Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка"

Випуск №43 | 2014

Розділ 1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА ГАЛУЗЕЙ

Мікловда В.П., Дяченко Б.І., Фера-Клемонца О.Ю., Гордейчук М.О.

ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

У статті досліджуються особливості управлінської діяльності в період античності, рабовласницького і феодального  ладу  та  впродовж  розвитку  капіталістичної  системи.  Всебічна  увага приділена  аналізу наукової категорії «менеджмент» за багатоваріантності її визначень, а також теорій менеджменту, зарубіжного досвіду щодо управлінської діяльності в сучасних умовах.

Ключові слова: управлінська діяльність, менеджмент, теорії менеджменту, зарубіжний досвід, наукові категорії, капіталістична система, рабовласницький лад, феодалізм.

Кузьминчук Н.В.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

У  статті  представлено  основні  наукові  підходи  до  розуміння  сутності  поняття  «інноваційний розвиток підприємства», визначено основні його характеристики, проаналізовано сутність таких його системних  складових,  як  «інновація»  та  «розвиток».  Розглянуто  конкуренцію  як  одну  з  головних складових  ринкової  економіки,  а  інноваційний  розвиток  – один  з  головних  факторів  забезпечення конкурентоспроможності  промислових  підприємств  у  сучасних  умовах  господарювання,  невід’ємну складову більшості відомих наукових концепцій формування конкурентних переваг на підприємствах.

Ключові  слова: інновація,  розвиток,  інноваційний  розвиток,  конкуренція,  конкурентоспроможність, конкурентні переваги.

Тельнов А.С., Попель С.А.   

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА   

Обґрунтовано роль інтелектуального капіталу як одного з основних складових елементів інноваційного розвитку підприємства. Досліджено структуру інтелектуального капіталу. Проаналізовано його структурні елементи на прикладі підприємств Хмельницької області.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, людський капітал, споживчий капітал, технологічний капітал. 

Ларіонова К.Л., Донченко Т.В.

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ САНАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті проаналізовано основні підходи до визначення санаційного потенціалу підприємства та розроблено алгоритм оцінки. Запропоновано визначати рівень цього потенціалу шляхом розрахунку інтегрального показника з використанням індексного та експертного методів оцінювання. Методика передбачає визначення системи показників для проведення оцінки санаційного потенціалу за його складовими на основі функціонального підходу.

Ключові слова: санація, санаційний потенціал, структура санаційного потенціалу, інтегральна оцінка, експертне оцінювання. 

Андрєєва Є.Л.

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОСТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Розроблено механізм формування організаційно-управлінського потенціалу конкурентостійкості підприємств машинобудування. Обґрунтовано, що від ступеня узгодженості структурних елементів механізму та адекватності сучасним конкурентним ринковим вимогам буде залежати його результативність та рівень досягнення мети, яка була визначена у забезпеченні стійкого конкурентного статусу підприємств у довгостроковій перспективі шляхом розробки та реалізації ефективних управлінських рішень щодо цілеспрямованого, систематичного і адекватного розподілу і використання конкурентного потенціалу та переваг.

Ключові слова:  потенціал, механізм, організаційний і управлінський потенціал, конкурентостійкість, машинобудівні підприємства

Колєсніченко А.С.

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ

Розроблено інтегрований механізм державного регулювання відносин між суб’єктами ринку електричної енергії, який базується на гармонізації економічних інтересів держави шляхом забезпечення ефективності функціонування електроенергетичного ринку та інтересів його суб’єктів, враховує специфіку їх роботи. Обґрунтовано системний підхід до формування механізму державного регулювання, який складається з сукупності комбінацій методів, критеріїв, інструментів, процедур. Доведено, що встановлення взаємозв’язків між певними параметрами й взаємообумовленими складовими механізму регулювання сприяє забезпеченню більш ефективної адаптації до змін зовнішнього й внутрішнього середовища. Визначено, що ключовим завданням побудови інтегрованого механізму державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку є забезпечення оптимального співвідношення між розглянутими змінними, модифікація й удосконалення пропорції між якими сприятиме створенню великої розмаїтості станів і варіантів формування системи для досягнення поставленої мети.  

Ключові слова: механізм, державне регулювання, електроенергетичний ринок, суб’єкти електроенергетичного ринку, взаємовідносини суб’єктів електроенергетичного ринку.

Валькова Н. В.

РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА ТА ВПЛИВ ФАКТОРІВ

У статті проаналізовано динаміку розвитку Інтернет-торгівлі в Україні та визначено його характер. Здійснено аналіз обсягів Інтернет-торгівлі та загального роздрібного товарообороту країни. Досліджено ставлення споживачів до здійснення Інтернет-покупок та впливу ресурсів мережі Інтернет на вибір користувачів. За результатами досліджень визначено фактори впливу на розвиток Інтернетторгівлі та функціональні можливості сайту, що впливають на дію цих факторів шляхом підсилення стимулюючих та нейтралізації стримуючих.

Ключові слова: Інтернет-торгівля, Інтернет-магазини, функціональні можливості сайту. 

Скурська В.А.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИМІРЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто зміст, напрями та інструментарій оцінювання трудового потенціалу підприємства. На основі з’ясування сутності оцінювання трудового потенціалу визначено його  ключові напрями за рівнем агрегованості та об’єктом аналізу. Досліджено класифікацію показників, що застосовуються для вимірювання, з прив’язкою їх до підходів оцінювання. Проаналізовано поділ показників за швидкістю зміни та одиницями вимірювання, базою зіставлення, рівнем узагальнення. Проведено аналіз етапів оцінювання трудового потенціалу підприємства.

Ключові слова: трудовий потенціал підприємства, компоненти трудового потенціалу підприємства, реалізація трудового потенціалу підприємства, оцінювання трудового потенціалу, критерії оцінювання, показники оцінювання. 

Ткаченко М.О.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Управління процесами інноваційного розвитку промислового підприємства повинно супроводжуватися постійним спостереженням за об’єктом управління, що робить актуальним дослідження питань формування та використання систем моніторингу інноваційної активності. У статті розглянуто теоретичні основи моніторингу та особливості формування систем моніторингу інноваційної активності, а також побудована система моніторингу, призначена для відстеження змін у рівні ефективності інноваційної діяльності підприємств з урахуванням їх фінансово-економічного стану та типу корпоративних зв’язків.

Ключові слова: система моніторингу, інноваційна активність, процес інноваційного розвитку, корпоративні зв’язки, система показників, інноваційні та операційні витрати 

Мошак О.В.

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОЇ СФЕРИ

У статті висвітлюються актуальні питання законодавчого забезпечення  функціонування підприємств агропромислового комплексу. Розглянуто та визначено особливості чинного законодавства України у сфері аграрного господарювання, зокрема діяльності сільськогосподарських підприємств, у межах наданих їм відповідних прав та виробничо-господарської правосуб’єктності. Розкрито особливості здійснення земельної реформ, як основної складової аграрного реформування. Окреслено правові, економічні, соціальні та організаційні передумови функціонування сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: законодавче забезпечення, сільськогосподарські підприємства, нормативні акти, нормативне регулювання, земельна реформа, право власності. 

Макарович В.К., Бідзіля І.І.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ЯК КВІНТЕСЕНЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статті проведено аналіз різних підходів до оцінки сутності, характеру і змісту поняття продуктивності праці. Розкрито подвійну сутність продуктивності праці як характеристики її продуктивності і ефективності використання і розуміння обліку цієї двоїстості в економічних оцінках, розрахунках, прогнозах. Окреслено погляди науковців одо впливу факторів на продуктивність праці. Виокремлено продуктивність праці як основу ефективності трудової діяльності, тобто сукупність індивідуальної продуктивності праці і продуктивності організаційно-технічних засобів.

Ключові слова: праця, продуктивність, продуктивність праці, продукція,  виробіток, трудомісткість, зростання продуктивності праці, результативність праці, конкурентоспроможність. 

Югас Е.Ф., Олексик О.І.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИДИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуто економічну сутність категорії «капітал». Подано визначення цієї категорії з точки зору різних авторів - як вітчизняних, так і зарубіжних, проведено дослідження її економічної природи. Наведено основні характеристики, що визначають особливості застосування категорії “капітал”, виходячи безпосередньо із практичної площини. Подано власне трактування досліджуваної категорії, економічної сутності та класифікаційних характеристик  капіталу підприємств за різними ознаками.

Ключові слова: капітал, структура капіталу, фінансові ресурси, види капіталу. 

Гапак Н.М., Дочинець І.В.

СУТЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

Стаття присвячена аналізу суті поняття економічна безпека підприємства та висвітленню зміни підходів одо трактування його змісту. На основі проведеного дослідження розкрито зміст економічної безпеки підприємства та її типових чинників.  

Ключові слова: економічна безпека підприємство чинники економічної безпеки підприємства економічні загрози. 

