Випуск №44 | 2014

Розділ 1. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Мікловда В.П., Пулянович О.В., Мошак С.М.

КІБЕРНЕТИЧНИЙ ТА СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХОДИ ДО ТЕОРЕТИЧНОГО КОНТЕНТУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

У статті наведені сучасні концептуальні підходи до сутності конкурентоспроможності, критичний огляд яких дозволив обґрунтувати необхідність застосування теорії систем. Розвиток теорії систем дозволяє розглядати економічного гравця як складну систему, діючу як така, що саморозвивається, але одночасно функціонує під кібернетичним впливом. В межах системного підходу запропоновано розглядати конкурентоспроможність як результат вибухового ефекту, що утворюється внаслідок дії ефектів кібернетичного та синергетичного.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентна перевага, концептуальний підхід, економічна системи, кібернетичний ефект, синергетичний ефект.

Черленяк І.І.

МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ВИБІР КРАЇНИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті розглянуто складні системи-процеси взаємозв’язку «конкурентоспроможність, конкуренція, ринок» з позицій теорії координації багаторівневих ієрархічних систем та теорії самореалізації. Поставлено за мету проаналізувати можливість застосування концепції «модернізації навздогін» та концепції ринкового лібералізму до транзитивної економіки України.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, ринок, економічна система, координація, само-організація, організована складність, національна економіка.

Лащак В.В.

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧИХ ЦІН: НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ

У статті доведено, що існуючий механізм регулювання цін побудований в межах двох основних концепцій державного регулювання економіки: теорії Дж.М.Кейнса та монетарної теорiї М.Фрідмена. І використання ефективних регуляторних заходів часто ускладнюється тим, що поточні нагальні завдання анти-кризового і антиінфляційного регулювання вступають у протиріччя з далекосяжною, більш глобальною метою трансформації всієї системи державного втручання в економічні процеси. Визначено, що державне фінансове регулювання споживчих цін являє собою вплив держави на ціноутворення за допомоги цінорегуляторного механізму, в якому задіяні наявні фінансові важелі держави і який грунтується на чітко окресленій системі цілей, диференційованих за рівнями економіки та ступенем нагальності їх реалізації. Коректно змонтована ієрархія цілей дає можливість задіяти необхідні важелі для досягнення кожної з них, спрямувати дію механізму фінансового регулювання на вирішення першочергових тактичних і стратегічних завдань економічної політики.

Ключові слова: споживчі ціни, механізм ціноутворення,система цілей, державне фінансове регулювання.

Назаркевич О.Б.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ МАЛИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті розглянута система державної підтримки малих сільськогосподарських підприємств. Досліджено світовий досвід державної підтримки аграрного сектора економіки та особливості розподілу державних субвенцій на розвиток сільськогосподарського виробництва. Розглянуто світовий досвід стимулювання виробництва органічної сільськогосподарської продукції і пріоритетні напрями державної підтримки малих підприємств в Україні. Подано заходи державного регулювання аграрного сектора економіки США і країн Європейського Союзу.

Ключові слова: мале аграрне підприємництво, державне регулювання, державна фінансова підтримка, фінансування, аграрний сектор, суб’єкти підприємницької діяльності, органічна продукція, дотації, субсидії.

Слава С.С., Висіч О.В., Павлович В.І.

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Проаналізовано в динаміці основні показники, які характеризують ефективність системи державного регулювання у сфері оплати праці. Визначено основні проблеми організації оплати праці на макрорівні, запропоновано заходи щодо їх вдосконалення.

Ключові слова: заробітна плата, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, середня заробітна плата, індекс Кейтса

Грушева А.А.

ОПИСОВА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ

У статті досліджено теоретичні та методологічні підходи до формування управлінської компетентності студентів економічних спеціальностей. Також експериментально перевірено модель формування управлінської компетентності майбутніх економістів, що передбачає вивчення досліджуваного об’єкта, явища, процесу як цілісної, динамічної системи.

Ключові слова: управлінська компетентність, модель, методика, компоненти, критерії, рівні сформованості. 

