Випуск № 51 | 2018

РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОЛНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мікловда В. П., Кубіній В.В., Сусіденко В.Т., Югас Е.Ф.

МАТРИЦЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Стаття присвячена проблемі формування та застосування механізму компетенцій в процесі стратегічного управління економічною системою, діючою в умовах економіки знань. Досліджені сучасні підходи до виявлення сутності компетенції, що дозволило вдосконалити визначення її сутності як механізму досягнення стратегічної мети економічної системи, який використовується на певному рівні (особистому, корпоративному або регіональному), виконує задані функції (креативна, когнітивна, технологічна, соціальна) и формується в різних сферах (знань, вмінь та особистій сфері). Побудована матриця компетенцій, застосування якої сприятиме прийняттю адекватних управлінських рішень в управлінні трудовим потенціалом.

Ключові слова: компетенція, стратегічне управління, трудовий потенціал, матриця, механізм, функції.

Ambrozy M.

SELECTED ISSUES OF CAUSALITY IN ECONOMICS

In the article, the author tries to clarify selected aspects of causality in the economy. Although sometimes causality in the economy is not obvious, we think it is necessary. We strive to address the phenomenon of causality in terms of science methodology. We also deal with causality and mathematical modeling in the economy. We also perceive certain common features of causality in the natural sciences, especially in physics and economics. The principle of causality on a similar basis is also applicable in the economy. We believe that the denial of causality in the economy is scientifically incorrect. We are attempting to argue indirectly in a dispute where we state what would happen if it did not pay the principle of causality in the economy. Hume's arguments against causality in the economy are not convincing. The statistical nature of the economy in no way deflects the causal principle, as it is not in statistical physics. Explains without the principle of causality would in many cases be impossible in economic terms.

Keywords: Causality, Theoretical Economics, Cause, Methodology of Science

Жулканич В.О.

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВАЖЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

У статті узагальнено основні еколого-економічні й організаційні важелі стратегії управління природокористуванням транскордонного регіону, які сприяють утвердженню і реалізації положень екологічних і економічних законів у сфері природокористування. Обґрунтовано сукупність і дію зазначених важелів в системі раціонального природокористування, охорони навколишнього середовища і забезпечення здоров’я населення. Наголошено на проблемах їх адаптації у ринковому середовищі, окреслено вплив важелів на екосистеми та використання природних ресурсів. Значна увага приділена впровадженню інноваційних напрямів господарювання, використанню результатів комплексного моніторингу і обліку природних ресурсів регіону, удосконаленню нормативно-правової бази Концепції та програм раціонального природокористування.

Ключові слова: еколого-економічні й організаційні важелі, управління природокористуванням, комплексний моніторинг, капіталізація природних ресурсів, охорона довкілля, платежі за ресурси.

Заглинська Л.В., Заглинський А.О.

ОСНОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВІДНОСИН ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

У статті досліджено суть, суб’єкти та основні поняття системи відносин зайнятості засобами аналізу відтворення працездатного населення як наукової категорії та як економічної проблеми. Підкреслено значення впливу мотиваційних механізмів активізації зайнятості в Україні. Проаналізовано сучасні тенденції в розвитку відносин зайнятості та їх впливу на доходи громадян, їх економічну і соціальну активність. Розглянуто сучасну структуру безробіття та наведені дані, що свідчать про якісну та кількісну динаміку зайнятості. Запропоновано деякі підходи до вирішення проблем з подолання безробіття та підвищення життєвих стандартів громадян України.

Ключові слова: наймані працівники, роботодавці, зайнятість, безробіття, заробітна плата, доход, закордон, соціальне партнерство, ринок праці, види і структура зайнятості.

Кальницька М. А., Стецишин В. Р.

ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇН

У цій статті розглядається світова демографічна криза як складова економічно розвинутих країн. Досліджуються причини її виникнення та особливості прояву у різних країнах. Аналізуються традиційні шляхи подолання демографічної кризи, зокрема демографічна політика держави, економічне стимулювання народжуваності та покращення демографічної ситуації за рахунок збільшення міграційних потоків у країну. Встановлюються труднощі, які виникають під час вирішення цієї проблеми, та позитивні і негативні наслідки, що можуть виникнути при діях або, навпаки, бездіяльності держави. Пропонуються також власні альтернативи вирішення світової демографічної кризи як для розвинутих держав, так і для країн третього світу.

Ключові слова: глобалізація, глобальні проблеми, демографія, демографічна криза, демографічна політика.

Кравченко В.О.

КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

Статтю присвячено розгляду питань крос-культурного менеджменту в реалізації стратегії розвитку міжнародних компаній. У процесі дослідження визначено: авторські підходи щодо змісту сутності поняття «стратегія» та роль крос-культурного менеджменту. Проаналізовано погляди щодо значення крос-культурного менеджменту у створенні конкурентних переваг міжнародних компаній. Визначено вплив крос-культурного менеджменту на підвищення ефективності діяльності та посилення конкурентних переваг підприємства. Доведено вплив розмаїтості на ефективність крос-культурного менеджменту та обґрунтовано, що культурну розмаїтість треба використовувати як ресурс переваг міжнародної компанії, навчати персонал визнавати культурні розходження та використовувати їх для створення переваг своєї компанії.

Ключові слова: крос-культурний менеджмент, стратегія розвитку міжнародних компаній, розмаїтість, конкурентна перевага, конкурентоспроможність,позитивний імідж.

Сержанов В.В., Кубиний Н.Ю., Минкович В.Т.

ДОВЕРИЕ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Статья посвящена результатам исследования состояния доверия студентов университета к преподавателям и между собой как рычага управления образовательным процессом. Определены уровень вертикального (к преподавателям) и горизонтального (между студентами) доверия, а также в системе координат отмечена точка, отражающая интегральное доверие. Предложены пути совершенствования управления образовательным процессом в высшей школе на основе применения механизма доверия в университете.

Ключевые слова: доверие, управление, механизм, университет, качество знаний.

Розділ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Біланич Л.В., Голубка О.Я.

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

У статті визначено сутність феноменів сучасного соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу, окреслено відмінності між ними, проаналізовано нормативно-правові, економічні та фінансові, адміністративні, зокрема організаційно-розпорядчі та регуляторно-контролюючі методи державного управління, регулювання й підтримки сфери соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу, стан і перспективи їх практичного застосування в українських реаліях, розглянуто питання впровадження інноваційних підходів, налагодження партнерських відносин між державою та бізнесом для успішного розв'язання соціальних проблем, інформаційної та іншої підтримки соціального підприємництва в Україні.

Ключові слова: соціальне підприємництво, соціальне підприємство, соціальна відповідальність, бізнес, державне регулювання, державна підтримка.

Горобець Н.М.

ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ В АГРОПІДПРИЄМСТВАХ НА ПІДСТАВІ SWOT-АНАЛІЗУ

У статті розглянуто підходи до стратегічного управління бізнес-процесами в галузі рослинництва, а саме: картоплярстві. Проаналізовано сучасний стан та особливості розвитку картоплярства в сільськогосподарських підприємствах. На підставі одержаних результатів проведеного SWOT-аналізу розроблено стратегію подальшої діяльності агропідприємства, що включає формування стратегічних орієнтирів щодо виробництва та реалізації конкурентоспроможної рослинницької продукції.

Ключові слова: стратегічне управління, бізнес-процеси, картоплярство, SWOT-аналіз, стратегія.