Жулканич О.М., Жулканич Н.О.

МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІАГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

У статті розкрито роль моніторингу земель сільськогосподарського призначення в системі сталого аграрного землекористування. Наголошено на завданнях державного регулювання земельних відносин у процесі забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Окреслено важливість раціонального використання аграрних ресурсів у системі охорони довкілля, а також оптимальної організації сільськогосподарського виробництва з урахуванням екологічних чинників і обмежень.

Ключові слова: моніторинг, земельні ресурси, сталий розвиток землекористування, аграрне природокористування, раціональне використання земель сільськогосподарського призначення.   

Завадяк Р.І., Копусяк Я.Ф.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВИДИ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ В УКРАЇНІ

Стаття   присвячена  висвітленню   поняття та  сутності  функціонування бізнес-інкубаторів.  Проаналізовано види  бізнес-інкубаторів в Україні, та здійснено аналіз  їх відмінностей. У статті розглянуто функції бізнес-інкубаторів. Також здійснено аналіз стану розвитку бізнес-інкубаторів в Україні.  Висвітлено функціональні завдання бізнес-інкубаторів у сфері надання послуг суб’єктам малого підприємництва. Проаналізовано та наочно зображено схему процесу проектування територіального бізнес-інкубатора.  

Ключові слова: бізнес-інкубатор, технологічний парк, технополіс, промислові зони, венчурні інкубатори, зони експортної орієнтації.   

Черленяк І.І., Дюгованець О.М.

ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ ТА РОЗВИТОК РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

Стаття присвячена вивченню сутності та значення ризик-менеджменту в умовах кризи, виокремлено основні ризики, притаманні сучасній фінансово-економічній кризі та причинно-наслідкові зв’язки між ними. Автори ставлять за мету проаналізувати основні уроки, які можна винести з фінансової кризи з метою вдосконалення системи управління фінансовими ризиками.

Ключові слова: ризик-менеджмент, фінансова криза, уроки, фінансовий ризик, фінансові інновації, системний ризик. 

Лащак В.В.

ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Захист прав споживачів у період інтеграційних процесів в умовах глобалізації економік  актуальною проблемою державного регулювання. Методологічні підходи захисту прав споживачів базуються на правових засадах оцінки дії, яка відбулась, здубільшого не беруться до уваги глибинні економічні передумови, які впливають на якісні та ункціональні характеристики споживчих  товарів та відповідно трансормуються в задоволення чи незадоволення споживацьких очікувань від придбаних товарів. алежно від проходження товару в часовому просторі варто здійснити градацію захисту прав споживачів як певного контрольного процесу на попередній, поточний і подальший етапи з певними можливостями держави впливати на якісні та ункціональні характеристики товарів. На кожному із таких етапів необхідно застосовувати певні інансові важелі механізму захисту прав споживачів у межах спроектованих існуючих економічних теорій саморегуляції ринку та впливу на нього держави, за допомогою ринкових(конкурентних) та неринкових інструментів впливу на якість.

Ключові слова: захист прав споживачів, фінансовий механізм та важелі, імплементація.   

Побережна Н.М., Колєсніченко А.С.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Проаналізовано особливості побудови грошово-кредитної політики економічно розвинених країн як основи формування в них ефективної банківської системи. Визначено завдання вітчизняного ринку банківських послуг відповідно до умов внутрішнього фінансового ринку. Доведено, що банківська сфера є однією з провідних ланок фінансової системи, від стабільності якої залежить подальший розвиток економіки України, можливість виходу на міжнародні ринки та активної участі у глобалізаційних процесах. Обґрунтовано, що проблеми банківського сектору не лише гальмують розвиток підприємництва, а й призводять до економічного спаду у всіх сферах економіки, що обумовлює необхідність використання досвіду держав з розвиненою ринковою економікою, стимулювання національного виробника та розроблення власних державних програм у сфері поліпшення банківських відносин, які б сприяли підвищенню стабільності та зростанню економіки України.

Ключові слова: зарубіжний досвід, грошово-кредитна політика, банківська система.   

Стойка В.С.

ПРОБЛЕМИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Стаття присвячена проблемам капіталізації комерційних банків України в сучасних умовах. На основі підходів зарубіжних та вітчизняних вчених розглядаються та обґрунтовуються поняття “банківський капітал” та “капіталізація банків”. Проаналізовано динаміку обсягу власного капіталу комерційних банків України та його співвідношення з величиною  статутного капіталу, наданих кредитів та валового внутрішнього продукту. За результатами проведеного аналізу окреслено основні проблеми капіталізації комерційних банків України та запропоновано рекомендації стосовно їх подолання.

