВС-метод. Наведені переваги і недоліки вказаних методів крізь призму можливостей ухвалення ефективних управлінських рішень. Обгрунтовано вибір поєднання двох методів обліку витрат: методу обліку сум покриття і АВС- методу для ефективного управління витратами і прибутком.

Ключевые слова: метод, управление, затраты, прибыль, сумма покрытия, стандарт-кост, АВС-метод, директ костинг, строительство.

Кошарська Н.М.

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

У статті розглянуто особливості та проблеми фінансового забезпечення аграрних підприємств в Україні. В загальному наведена характеристика основних форм фінансування галузі. Проаналізовано динаміку рівня бюджетного фінансування сільського господарства та тенденції його скорочення. Висвітлено основні передумови для здійснення інвестиційної діяльності та показники, які відображають фактичний рівень інвестування. Наведені пропозиції щодо удосконалення фінансового забезпечення розвитку аграрних підприємств.

Ключові слова: ресурсне забезпечення, фінансові ресурси, інвестиції, джерела фінансування, аграрні підприємства.

Лелюк С.В.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: СИСТЕМНО-БІХЕВІОРИСТИЧНИЙ ПІДХІД

Запропоновано комплексний підхід, що ґрунтується на системному підході та враховує поведінковий аспект у прийнятті управлінських рішень із моніторингу фінансової безпеки економічних систем. Проаналізовано зміст теорії біхевіористичних фінансів. Розкрито особливості застосування біхевіористичного підходу до вивчення явища фінансової безпеки та її моніторингу особами, що приймають рішення. Визначено суб'єкти моніторингу фінансової безпеки та проаналізовано сутність їх поведінки на різних рівнях ієрархії управління. Узагальнено основні підходи системно-біхевіористичної концепції моніторингу фінансової безпеки.

Ключові слова: фінансова безпека, моніторинг, системний підхід, біхевіористичний підхід, економічна система, суб’єкт моніторингу, біхевіористичні фінанси, поведінка.

Позднякова И.А., Измайлович С.В.

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Авторами статьи предложен расчет коэффициентов платежеспособности для бюджетной организации, занимающейся внебюджетной деятельностью. Методика расчета включает показатели, рекомендуемые государственными органами Республики Беларусь для расчета ликвидности и платежеспособности субъектов хозяйствования. Анализ системы показателей с использованием предложенных авторами математических моделей позволяет сделать обоснованные выводы о финансовом состоянии бюджетной организации при оказании платных услуг и получении ими иных (внебюджетных) доходов и на их основании дать рекомендации по улучшению финансового положения бюджетной организации.

Ключевые слова: бюджетная организация, баланс, ликвидность, платежеспособность, финансовый анализ.

Пойда-Носик Н.Н.

ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Розглянуто теоретичні аспекти сутності понять «чинник», «фактор», «детермінант» та залежно від впливу на фінансову безпеку суб’єктів господарювання виділено поняття «чинники забезпечення безпеки» і «деструктивні чинники». Здійснено систематизацію чинників забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств залежно від сфер їх прояву та рівнів безпеки.

Ключові слова: чинник, фактор, детермінант, фінансова безпека, акціонерні товариства, чинники забезпечення безпеки, рівні безпеки.

Прокопенко В.Ю., Дубина М.В.

КРЕДИТНА ІНФРАСТРУКТУРА: ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ

У статті запропоновано концептуальний підхід до дослідження сутності категорії ,,кредитна інфраструктура”. Визначено, з урахуванням аналізу існуючих у науковій літературі підходів до трактування цієї дефініції, що її тлумачення повністю залежить від особливостей функціонування та специфіки кредитного об’єкта, який досліджується.

Ключові слова: кредит, кредитна система, кредитний ринок, кредитна інфраструктура, інфраструктура, фінансово-кредитна інфраструктура.