Зайцева О.І., Жосан Г.В.

ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМУ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ УСВІДОМЛЕНОГО СПОЖИВАННЯ

У статті обґрунтовано доцільність впровадження концепції соціально-етичного маркетингу в систему адаптивного управління підприємствами в умовах усвідомленого споживання. Досліджено періодизацію становлення соціально-етичного маркетингу на підприємствах України. Запропоновано функціональні сфери впровадження соціально-етичного маркетингу в систему адаптивного управління підприємством і визначено критерії результативності впровадження.

Ключові слова: соціально-етичний маркетинг, концепція, система адаптивного управління, усвідомлене споживання.

Колісник Г.М., Штулер Г.Г.

ВИДИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Доведено, що політика державного регулювання витратами підприємництва має формуватися на принципах забезпечення пріоритетності країни на міжнародних ринках, вирішення важливих соціальних проблем суспільства, зростання добробуту населення. Розглянуто вплив державного регулювання витратами підприємницького сектору та їх класифікацію, яка проявляється у різноманітних видах, формах, методах та інструментах, а саме: тарифне регулювання; економічне регулювання, організаційно-інформаційне регулювання; нормативно-правове регулювання. Запропоновано умови розвитку системи державного регулювання витратами підприємництва. Дослідження умов розвитку системи державного регулювання витратами підприємництва свідчить про їх важливість та активну роль державних інститутів та інституціонального середовища в економічному розвитку країни.

Ключові слова: види державного регулювання витратами підприємництва, умови розвитку державного регулювання витрат, чинники та інструменти регулювання витратами, державні інститути регулювання витратами, заходи державної політики регулювання витратами.

Костенко А.О., Пашко П.В.

РОЗБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЧАСТИНІ ВІДБОРУ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

У статті досліджено досвід передових держав у сфері управління ризиками та використання системи управління ризиками під час митного контролю після випуску товарів. Проведено порівняльний аналіз міжнародних стандартів, національного іноземного законодавства з вітчизняними законодавчими і підзаконними актами та запропоновано внесення змін до них. Висвітлено механізм роботи та складові процесу відбору суб’єктів господарювання для митного контролю після випуску товарів. Запропоновано авторську систему критеріїв ризику для відбору підприємств для проведення митного аудиту в Україні.

Ключові слова: ризик, критерії ризику, система управління ризиками, система відбору суб'єктів господарювання, митний аудит, контроль після випуску товарів, міжнародні стандарти, досвід іноземних країн.

Переверзєва А.В.

ОЦІНКА РІВНЯ ЖИТТЯ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ: НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

У статті досліджено поняття рівня життя населення. Виокремлено рівні життя населення, а саме: достаток, нормальний рівень життя і бідність. Здійснено порівняльний аналіз рівня заробітної плати в об’єднаних територіальних громадах та критеріальних значень щодо мінімального рівня доходу, які запропоновані міжнародними інституціями, такими як ООН та Світовий банк. Визначено, що рівень життя населення в громадах не відповідає міжнародним стандартам, адже населення 72 % громад має рівень доходів, який не відповідає мінімальним критеріальним значенням, які використовують ООН та Світовий банк. Обґрунтовано, що рівень заробітної плати у окремих об’єднаних територіальних громадах не відповідає національному критерію стандартів рівня життя населення.

Ключові слова: рівень життя, об’єднані територіальні громади, міжнародні стандарти, поріг бідності, мінімальна заробітна плата, критерії.

Письмак В.О.

АУТСОРСИНГ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ

У статті розглянуто основні передумови застосування аутсорсингу логістичних функцій в сучасних умовах. Проведено дослідження сутності аутсорсингу логістичних бізнес-функцій. Розглянуто доцільність, переваги й теоретичні аспекти залучення аутсорсерів, а також проблеми взаємороботи з аутсорсерами, що наразі існують в Україні. Розкриті історичні аспекти появи та розвитку аутсорсингу у світовій практиці. Проведений семантичний аналіз основних визначень поняття «аутсорсинг», виявлено схожі та різні підходи до визначення. Виявлені основні ризики використання аутсорсингу логістичних послуг в рамках міжнародних ланцюгів постачання. Обґрунтовано доцільність використання аутсорсингу логістичних бізнес-функцій в рамках міжнародної діяльності, що забезпечить реалізацію принципів логістики.

Ключові слова: аутсорсинг, логістика, бізнес-функція, ланцюг постачання, міжнародна логістика.

Стахова Н.П., Штерма Т.В.

ВПЛИВ ПДВ НА СТАН ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Основним в статті визначено ступінь впливу фіскальної політики на оборотний капітал в економіці України та економічно розвинених країнах. Зазначено підходи до його удосконалення для покращення підприємницького середовища, нарощування власного оборотного капіталу у суб’єктів господарювання. На основі статистичних даних підтверджено значимість впливу системи оподаткування на структуру оборотного капіталу України. Проаналізовано зв'язок податку на додану вартість з основними макроекономічними показниками, показано існування недоліків в системі фіскальної політики України. Запропоновано обґрунтовані науково-практичні заходи для зниження податкового тиску та стимулюючі кроки для суб’єктів корпоративного сектору, які направляють прибутки на зростання оборотного капіталу, його ефективну структуризацію. Впровадження зазначених пропозицій повинно сприяти капіталізації фінансових ресурсів для подальшого зростання оборотного капіталу України, високій ефективності корпоративних фінансів, зростанню позитивних результатів економічної діяльності загалом.

Ключові слова: оборотний капітал, податок на додану вартість, фіскальна політика, податки.

Ципліцька О.О.

СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

У статті розкрито особливості та наслідки проведення соціальної політики в країнах ЄС, що переважно брали за основу модель соціальної політики О. ф. Бісмарка. Визначено, що в ході проведення ряду реформ, які відповідали різним цілям національних економік, у моделях соціальної політики країн Європи утворилися суттєві розбіжності, обумовлені соціально-економічними, інституціональними та територіально-адміністративними чинниками. За таких умов отримати для України взірець моделі системи соціального забезпечення неможливо. Проте окремі заходи, стратегії та інструменти можуть бути успішно використані для їх реалізації в Україні.

Ключові слова: соціальна політика, модернізація національної економіки, модель соціальної політики, Європейський Союз, соціальна держава.

Черленяк І.І., Курей О.А.

ДУАЛЬНІСТЬ СМИСЛОВОЇ ПЛАТФОРМИ ТЕХНОЛОГІЇ ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

У статті досліджені основи змістового наповнення категорії «ділове адміністрування» у фокусі викликів розвитку фірми в турбулентних ринкових умовах на основі визначених та чітко сформульованих технологічних підходів менеджменту та економічної теорії. Окреслені шляхи визначення і використання теоретичних концепцій, моделей, підходів (шкіл) менеджменту та інструментів і технологій оптимального управління відповідно до змісту економічних механізмів функціонування акторів ринку для досягнення успіху у формуванні технології бізнес-адміністрування.

Ключові слова: ділове адміністрування, економічна теорія, стратегічний менеджмент, теорія фірми, діловий процес.

Чичкало-Кондрацька І.Б., Власюк А.О., Кондрацька Д.С.

ПРІОРИТЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДІЇ ЗВТ+ З ЄС

У статті розкрито сутність національних економічних інтересів України в умовах поглиблення взаємовідносин з ЄС. Проведено аналіз сучасного стану торгівельного співробітництва України з країнами Європейського Союзу. Виділені особливості і проблеми торгівельної діяльності після введення в дію ЗВТ+, які перешкоджають ефективній співпраці та негативно впливають на реалізацію національних економічних інтересів України. Сформовано основні пріоритетні напрями підвищення рівня реалізації національних економічних інтересів України в умовах дії ЗВТ+.

Ключові слова: національні економічні інтереси, пріоритети, торгівля, ЗВТ+, експорт, Європейський Союз.

Розділ 3. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Батьковець Н.О., Батьковець Г.А.

КУПІВЕЛЬНА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНУ

В статі проаналізовано основні чинники формування купівельної поведінки потенційних споживачів, розглянуті базові мотиви прийняття рішення про здійснення купівлі товарів та послуг, проведено оцінку пріоритетних складових загальної моделі купівельної поведінки на основі дослідження демографічних, чинників, рівня платоспроможності населення регіону та обсягів купівлі товарів і послуг. Наведено класифікацію основних психотипів споживачів та їх характеристику.

Ключові слова: купівельна поведінка, мотив, споживач, потреба, ринок товарів та послуг, регіон, сталий розвиток.

Гаврилко П.П., Колодійчук. А.В., Важинський Ф. А.

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Окреслено особливості сільського зеленого туризму як однієї з підсистем туристичної діяльності та водночас і підсистеми сільського господарства. Визначено, що сільський зелений туризм – важливий напрямок підприємницької діяльності на сільських територіях. Показано, що сільський зелений туризм є однією із складових соціально-економічного відродження села, багатоперспективною і багатоцільовою формою розв’язання великої кількості проблем його розвитку і задоволення потреб зацікавлених у відпочинку й оздоровленні. Наведено етапи кругообігу фінансових ресурсів у сфері туристичних послуг для успішного розвитку сільського зеленого туризму господарям агросадиб і органам місцевого самоврядування.

Ключові слова: сільський зелений туризм, сільські території, зайнятість, споживачі, туристичні послуги, безробіття, економічна активність, конкуренція, інфраструктура, фінансові ресурси.

Долга Г.В.

АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ БУКОВИНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

У статті окреслено теоретичні засади антикризового менеджменту на підприємстві, а саме, досліджено сутність та особливості антикризового управління підприємств тимчасового розміщення Буковини в умовах соціально-економічної нестабільності. Охарактеризовано поняття та види стратегій антикризового управління. Проаналізовано стан діяльності підприємств тимчасового розміщення на Буковині. Внесені можливі пропозиції застосування антикризового менеджменту з метою покращення стану підприємств тимчасового розміщення Буковини.

Ключові слова: антикризовий менеджмент, підприємства тимчасового розміщення, соціально-економічна нестабільність,стратегія, криза, ризик, сфера туризму

Лендєл М.А., Морохович В.С.

ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті проведено аналіз руху туристичних потоків Закарпатської області. Визначено основні макроекономічні показники, які впливають на розвиток туристичної сфери. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу проведено оцінку впливу доходів населення, валового регіонального продукту, середньомісячної заробітної плати та рівня безробіття на величину обсягів надання туристичних послуг регіону. Запропоновано ряд економетричних моделей, що характеризують дані залежності, проведено їх аналіз.

Ключові слова: туризм, туристичні потоки, макроекономічні показники, кореляційно-регресійний аналіз, коефіцієнт детермінації.

Лендєл М. А., Газуда С. М., Газуда Л. М.

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ

У статті окреслено регіональні особливості та основні складові функціонування і розвитку туристично-рекреаційного комплексу транскордонного регіону, визначено його роль і місце в системі соціально-економічного розвитку сільських територій. Обґрунтовано невідкладні заходи щодо формування системи лікувально-оздоровчих територіально-рекреаційних комплексів з використанням природно-ресурсного потенціалу області. Наголошено на важливості розвитку сільського агротуризму в транскордонному регіоні.

Ключові слова: туристично-рекреаційний комплекс, транскордонний регіон, сільські території, соціально-економічний розвиток.

Мазур А.В., Ливдар М. В., Дідух О.В.

МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ГАРАНТІЙ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Проаналізовано міжнародний досвід надання державних та місцевих гарантій підприємствам. Запропоновано механізм фінансування проектів сталого розвитку за програмою державного (місцевого) гарантування на засадах приватно – публічного партнерства, що охоплює усі сторони реалізації таких проектів з метою пришвидшення переходу держави до моделі сталого розвитку. Сторонами проекту за такого підходу виступають: підприємство, державні чи місцеві органи влади, держані та комерційні банки. Визначено перспективні напрями реалізації проектів сталого розвитку в рамках реалізації проектів затверджених Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020».

Ключові слова: сталий розвиток економіки, державні гарантії, місцеві гарантії, приватно-публічне партнерство.

Палига Є.М., Циганко Л.А.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ БАЗОВИХ ІНСТИТУТІВ НА РОЗВИТОК ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглянуто інвестиційну привабливість видавничо-поліграфічної галузі України та її регіонів, сучасний стан і стратегію розвитку корпоративного управління підприємств видавничо-поліграфічної галузі (ВПГ), проведено дослідження трансформації видавничого та поліграфічного підприємництва, внаслідок якої видавничо-поліграфічний комплекс перетворився у ВПГ, а виробниче підприємництво в поліграфії набуло функцій сфери обслуговування видавництв, як це і прийнято у світовій видавничій практиці. Розкрито можливості провідних підприємств регіону та встановлено, що серед усіх моделей розвитку видавничих і поліграфічних підприємств найперспективнішою щодо вкладення інвестицій можна вважати модель, згідно з якою видавництва мають власну поліграфічну базу.

Ключові слова: базові інститути, інституційна теорія, фактори економічного зростання, корпоративне управління, конкурентоспроможність, видавничо-поліграфічна діяльність.

Цанько О.О.

АНАЛІЗ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проаналізовано ключові аспекти інвестиційних процесів у Львівської області. Досліджено характерні чинники формування інвестиційного середовища Львівщини та її інвестиційної привабливості. Визначено регіональні особливості, що сприяють залученню іноземного капіталу в економіку області, а саме: близькість до державного кордону з ЄС, кадровий потенціал, забезпеченість мінеральними, земельними, водними ресурсами та хороший доступ до них, розвинена інфраструктура. Виконано аналіз статистичних показників, що пов'язані із діяльністю іноземних інвесторів в області загалом, так і на території окремих районів. Розглянуто питання діяльності індустріальних парків та виявлено основні переваги від їхнього функціонування. Обґрунтовано необхідність активізації промоції потенціалу регіону та використання інших методів міжрегіонального співробітництва з метою залучення іноземного капіталу.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна політика, регіональна економіка.

Розділ 4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ

Вепренцова К.А.

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Фармацевтична промисловість – найдинамічніше зростаюча галузь у світі, яка є лідером серед інших високотехнологічних галузей за показником створення валової доданої вартості на одну зайняту особу. Український фармринок перебуває у конкурентній напруженості, тому проблема забезпечення фінансової стійкості для підприємств фармацевтичної галузі постає особливо гостро. В статті запропоновано визначення поняття «фінансова стійкість» та складено матрицю факторного взаємозв’язку зовнішнього і внутрішнього середовищ та фінансової стійкості, розглянуто проблему забезпечення і аналізу існуючих методик оцінки фінансової стійкості підприємств, зокрема фармацевтичних. Виявлено, що в динамічному середовищі існуючих підходів для оцінки фінансової стійкості недостатньо і виникає необхідність розробки системи ефективного реагування.