Ключові слова:  капіталізація, банківський капітал, власний капітал, достатність капіталу, комерційні банки

Черкасова С.В.

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕБАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА В ЦІННІ ПАПЕРИ

Розглянуто особливості інвестиційної діяльності інституційних інвесторів небанківського інансового сектора на вітчизняному ринку цінних паперів. Визначена вартість портеля цінних паперів інституційних інвесторів небанківського типу. роведено порівняння інвестицій банків та інституційних інвесторів небанківського типу на ринку цінних паперів. Визначено пріоритетні види цінних паперів у портелях інституційних інвесторів небанківського типу. роблено висновок про недостатню роль небанківських інансових інститутів у розвитку вітчизняного ондового ринку.  

Ключові слова: інституційний інвестор, небанківський інансовий сектор, інвестиції, цінні папери, акції, облігації, державні цінні папери, портель активів.   

Матвійчук Л.О.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ ІЗ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

У статті розглянуто структуру страхових резервів зі страхування життя, проаналізовано сутність та особливості формування резервів довгострокових зобов’язань та резервів належних виплат страхових сум. Систематизовано нормативно-правові акти, що регулюють процес формування страхових резервів зі страхування життя в Україні, визначено порядок їх обліку. Розглянуто особливості актуарних розрахунків та історію розвитку актуарної справи в Україні, визначено основні завдання, що постають перед актуаріями у процесі підготовки аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень.

Ключові слова:  страхування життя, резерви зі страхування життя, резерви довгострокових зобов’язань, резерви належних виплат страхових сум, актуарні розрахунки, актуарії 

Бачо Р.Й., Иллар Е.Й., Бачо Є.Й., Мароші Ж.Ш.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ МАЙНА В СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ

Стаття присвячена оцінці страхування майна громадян у портфелі страхової компанії АСКОДонбас Північний. Здійснено оцінку регіональних особливостей формування надходжень страхових премій. Акцентовано увагу на несприятливому впливі військових дій на Сході України на формування надходжень страховика. В роботі аналізується страховий портфель обраного страховика одо його формування з видів майнового страхування громадян. Зроблено висновок про високу ризикованість майнових видів страхування у формуванні страхового портфеля страховика.

Ключові слова:  страховик страхові премії ризик страховий портфель страхування майна громадян страхове підприємство.   

Сідельникова Л.П.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ

Розглянуто теоретико-методологічні підвалини формування бюджетних ресурсів держави; досліджено методи акумуляції ресурсів бюджету; висвітлено чинники, які впливають на структурну декомпозицію бюджетних ресурсів; визначено домінантні компоненти формування Зведеного бюджету України в сучасних умовах нестабільності вітчизняного фіскального простору та поглиблення дисбалансів державних фінансів; обґрунтовано пріоритетність вибору податково-боргових джерел фінансування суспільно необхідних видатків.

Ключові слова: бюджетні ресурси, податкові надходження, неподаткові надходження, державні запозичення, грошова емісія, Зведений бюджет України.

Горобець І.Ю.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ПРИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

У статті розглядаються напрями розвитку бюджетної політики держави. Здійснено дослідження ефективності фіскальної політики та доведено необхідність її децентралізації. Обгрунтовано доцільність запровадження інноваційних підходів до управління бюджетними ресурсами на регіональному рівні.

Ключові слова: принципи, бюджетна політика, децентралізація, бюджетні ресурси, інноваційні підходи

Сусіденко О.В.

МЕТОДИ ТА КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена проблемам забезпечення фінансової безпеки підприємств. Розглянуто види загроз, виділено головні вимоги щодо критеріїв забезпечення фінансової безпеки підприємства. Досліджено методи та критерії підвищення фінансової безпеки суб’єктів господарювання, фінансові важелі та інструменти. Запропоновано авторське бачення складових забезпечення фінансової безпеки промислових підприємств.

Ключові слова:  фінансова безпека, методи, критерії, загрози фінансовій безпеці, домінанти забезпечення фінансової безпеки.   

Кондюх О.І.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВИ

У статті розглянуто податковий інструментарій набір для органами влади податкової політики. Охарактеризовано доцільність функціонування податкового інструментарію. Визначено критерії класифікації податкових інструментів. Наведено їх класифікацію для більш поглибленого вивчення їх природи. Запропоновано власне бачення сутності поняття «податковий інструментарій». Узагальнено теоретичні засади використання податкових інструментів у вітчизняній податковій політиці.

