Випуск №42 | 2014

Розділ 1  ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА ГАЛУЗЕЙ      

Мікловда В.П., Кубіній Н.Ю., Кубіній В.В.   

КЛАСТЕР ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ   

У статті розкрити основи теорії потенціалу, висвітлена сутність потенціалу агропромислового комплексу національної економіки, показано місце інноваційного потенціалу у складі стратегічного, який визначає конкурентоспроможність національної економіки. Показано значення кластера для формування стратегічного потенціалу агропромислового комплексу України з позиції логіки його формування і з позиції компонентної будови. Розкрито роль приватно-публічного партнерства та наведена характеристика його функції в раціональному функціонуванні кластера. Висвітлені принципи приватно-публічного партнерства, серед яких базове місце займає принцип синергії.

Ключові слова: агропромисловий комплекс, національна економіка, кластер, інноваційний потенціал, публічно-приватне партнерство

Приходько В.П.   

МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОТЕКЦІОНІЗМ ЧИ СИНЕРГІЯ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ?  (НА ПРИКЛАДІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)   

Проведено аналіз чинного законодавства України щодо державної підтримки інвестиційної діяльності в автомобільній промисловості, державно-приватного партнерства та регуляторної лібералізації в автомобільній промисловості. Досліджено потенціал зростання внутрішнього автомобільного ринку. Розроблено перспективні заходи зростання виробництва автомобільної промисловості і захисту вітчизняних виробників з урахуванням світового досвіду. Визначено цільові інструменти підтримки та розвитку авто індустрії на період до 2020р.  

Ключові слова: автомобільна промисловість, інвестиційна діяльність, захист вітчизняних виробників, світовий досвід.   

Карачина Н.П., Вітюк А.В., Гребеньок І.В.   

ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ ТА ПОТЕНЦІАЛ ЇЇ РОЗВИТКУ   

Досліджено умови функціонування підприємств сільськогосподарського машинобудування, здійснено ґрунтовний аналіз розвитку галузі в розрізі виробництва окремих видів сільськогосподарської техніки, розглянуто основні питання впливу імпорту на ринок техніки. Відстежено загрози розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування та сформовано простір потенційних можливостей для розвитку підприємств даної галузі.

Ключові слова: сільськогосподарське машинобудування, виробництво, імпорт, техніка. 

Ярема В.І., Шулла Р.С., Повідайчик М.М.

АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОПИЛЬНОЇ ГАЛУЗІ НА РИНКУ СИРОВИНИ ТА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ

В даній статті досліджуються альтернативні стратегії позиціонування підприємств лісопильної галузі на ринках сировини та готової продукції. Авторами доводиться, що між стратегіями поведінки на ринках сировини та готової продукції існує тісний взаємозв’язок. При цьому стратегії ринку продукції є, зазвичай, базовими, а стратегії позиціонування на ринку сировини – похідними. Запропоновано підхід до класифікації стратегій на ринку пиловочної сировини (стратегія стандартизації та диференціації розмірних параметрів закуповуваної сировини), які б дозволили лісопильним підприємствам мінімізувати собівартість готової продукції в конкретних умовах їх господарювання. Здійснено порівняльний аналіз альтернативних стратегій з виявленням їх позитивних та негативних сторін.

Ключові слова: стратегія диференціації, стратегія стандартизації (спеціалізації), лісопильне виробництво.

Черленяк І.І., Дюгованець О.М.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕСУ

Стаття присвячена вивченню ролі інноваційного чинника в підвищенні конкурентоспроможності вітчизняних фірм. Досліджується місце технологій в інтелектуальному капіталі підприємства, розглянуто вплив інноваційних технологій на розвиток фірми за допомогою ресурсного підходу.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інтелектуальний капітал, технології, інноваційні технології, конкурентоспроможність підприємства, ресурсний підхід.

Подольчак Н.Ю., Чепіль Б.А.

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ УПРАВЛІНСЬКИХ ВИТРАТ НА ІНДИКАТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЗОВОЇ СФЕРИ НА ЗАСАДАХ ВИКОРИСТАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ТА ДИСТРИБУТИВНО-ЛАГОВИХ МОДЕЛЕЙ

Наявність будь-яких витрат у діяльності підприємства є обґрунтованою та необхідною за умови, що їх виникнення наближує підприємство до досягнення встановлених цілей. Однак зв'язок різних видів витрат з очікуваними результатами або встановленими цілями досить важко ідентифікувати, а отже, проблемність в ідентифікуванні таких зв’язків робить неефективним використання регулюючих методів впливу на витрати підприємства з метою корегування процесу реалізації цілей. Більшість зв’язків є латентними і, відповідно, для практичної діяльності підприємств газової сфери надзвичайно важливо сформувати дієві моделі знаходження та виявлення зв’язків між видами, обсягом витрат та результуючими індикаторами, які відображають встановлені цілі діяльності підприємства. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу та дистрибутивно-лагових моделей встановлено зв’язки між управлінськими витратами та основними показниками діяльності підприємств газової сфери.