Ключові слова: фінансова стійкість, методики оцінки, фармацевтична промисловість, факторний взаємозв’язок, банкрутство, моніторинг.

Водовозов Є.Н., Палант О.Ю.

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВПРОВАДЖЕННЯ Е-КВИТКА В НАЗЕМНОМУ ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

У статті надано науково обґрунтовані з економічної точки зору рекомендації щодо впровадження електронного квитка на підприємствах електротранспорту України на основі передових світових досягнень. Рекомендації, що ґрунтуються на наукових здобутках, нададуть допомогу українським містам (всім ланкам, задіяним в цьому процесі – міським радам, транспортним підприємствам та пасажирам) ефективно та в найкоротші строки запровадити та освоїти електронний квиток та значно прискорити його адаптацію до українських реалій.

Ключові слова: електронний квиток, автоматизована система оплати проїзду, громадський транспорт.

Газуда М. В., Стеців М. Р.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ НА ЗАСАДАХ ОПТИМІЗАЦІЇ

У статті розглянуто окремі аспекти комунікаційних функцій управління на оптимізаційних засадах. Зазначено, що з метою оптимізації комунікаційних функцій управління підприємству потрібно розробити оптимальну модель комунікативних зв’язків, яка уможливить реалізацію окреслених цілей, забезпечуючи при цьому працівників необхідною інформацією і водночас зніме інформаційне перевантаження з керівника. Розглянуто найбільш поширені типи комунікаційних бар’єрів: особисті, фізичні, організаційні, тимчасові бар’єри та комунікаційні перевантаження, запропоновано методи їх уникнення задля створення оптимальної комунікативної функції управління. Окреслено проблемні питання реалізації комунікаційного менеджменту, вирішення яких сприятиме підвищенню рівня професійної підготовки управлінця, що дасть йому можливість адекватно та якісно виконувати власні обов’язки приймаючи виважені управлінські рішення.

Ключові слова: комунікаційні функції, формування процесу управління, оптимальна модель комунікативних зв’язків, типи комунікаційних бар’єрів, комунікативні можливості.

Гайдаєнко О.М.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Досліджено особливості економічного аналізу ефективності діяльності торговельних підприємств, наведено фактори, що впливають на роздрібний товарообіг. З метою удосконалення інструментарію управлінського аналізу в умовах прояви кризових явищ визначена динаміка товарообігу та резерви підвищення рентабельності продаж на прикладі спільного українсько-німецького підприємства «ТТВ-ДОМ» ЛТД. Це надає можливість рекомендувати систему заходів щодо поліпшення стану роздрібного товарообороту на підприємстві у період кризи з урахуванням характерних особливостей торгівлі.

Ключові слова: роздрібна торгівля, товарооборот, економічний аналіз, рентабельність, фактори.

Hvizdovа E.

ORGANIC FARMING AS A KEY PILLAR OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT – RURAL TOURISM, AGRO-TOURISM AND ECO-TOURISM

Organic production plays an important societal role, secures a market that responds to the demand for organic products and services and provides the public with products that contribute to the protection of the environment as well as to rural development. The issue of ecological tourism as a tool for socio-economic development in the region - raising the living standards of residents, has been dealt with in a study of ecosystem contexts as a chance for entrepreneurship in sustainable tourism. The aim of the contribution is to point out the urgency of solving the situation and clarifying the basic problems in the given issue, with the view of several domestic and foreign authors based on analysis, synthesis and deduction. The Rio + 20 Conference on Sustainable Development launched an inclusive intergovernmental process for the preparation of sustainable objectives in 2012 where one out of 17 targets also concerns the development of green tourism.

Keywords: organic agriculture, sustainable tourism, rural tourism, agro-tourism, eco-tourism.

Грановська В.Г.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті визначено процес формування концептуальних засад інституційного середовища аграрних підприємств, що базуються на принципах державного регулювання, направлених на підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору та підвищення ефективності господарювання аграрних підприємств. Виділено основним завданням інституціонального регулювання створення сприятливого інноваційного середовища, що реалізується шляхом залучення елементів державно-приватного партнерства. Узагальнено стратегічні напрями розвитку інституціонального середовища в аграрному секторі економіки. Розроблена модель інституціонального регулювання конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств.

Ключові слова: Інституції, трансформація, державне регулювання, аграрні підприємства, державно-приватне партнерство, аграрний сектор.

Гращенко І.С., Краснюк М.Т., Кустаровський О.Д.

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ АДАПТИВНОЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМПАНІЙ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

В статті, з урахуванням вітчизняної національної специфіки, галузевої специфіки транспортної галузі та з урахуванням поточної політико-макроекономічної кризи, викладені результати досліджень щодо двох важливих і взаємопов’язаних питань в контексті моделювання результатів впровадження адаптивної антикризової стратегії вітчизняних ТЕК, а саме: удосконалення оціночної моделі зміни результатів сукупного об’єктивного впливу зовнішніх кризових факторів та складових суб’єктивної антикризової політики на інтегрований результат логістичної діяльності підприємства; удосконалення оціночної моделі зміни загальних сформованих резервів/запасів ТЕК в рамках реалізації антикризових заходів ризик-менеджменту (що призведе до покращення його фінансової стійкості через можливість вивільнення частини сформованих резервів).

Ключові слова: транспортна галузь, криза, економіко-математичне моделювання, резерви, антикризова політика, кризові фактори, транспортно-експедиційна компанія.

Гусаріна Н.В.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Обґрунтовано методологічний підхід до кількісної оцінки вхідної інформації при управлінні інноваційним розвитком виробництва в умовах невизначеності, як різниця апріорної та апостеріорної ентропії. Створено структуризацію інформаційних потреб і засобів забезпечення інформації управління як стратегічного ресурсу динаміки протікання виробничих процесів. Встановлені базові операції підтримки прийняття рішень, які формують оптимальну стратегію управління і включають оцінку потрібної кількості інформації, діагностику інформаційної ситуації, вибір критеріїв оптимальності становлення правила відбору, відображають функціональні особливості виробничої діяльності і сприяють формуванню і нарощуванню її інноваційного потенціалу.

Ключові слова: інноваційний розвиток, невизначеність, управління, інформаційній супровід, ентропія, кількісні оцінки.

Гуштан Т.В., Лазур С.П., Лалакулич М. Ю.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

У статті проаналізовано основні економіко-математичні моделі і методи, що використовуються в управлінні асортиментом торговельних мереж. Окреслено найбільш поширені інструменти оцінок на привабливість для споживачів перед виводом нового товару на ринок, зокрема: модель Розенберга, модель ідеальної крапки, модель ―товарної системи‖, моделі споживацького вибору. Наведені методи прогнозування фінансових результатів діяльності. Визначено, що вибір методів управління асортиментом, в першу чергу, залежить від рівня, на якому здійснюється процес управління – на стратегічному або тактичному.

Ключові слова: економіко-математичні моделі і методи, асортимент, маркетинг, товарна стратегія, програмування, попит, споживачі, конкурентоспроможність, якість, планування.

Данилевич Н.С., Поплавська О.М., Олішевська А.В.

ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ: ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ, МОЖЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ

У статті досліджено особливості процесу оцінювання персоналу в зарубіжних компаніях та України, визначено перспективи запровадження досвіду оцінювання персоналу провідних компаній на вітчизняних підприємствах, окреслено можливі ризики. За результатами авторського дослідження виявлені недоліки оцінювання персоналу в Україні; доведено, що процедури оцінювання персоналу найчастіше застосовуються при підборі персоналу та оцінюванні результатів праці.

Ключові слова: оцінювання персоналу, підбір персоналу, ефективність оцінювання персоналу, оцінювання результатів праці персоналу.

Магденко С.О.

МОДЕЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ М'ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

В статті розглядаються питання моделювання комплексної оцінки розвитку підприємства як вертикально інтегрованої системи, яка включає три блоки: блок постачання, блок безпосередньо виробництва і блок реалізації готової продукції. Для кожного блоку розраховуються часткові показники, темпи їх зростання, розраховані ланцюговим способом. Кожен блок характеризується середньогеометричною величиною. Модель комплексної оцінки представляється як середньо геометрична з добутку середньогеометричних значень кожного блоку. На підставі отриманого результату можна характеризувати напрям і рівень розвитку підприємства, а також проаналізувати зміни значень показників, які вплинули на кінцевий результат і прийняти відповідні управлінські рішення до подальшої стратегії розвитку підприємства.

Ключеві слова: підприємство, розвиток підприємства, комплексна оцінка, темпи зростання, моделювання

Mazur V.

TIER STRATEGY – AN EFFECTIVE MARKETING INSTRUMENT IN HOTEL INDUSTRY

The article deals with the development of principles concerning new market segments, the importance of this process within modern market relations and the usage of tier strategy. Under these conditions, the forming of an adequate perception of competitive threats and advantages caused by a strong competitive struggle, unstable demand, and change of demands to the quality, quantity and types of services is an important issue.

Market segmentation of hotel services has been investigated as the base of determination of the goals which will be the objects of further marketing investigations. The assessment of segmentation criterion has been made in the next way: segment capacity, segment essentiality, segment availability, segment profitability in the light of overall performance and protection of a segment from competition.

The role of geographical criteria of market segmentation of hotel services and the meaning of a structure of commercial activity of a region has been examined. The dynamics of the regional development regards to ―undeveloped‖ hotel market in a stable region or in that one which is reduced.

Demographic segmentation is a market allocation into groups; it is often called variables which describe the situation with market segmentation. This criterion is widely used in tourism because of its unambiguity and easy performance of statistic processing.

Recently, essential social and demographic changes have been made and these changes influence the style of entertainment and forms of rest. They create new segments of hotel market causing changes according to requirements in existing segments.

The author has investigated psychological segmentation criteria which are the base for goal setting which will change into objects of marketing investigations in future.

The choice of a market niche on the modern stage of market relations is one of important aspects in marketing of hotel industry.

Key words: segmentation, criteria, market relations, segmentation methods, competitive advantages, characteristics, ways, region, changes, stages, analysis.

Павликівська О. І., Кіляр О. Р.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуто інформаційне забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю підприємств. Охарактеризовано інформаційні потреби зацікавлених сторін щодо соціально відповідальної діяльності. Визначено особливості формування соціального звіту з метою підвищення якості системи управління підприємством. Сформовано технологічні етапи процесу формування інформації за соціально відповідальною діяльністю підприємств. Запропоновано напрями подальших досліджень.

Ключові слова: користувачі інформації, соціально відповідальна діяльність, соціальна звітність.

Передало Х.С., Козар Г.А.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

В статті досліджено можливості використання соціальних мереж у формуванні ділової репутації вітчизняних підприємств. Розглянуто сутність поняття «ділова репутація» як в розрізі наукового, так і нормативно-правового бачення, проаналізовано останні тенденції розвитку популярності соціальних мереж в Україні, зокрема Facebook та Instagram, акцентовано увагу на актуальності використання соціальних мереж при формуванні ділової репутації підприємств, наведено рекомендації щодо формування ділової репутації на вітчизняних підприємствах в соціальних мережах.

Ключові слова: репутація, ділова репутація, підприємства, соціальні мережі, Інтернет - мережа, Facebook, Instagram.

Постол А.А.

УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДОВИХ ТА МЕХАНІЗМІВ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В роботі розглянуто науково-методичні підходи до формування інституційних складових та механізмів забезпечення ефективного й конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств. Виявлено, що інституційне забезпечення представлене сукупністю державних та громадських або суспільних інститутів. Визначено їх представництво, напрями впливу та функції. Виявлено вузькі місця й резерви та джерела удосконалення. Особливо це стосується формування суспільних інститутів та їх дії.

Ключові слова: аграрні підприємства, конкурентоспроможний розвиток, складові, механізми, інституційне забезпечення, удосконалення.

Сас Л.С.

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ПРОЦЕСІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті обгрунтовано важливість та необхідність управління процесом інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, зокрема технологічним оновленням виробництва. Розкрито сутність інноваційного менеджменту. Висвітлено завдання інноваційного менеджменту щодо технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств. Визначено та розглянуто функції інноваційного менеджменту в процесі технологічного оновлення виробництва, зокрема: планування, мотивацію, організацію, керівництво, контроль, розвиток.

Ключові слова: інноваційний менеджмент, технологічне оновлення виробництва, сільськогосподарське підприємство, завдання, функції.

Соколова Л.В., Колісник О.В., Соколов О.Є.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ФАХІВЦІВ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНЦІЙ

У статті досліджено, що на сучасному етапі розвитку національної економіки, в умовах інтенсивного розвитку ІТ-індустрії питання мотивації праці фахівців ІТ-підприємств потребують подальшого дослідження. Було запропоновано науково-методичний підхід щодо формування реальної заробітної плати фахівців ІТ-підприємств з урахуванням результатів оцінки їх особистісних компетенцій. Впровадження такого підходу до мотивації праці спрямоване на всебічний та професійний розвиток якостей фахівців ІТ-підприємства на основі персональних програм. Це сприятиме як забезпеченню підвищення ефективності діяльності кожної команди, колективу підприємства у цілому на основі обґрунтованої та прозорої системи мотивації праці, так і формуванню інформації, необхідної для розробки персональної програми розвитку для кожного ІТ-фахівця підприємства.

Ключові слова: ІТ-підприємство, науково-методичний підхід, фахівець, компетенція, мотивація праці, оцінка, математична модель.

Швець І.Б., Следь О.М., Аль-Газу А.А.М.

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРИ ВИХОДІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА РИНОК ЙОРДАНІЇ

Обґрунтовано можливі альтернативи реалізації міжнародної маркетингової стратегії на ринку Йорданії. Запропоновано метод визначення ймовірності різних сценаріїв реалізації стратегії створення спільного підприємства, в основу якого покладено врахування ймовірності визначальної події та залежних від неї подій. Із врахуванням впливу низки сприятливих факторів на ринку Йорданії доведено високу ймовірність реалізації реалістичного сценарію стратегії створення спільного складального підприємства на умовах оренди землі й виробничого майнового комплексу. Здійснено оцінку показників діяльності промислового підприємства за різними альтернативами реалізації міжнародної маркетингової стратегії на ринку Йорданії: створення спільного складального підприємства на умовах оренди землі й виробничого майнового комплексу та створення підприємства на умовах придбання виробничих потужностей. Для оцінювання результативності міжнародної маркетингової стратегії на зарубіжному ринку запропоновано використання показника рентабельності виробничої потужності, що враховує використання технологічного устаткування для виготовлення продукції на основі вартісних вимірників.