Овчарук М.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті розглянуто трактування соціальної політики різними авторами, суб’єкт та об’єкт. Проаналізовані різні аспекти соціальної політики з урахуванням конкретно-історичних умов впливу. Сформульовано низку основних принципів, які допоможуть у досягненні цілей соціальної політики.

Ключові слова: соціальна політика, суб’єкт та об’єкт соціальної політики, принципи соціальної політики.

Турок В.В.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Стаття присвячена обґрунтуванню основних підходів до дослідження торгівлі людьми з економічної точки зору, зокрема поясненню організаційної схеми функціонування ринку «живого товару», аналізу даного явища в контексті бізнесу, ринку праці та сфери тіньової економіки. В роботі дано авторське бачення понять «живий товар», «торгівля людьми», «внутрішня торгівля людьми», «транснаціональна торгівля людьми», «група ризику» та «регіон ризику», виходячи із специфіки дослідження процесу у соціально-економічній науці.

Ключові слова: торгівля людьми, живий товар, група ризику, регіон ризику. 

Розділ 2. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА ГАЛУЗЕЙ

Живко З.Б.

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглянуто суть та місце організаційного механізму в управлінні системою економічної безпеки підприємства; вплив внутрішніх та зовнішніх загроз на процес управління системою економічної безпеки підприємства; особливості створення та діяльності служби економічної безпеки підприємства в звичайному (повсякденному) та надзвичайному режимах. Зазначено, що здатність до швидкого реагування на різноманітні зміни зовнішнього середовища формується шляхом створення нового або вдосконалення наявного механізму управління економічною безпекою, що надає підприємству конкурентних переваг для досягнення визначених цілей. Рівень економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки ефективно його керівництво спроможне уникнути реальних загроз і ліквідувати шкідливі наслідки впливу окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовищ.

Ключові слова: система економічної безпеки підприємства (СЕБП), управління, механізм управління СЕБП, зовнішні загрози, звичайний та надзвичайний режим діяльності.

Вдовенко Н.М.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

У роботі наведено результати проведених досліджень та визначено сучасні тенденції достовірного оформлення процесів виробництва в перспективних галузях аграрного сектору економіки. Відмічено, що усі розробки мають бути узгоджені саме з вимогами нормативно-правових актів, які регулюють діяльність суб’єктів рибного господарства в галузі аквакультури. Запропоновано оптимальні нормативи відтворення деяких видів риб за видами. Розкрито механізм узагальнення інформації про результати інкубації ікри та отриманої з неї личинки для зариблення вирощувальних ставів рибницького господарства, а також документальне оформлення цих операцій для отримання повної, всебічної інформації для методичного забезпечення складання прогнозів і планів розвитку даної галузі аграрного сектору економіки.

Ключові слова: аграрний сектор, держава, економіка, нормативи, прогноз, план, ресурси, розвиток.

Пойда-Носик Н.Н., Грабар М.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ЦІНИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ

У статті розглянуто концептуальні основи ринкового механізму формування складу ціни у сфері туризму та рекреації, а саме: визначено сутність поняття ціноутворення в туризмі та рекреації, досліджено структуру ціни, виділено її елементи. Проаналізовано динаміку цін на туристично-рекреаційні послуги в Україні в цілому та в розрізі областей. Розглянуто індекси споживчих цін на послуги відпочинку, які характеризують зміну рівня ціни в часі.

Ключові слова: ціноутворення, ціна, сфера туризму та рекреації, туристична та санаторно-курортна путівка, турпродукт.

Ніконенко У.М.

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ: СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Визначено умови формування та використання нафтогазових ресурсів України. Запропоновано шляхи поліпшення використання наявної природної бази та напрями подальшого розвідування ресурсів. Визна-ено основні завдання й напрями реалізації Енергетичної стратегії України. Проведено оцінку пропозиції ресурсів на ринку України за рахунок дослідження діяльності провідних підприємств. Проаналізовано особливості діяльності компанії «Нафтогаз Україна» та напрями реалізації міжнародних проектів з видобутку нафти і газу за кордоном.

Ключові слова: нафтогазовий комплекс, запаси ресурсів нафти і газу, напрями розвитку нафтовидобувної промисловості, підприємство ПЕК національна акціонерна компанія «Нафтогаз Україна», міжнародна співпраця та проекти з видобутку нафти і газу, газотранспортна система України, напрями розвитку газотранспортної системи, енергетична стратегія України.