Ключові слова: управлінські витрати, індикатори діяльності, дистрибутивно-лагова модель, лояльність, лінійні зв’язки.

Скриль В.В., Дяченко О.М.

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ПОЛТАВАКОНДИТЕР»)

В статті обґрунтовано необхідність дослідження інвестиційного потенціалу підприємств, розглянуто основні показники його оцінки. Здійснено розрахунок інтегрального показника інвестиційного потенціалу на прикладі вибраних підприємств Полтавської області. Окреслено стратегічні вектори підвищення інвестиційного потенціалу ПАТ «Полтавакондитер».

Ключові слова: потенціал, інвестиції, інвестиційний потенціал підприємства, інвестиційні ресурси, інвестиційна діяльність.

Євтушенко Н.О.

АУТСОРСИНГ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ

Розкрито та встановлено економічну сутність аутсорсингу, визначено основну мету його впровадження. Встановлення значення та роль аутсорсингу у діяльності підприємств. Проаналізовано та узагальнено інформацію поетапного переходу щодо використання аутсорсингу у діяльності підприємств України. Сформовано основні переваги та недоліки використання аутсорсингу в діяльності вітчизняних підприємств. Запропоновано шляхи впровадження аутсорсингу та його основні сфери, в яких доцільно впроваджувати аутсорсинг.

Ключові слова: аутсорсинг, витрати, конкуренція, конкурентні переваги, стратегія, спеціалізація, бізнес-процес, управління, аутсорсер, компанія-аутсорсер, підприємство.

Газуда Л.М., Готра В.В.

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

У статті проаналізовано особливості інноваційної діяльності держави у сфері аграрного виробництва, розглянуто основні причини та фактори уповільнення інноваційного розвитку вітчизняних агропромислових підприємств, узагальнено принципи державної інноваційної політики заохочення до інновацій, запропоновані організацією економічного співробітництва та розвитку. Наведено основні напрями підвищення інноваційної активності підприємств аграрної сфери.

Ключові слова: інновації, сфера аграрного виробництва, активізація інноваційної діяльності, інноваційний розвиток, інноваційний клімат, інвестиції в інновації, модель інноваційного розвитку.

Назаренко І.М.

НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В статті обґрунтовано актуальність стратегічного аспекту управління в кризових умовах господарювання. Розглянуті концептуальні підходи розвитку стратегічного менеджменту. Запропоновано авторське визначення категорії «концепція стратегічного менеджменту». Досліджено сутність концепції позиціонування, ресурсної концепції та концепції динамічних можливостей. Проведено порівняльний аналіз основних положень ресурсного та динамічного підходів до стратегічного менеджменту. Обґрунтовано застосування актуальних концепцій менеджменту в кризових умовах господарювання.

Ключові слова: динамічні можливості, конкурентні переваги, концепція, ресурси, стратегія, стратегічний менеджмент.

Повідайчик М.М.

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Розглянуто процес формування виробничої програми підприємства як сукупність двох взаємопов’язаних підпроцесів – стратегічного і оперативного планування. Здійснено класифікацію факторів, які впливають на стратегічне планування виробничої програми з урахуванням специфіки діяльності підприємства. Досліджено чотири рівні невизначеності зовнішнього середовища та їх сплив на формування стратегії діяльності підприємства. Запропоновано математичну модель оцінки рівня невизначеності зовнішнього середовища на основі показників складності та мінливості.

Ключові слова: стратегічне планування, виробнича програма, невизначеність зовнішнього середовища.

Родіонов П.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ АВІАКОМПАНІЇ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті розглядаються методи та інструменти, які використовуються при розробці стратегії авіакомпанії. Аналізується рівень конкурентної боротьби у галузі пасажирських авіаційних перевезень та розглядаються основні фактори, що здійснюють вплив на діяльність компаній у даній галузі. Зокрема, розглядається наявність у галузі продуктів-замінників, надається прогноз стосовно можливості появи у даній галузі компаній-конкурентів, оцінюється вплив постачальників та покупців на роботу авіакомпанії, здійснюється аналіз загального рівня конкурентної боротьби у галузі пасажирських авіаперевезень. Запропоновані заходи, реалізація яких може призвести до підвищення конкурентоспроможності компаній у даній галузі.

Ключові слова: інформаційна економіка, конкуренція, стратегія діяльності компанії, цивільна авіація, пасажирські авіаперевезення, фактори впливу на рівень конкурентної боротьби.

Тендюк А.О., Гераськіна О.А.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

В статті аналізуються проблеми антикризового кадрового менеджменту та їх вплив на рівень безробіття. Досліджуються джерела та наслідки виникнення кризової ситуації в сфері управління персоналом на підприємстві, особливості функціонування підприємства в умовах кризи. Визначаються види криз управління персоналом та здійснюється розробка антикризової кадрової стратегії з метою забезпечення ефективного функціонування підприємства.