Ключові слова: Міжнародна маркетингова стратегія, зовнішній ринок, обсяг експорту; спільне підприємство, ринок Йорданії, виробнича потужність.

Шевців Л.Ю., Курій І.Я.

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ АСПЕКТІВ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У статті досліджено динаміку і темпи зростання мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму в Україні. Проаналізовано стан оплати праці на вітчизняних підприємствах, досліджено купівельну спроможність заробітної плати. На основі підприємства показано рівень заробітної плати в нашій країні. Визначено негативні тенденції в оплаті праці. З'ясовано причини низького рівня заробітної плати. Розглянуто особливості впливу розміру заробітної плати на сталий розвиток країни. Визначені шляхи вирішення проблем заробітної плати в нашій державі.

Ключові слова: облік, аналіз, середня і мінімальна заробітна плата, сталий розвиток, прожитковий мінімум, нарахування заробітної плати.

Шевчук Н.С.

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті досліджено напрямки удосконалення аналітичного інструментарію управління бізнес-процесами як основи формування бізнес-цілей для підприємств будівельної галузі. Запропоновано методичні підходи до систематизації показників оцінювання ефективності діяльності підприємств з урахуванням особливостей будівельної галузі, а також підходи до вибору поточних та стратегічних критеріїв оцінки фінансово-господарської діяльності підприємств, зокрема за доходостворюючими, забезпечуючими та розвиваючими видами процесів.

Ключові слова: Управлінський аналіз, система показників, бізнес-процеси, будівельні підприємства

Шинкар С.М.

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Поточна ситуація для діяльності підприємств нафтогазової промисловості характеризується посиленням негативного впливу зовнішнього середовища та складністю контролю за внутрішніми процесами. Забезпечення необхідного рівня економічної безпеки потребує на основі оцінки її рівня прогнозування зміни під впливом ключових внутрішніх та зовнішніх загроз. Запропоновано методичне забезпечення формування реалістичного, песимістичного та оптимістичного прогнозів як основи для розроблення та реалізації стратегічних захисних рішень суб’єктами безпеки.

Ключові слова: підприємство, нафтогазова промисловість, економічна безпека, загроза, прогноз, експерт

Юрченко М.Є., Акименко А.М.

МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЧАСУ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Постановка и розв’язання задачі стохастичного моделювання управління товарними запасами підприємства з урахуванням імовірнісного характеру часу виконання замовлення. При побудові математичної моделі в роботі використовується апарат математичного аналізу, теорії оптимізації, теорії ймовірностей. Усі стохастичні змінні розглядалися за умови дії закону великих чисел. Встановлено аналітичну залежність, що дозволяє визначити оптимальний момент часу поставки товарної продукції з урахуванням мінімізації функції сумарних витрат. Удосконалено математичний апарат пошуку оптимальної стратегії управління запасами з урахуванням імовірнісних параметрів, розподілених за нормальним законом. Використання даної моделі дозволяє ефективно організувати план замовлень і дає можливість знизити торгівельні витрати на підприємстві.

Ключові слова: оптимізаційна модель, стохастичні параметри, управління витратами, математична модель.

Розділ 5. ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

Barabash L., Rolinsky O., Kobilyansky M.

FORMATION OF FINANCING SOURCES OF CURRENT ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

The article deals with the peculiarities of financing sources formation of the agricultural enterprises’ working assets and the conditions of use of various finance management models of working assets and outlines their main advantages and disadvantages for the enterprises of the agro-industrial complex. On the basis of critical analysis, it was proposed a normative management model of the investigated object as an optimum from a position of effective functioning of a company and the possibility of expanding the spectrum of financial resources attraction.

As a result of the study, it was discovered that the issue of choosing the optimal model for managing the structure of current assets financing sources nowadays is of particular importance in the financial and economic conditions of Ukraine. Therefore, it has been found out that among the currently known variants, the most suitable for agricultural enterprises is a normative model that allows using cheaper financial resources and lowering the risk of company's liquidity reduction.

Keywords: current assets, financing sources of an enterprise, self-financing, profit, valuation.

Варцаба В.І.

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

У статті розглянуто актуальні питання фінансової стійкості банківської системи у контексті забезпечення стабільного розвитку фінансового сектору економіки України. Досліджено показники діяльності вітчизняної банківської системи, здійснено оцінку її фінансової стійкості та обґрунтовано необхідність удосконалення механізму антикризового управління банками у сучасних умовах.

Ключові слова: банківська система, фінансова стійкість банківської системи, аналіз фінансової стійкості, коефіцієнтний аналіз, індикатори фінансової стійкості, антикризове управління банками.

Грубляк О.М., Карвацький М.В.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Охарактеризовано економічну природу та сутність міжбюджетних взаємовідносин, принципи їх організації, економічно-правове забезпечення. Проаналізовано обсяги та структуру міжбюджетних трансфертів, які надавалися з Державного бюджету України місцевим бюджетам у 2015 – 2017 роках, оцінено ефективність функціонування системи міжбюджетних відносин в Україні в умовах реформування бюджетної системи. Запропоновано заходи вдосконалення міжбюджетних відносин із метою зменшення залежності місцевих бюджетів від трансфертів із державного бюджету.

Ключові слова: міжбюджетні відносини, бюджетна децентралізація, міжбюджетні трансферти, базова дотація, субвенції.

Дребіт Г.М.

АНАЛІТИЧНА СКЛАДОВА В ПЛАНУВАННІ ТА КОНТРОЛІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Розглянуто проблеми аналізу та оцінки основних груп фінансових коефіцієнтів грошових потоків, які базуються на аналізі їх структури, достатності та ефективності, з метою підвищення якості планування та контролю грошових потоків енергопостачальних компаній України. В роботі, задля чіткої систематизації фінансових коефіцієнтів, які розраховуються на основі інформації щодо грошових потоків підприємств автором виділено три основних групи коефіцієнтів грошових потоків: структурні коефіцієнти, коефіцієнти достатності грошових потоків, коефіцієнти ефективності грошових потоків. На основі проведеної оцінки згаданих фінансових коефіцієнтів, побудованих на базі грошових потоків досліджуваних енергопостачальних компаній протягом 2010–2016 років, зроблено відповідні висновки щодо ефективного управління грошовими потоками в розрізі прогнозування та планування на майбутні аналізовані періоди, а також їх контролю.

Ключові слова: фінансові коефіцієнти, грошові потоки, сукупний грошовий потік, операційний грошовий потік, інвестиційний грошовий потік, енергопостачальні компанії.

Житар М.О.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті розкрито теоретичні засади фінансової архітектури економіки України, запропоновано авторське її тлумачення як взаємодія емітентів, суб'єктів фінансової інфраструктури, індивідуальних, інституційних і кваліфікованих інвесторів з державними регулятивними органами та саморегулівними організаціями учасників фінансового ринку. Представлено фактори побудови фінансової архітектури економіки та виявлено їх залежність з екзогенними та ендогенними ризиками. До екзогенних слід відносити циклічність економічного розвитку, нестабільність фінансових ринків, інфляційний процес в економіці. До ендогенних ризиків – низька частка національного виробника на внутрішньому ринку, сильна залежність від імпорту, низька капіталізація на фінансових ринках, високі темпи інфляційних процесів, несприятливий інвестиційний клімат та інші.

Ключові слова: архітектура, екзогенні ризики, ендогенні ризики, фінансова архітектура, фактори побудови.