Газуда М.В.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ВІДНОВЛЮВАНИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

У статті узагальнено підходи щодо визначення оцінки ефективності управління, серед яких найбільш поширеними є інтегральний, рівневий та часовий. Здійснено оцінку ефективності складових системи управління відновлюваними природними ресурсами у сільському господарстві. Запропоновано авторське бачення розподілу повноважень у сфері регулювання використання природних ресурсів за рівнями управління та здійснюваними функціями.

Ключові слова: оцінка ефективності управління, відновлювані природні ресурси, сільське господарство, рівні управління, функції управління.

Базилюк В.Б.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Проведений аналіз теоретико-методологічних та прикладних проблем інституційного забезпечення розвитку видавничо-поліграфічних суб’єктів господарювання. Досліджено структурні зрушення, які відбуваються у сфері власності, чисельності підприємницьких структур, інфраструктурного середовища, цін та ціноутворення. Розглянуто ключові інститути ринкового типу, що мають визначальний вплив на функціонування видавничо-поліграфічної галузі. Визначено напрями трансформації підприємств галузі та притаманні їм інституційні ознаки.

Ключові слова: інституції, інститут, інституційне середовище, інституційні зміни, видавничо-полігра-фічна галузь, власність, інфраструктура, розвиток.

Побережний Р.О.

ФОРМУВАННЯ МАТРИЦІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ЗМІСТОВНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Запропоновано власне базове визначення поняття розвитку машинобудівного підприємства як процесу кількісно-якісних змін в результаті розв’язання протиріч між внутрішнім та зовнішнім середовищами, що призводить до підвищення рівня стратегічного потенціалу загального розвитку підприємства та надання йому необхідного вектору розвитку. Запропоновано врахування напрямів концепції ЗСП (збалансованої системи показників) при визначенні та оцінці рівня загального розвитку машинобудівного підприємства як сукупності його ресурсів, зв’язків та компетенцій, що забезпечують певні внутрішні можливості та здатності підприємства до розвитку. Обґрунтовано доцільність застосування матричного інструментарію, відзначено особливості врахування впливу сприятливості зовнішнього середовища до розвитку та рівня загального розвитку самого підприємства. При розподілі площин позиціонування стратегій у матриці запропоновано використання положень теорії нечітких множин.

Ключові слова: розвиток підприємства, розв’язання протиріч, збалансована система показників, матриця стратегій розвитку. 

Готра В.В.

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ» ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

У статті досліджено сутність інновацій як економічної категорії. Проведено аналіз останніх досліджень та підходів до визначення поняття «інновація» та на підставі аналізу виділено основні наукові точки зору щодо поняття. Вказано на особливості інновацій для підприємств агропромислового комплексу України. Уточнено поняття «інновація», враховуючи специфіку галузі сільського господарства. Розкрито особливості інноваційного продукту та агроінновацій, зазначено основні проблеми розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств агропромислового комплексу.

Ключові слова: інновація, агропромисловий комплекс, аграрні підприємства, сільськогосподарське виробництво, інноваційний розвиток, агроінновація, агроформування, продукт інтелектуальної власності.

Завадяк Р.І., Данайканич О.В., Волошина Ю.Я.

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті проведено аналіз сутності інноваційних процесів, їх класифікації за ключовими ознаками, виокремлено фактори, які впливають на розвиток інноваційних процесів, проведено порівняльний аналіз стратегічного та оперативного управління інноваційними процесами на підприємстві, а також виділено складові елементи системи управління інноваційними процесами. Особливе значення в дослідженні приділено аналізу інноваційно-ресурсної бази, основою якої є наукові дослідження джерел фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт та їх обсягу за 2000-2012 рр.; розрахунку показників інноваційної активності промислових підприємств Закарпатської області за 2005 р., 2011 р., 2012 р.

Ключові слова: інноваційні процеси, інноваційна діяльність, управління інноваційними процесами, інноваційна активність підприємств, інноваційні суб’єкти господарювання, інноваційно-ресурсна база, наукові та науково-технічні роботи.