Ключові слова: безробіття, криза управління персоналом, кадрова політика, антикризові кадрові заходи, антикризова кадрова стратегія.

Слава С.С., Слава С.О., Турок Л.В., Бабич Д.О.

КОНТЕНТНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕРЕЖ СПІВПРАЦІ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ПІДПРИЄМСТВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Авторами досліджено приклади співпраці бізнесу з вищими навчальними закладами та трансферу технологій в Україні та порівняльний досвід за кордоном. Виявлено, що організаційні аспекти залучення підприємств у навчальну та дослідну діяльність не є капіталомісткими і є цінними для швидкого впровадження в Україні.

Ключові слова: трансфер технологій, комерціалізація інновацій, співпраця університетів та підприємств.

Король М.М.

АНАЛІЗ ПРОВІДНИХ ВИДІВ НАУКОВО-КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

У даній статті досліджуються особливості становлення і формування науково–кадрового потенціалу в процесі шестиетапної трансформації вітчизняної науки після проголошення незалежності України. Проаналізовано динаміку діяльності вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, а також їх внесок щодо підготовки науково–педагогічних кадрів. Всебічна увага приділена аналізу чисельності працівників науково–дослідних організацій та їх внесок у підготовку аспірантів та докторантів із метою нарощування науково–кадрового потенціалу для народногосподарського комплексу держави.

Ключові слова: науково–кадровий потенціал, етапи трансформації освіти, вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації, науково–педагогічні кадри.

Мошак О.В.

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

У статті висвітлюються актуальні проблеми функціонування підприємств аграрної сфери різних організаційно-правових форм господарювання у Закарпатській області. Здійснено аналіз земельних ресурсів задіяних у виробництві аграрної продукції, в тому числі й земель сільськогосподарського призначення в розрахунку на одну особу. Виявлено негативні тенденції до зменшення поголів’я сільськогосподарських тварин та забезпеченні власних продовольчих потреб регіону.

Ключові слова: функціонування сільськогосподарських підприємств, аграрна сфера, виробництво аграрної продукції, земельні ресурси, поголів’я сільськогосподарських тварин, продовольчі потреби регіону.

Кальницький А.Є., Копусяк Я.Ф.

СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ: ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ ПРИ ФОРМУВАННІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена висвітленню сутності стимулювання збутової політики підприємства, як важливої складової для забезпечення ефективного його функціонування, а також проаналізовано головні завдання, та основні переваги та недоліки заходів, які використовуються у системі стимулювання збуту. У статті розглядається заходи, які допомагають при формуванні маркетинговою діяльністю підприємства, а також види стимулювання збуту залежно від суб'єктів стимулювання.

Ключові слова: стимулювання, збут, маркетингова діяльність, стимулювання персоналу, стимулювання споживачів. 

Готра В.В., Рущак М.Ю.

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В статті досліджено тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств Закарпатської області. Проаналізовано основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств за 2006-2012 рр., в тому числі у розрізі районів Закарпатської області та індикатори основних складових ресурсного потенціалу фермерських господарств Закарпаття.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, ресурсний потенціал, виробники сільськогосподарської продукції, господарства населення, господарства населення, реформовані сільськогосподарські утворення, сільськогосподарські угіддя.

Левчак І.Я.

ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ

У статті досліджено роль максимізації вартості підприємства в системі показників ефективності функціонування бізнесу , в розрізі концепції вартісно-орієнтованого управління, обґрунтовано комплексність даного критерію та визначено базові аспекти використання різних видів вартості бізнесу для прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: вартість бізнесу, вартість підприємства, оцінка бізнесу, управління вартістю.

Слава С.С., Галагурич В.В.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті висвітлено питання диверсифікації діяльності підприємства його методологічні підходи та вплив диверсифікації на ефективність діяльності підприємства висвітлені деякі підходи до визначення ефективності диверсифікації та розгорнуто економічні та соціальні аспекти проведення диверсифікації. Також розглянута проблематика визначення ефективності диверсифікації. Ця тема є актуальною оскільки в Україні триває системна економічна криза, внаслідок чого рівень невизначеності умов та перспектив функціонування підприємств залишається доволі високим.

Ключові слова: диверсифікація, підприємництво, ефективність, розвиток.

Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я., Даньків В.Й., Яцишин Н.З.

ІННОВАЦІЇ: СТАНОВЛЕННЯ, ПОЛІТИКА ТА СУЧАСНІ СТРАТЕГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

В статті характеризується поняття «інновація», наведений огляд існуючих типів інноваційних стратегій та удосконалено підхід і дано пропозиції щодо їх класифікації. Розглянуто світовий та вітчизняний досвід створення і функціонування інноваційних структур. На основі аналізу та змістовних характеристик основних інноваційних стратегій обґрунтовано вибір типу даних стратегій для підприємств нашої держави.