Ключові слова: податковий інструментарій , фіскальні важелі , інструменти податкового регулювання, бюджетні ресурси .

Угрин В.В.

ДИСБАЛАНСИ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЯ ЇХ ПРОЯВІВ В УКРАЇНІ

У статті досліджуються поведінка та інтереси платників податків і держави в особі уповноважених нею контролюючих органів у сфері оподаткування. Відображено, що такі інтереси доволі часто не збігаються, а їхній дисбаланс є передумовою для виникнення та зростання обсягів податкового боргу. Побудовано причинно-наслідковий зв’язок, існування дисбалансу інтересів держави та платників податків. Окрім того, в структурі податкового боргу наявні внутрішні дисбаланси. Звідси увагу зосереджено на розгляді дисбалансів податкового боргу. Запропоновано власний підхід до структуризації таких дисбалансів.

Ключові слова: податок, податковий борг, дисбаланс інтересів, дисбаланси податкового боргу. 

Новосьолова О.С.

ГЕНЕЗА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ТЕНДЕНЦІЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ

У статті наведено періодизацію етапів розвитку боргових відносин України, проаналізовано основні тенденції формування та нагромадження державного та гарантованого державою  боргу. Надано пропозиції стосовно оптимізації вітчизняної боргової політики, спрямованої на скорочення внутрішнього та зовнішнього державного боргу та інтенсифікацію використання запозичених коштів.

Ключові слова: державний борг, гарантований державою борг, державні запозичення, боргова політика, державний бюджет.   

Далєвська Т.А.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК АВТОНОМНИЙ ІНСТИТУТ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

У статті визначено стан фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування як автономного інституту в сучасних умовах ринкових перетворень. Визначено, що однією з специфічних рис органів місцевого самоврядування є наявність адекватного обсягу власних ресурсів і повноважень органів місцевого самоврядування. Проаналізовано структуру дохідної частини бюджетів міст обласного значення Вінницької області та виявлено високий рівень їх дотаційності.

Ключові слова: місцеве самоврядування, бюджети місцевого самоврядування, місцеві ради, інститут фінансового забезпечення, міжбюджетні відносини. 

Слюсаренко В.Є.

ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЯК ФАКТОР ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

У статті розглядається процес тінізації української економіки, який значною мірою стримує соціальноекономічний розвиток країни, створює економічну загрозу. Аналізуються офіційні оцінки цього явища Міністерством економіки України, вітчизняними та зарубіжними експертами. Акцентовано увагу на факторах виникнення тінізації економіки України, а саме на основному з них – податковому навантаженню. У статті досліджено досвід зарубіжних систем оподаткування, здійснено порівняльний аналіз податків та зборів у Чехії, Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах та Україні. Запропоновано шляхи реформування вітчизняної податкової системи як основного фактора  протидії тінізації економіки.

Ключові слова: тінізація економіки, податкова система, податкове навантаження. 

Ігнатишин М.В., Трощак В.І.

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Стаття присвячена дослідженням організації податкового контролю як елементу державного регулювання в системі податкових платежів. Автори стверджують, що досягти максимального регулюючого та фіскального ефекту лише за рахунок внутрішніх елементів податків неможливо. Навіть найдосконаліші в економіко-правовому плані податки дуже часто не будуть ефективними за відсутності системи належного контролю з боку держави за їх нарахуванням та сплатою.

Ключові слова: податковий контроль, податкові ставки, податкові перевірки, ефективність податкових перевірок. 

Бачо Р.Й., Тимчак М.В., Иллар Е.Й., Бачо Є.Й.

ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

У роботі розкривається сучасний стан розвитку страхування майна громадян в Україні, проводиться оцінка тенденцій його розвитку. Виокремлені та проаналізовані добровільні та обов’язкові види страхування майна громадян. Встановлено, що страхувальники-громадяни не в повній мірі здатні реалізувати свої права щодо здійснення страхової виплати при страхуванні майна, ніж страхувальникиюридичні особи. Відмічено особливе скорочення страхування наземного транспорту громадян, що пов’язано із зупинкою кредитування населення кредитними установами внаслідок девальвації гривні, зростання процентних ставок, страхових тарифів, вартості запасних частин та послуг з обслуговування автомобілів, вартості пального, зменшення доходів населення.

Ключові слова:  майнове страхування, страхування наземного транспорту, страхування майна громадян, ризик-менеджмент, обов’язкове та добровільне страхування майна громадян, Нацкомфінпослуг.  