Черкасова С.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БАНКІВ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕБАНКІВСЬКОГО ТИПУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Досліджено тенденції нарощування обсягів активних операцій вітчизняних банків та обсягів інвестування інституційних інвесторів небанківського фінансового сектора протягом 2004-2013 рр. Здійснено порівняння темпів залучення інвестиційних ресурсів цими групами фінансових інститутів. Зроблено висновок про наявність змін у структурі фінансування вітчизняної економіки за рахунок розвитку діяльності інституційних інвесторів небанківського типу. Зазначена необхідність удосконалення державного регулювання діяльності інституційних інвесторів небанківського типу.

Ключові слова: банки, інституційні інвестори, небанківський фінансовий сектор, інвестиційні ресурси, інвестиції, кредитно-інвестиційний портфель, інститути спільного інвестування, не- державні пенсійні фонди, страхові організації.

Чубарь О.Г., Машіко К.С.

ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Стаття присвячена аналізу основних напрямів діяльності банківських установ на території Закарпатської області. Авторами виявлено позитивні та негативні тенденції, а також особливості розвитку регіональної банківської системи. Увага приділена розкриттю особливостей депозитної та кредитної діяльності банків, у тому числі в контексті підтримки пріоритетних видів економічної діяльності регіону. У статті запропоновано деякі рекомендації з посилення ролі банківських установ у забезпеченні соціально-економічного розвитку на мезорівні.

Ключові слова: банківська система регіону, депозитний портфель, кредитний портфель, сектор економіки, вид економічної діяльності, регіон.

Мінкович В.Т., Свадеба В.В.

РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ДЛЯ РОЗБУДОВИ ПРОВІДНОЇ ДЕРЖАВИ

У статті розглянуто сутність податкової системи та особливості її функціонування в Україні. Зазначено принципи і засади, на яких вона повинна будуватись. Охарактеризовано сучасний стан процесів реформування податкової системи України. Виділено її основні проблеми та наслідки їх впливу на економіку держави. Запропоновані шляхи вирішення наявних проблем і удосконалення податкової системи України. Оглянуто зарубіжний досвід функціонування сучасної ефективної податкової системи держави.

Ключові слова: податкова система, адміністрування податків, податкове законодавство, податкові ставки, реформування.

Осташ С.В.

БАНКІВСЬКА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОКРЕМІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

У статті розглядаються стадії інноваційного процесу, наводиться схема інноваційного процесу, аналізується життєвий цикл банківського продукту, оцінюється спектр можливих банківських операцій за допомогою мобільного телефону тощо. Розвиток бізнес-систем в Україні поступово приводить ринок до потреби конкурувати не лише шляхом проведення ефективних рекламних компаній, а й шляхом удосконалення продукту або розробки нових продуктів та послуг. Сьогодні інновації переходять у галузь комерції та бізнесу.

Ключові слова: банківські інновації, інтернет-банкінг, стадії інноваційного процесу, ринок банківських послуг і продуктів.

Розділ 5. ОБЛІК І АУДИТ

Авилкина М.А., Костюкова С.Н.

ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА: НОВЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

У статті сформульовано актуальні проблеми чинного законодавства Білорусії у сфері обліку витрат і результатів науково-інноваційної діяльності, запропоновано напрями їх вирішення. Представлено роз- роблену методику обчислення фактичної собівартості результату науково-інноваційної діяльності - інноваційного продукту. Новизна методики полягає у визначенні достовірного значення фактичної собівартості результату інноваційної діяльності, що виступає новим об'єктом калькулювання на основі підсумовування вартостей виконання наступних етапів створення інноваційного продукту: «фундаментальні наукові дослідження», «прикладні наукові дослідження», «розробки», «трансфер технологій», «впровадження». Практична значущість нової методики полягає в забезпеченні можливості об'єктивної оцінки економічної ефективності витрат на створення результатів науково-інноваційної діяльності на основі використання достовірної інформації про фактичну собівартість інноваційних продуктів і доходів, ними забезпечених.