Костогриз В.Г., Хуторна М.Е.

ДЕРЖАВНІ БАНКИ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Досліджено міжнародний досвід участі держави у фінансовій стабілізації банківської системи. Визначено підходи до трактування поняття «банк з державною часткою» та «державний банк». Проведено аналіз діяльності групи банків з державною часткою в умовах структурної перебудови. Визначено ключові проблеми державних банків у сучасних умовах. Запропоновані напрями підвищення фінансової стабільності банків з державною часткою. Обґрунтовано необхідність законодавчого визначення чітких механізмів гарантування повернення коштів фізичних осіб у разі банкрутства чи зміни власника державних банків. Визначено, що до невідкладних заходів мікроекономічного характеру повинні бути віднесені: підвищення рівня прибутковості державних банків, підтримка рівня ліквідності, підвищення рівня капіталізації, удосконалення методів оцінки фінансових ризиків та адекватного управління ними, перехід на інноваційні механізми діяльності.

Ключові слова: державний банк, банк з державною часткою, фінансова стабільність, банківський сектор, державна участь.

Миськів Г.В., Фурсіна О.В.

ТEOРEТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ IНВECТУВAННЯ РOЗВИТКУ AГРAРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

У статті розглянуто особливості інвестиційної діяльності аграрних підприємств України у теоретичних та практичних аспектах. Запропоновано авторське визначення поняття інвecтицiйнa дiяльнicть aгрaрних пiдприємcтв, досліджено та проаналізовано динаміку надходження інвестицій в економіку та сільське господарство від вітчизняних й іноземних інвесторів. Автори дійшли висновку, що активізація процесу інвестування у розвиток агропромислових підприємств надає можливості для збільшення обсягів експорту аграрної продукції та є одним із найважливіших шляхів виходу держави з економічної кризи.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиції, інвестиційний процес, інвестиційна привабливість, аграрне підприємство.

Mokrisova V.

THE STATUS OF ENVIRONMENTAL TAXES IN THE TAX SYSTEM OF THE SLOVAK REPUBLIC IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN UNION'S ENVIRONMENTAL POLICY

In this paper I focus on the status of environmental taxes in the tax system of the Slovak Republic. I point to the contexts and relationships that environmental taxes affect, and also to the nature of environmental taxes, which is not sufficiently used in the Slovak Republic to change the behaviour of economic subjects and households. I point to the necessity of introducing an environmental tax reform within the legal framework of the Slovak Republic in order to fulfill all conventions and programmes which the Slovak Republic has committed to and which have also been implemented in governmental strategic decisions.

Keywords: environmental taxes, environmental policy, tax reform.

Огородник В.О., Заславська О.І., Сіра Е.О.

ОЦІНКА ВАРТОСТІ РЕСТОРАНУ ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ

У статті розглянуто оцінку вартості ресторану як цілісного майнового комплексу. Приділено увагу методам оцінки вартості підприємств загалом та ресторану зокрема. Досліджено фактори впливу на вартість підприємств ресторанної сфери. Здійснено аналіз елементів оцінки вартості ресторану. Визначено основні складнощі вартісної оцінки ресторану як цілісного майнового комплексу.

Ключові слова: підприємство, бізнес, ресторан, цілісний майновий комплекс, оцінка, вартість.

Павлюк О.О.

РОЗВИТОК СИСТЕМ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Метою банківського нагляду є стабільність банківської системи. Аналіз сучасної специфіки діяльності банків країн Східної Європи показує, що вразливість фінансової системи пов’язана з функціями банків, депозитно-кредитними операціями, розподілом ризиків та забезпеченням ліквідності. Завданням нагляду є розповсюдження надійної практики управління ризиками в банківський системі країн Центральної Європи з урахуванням національних особливостей розвитку. Такий підхід дозволить більш ефективно реалізовувати цілі пруденційного банківського нагляду.

Ключові слова: банківський нагляд, банківське регулювання, фінансова система, банківська система, регулятор банківської системи, ризики банківської системи.

Пантєлєєва Н.М.

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

Досліджено можливості вирішення деяких проблем управління державними фінансами за допомогою впровадження інноваційної технології блокчейн. Охарактеризовано сутність та особливості технології блокчейн. Розглянуті питання удосконалення системи державних закупівель, управління державними інвестиціями, ведення державних реєстрів за рахунок переваг, які надає технологія блокчейн.

Ключові слова: державні фінанси, державні інвестиції, державні закупівлі, інновації, цифрова економіка, цифровізація економіки, блокчейн, технологія блокчейн, криптовалюта.

Папп В.В, Бошота Н.В.

ФІСКАЛЬНА РОЛЬ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню фіскальної ролі податкових надходжень туристичних підприємств країни. Виокремлено дві основні протидіючі функції оподаткування: фіскальну та регулюючу, а також проаналізовано їх вплив на наповнення бюджетів різних рівнів. Проаналізовано надходження туристичного збору до місцевих бюджетів, а також збір податкових платежів від діяльності туристичних суб’єктів. Окреслено можливі тенденції до збільшення фіскальної ефективності та поліпшення фінансового забезпечення справляння податків туристичних підприємств. Доведено важливість фіскальної ролі податкових надходжень у туристичному бізнесі.

Ключові слова: туризм, податки, наповнення бюджету, податкова політика, система оподаткування, дохід, місцевий бюджет.

Силкін О.С.

ФОРМУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНОСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Проведено аналіз тлумачення поняття «фінансова безпека підприємства». Контекстуальний аналіз було проведено за наступними структурними елементами: серцевина визначення; позиція, з якої підходять до трактування; спрямованість поняття; особливості впливу. За результатами проведеного контекстуального аналізу тлумачення поняття «фінансова безпека підприємства» було сформовано класифікаційні підходи до визначення поняття «фінансова безпека підприємства», які включають чотирнадцять найменувань з яких десять запропоновані автором.

Ключові слова: фінансова безпека, підприємство, фінансова безпека підприємства.

Танклевська Н.С., Ярмоленко В.В.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

Стаття присвячена визначенню сучасних тенденцій розвитку ринку страхування сільськогосподарських культур. Виявлено, що ринок агрострахування активно розвивається. Здійснено аналіз функціонування ринку страхування сільськогосподарських культур у період з 2005 по 2017 роки і визначено, що пожвавлення ринку після затяжної кризи почалося в 2016 році. Проведена оцінка такого розвитку за показниками: кількість укладених договорів, застрахована площа, страхова сума, страхові премії, страхові ставки та рівень виплат. Визначено, які страхові продукти представлено на сьогоднішній день на ринку агрострахування і на яких умовах.

Ключові слова: сільське господарство, страхування, ринок агрострахування, страховий договір, страхові премії, страхова сума, страхові програми, індексне страхування.

Хомин І.П., Синькевич Н.І.

ПРАВИЛА ОПОДАТКУВАННЯ Й ФІСКАЛЬНІ ВИЛУЧЕННЯ: ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДНОСТІ

Розглядається проблема відповідності правил оподаткування та практики фіскальних вилучень. На основі критичного аналізу останньої в поєднанні з аналітичною інтерпретацією фактографічного матеріалу доводиться, що в Україні існує суперечність між науково обґрунтованими принципами й правилами оподаткування та практикою справляння податків. Особливо стосовно стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності, оптимальності оподаткування, його обтяжливості для платників, якнайменших витрат зі справляння. Пропонується авторське вирішення цієї проблеми.