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційний продукт, пріоритетний інноваційний проект, інноваційне підприємство, інноваційна структура, інноваційна стратегія, інноваційна політика, інноваційний цикл.

Розділ 2 ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА

Копилюк О.І.

ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ

Досліджено суть регіональної банківської системи. Обґрунтовано її основні цілі і завдання в контексті забезпечення зростання конкурентоспроможності регіонального банківського продукту та збільшення обсягів діяльності банківських установ у регіоні. Визначено інструментарій забезпечення регіональної політики розвитку банківської системи, до якого віднесено стратегічне планування, програмування, оподаткування, таргетування (монетарне, валютне, інфляційне), ліцензування, рейтингове оцінювання, моніторинг, діагностика стійкості банківської системи, оцінювання економічної доцільності відкриття банківських установ у регіоні та інші.

Ключові слова: регіональна політика розвитку банків, депозити, кредити, ефективність, стратегічне планування, програмування.

Музичка О.М.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

Висвітлено економічну суть, складові елементи, основні принципи та базові передумови формування процентної політики банку. Конкретизовано внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на величину процентних ставок за кредитами та депозитами. Обґрунтовано методи управління процентними ризиками, які повинні бути відображені у процентній політиці установ і сприяти ідентифікації, оцінці, мінімізації й моніторингу ризиків. Запропоновано розробку процентного меморандуму банку, який відображав би елементи процентної політики, її складові, методи управління й мінімізації процентних ризиків.

Ключові слова: процентна політика, процентна ставка, ризик, процентний меморандум банку, ліквідність, фінансова стійкість банку

Глуха Г.Я.

ПОЛІТИКА КОРИГУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВИ

Стаття присвячена дослідженню питання розподілу доходів як фактору загального економічного зростання держави. Визначено основні джерела та напрями формування доходів суспільства. Проаналізовано шляхи та можливості щодо розподілу доходів для досягнення економічного розвитку держави. Виділено два типи міжбюджетних трансфертів, що мають використовуватися для врегулювання бюджетних дисбалансів: вертикальні (від бюджетів вищого рівня до нижчого) і горизонтальні (між бюджетами одного рівня).

Ключові слова: доходи суспільства, економічне зростання, показники економічного зростання, розподіл доходів, податкове регулювання.

Розмислов О.М.

РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ДІЇ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

В статті розкрито основні питання з регулювання міжбюджетних відносин на сучасному етапі взаємовідношень в Україні на регіональному та державному рівнях. Встановлено, що в системі міжрегіонального розподілу бюджетів з метою вирівнювання соціально - економічного розвитку країни необхідним є використання механізмів самоідентифікації регіонів. За результатами дослідження пропонується встановити принцип регулювання міжбюджетних відносин на основі професійної комунікації міжбюджетних відносин, що дозволить підвищити дієвість складових Концепції державної регіональної політики України.

Ключові слова: бюджет, доходи, видатки, територія, державна регіональна політика, міжбюджетні відносини.

Бачо Р.Й., Иллар Е.Й., Бачо Є.Й.

СТАН ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ УМОВАХ

В статті розкрито сутність доходів державного бюджету та відображено різні підходи до розкриття даної економічної категорії. Оцінено стан формування доходів бюджету України за 2008-2012 рр. Зроблено узагальнення про необхідність диференціації доходів державного бюджету з різних джерел для забезпечення більшої стабілізації, досягнення рівноваги системи та зменшення ризику недоотримання надходжень до бюджету.

Ключові слова: Державний бюджет, доходи бюджету, ВВП, податкові та неподаткові надходження.

Огородник В.О.

КАТЕГОРІЯ «ФІНАНСИ»: ЗАГРОЗА ДЕСЕМАНТИЗАЦІЇ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОНІМІЇ

В статті піднімається та пропонується до обговорення питання сутнісного наповнення категорії «фінанси» в зв’язку з його постійною трансформацією. Для кращого розуміння терміну, увага була приділена і історичному походженню даної категорії. Було проведено узагальнення та аналіз трактувань даної дефініції, що дало автором змогу здійснити спробу у виявленні загрози десемантизації та можливості застосування метонімії до категорії «фінанси». В даній роботі виражене авторське предметно-логічне трактування поняття «фінанси».

Ключові слова: фінанси, відносини, гроші, капітал, десемантизація, метонімія.

Квасницька Р.С.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ «ПОТЕНЦІАЛ ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ»

В статті виокремлено та проаналізовано основні риси поняття «потенціал», що висуваються різними науковцями, які систематизовано в окремі концептуальні підходи. Обґрунтовано, що невід’ємними складовими потенціалу, що забезпечують реалізацію можливостей, є ресурси, засоби та здатності, а реалізація можливостей, тобто використання потенціалу, має обов’язкову цільову спрямованість. Дано авторське тлумачення поняття «потенціал інституту фінансового ринку», яке на сьогодні не виділяється у наукових доробках вчених зовсім.