Лінтур І.В., Ковач Х.М.

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ ЯК НАПРЯМ МІНІМІЗАЦІЇ ЇХ НЕГАТИВНИХ ВПЛИВІВ

Стаття присвячена характеристиці кредитних ризиків у банківській діяльності в цілому, а також пошуку ефективних шляхів зниження. Визначено найефективніші та найбільш поширені способи аналізу кредитних ризиків та вибору потрібних методів їх вимірювання. Окреслено внутрішні і зовнішні напрямки мінімізації, способи зменшення негативних впливів кредитних ризиків на банківську діяльність у цілому.

Ключові слова: кредитний ризик, управління ризиком, нормативи кредитного ризику, мінімізація кредитного ризику.   

Даньків Й.Я., Крупка Я.Д., Остап’юк М.Я., Гетьман О.М.

ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

У статті розглядаються найбільш актуальні питання обліку інвестиційної діяльності підприємств, фірм, компаній. Висвітлюються принципові підходи до формування та використання інвестиційних ресурсів, їх обліку та розкриття інформації у фінансовій звітності за національними стандартами бухгалтерського обліку. Підкреслюється беззаперечне главенство  бухгалтерського обліку як інноваційної системи при прийнятті управлінських рішень. Обґрунтовуються методологічний аспект обліку та розкриття інформації щодо інформаційних ресурсів.  

Ключові слова: облікова інформація, інвестиційні ресурси, бухгалтерський облік, система управління, доказовість, порівнянність, облікові системи, показники, стандарти обліку, інформаційне забезпечення, користувачі інформації, інвестори, інвестиційна привабливість.   

Замула І.В., Шавурська О.В.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

У статті порушуються дискусійні питання, пов’язані з визнанням лісових ресурсів активами лісових господарств. Увага акцентована на формуванні інформаційного підґрунтя, зокрема розвитку системи бухгалтерського обліку. Методика бухгалтерського обліку лісових ресурсів допоможе досягти максимальної прозорості у формуванні необхідного інформаційного підґрунтя, що стимулюватиме інтерес і підвищуватиме довіру закордонних користувачів до інформації про діяльність вітчизняних підприємств і країни в цілому з огляду на їх вплив на навколишнє середовище. Запропоновано порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку процесу відтворення та лісозаготівлі при проведенні рубок головного користування, що дозволить підвищити ефективність управління лісовими ресурсами.

Ключові слова:  лісові ресурси, лісокористування, стійкий розвиток, бухгалтерський облік. 

Семйон В.С.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНО-МАТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

У статті досліджено питання використання моделювання у бухгалтерському обліку, доведено можливість ефективного застосування математичних прийомів для реформування, гармонізації та уніфікації облікових систем. апропоновано методику трансформації облікової інформації українських підпримств в інформацію відповідно до міжнародного законодавства, яка базуться на ситуаційно матричному моделюванні, о передбача можливість ведення обліку незалежно від національних особливостей систем бухгалтерського обліку. У системі ситуаційноматричної бухгалтерії визначено основні формули і рівняння балансових звітів.

Ключові слова: бухгалтерський облік, математичні методи, матриці, міжнародні стандарти фінансової звітності, моделювання, облікові системи, ситуаційноматрична бухгалтерія. 

Яцко М.В., Яцко Г.В.

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ

У статті обґрунтовується необхідність складання консолідованої фінансової звітності групою підприємств в умовах зростання конкурентної боротьби на внутрішньому та зовнішніх ринках. Аналізується комплекс факторів, які зумовлюють підвищення значення консолідованої фінансової звітності в управлінні. Розглядаються особливості нормативно-правового регулювання консолідованої фінансової звітності в Україні в сучасних умовах.

Ключові слова:  ринок, конкурентна боротьба, група підприємств, материнське підприємство, дочірнє підприємство, консолідована фінансова звітність, нормативно-правове регулювання консолідованої фінансової звітності.   

Кулікова Н.Т.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

Управління суб’єктом господарювання неможливе без використання широкого спектру інформації, проте бухгалтерський фінансовий, податковий, статистичний облік, що жорстко регламентується на законодавчому рівні, не можуть забезпечити систему управління такою інформацією, що викликає необхідність у побудові підсистеми окремого управлінського обліку на практиці та її теоретичного обґрунтування на рівні науки. У статті розкрито сутність поняття інформаційного забезпечення, з точки зору наступних аспектів системного підходу: елементного, структурного, функціонального, цільового, ресурсного, інтеграційного, комунікаційного, історичного.