Ключевые слова: инновационный продукт, сопутствующий продукт, инновационный процесс, себестоимость, затраты, научно-инновационная деятельность

Ганусич В.О., Лоя М.І.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

У статті розкривається зміст поняття зобов’язань підприємства. Вказано на необхідність формування досконалої системи бухгалтерського обліку зобов’язань як важливого елемента системи управління. Розглянуто спірні питання щодо віднесення доходів майбутніх періодів та забезпечень до складу поточ- них зобов’язань. Досліджено питання їх віднесення до власного капіталу на матеріалах Закритого акціонерного товариства «Ужгородська швейна фабрика». Запропоновано пропозиції щодо вдосконалення обліку поточних зобов’язань підприємства.

Ключові слова: поточні зобов’язання, кредиторська заборгованість, аналітичний облік, синтетичний облік, фінансовий стан.

Беренда Н.І., Дьякова Н.І.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

У статті проведено аналіз сутності внутрішнього аудиту, його класифікація за основними видами, що використовуються в практичній діяльності; досліджено нормативно-правове забезпечення питань організації внутрішнього аудиту. Особливе значення в дослідженні приділено аналізу основних форм організації внутрішнього аудиту; виокремлено їх переваги та недоліки; запропоновано послідовність здійснення процесу внутрішнього аудиту на підприємствах України. Запропоновані у статті підходи до організації дають змогу керівництву підприємства знизити ризик прийняття недоцільних та неефективних управлінських рішень, а також мінімізувати витрати на стадії організації служби внутрішнього аудиту.

Ключові слова: внутрішній аудит, внутрішній контроль, система внутрішнього аудиту, форми організації внутрішнього аудиту, аутсорсинг, аутстафінг.

Осадча Г.Г., Степанюк А.В.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ В СИСТЕМІ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ» ТА В СИСТЕМІ ПОВНОГО РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ НА ВИРОБИ («АБЗОРПШЕН-КОСТИНГ»)

У статті досліджено сутність та особливості методів обліку витрат і калькулювання собівартості: з повним розподілом витрат («абзорпшен-костинг») та калькуляції за змінними витратам («директ-костинг»), проаналізовано переваги та недоліки. Визначено вплив кожного із методів на фінансові результати. Складено звіти про фінансові результати підприємства за різних систем калькулювання.

Ключові слова: організація обліку витрат, собівартість, абзорпшен-костинг, директ-костинг, маржинальний дохід, валовий прибуток.

Сметанко О.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПРОТИДІЇ КІБЕРШАХРАЙСТВУ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

У статті розкриваються питання, пов’язані з особливостями застосування комп’ютерних методів та процедур, що використовуються внутрішніми аудиторами у процесі профілактики та протидії шахрайству в комп’ютерному середовищі. Розглядається модель процесу внутрішнього аудиту в умовах комп’ютерної обробки даних з урахуванням особливостей алгоритмів обробки облікової інформації і процедур контролю за введенням та коригуванням даних в комп’ютерній інформаційній системі. Визначено контрольні процедури, які доцільно застосовувати внутрішнім аудиторам у процесі попередження кібершахрайства в системі корпоративного управління товариством.

Ключові слова: внутрішній аудит шахрайства, процедури внутрішнього аудиту, протидія шахрайству, методи внутрішнього аудиту, інформаційна безпека.

Розділ 6. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Васіна А.Ю.

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРУКТУРНОГО ОНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Обґрунтовано роль людського капіталу в забезпеченні структурного оновлення економіки України у напрямі формування інноваційної моделі її розвитку. Визначено відправні умови спрямування розвитку людського капіталу відповідно до вимог формування структури економіки інноваційного типу. Розкрито причини неефективного використання людського капіталу, що нівелює стимули його розвитку. Наголошено на тому, що структурне реформування галузей розвитку людського капіталу повинне розглядатись в якості відправної передумови структурної модернізації національної економіки. Визначено умови удосконалення розвитку людського капіталу в орієнтації на пріоритети структурного оновлення економіки.