Ключові слова: потенціал, можливості, ресурси, засоби, здатності, потенціал інституту фінансового ринку.

Фітас Н.Ю.

АУТСОРСИНГ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

В статті розглядаються питання щодо розвитку аутсорснгу в банківській сфері, аналізуються його проблемні аспекти. Зосереджено увагу на можливостях та ризиках застосування аутсорсингу у підвищенні ефективності бізнесу. Обґрунтовано необхідность впровадження та використання аутсорсингу як ефективного інструменту управління в діяльності банку.

Ключові слова: банківська установа, аутсорсинг.

Бабидорич Л.І.

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК: ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ, СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ

У статті узагальнено концептуальні підходи до визначення сутності поняття «інституційне середовище». Запропоновано авторський підхід щодо сутності інституційного середовища функціонування кредитних спілок, його структура та функції.

Ключові слова: інституція, інститут, інституційне середовище, формальні правила, неформальні норми.

Гече С.Ф.

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

У статті показано, що для розроблення науково обґрунтованої стратегії розвитку і покращення фінансового стану підприємства на майбутнє важливу роль відіграє обчислення прогнозів відповідних фінансово-економічних показників. Розроблена ефективна модель прогнозу часових рядів, яка успішно може бути застосована для прогнозування, системи фінансових показників, через яких визначається фінансовий стан підприємства.

Ключові слова: фінансовий стан, коефіцієнт покриття, коефіцієнт абсолютної ліквідності, тренд, ваговий коефіцієнт, часовий ряд.

Козьма І.І.

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНИ

В статті розкрито основні тенденції розвитку ринку страхування життя України, досліджено особливості сучасного етапу його розвитку. Виокремлено причини відтоку капіталу з ринку страхування життя в кризовий та посткризовий період. Відмічено високу ефективність зовнішнього перестрахування життя України. Зроблено висновок про нерозвиненість національного ринку страхування життя.

Ключові слова: страхування життя, страховий ринок, конкуренція, страховик, Нацкомфінпослуг.

Тимчак М.В.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В РЕГУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ

В статті розкрито сучасні підходи до регулювання процесів на регіональному страховому ринку. Охарактеризовано авторське підхід до формування моделі регулювання розвитку страхового підприємництва в регіоні з виділенням шести етапів її реалізації. Виділено механізм реалізації програми розвитку та підтримки страхового підприємництва в Закарпатській області. Зроблено висновок про необхідність використання нефінансових методів з метою забезпечення інституціонального перетворення страхового підприємництва регіону.

Ключові слова: страхове підприємництво, регулювання, регіон, Нацкомфінпослуг.

Краківський Ю.С.

ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЮ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Питання підтвердження ефективності страхування викликає неоднозначну реакцію особливо при запровадженні нових видів страхування. Враховуючи, що кожна особа має власну функцію корисності оцінки ризиків, сприйняття моделі захисту майнових інтересів через страхування різне. Проте будь- який суб’єкт господарювання зацікавлений у зниженні ризиків та ймовірності банкрутства шляхом формування власного резервного капіталу або сплати страхових внесків. Досліджень у напрямку визначення достатності резервного капіталу або ефективності страхування є небагато, тому тема роботи актуальна та потребує подальшої розробки.

Ключові слова: страхування, резервний капітал, корисність, банкрутство, метод Хаустона.

Легеза Н.Е.

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

В статті розкрито функціонування трьохрівневої системи пенсійного забезпечення. Визначено основні напрямки повноцінної імплементації даної системи в сучасних реаліях України. Визначені проблеми, що гальмують процес її впровадження, серед яких виділено проблеми корпоративного середовища НПФ, КУА та ІСІ, проблеми державного середовища та низький рівень фінансової грамотності населення. Зроблено висновок про необхідність створення обов’язкового накопичувального фонду та системи НПФ що дозволить створити додаткові стимули для виходу економіки з тіні.

Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, інститути спільного інвестування, Пенсійний фонд України, компанії з управління активами.

Польовська В.В.

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ РЕГІОНУ

У статті актуалізовано необхідність фінансової підтримки розвитку гірських територій регіону з метою формування збалансованого життєвого середовища. Проаналізовано надходження капітальних інвестицій та інвестицій в житлове будівництво у розрізі природноекономічних зон Закарпатської області. Виявлено негативні тенденції поступлення інвестиційних ресурсів на територіях гірської місцевості регіону за період з 2000-2012 рр.

Ключові слова: фінансова підтримка, розвиток гірських територій, капітальні інвестиції, природноекономічні зони регіону

Гапак Н.М., Капштан С.А.

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Досліджено різні підходи до трактування сутності поняття «фінансова стійкість». Розкрито комплексну методику визначення фінансової стійкості підприємства. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю ефективного управління діяльністю підприємств в умовах сучасного стану економіки, недосконалістю теоретичного, методичного та законодавчого забезпечення ефективного функціонування підприємств.