Ключові слова:  управлінська звітність, системний підхід, управлінська інформація, інформаційне забезпечення 

Чернін О.Я.

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ТРАНЗИТОМ

У статті висвітлено результати дослідження участі підприємств оптової торгівлі у транзитному товарообороті. Виокремлено порядок зазначеної участі, досліджено питання переходу права власності на товар у проесі здійснення операій з реалізаії товарів транзитом. Висвітлено стан наукових досліджень щодо облікового відображення операій з продажу товарів транзитом. Виявлено особливості та розроблено пропозиії з удосконалення бухгалтерського обліку операій з реалізаії товарів транзитом з участю у розрахунках.

Ключові слова:  товар, транзитний товарооборот, транзитна торгівля, підприємство оптової торгівлі

Югас Е.Ф., Машика М.В.

ЗНАЧЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

У статті розглянуто сутність та окремі види класифікації дебіторської та кредиторської заборгованостей підпримства. одано визначення даних понять з точки зору різних авторів та проведено глибоке дослідження їх економічної природи. Визначено вплив дебіторської та кредиторської заборгованостей на платоспроможність та фінансову стійкість підпримства. Обрунтовано необхідність порівняння показників дебіторської та кредиторської заборгованостей на підпримствах та управління ними в умовах ринкових відносин.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, класифікація дебіторської заборгованості, класифікація кредиторської заборгованості, управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, ринкові відносини, платоспроможність, фінансова стійкість. 

Гаркушенко О.М.   

РЕГУЛЮВАННЯ УТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ТА ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ: НЕОБХІДНІСТЬ АБО ЧИННИК ПОЛІТИЧНОГО ТИСКУ   

У статті проведено аналіз практики державного регулювання утворення твердих побутових відходів та поводження з ними на прикладі США і України. Визначено, що на сучасному етапі розвитку суспільства в США це регулювання є надмірним і спричинене політичним тиском виборців на органи влади, в той час як в Україні є недостатнім. Запропоновано напрями вдосконалення регулювання сфери поводження з твердими побутовими відходами в Україні.

Ключові слова: тверді побутові відходи, регулювання, забруднення навколишнього природного середовища, економічні інструменти екологічного регулювання.   

Носирєв О.О.   

СТАБІЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ   

Статтю присвячено аналізу наявних структурних диспропорцій в економіці України та обґрунтуванню напрямів стабілізації та рівномірності економічного розвитку як у загальнодержавному, так й в регіональному розрізах. Досліджено структуру ВВП України в динаміці та за категоріями кінцевого використання, представлено перспективні напрями економічної політики держави, що можуть бути каталізаторами економічного зростання. Окреслено сучасний стан промислового розвитку та проаналізовано конкурентоспроможність регіонів України в цілому та за окремими складовими.

Ключові слова: регіональний розвиток, конкурентоспроможність, «полюси зростання», регіональні диспропорції, валовий внутрішній продукт

Кушнір Н.О., Дяченко Б.І.   

АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА-ЄС: ПОТЕНЦІЙНІ ВИГОДИ ТА МОЖЛИВІ РИЗИКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ   

У статті висвітлюються потенційні економічні вигоди та можливі ризики для української  економіки  після підписання економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проаналізовано плюси та мінуси від європейської інтеграції України. Здійснено порівняльний аналіз валового внутрішнього продукту в розрахунку на одну особу в окремих європейських країнах колишнього соціалістичного табору, які вже є членами ЄС, та країнах СНД.

Ключові слова: Угода про асоціацію, зона вільної торгівлі, європейська інтеграція, Європейський Союз, Україна.   

Шинкар В.А., Сідак С.В., Яцко Г.В.   

КОРЕКТУВАННЯ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ ЩОДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРСПЕКТИВ   

У статті аналізується сучасний стан відносин України з Європейським Союзом, зокрема, економічна складова процесу інтеграції України до ЄС. Окреслені можливі шляхи інтеграції України до Євросоюзу.

Ключові слова: Європейський Союз, митні тарифи, вільна економічна зона, інтеграція, зовнішньоекономічний вектор, Угода про асоціацію між Україною та ЄС. 

Башинський Т.В.   

РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ: ОГЛЯД МЕТОДИК ОЦІНКИ   

У статті проводиться критичний аналіз існуючих методик оцінки рівня життя населення. Автор порівнює поняття «рівень життя» і «якість життя», базуючись на підходах інших науковців цього питання. Розглядаються основні критерії оцінювання рівня життя населення. Наводиться порівняльна характеристика основних методик, які пропонуються в україномовній і російськомовній науковій літературі, за кількома критеріями, в тому числі за складністю отримання даних, необхідним рівнем кваліфікації для їх аналізу, достовірністю отриманих результатів. На основі виділених переваг і недоліків цих методик визначаються способи вирішення проблеми і окреслюються подальші напрями дослідження.

Ключові слова: рівень життя населення, благополуччя, соціальна політика, оцінювання рівня життя населення.   

Волинець У.А.

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

У статті розглянуто поняття, вагомість та принципи соціального партнерства, досліджуються його основні світові моделі та сутнісні характеристики. Визначено проблеми розвитку соціального партнерства в Україні та внесені певні пропозиції щодо їх вирішення. ормування та вдосконалення системи соціального партнерства забезпечує продуктивну  взаємодію основних субєктів трудових відносин шляхом узгодження їх інтересів легітимними, демократичними, ненасильницькими засобами. Вибір моделі соціального партнерства характеризує, а багато в чому й визначає основні тренди розвитку як власне трудових відносин, так і соціальної ситуації у країні в цілому.  

Ключові слова: соціальне партнерство, соціальне замовлення, соціальний діалог, колективні угоди. 

Ковач В.І.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА СЛОВАЧЧИНИ

У статті обрунтовано основні теоретичні засади укрансько-словацького євро-регіонального транскордонного співробітництва в цілому і проаналізовано особливості його сучасного інноваційного розвитку. Висвітлено теоретичні та юридичні аспекти транскордонного співробітництва Украни та Словаччини. Визначено основні форми транскордонних кластерів у системі транскордонного співробітництва. озглянуто інноваційні форми цього співробітництва в межах прикордонного регіону.

Ключові слова: Украна, Словаччина, транскордонне співробітництво, регіон, кластер.   

Понедільчук Т.В.

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ІНФЛЯЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті розглянуто основні причини виникнення інфляції в умовах посткризового розвитку економіки України (2008-2013 роки) та проаналізовані чинники, які провокують інфляційні сплески. Також значна увага приділена динаміці економічного зростання, адже саме цей показник дозволяє охарактеризувати  динаміку основних економічних показників національної економіки. За результатами дослідження виявлені системні та структурні суперечності в розвитку економіки України,  притаманні цьому періоду. Встановлено, що темпам економічного зростання шкодить як гіперінфляція, так і дефляція. Тому Національному банку України необхідно дотримуватися такого інфляційного коридору, при якому валовий внутрішній продукт досягне своїх максимальних значень.    

Ключові слова: інфляційні процеси, чинники інфляції, індекс споживчих цін, монетарна політика, економічне зростання, валовий внутрішній продукт, дефляція. 

Маслиган О.О.

ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК СУЧАСНА ПАРАДИГМА СИСТЕМНОГО ОПИСУ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРУ

У статті виділено реалізоване виділення парадигму системного опису діяльності кластеру та його учасників. Констатовано, що Збалансована система показників – це найбільш доцільна парадигма системного опису діяльності кластеру та його учасників, що формується на основі базових елементів системного опису – комплексних інструментів, які трансформують цільову систему у завдання та показники діяльності.

Ключові слова: кластери, «ефект доміно», модель, системний опис. 

Морохович В.С.

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ НАРОДЖУВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

У статті проаналізовано динаміку народжуваності населення в Закарпатській області. Побудовано адаптовану кореляційно-регресійну модель, яка дозволить кількісно оцінити вплив найбільш важливих факторів на рівень народжуваності населення в регіоні, а також отримувати надійну оцінку майбутнього рівня результативної ознаки на перспективу з урахуванням різних умов соціальноекономічного розвитку країни.

Ключові слова:  регіон, прогнозування, коефіцієнт народжуваності, кореляційно-регресійний аналіз, рівняння регресії. 

Пітюлич М.М., Пауш М.М.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ І ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

У статті дано оцінку стану локальних ринків праці гірських територій у Закарпатській області, зокрема здійснено аналіз попиту і пропозиції праці в цих районах. Авторами запропоновано методологічні підходи до диверсифікації економіки гірських територій, розкрито зв’язок цього процесу з  політикою зайнятості і доходами населення, розроблено концепцію господарського розвитку, що сприятиме збалансуванню стану гірських територій у таких напрямах, як: соціально-результативному, ресурсозберігаючому, наукомісткому та екологозахисному.

Ключові слова: диверсифікація, гірські території, ринок праці, зайнятість, економіка.