Марина О.-М.В.

СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК РІЗНОВИД ТУРИЗМУ

Висвітлено поняття «сільського туризму», його форм та видів, а також проаналізовано деякі методологічні аспекти щодо тлумачення та трактування даного терміну. Розглянуто визначення «сільського туризму» в європейських державах з метою проведення порівняльного аналізу. Окреслено проблеми, які існують в Україні в сфері сільського туризму та перераховано реальні механізми та шляхи їх вирішення. Зроблено порівняльний аналіз українського законодавства щодо сільського туризму та законодавства європейських держав.

Ключові слова: туризм, сільський туризм, зелений туризм, агротуризм, іноземний досвід, пільгове кредитування, туристичні фірми, регіональні особливості.

Горошкова Л.А., Волков В.П.

ЯКІСТЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ

В роботі запропонований спосіб одночасного врахування кількісних і якісних характеристик при оцінці житлово-комунальних послуг, як складової системи соціальної відповідальності бізнесу підприємств галузі. Використання способу на основі теорії нечітких множин, на відміну від оцінки тільки якісних експертних характеристик, підвищує точність оцінки та забезпечує можливість врахування особливостей процесу надання і споживання послуг.

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, житлово-комунальне господарство, беззбитковість, економіко-математичне моделювання, послуги, якість послуг, теорія нечітких множин.

Розділ 3. ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА

Давиденко Н.М.

ОЦІНКА ОПТИМАЛЬНОСТІ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ

У статті досліджено основні підходи щодо визначення поняття «акціонерний капітал» та «оптимальна структура капіталу акціонерного товариства». На основі концептуальних засад оптимізації структури капіталу вітчизняних акціонерних товариств в контексті забезпечення підвищення ефективності фінансової діяльності визначено основні критерії та фактори впливу на формування оптимальної структури капіталу акціонерного товариства (АТ). Досліджено проблему формування оптимальної структури капіталу АТ. Проаналізовано основні фактори, що впливають на співвідношення власного і залученого капіталів, а також узагальнено методи його оптимізації. Зазначено, що фінансові менеджери повинні формувати оптимальну структуру капіталу з метою збільшення ринкової вартості акціонерного товариства. Доведено необхідність розробки системи оптимізації структури капіталу, яка визначалася б простотою, доступністю і послідовністю здійснення процесу вибору джерел фінансування господарської діяльності.

Ключові слова: акціонерний капітал, структура капіталу, оптимізація, фінансова діяльність, максимізація ринкової вартості, акціонерне товариство.

Мамонова Г.В., Канцур І.Г.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

У статті розглянуто значущість актуальних проблем фінансування соціальної сфери, досліджено необхідність ефективного використання бюджетних коштів на розвиток соціальної сфери. Наведено та проаналізовано динаміку показників соціальної сфери України та Республіки Білорусь протягом 2000-2013 рр. З метою виведення функціонування соціальної сфери на якісно новий рівень розвитку запропоновано формулу розрахунку порівняльного коефіцієнта ефективності витрачання бюджетних коштів.

Ключові слова: бюджетні кошти, ефективність використання бюджетних коштів, соціальна сфера, порівняльний коефіцієнт ефективності використання бюджетних коштів. 

Варцаба В.І., Траньович Ю.П.

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД ЯК ІНСТРУМЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ

У статті розглянута сутність програмно-цільового методу бюджетування у сфері державних фінансів, його роль у процесі формування бюджету, досліджені основні риси та елементи програмно-цільового методу. Проаналізовано базові компоненти бюджетування на основі програмно-цільового методу. Ви-значені основні переваги та недоліки застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Ключові слова: програмно-цільовий метод, бюджетування, цільове використання коштів, середньо-строкове планування, бюджетна програма.

Огородник В.О.

КРАУДФАНДИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

В статті досліджується краудфандинг як інноваційний інструмент модернізації національної фінансово-інвестиційної системи. Для кращого розуміння терміну були розглянуті різноманітні його трактування та була приділена увага історичному походженню даної категорії. В даній роботі наведені цілі, види, переваги та недоліки краудфандингу. Увагу в даному дослідженні зосереджено на необхідності відкриття державної краудфандингової платформи для модернізації національної фінансово-інвестиційної системи та реновації української економіки.