Ключові слова: фінансова стійкість, аналіз фінансової стійкості, відносні показники, абсолютні показники, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості, недостатня фінансова стійкість, надлишкова фінансова стійкість.

Розділ 3 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ

Шпирко О.М.

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто порядок бухгалтерського обліку електронних грошей з використанням нового субрахунку відповідно до останніх змін у законодавстві з бухгалтерського обліку та вимог щодо застосування електронних платіжних засобів, проаналізовано неузгодженості і проблеми для бухгалтера підприємства у відображенні електронних грошей та застосування новітніх продуктів, які пропонують вітчизняні банки своїм клієнтам – суб’єктам господарювання. 

Ключові слова: електронні гроші, електронний платіжний засіб, платіжна картка, старт-картка.

Кесарчук Г.С.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

У статті розглянуто та проаналізовано основні підходи до визначення сутності аутсорсингу. Досліджено його форми та види і розкрито суть кожного з них. Наведено визначення аутсорсингу в цілому і, зокрема, бухгалтерського. Особливу увагу приділено визначенню основних недоліків, які стримують його розвиток, а також розкриті переваги, що сприяють його розвитку на вітчизняному ринку. Встановлено, що використання аутсорсингу сприятиме стабілізації розвитку підприємства, ефективному використанню його внутрішнього потенціалу, підвищенню гнучкості та адаптованості до змін у ринковому середовищі.

Ключові слова: аутсорсинг, бухгалтерський аутсорсинг, види аутсорсингу, бізнес-процеси.

Яцко М.В., Яцко Л.Б., Дагулич О.

ОБЛІК В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ В ЧАСТИНІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА СУСПІЛЬСТВА

У статті здійснено спробу проаналізувати сутність та особливості надання адміністративних послуг, як відносно нового об’єкту бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Досліджується сутність цього об’єкту, особливості його обліку в бюджетній установі та перспективи покращення методики його обліку. Аналізується комплекс факторів, що впливають на якість та своєчасність таких послуг. Аргументується необхідність вдосконалення певних елементів механізму надання адміністративних послуг з метою більш якісного обслуговування споживачів.

Ключові слова: адміністративна послуга, облік, розрахунки замовників за адміністративними послугами, зобов’язання замовників за адміністративними послугами.

Югас Е.Ф., Попович М.С.

КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ

У науковій статті дається розгляд поняття «безготівкових розрахунків», як основних складових сучасної ринкової економіки, вивчаються як позитивні, так і негативні аспекти операцій на рахунках підприємств. Пропонується визначення основних його форм. Досліджуються окремі аспекти контролю безготівкових розрахунків, а саме перевірка операцій, здійснених на рахунках у банку. Досліджується процес деталізації коштів на синтетичних та аналітичних рахунках підприємств, де вагому роль відіграє контроль за станом розрахунків, динамікою дебіторської і кредиторської заборгованості.

Ключові слова: готівка, гроші, готівковий обіг, безготівкові розрахунки, рахунки, контроль, господарські операції, ринкова економіка, соціальний ефект.

Слюсаренко В.Є., Філіп К.О.

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ

В статті досліджено особливості та ставки податку на додану вартість у податкових системах України й країн Європи. Розкрито основні позитивні та негативні сторони податку. Проаналізовано законодавство податку на додану вартість країн-членів Європейського Союзу та України, особливості застосування стандартних та знижених ставок податку. Здійснено порівняння застосування ставок податку до деяких видів товарів та послуг. Акцентовано увагу на необхідності врахування досвіду країн Європи при врегулюванні механізму справляння ПДВ в Україні. Здійснене обґрунтування недоцільності застосування податку на додану вартість у податковій системі України.

Ключові слова: ринкова економіка, податок на додану вартість, непряме оподаткування.

Кесарчук Г.С., Машика М.В.

ОБЛІК МШП: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

У статті здійснюється огляд нормативно-правової бази з обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів. Подаються основні критерії поділу малоцінних засобів на МШП та МНМА з боку бухгалтерського та податкового обліку. Визначаються теоретичні та методичні основи обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів - їх оцінка, визнання, класифікація. Зазначаються основні первинні документи з обліку МШП та їх призначення. Подано методи оцінки вибуття малоцінних та швидкозношувальних предметів, їх переваги та недоліки. Обгрунтовано необхідність вдосконалення законодавчо–нормативної бази з обліку МШП.

Ключові слова: малоцінні та швидкозношувальні предмети, малоцінні необоротні матеріальні активи, законодавчо – нормативна база, вартісний критерій. 