Ключові слова: людський капітал, інноваційна економіка, структурне оновлення економіки.

Григорків М.В.

ДВОСЕКТОРНІ МОДЕЛІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ З ЛІНІЙНИМИ ФУНКЦІЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Запропоновано різні варіанти двосекторних моделей еколого-економічної динаміки з лінійними функціями економічної поведінки. До цих моделей належать динамічні двосекторні моделі як без урахування, так і з урахуванням умов еколого-економічної рівноваги та динаміки забруднення довкілля. Всі ці моделі, а також всі можливі їх модифікації, призначені для дослідження динаміки реальних еколого-економічних систем за допомоги відповідних імітаційних експериментів з ними. Моделі можуть бути застосовані як на регіональному, так і макрорівні, що безпосередньо пов’язано з рівнем їхнього інформаційного забезпечення.

Ключові слова: економічна структура суспільства, функція економічної поведінки, еколого-економічна динаміка.

Данилишин М.С.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ КОНЮНКТУРИ СВІТОВОГО РИНКУ ЦУКРУ

Виробництво цукру у світі протягом останніх десятиліть динамічно зростає і для багатьох країн це стало значним фактором зовнішньої політики. Перевага темпів зростання виробництва над темпами споживання цукру приводить до профіциту на ринку цукру. Збільшення світового виробництва цукру відбувається насамперед через швидкі темпи зростання виробництва цукру з тростини. Одна з основних переваг виробництва цукру з цукрової тростини над виробництвом цукру з цукрових буряків є більш тривалий період переробки сировини та значно менші затрати на виробництво. У статті проведено оцінку особливостей світового виробництва тростини та цукрових буряків. Проаналізовано ринкову кон’юнктуру провідних виробників бурякового та тростинного цукру відповідно до участі в світовому виробництві, а також експортних і імпортних операціях, визначено ключові особливості функціонування ринків у найбільших країнах-виробниках та характерні процеси на світовому ринку цукру.

Ключові слова: світовий ринок цукру, експорт, імпорт, виробники, споживачі, цукрові буряки, тростина.

Шинкар В.А., Сідак С.В., Яцко Г.В.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНФЛЯЦІЇ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Інфляція є фундаментальною проблемою для розвитку будь-якої країни. В економічній науці не існує єдиних підходів щодо суті цього явища, причин, появи і наслідків, а також основних напрямів боротьби з інфляцією. Макроекономічний інфляційний вплив на економіку має свою специфіку в умовах формування ринкових відносин країн перехідної економіки (наприклад, України). Використовуючи методологію функціонального аналізу, системного підходу та аналогії, в статті аналізуються причини і наслідки інфляції, антиінфляційна політика, яка проводиться в умовах ринкової економіки. Особлива увага звертається на макроекономічні проблеми інфляції в економіці сучасної України. Зроблено висновки щодо необхідності проведення виважених політичних та економічних рішень, від яких за- лежить майбутнє економіки нашої держави.

Ключові слова: інфляція, дефляція, рівновага, диспропорції, стабілізація, інфляційні очікування.

Салахова Ю.Ш.

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ, ДВИЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОСТИ ГОСУДАРСТВА В РАМКАХ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

У статті розглянуто основні підходи до визначення поняття «венчурний капітал» з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду, механізми його формування. Обґрунтовано необхідність подальшого розвитку венчурного фінансування і його впровадження в інвестиційну практику в рамках інноваційного середовища, що формується. На етапі сучасного економічного розвитку за загальної доступності матеріальних і технічних ресурсів, інвестиційні ресурси і ступінь їх використання визначають конкуренто- спроможність як окремої організації, так і галузі та держави в цілому. Венчурне фінансування в зарубіжних країнах є однією з найбільш доступних форм інвестицій, проте на вітчизняному ринку цей процес досі є ускладненим, у той час, як інновації є однією з основ для формування новоствореної вартості.

Ключові слова: венчурний капітал, інновації, венчурне фінансування, фінансовий механізм, інвестиції.