Ключові слова: краудфандинг, фінансування, інвестування, кошти, ресурси.

Варцаба В.І., Дюлай Є.В.

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БАНКУ: ЕЛЕМЕНТИ ТА ЕТАПИ РОЗРОБКИ

У статті досліджено теоретичні аспекти формування маркетингової стратегії розвитку банківського сектору. Авторами на основі узагальнення наукових концепцій та точок зору досліджено сутність маркетингової стратегії та її особливостей в діяльності банківських установ, сформовано алгоритм формування ефективної маркетингової стратегії в розрізі елементів та етапів розробки, визначено роль банківського маркетингу у формуванні банківської стратегії на ринку банківських послуг.

Ключові слова: банківська діяльність, банківський маркетинг, маркетингова стратегія, елемент стратегічного плану, етапи розробки, ефективність банківської діяльності, конкурентна боротьба.

Заславська Н.П.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

У статті розглядається проблема формування ресурсного потенціалу банків у контексті забезпечення їхньої фінансової стійкості та стабільного розвитку. Здійснено аналіз діяльності українських банків щодо формування та управління ресурсною базою в сучасних умовах. Розглянуто тенденції розвитку вітчизняної банківської системи в умовах політичної та економічної нестабільності.

Ключові слова: банк, банківські ресурси, ресурсний потенціал, оптимізація ресурсної бази, економічна нестабільність, фінансова криза, фінансова стійкість.

Стойка В.С.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА» ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

У статті розкриваються теоретичні підходи до визначення сутності депозитної політики та особливостей її формування у комерційному банку. Проаналізовано трактування вітчизняними вченими поняття «депозитна політика». Розкрито мету, завдання депозитної політики та її роль на макро- та мікроекономічному рівнях. Акцентовано увагу на зовнішніх (макроекономічних) та внутрішніх (мікроекономічних) факторах впливу на депозитну політику. Обґрунтовано принципи та етапи формування депозитної політики комерційного банку.

Ключові слова: депозитна політика, комерційний банк, мета, завдання, принципи, зовнішні фактори, внутрішні фактори, етапи формування.

Осташ С.В.

КРЕДИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА ОЦІНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ УКРАЇНИ

У статті досліджено банківську кредитну політику, її вплив на якість кредитного портфеля банку. Розглянуто особливості формування й управління кредитним портфелем вітчизняних банків. Проаналізовано структуру кредитного портфеля та визначено основні фактори, які впливають на його формування. На основі проведеного аналізу визначено головні завдання кредитної політики комерційних банківських установ на етапі подолання наслідків фінансової кризи.

Ключові слова: кредитування, комерційні банки, кредитні операції, кредитна політика, менеджмент кредитного портфеля

Варцаба В.І., Кампо Г.М.

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

У статті висвітлено основні проблеми фінансового забезпечення розвитку малого бізнесу, а саме бюджетного та кредитного фінансування, забезпечення ресурсами програм розвитку підприємництва. Проаналізовано рівень фінансової підтримки малого підприємництва державою, а також на регіональному рівні через реалізацію регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва. Здійснено оцінку деяких кредитних механізмів підтримки суб’єктів малого підприємництва в Україні.

Ключові слова: малий бізнес, розвиток, фінансове забезпечення, програми підтримки малого підприємництва.

Бачо Р.Й.

ОЦІНКА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ САМОРЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

В статті проаналізовано діяльність членів трьох національних інститутів саморегулювання системи кредитної кооперації України. Здійснений порівняльний аналіз основних показників, що характеризують розвиток національної системи кредитної кооперації, та тієї частини, що піддана регулюванню з боку інститутів саморегулювання. Проведена рейтингова оцінка саморегулівних організацій в системі кредитної кооперації України. Зроблено висновок про те, що кредитні кооперативи, які є учасниками СРО проводять фінансово-господарську діяльність ефективніше, аніж ті, що такими не є.

Ключові слова: кредитна кооперація, інститути саморегулювання, Нацкомфінпослуг, рейтинг, кредитні спілки.