Жолобчук І.М.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В ДАНІЙ КОНЦЕПЦІЇ

Вивчено поняття «сталого розвитку», охарактеризована його інтерпретація. Охарактеризована концепція сталого розвитку та напрямки її поширення в світі й в Україні. Виділенні завдання стратегії сталого розвитку для країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії. Визначено значення екологічного аудиту як інструменту сталого розвитку, завдяки якому виділенні існуючі проблеми екологічного розвитку та аудиту. Сформульовані основні напрямки вирішення екологічних проблем, одним з яких є екологічний аудит, який сприятиме підвищенню рівня управління станом навколишнього середовища. Дійдено висновку, що екологічний аудит в Україні основним чином повинен проводитися з метою забезпечення виконання законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища в процесі господарської та іншої діяльності.

Ключові слова: сталий розвиток, аудит, екологічний аудит, екологія.

Радченко М.А.

ОБЛІК СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

В статті з’ясовано основні аспекти відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій зі створення та обслуговування інтернет-магазину, як однієї з найпрогресивніших форм електронної комерції, що стрімко розвивається в Україні. За результатами дослідження визначено, від чого залежить використання тих чи інших рахунків обліку, як формується вартість веб-сайту та нараховується його амортизація, на які законодавчі документи слід звертати увагу при використанні категорій електронної комерції, а також визначено напрямки роботи, які потребують подальшого вивчення.

Ключові слова: інтернет-магазин, веб-сайт, бухгалтерський облік, податковий облік, створення, хостинг. 

Василюк М.М.

ТЕОРІЯ ЯКОСТІ В СУЧАСНІЙ АУДИТОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

В статті розглянуто та узагальнено теоретичні аспекти якості аудиту в Україні, розкрито генезис місії аудиту у суспільстві, наукової думки фахівців з аудиту, обліку та фінансового аналізу, що дозволило визначити цілу низку суттєвих питань теорії та практики аудиту. Обґрунтовано складові якості аудиту в цілому для аудиторської діяльності та механізму їх реалізації. Доведено, що категорія якості аудиту, виступає актуальним предметом дослідження сучасної теорії аудиту та систематизовано проблеми розвитку аудиту й регулювання якості сучасних аудиторських послуг.

Ключові слова: якість аудиторських послуг, система контролю якості, аудиторська діяльність, аудиторські послуги.

Розділ 4 РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Химинець В.В.

МІСЦЕ ТА РОЛЬ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КЛАСТЕРУ В СТАЛОМУ РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Досліджується кластерна курортно-рекреаційна модель як форма територіальної організації, що стимулює економічне зростання областей Карпатського регіону. Дається визначення курортно- рекреаційного кластера, аналізуються його переваги перед іншими структурами регіонального комплексу, акцентується увага на його зв'язок з інноваційними процесами.

Ключові слова: Кластер, курортно-рекреаційна галузь, Карпатський регіон, сталий розвиток.

Ковач В.І.

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОГО ЄВРО-РЕГІОНАЛЬНОГО ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

У статті обґрунтовані основні принципи реалізації українсько-словацького євро-регіонального транскордонного співробітництва в цілому і проаналізовано особливості його сучасного розвитку. У статті надані теоретичні та юридичні європейські аспекти транскордонного співробітництва України та Словаччини. Визначено роль і місце євро-регіонів в системі транскордонного співробітництва.

Ключові слова: Україна, Словаччина, регіон, транскордонне співробітництво, євро-регіональне співробітництво, транскордонний регіон.

Молнар О.С., Важинський Ф.А., Романович І.С.

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ТУРИЗМУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

У даній статті визначено місце та роль туризму в забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку регіону. Проаналізовано основні маркетингові заходи та визначено місце громадських організацій в популяризації туризму. Зазначено особливості маркетингу у туризмі та визначено специфічні риси реклами у туризмі.

Ключові слова: туризм, маркетинг в туризмі, реклама в туризмі, рекламні носії, маркетингова діяльність, туристично-рекреаційний комплекс, сім «P» туристичного продукту.

Кулич І.Б.

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАКАРПАТТІ

У статті проведено огляд туристичної інфраструктури в Закарпатській області. Розглянуто основні аспекти щодо збільшення привабливості краю та залучення максимальної кількості туристів. За результатами дослідження наведено конкретні напрями щодо розвитку туризму в регіоні.

Ключові слова: рекреаційно-туристичний потенціал, туристичний комплекс, туристична інфраструктура, туристичні послуги регіону, Карпатський регіон.

Газуда М. В., Ерфан В.Й., Газуда С.М.

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ У ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ

У статті окреслено регіональні особливості розвитку сфери з надання туристичних послуг. Проаналізовано сучасний стан функціонування суб’єктів туристичної діяльності на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також надання санаторно-курортних та оздоровчих послуг у регіоні. Виявлено резерви розширення на перспективу засобів розміщення аналогічних готелям (хостели, кемпінги, агро готелі).

Ключові слова: сфера надання послуг, туризм і рекреація, санаторно-курортні і оздоровчі заклади, суб’єкти туристичної діяльності

Жулканич В.О.