Тимчак М.В.

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАХОВИХ РИНКІВ УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

В статті акцентовано увагу на питанні актуальних тенденцій розвитку регіональних страхових ринків України. Проаналізовано основні показники, що характеризують стан розвитку страхових ринків у регіонах: кількість структурних підрозділів, сума зібраних премій, валові страхові виплати, рівень страхових виплат, продуктивність структурних підрозділів. Зроблено висновок про відновлення позитивних тенденцій на регіональних страхових ринках у посткризовий період, що є результатом здійснення оптимізації у структурі управління страховими компаніями та диверсифікації каналів продажу..

Ключові слова: страхові компанії, страховий ринок, регіон, структурні підрозділи страховиків, Нацкомфінпослуг.

Пшеничнюк Т.В.

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ВІДМІННОСТЕЙ СТРАХОВОЇ ПОСЛУГИ ВІД СТРАХОВОГО ПРОДУКТУ

Вданий час на ринку агрострахування відбувається переосмислення розуміння сутності страхування та вдосконалення понятійного апарату, зокрема, разом із поняттям «страхова послуга» використовується ототожнене поняття «страховий продукт». На нашу думку, дані поняття є взаємопов’язаними, адже страхувальник не отримає страхової послуги без наявності страхового продукту, але, їх не варто ототожнювати, адже вони є різними за значенням. Страхові компанії України, пропонують аграрним підприємствам цілу низку страхових продуктів, які можна використовувати для управління ризиками. Проте пропонується розробити універсальні дизайни страхових продуктів, що відповідатимуть потребам сільськогосподарських товаровиробників, а їх реалізація сприятиме підвищенню рівня захисту у сфері виробництва продукції рослинництва.

Ключові слова: страхова послуга, страховий продукт, класичні страхові продукти, індексні страхові продукти, страхові компанії, ринок агрострахування.

Щербан М.Д.

ОЦІНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КРЕДИТНИХ КООПЕРАТИВІВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Стаття присвячена формуванню кредитного портфеля кредитних кооперативів на Закарпатті. У дослідженні аргументовано доведено, що кредитні кооперативи продовжували кредитувати населення, видаючи в основному споживчі кредити у період фінансової кризи і на даний час. Зроблено висновок про те, що у структурі кредитного портфеля кредитних спілок превалюють довгострокові кредити строком більше 1 року та кредити, видані на споживчі цілі. 

Ключові слова: кредитна кооперація, Закарпатська область, Національна комісія, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг України, кредитний портфель, регіон.

Королович О.О.

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

У статті визначена специфіка організації ефективної системи внутрішнього фінансового контролю на підприємствах з іноземними інвестиціями. Окреслене досягнуто на основі: конкретизації базових вимог організації системи внутрішнього фінансового контролю корпоративного підприємства (з іноземними інвестиціями); окреслення принципів організації ефективно функціонуючої системи внутрішнього фінансового контролю; формування логічної моделі організації ефективно функціонуючої системи внутрішнього фінансового контролю на підприємствах з іноземними інвестиціями. Отримані результати у подальшому можуть бути використані для оптимізації моделі організації системи внутрішнього фінансового контролю на корпоративних підприємствах.

Ключові слова: логічна модель; система внутрішнього фінансового контролю; потік контрольних робіт.

Когут Ю.М., Когут В.В.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Формування та використання місцевих бюджетів є одним з невирішених питань у взаємовідносинах між державним і місцевими бюджетами. Для забезпечення життєдіяльності місцевих бюджетів необхідно не делегувати їм відповідні повноваження, а в законодавчому порядку розмежувати компетенцію , функції та обов’язки держави і органів самоврядування та законодавчо це визначити.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, бюджети , доходи та видатки бюджету, дотація.

Розділ 4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ

Шигун М.М.

ПРИНЦИПИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Розкрито зміст і характер видозміни принципів внутрішнього контролю як елементу системи економічної безпеки підприємства. Наведено чинники, що впливають на внутрішній контроль підприємства в умовах забезпечення безпеки його діяльності. Розкрито, як в складних економічних умовах роль внутрішнього контролю розширюється та охоплює також участь у процесах виявлення, попередження та усунення ризиків і загроз безпечній діяльності суб’єкта господарювання. Обґрунтовано, що для ефективного здійснення внутрішнього контролю в системі економічної безпеки суб’єкта господарювання діяльність відділу внутрішнього контролю повинна ґрунтуватись на відповідних принципах.

Ключові слова: економічна безпека, безпека діяльності підприємства, внутрішній контроль.

Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я.

ІСТОРІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Наукова стаття продовжує тему вдосконалення оцінки та обліку інвестиційних ресурсів, розпочату авторами в наукових вісниках УжНУ, серія «Економіка» (див. випуск 1 (42), 2 (43) за 2014 рік). Вчені і спеціалісти по-різному оцінюють систему перетворень, що відбуваються в останні два десятиліття у сфері бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Більшість з них розцінюють ці перетворення як процес реформування бухгалтерського обліку, наближення його до міжнародних принципів і правил, що складаються і склались в передових країнах з ринковою економікою. У цій статті автори розкривають своє бачення і дають власну оцінку цих перетворень у сфері обліку інвестиційних процесів.

Ключові слова: інвестиційні процеси, еволюція, облік інвестицій, інвестиційні ресурси, облікова інформація, рахунки, інвестиційне забезпечення, план рахунків, інвестиційна діяльність

Ганусич В.О.

ПОНЯТТЯ СУКУПНОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

У статті розкривається зміст поняття сукупного доходу підприємства. Проводиться порівняння його розкриття у національних та міжнародних стандартах бухгалтерського обліку. Проаналізовано склад статей Звіту про фінансові результати в частині відображення іншого сукупного доходу та запропоновано методику відображення елементів іншого сукупного доходу у Звіті про власний капітал. Розкрито причини неузгодженості Балансу та Звіту про фінансові результати внаслідок недосконалого нормативного регулювання методики обліку податку на прибуток, пов’язаного з іншим сукупним доходом, розроблено пропозиції з її вдосконалення.

Ключові слова: сукупний дохід, Звіт про фінансові результати (сукупний дохід), Звіт про власний капітал.

Вигівська І.М., Семйон В.С.

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

У статті розглянуті питання сучасних форм безготівкових розрахунків і місце електронних грошей серед них. Проаналізовано переваги електронних грошей і причини їх використання суб'єктами господарювання. Запропоновано форму інтеграції електронних грошей в систему управління фінансовими ресурсами підприємства і в систему бухгалтерського обліку як інформаційну підсистему управління шляхом впровадження інформаційного модуля «Фінансові ресурси».

Ключові слова: безготівкові розрахунки, управління, електронні гроші, фінансові ресурси, бухгалтерський облік

Сливка Я.В.

РОЗВИТОК МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: КОРИГУВАННЯ ЦІНИ У ПРОЦЕСІ ПРОДАЖУ

Запозичення зарубіжного досвіду без узгодження з реаліями вітчизняної економіки та нормативного регулювання нівелюють позитивний ефект та дискредитують нововведення. Коригування ціни у процесі продажу вимагає систематизації діючої методики бухгалтерського обліку, коригування торгової націнки та балансової вартості об’єктів продажу. Важливим є питання уточнення економічної сутності за-позичених методів коригування ціни в процесі продажу, що в реаліях вітчизняної економіки ототожню-ють зі звичними поняттями, що веде до порушення документування та накладання штрафних санкцій з боку податкових органів за неправомірне завищення витрат до оподаткування та заниження доходів до оподаткування. Діюча методика облікового відображення коригування ціни в процесі продажу базується на практичному досвіді, що вимагає систематизації та подальшого удосконалення.

Ключові слова: бухгалтерський облік, дебіторська заборгованість, знижка, уцінка, ціна продажу, звичайна ціна, дохід від реалізації, собівартість реалізації.

Макарович В.К., Климко Т.Ю.

ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

В статті розглянуто та проаналізовано існуючі погляди науковців щодо економічної сутності трансакційних витрат. Уточнено дефініцію “трансакційні витрати” з точки зору бухгалтерського обліку. Запропоновано класифікацію трансакційних витрат для їх аналітичного обліку. Окреслено напрями удосконалення методики бухгалтерського обліку трансакційних витрат, що забезпечать можливість контролю виникнення трансакційних витрат та сприятиме їх зниженню і підвищенню ефективності діяльності суб’єктів господарювання.