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ

В статті розглянуто роль природно-заповідних територій у системі забезпечення охорони навколишнього середовища Закарпатської області. Наголошено, на завданнях розширеного відтворення заповідників та природно-національних парків, окреслено їх природоохоронне і соціально-економічне значення.

Ключові слова: природно-заповідні території, охорона навколишнього середовища, прикордонний регіон.

Розділ 5 МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Волков В.П., Горошкова Л.А.

МАЛІ ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ: ТЕОРІЯ ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

У статті досліджена природа й особливості малих циклів розвитку економіки України. Показано, що отримані результати можливо використовувати при моделюванні економічних процесів на рівні національного господарства і прогнозуванні основних параметрів його розвитку.

Ключові слова: економічної цикл, циклічність розвитку, національне господарство, прогнозування, моделювання

Понедільчук Т.В.

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

У статті визначено інвестиційний клімат країни. Проведений критичний аналіз динаміки капітальних інвестицій в економіці України у 2000-2013 рр. Досліджено стан інвестиційного клімату України та його особливості на сучасному етапі розвитку. Виокремлено основні причини погіршення інвестиційного середовища та запропоновано шляхи його поліпшення. Проаналізовано позиції України в міжнародному інвестуванні та її міжнародний рейтинг.

Ключові слова: капітальні інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиції в основний капітал, інвестиційна привабливість, інвестиційний ризик, оцінка інвестиційного клімату.

Ковтун М.В.

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ЖИТЛА УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

На основі таких параметрів як цінова динаміка, кількість угод купівлі-продажу житла та стан законодавчої бази у статті досліджено передумови виникнення, етапи становлення та розвитку ринку житла України. Розглянуто особливості функціонування ринку і фактори, які стримують його розвиток в сучасних умовах. Ідентифіковано прояви явища циклічності на ринку житла. Визначено основні ознаки, що характеризують вітчизняний ринок житла на сучасному етапі його розвитку.

Ключові слова: ринок житла, первинний ринок, вторинний ринок, попит, пропозиція, цінова динаміка, тенденція розвитку.

Ревко А.М.

КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК БАЗИС РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

У статті проводиться дослідження купівельної спроможності заробітної плати населення регіонів України як економічного базису розвитку людського потенціалу та становлення матеріальних орієнтирів людини. Розглядається співвідношення заробітної плати і прожиткового мінімуму працездатного населення на мезорівні. Запропоноване власне визначення поняття «людський потенціал». Доведено, що людський потенціал є регіональною категорією, оскільки він формується і реалізується за просторовими ознаками. Сформульовано пріоритетні напрями політики в сфері підвищення реальних купівельних можливостей населення регіонів України.

Ключові слова: заробітна плата, прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, купівельна спроможність, базис розвитку людського потенціалу.

Смочко В.Ю.

РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ОРІЄНТОВАНОЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті проаналізовано погляди зарубіжних та вітчизняних науковців щодо визначення поняття ринкової інфраструктури в економічній літературі, виявлена відсутність єдиного методологічного підходу в цій проблемі. Розглянуто основні методологічні підходи та механізми формування інститутів ринкової інфраструктури, ефективне функціонування яких сприяє зростанню конкурентоспроможності регіонів України та підвищенню продуктивності національної економіки в цілому. Простежена залежність між рівнем розвитку ринкової інфраструктури та конкурентоспроможністю економіки. Наголошено на складність впровадження теоретичних досліджень у практичну модернізацію ринкової інфраструктури вітчизняної економіки.

Ключові слова: конкурентоспроможність, ринкова інфраструктура, механізми формування.

Гудаков О.К.

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Стаття присвячена аналізу створення і використання інновацій та технологій в економіці України в сучасних глобальних умовах. В статті наводяться дані щодо кількості та структури організацій, які здійснюють науково-технічну та інноваційну діяльність. Надається інформація стосовно структури та динаміки зміни кількості працівників організацій, які здійснюють науково-технічну діяльність. Проводиться аналіз фінансування інноваційної діяльності. У статті описуються особливості інноваційно-технологічного стану на підприємствах металургійної, хімічної, машинобудівної, легкої та харчової промисловості України. Підкреслюється значення технопарків у підвищенні технологічного потенціалу української економіки. Характеризуються особливості використання інформаційно- комунікаційних технологій на українських підприємствах.

Ключові слова: інновації, глобалізація, інформаційно-комунікаційні технології, Україна, дослідження і розробка, технопарки, бюджетне фінансування, наукові кадри.

Бойко Я.М.

ОСВІТА ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

У статті автором запропоновані аналізуються тенденції сучасних напрямів і характеру втілення інноваційних технологій в існуючому освітньому процесі. Розглянуті чинники креативного впливу на освітній процес. Виокремлено основних підходів і принципів для ефективно використовувати систему впровадження інноваційних технологій в процесі управління освітнім і науковим процесом.

Ключові слова: вища освіта, інновація, інноваційні технології, якість знань, креативність, інформатизація, параметри, розвиток.