Ключові слова: трансакції, трансакційні витрати, елементи трансакцій, класифікація, облік, конкурентоспроможність.

Розділ 5. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Черленяк І.І., Сойма С.Ю.

КАРПАТСЬКИЙ ЄВРОРЕГІОН ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В ПРИКОРДОННІЙ ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Стаття присвячена дослідженню розвитку міжнародного бізнесу в прикордонній Закарпатській області. У статті досліджуються особливості зовнішньоекономічної співпраці прикордонного регіону із сусідніми державами – засновниками Карпатського єврорегіону. Всебічно проаналізовано зовнішню торгівлю товарами, послугами Закарпатської області з країнами Карпатського єврорегіону,. а також прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в економіку області із сусідніх держав – засновників Карпатського єврорегіону. Досліджено особливості стосовно обсягів прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, регіон, єврорегіон, транскордонне співробітництво, зовнішньоторговельні зв’язки, сусідні країни, валовий регіональний продукт.

Берча О.М.

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

У статті проаналізовано динаміку інноваційної діяльності в Закарпатській області за останні роки, яка має виключну значущість для розвитку економіки, зроблено її порівняння з попередніми періодами, а також з відповідними показниками по Україні. Виявлено тенденції інноваційної активності в країні та Закарпатській області, зокрема те, що частка інноваційних підприємств за цей період майже не змінилася, а частка реалізованої інноваційної продукції в обсязі промисловості в Україні різко знизилася, в той час, як в Закарпатській області відбулося її суттєве зростання.

Ключові слова: інноваційно активні підприємства, фінансування інноваційної діяльності, інноваційна продукція, кредитування.

Славік Р.В., Маєвська М.Ю.

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У даній статті досліджуються тенденції ринку рекреаційно-туристичних послуг Закарпатської об-ласті в контексті стратегічного планування розвитку рекреаційного господарства краю та його інвестиційного освоєння. Вивчаються територіальні особливості розвитку галузі в розрізі адміністративних районів. Особлива увага приділена санаторно-оздоровчим послугам, послугам з розміщення, а також сезонності та напрямам туристичних потоків.

Ключові слова: ринок рекреаційно-туристичних послуг, рекреаційне господарство, послуги з розміщення, сезонність послуг, стратегічне планування, інвестиційне освоєння.

Розділ 6. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Жуков С.А.

ГЛОКАЛІЗАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ І ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПРОЦЕС РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Системоутворюючими і визначальними процесами у розвитку сучасного світового господарства та розвитку міжнародних економічних відносин є інтеграція, регіоналізація та глобалізація. В статті досліджені сучасні тенденції глобалізації та регіоналізації як головні процеси розвитку сучасного світового господарства та міжнародних економічних відносин. З’ясовано, що глобалізація має як переваги, так і недоліки, які сформували дві протилежні тенденції – посилення взаємозалежності країн світу та локалізацію (регіоналізацію) окремих процесів та явищ. На цій основі визначено теоретичні аспекти, суть і наслідки глокалізації як наукової категорії і практичного процесу.

Ключові слова: інтеграція, регіоналізація, глобалізація, глокалізація, міжнародні економічні відносини, світове господарство. 

Бачо Р.Й., Иллар Е.Й., Бачо Є.Й.

ТЕНДЕНЦІЇ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УГОРЩИНИ

В статті проаналізовано вплив інтеграційного процесу Угорщини на іноземне інвестування, розкриваються його негативні та позитивні сторони. Досліджуваний період 1991-2010 рр. з метою оцінки поділений на три частини: період перебудови, передінтеграційний та постінтеграційний періоди. Акцент зроблений на дослідженні впливу євроінтеграції на стан та структуру іноземних інвестицій, окреслено рівень збереження та зміни економічних зв’язків після приєднання до ЄС, розглянуто наслідки фінансової кризи на процес іноземного інвестування Угорщини.

Ключові слова: інвестиції, Угорщина, державний борг, іноземні інвестиції, ВВП.