Ключові слова: оподаткування, принципи, правила, функції, фіскальні вилучення, оптимальність, обтяжливість.

Шот А.П.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ НА ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

У статті розглянуто тенденції розвитку туристичного бізнесу в Україні та регіонах, проведено аналіз туристичних потоків та мотивації туристичних поїздок, визначено мережу суб'єктів туристичної бізнесу та причини коливання їх кількості. Здійснено аналіз діяльності та дана оцінка податкових надходжень до бюджету від суб’єктів туристичної галузі. Проведено порівняння вкладу туристичної галузі у розвиток світової та вітчизняної економіки. Обґрунтовано необхідність прискореного розвитку та впливу галузі на економіку країни та регіонів, розроблено модель формування туристичної індустрії.

Ключові слова: туристичний збір, податкові платежі, місцеві бюджети, туристичний бізнес, туристична галузь, турагенти, туроператори, туристичні потоки, аналіз.

Розділ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

Вигівська І.М., Макарович В.К.

ОСОБИСТІ КОМПЕТЕНЦІЇ БУХГАЛТЕРА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Рівень компетенції бухгалтера грає важливу роль в сучасних динамічних умовах господарювання. Корпоративні стандарти управління, системи документообігу, можливості ротації кадрів, великий обсяг оброблюваної інформації – все це зумовлює високі кваліфікаційні вимоги, що ставляться до облікових працівникам. В статті виділено форми інтелектуальної поведінки бухгалтера (вербальний; візуальний; логічний; творчий; фізичний; емоційний). Запропоновано критерії оцінки особистісних компетенцій потенційного головного бухгалтера: інтелектуальні здібності; особисті здібності; контактність; фізичні якості; стресостійкість; здатність контролювати ситуацію і швидко приймати правильні рішення в нестандартних ситуаціях. Підкреслено, що організацію системи бухгалтерського обліку на підприємстві необхідно розглядати з урахуванням психологічних особливостей бухгалтера, який здійснює обліково-аналітичну діяльність, та рівня його професіоналізму.

Ключові слова: особистість, інтелект, бухгалтер, бухгалтерський облік, компетенції, професійні якості, інформаційні технології.

Голочалова И.И., Цуркану В.И.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ АКЦИЙ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

При модели инновационной экономики труд, связанный с использованием интеллектуальных, предпринимательских и организаторских способностей индивидуума, рассматривается как отдельный производственный фактор в составе капитала, получивший название человеческий капитал. Этот фактор производства с одной стороны является деятельностью, требующей вознаграждения в виде оплаты, а с другой – исходя из права собственности индивидуума переданного организации, частью ее капитала. Следовательно, он носит двойственный характер, в результате чего возникает проблема методологического характера, требующая разрешения в контексте концепции достоверности финансовой отчетности. В данном исследовании авторы используют концептуальный подход, решая проблему бухгалтерского учета вознаграждений на основе акций, который заключается: в юридическом обосновании признания вознаграждений на основе акций в качестве капитала в рамках экономической трактовки определения их в качестве реинвестированной прибыли и предложении модели бухгалтерского учета данного рода вознаграждений в контексте правил МСФО.

Ключевые слова: вознаграждения на основе акций, человеческий капитал, признание, реинвестированная прибыль, концепция оценки по справедливой стоимости, методология бухгалтерского учета.

Карпенко І.В.

МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

У статті викладені результати дослідження основних етапів процесу обліку трансфертного ціноутворення на підприємстві торгівлі, в тому числі виокремлення та вирішення проблемних питань щодо обліку контрольованих операцій. За результатами дослідження здійснено узагальнення рахунків та запропонована системи аналітичних рахунків для обліку розрахунків між пов’язаними особами. Розглянуті форми первинних документів, в яких відображається інформація про здійснення операцій з трансфертними цінами та запропонований реєстр для ідентифікації таких операцій. Досліджено відображення інформації про трансфертне ціноутворення в управлінській, фінансовій та податковій звітності.

Ключові слова: трансфертна ціна, контрольована операція, договір про попереднє ціноутворення, розрахунки між пов’язаними особами, звіт про контрольовані операції.

Коваль С.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

У статті виявлено особливості обліку товарних запасів аграрних підприємств. Насамперед, йдеться про значну їх частку у структурі облікової роботи. Тому велике значення має оптимізація обліку шляхом використання автоматизованих систем обліку та відповідних програмних продуктів. Серед пропонованих заходів особлива увага приділена групуванню первинних облікових документів. Також велике значення має визначення змісту програми 1С:Підприємство, 1С:Бухгалтерія. Визначені переваги залучення вказаного й інших програмних продуктів навіть як основи створення прогностичного обліку на підприємствах.

Ключові слова: облік, товарні операції, аграрні підприємства, удосконалення, автоматизовані системи, програмні продукти.

Олійник Є.В.

АУДИТ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

У статті викладені результати дослідження особливостей становлення аудиту в Україні. Автором представлено чотири періоди розвитку національного аудиту: «зародження аудиту» (1987–1989 рр.); «становлення українського аудиту» (1989–1992 рр.); «юридичне становлення» (1993–2001 рр.); «сучасний аудит» (2007–по теперішній час). В статті розглянуто і систематизовано найбільш вагомі проблеми розвитку вітчизняного аудиту з урахуванням євроінтеграційного розвитку економіки. В результаті проведеного аналізу досліджень автором узагальнено шляхи вирішення проблем та вказано перспективи розвитку аудиту в Україні.

Ключові слова: аудит, аудиторська діяльність, фінансовий контроль, європейська інтеграція

Савчук Т.В., Негрич І.М., Побігун С.А.

РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

В статті розглянуто економічний зміст, а також порядок формування резервного капіталу з урахуванням вимог чинного нормативно-правового забезпечення. Огрунтовано необхідність і переваги наявності резервного капіталу для підприємства. Доведена відмінність резервного капіталу від інших видів резервів, з якими часто прирівнюється, а саме резерву сумнівних боргів і резервів на відпустки, гарантійні витрати тощо. Проаналізовано дозволені чинним законодавством напрямки використання резервного капіталу. Одержані результати підтверджують, що створення резервного капіталу дозволяє підприємству покращити структуру власного капіталу, кредитоспроможність і фінансовий стан загалом.

Ключові слова: власний капітал, резервний капітал, відрахування на поповнення, використання, мінімальний розмір

Семанюк В.З.

ОБЛІКОВА ФІЛОСОФІЯ В СИСТЕМІ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗНАННЯ

В статті досліджено філософські аспекти теоретичного облікового знання, які є необхідною умовою побудови теорії обліку. Зміна світогляду в постіндустріальному суспільстві зумовлює необхідність перегляду та філософського осмислення місця і ролі обліку в економічній науці та суспільстві. Через дослідження онтології обліку та аналіз наукових праць зроблено спробу дати визначення обліку, адекватне його суті та ролі в постіндустріальному суспільстві, де основою та системоутворюючим фактором облікової системи стає інформація. Саме інформація виступає предметом обліку та продуктом облікової системи, в чому проявляється її дуалізм. Філософське розуміння обліку дає можливість розширити межі його теорії, поглибити погляди вчених та практиків на облік як життєво необхідну систему в економічному житті, знайти можливості для розвитку облікових знань та їх практичного застосування у відповідності до реалій постіндустріального суспільства. Досліджено основні проблеми розвитку теорії обліку, її протиріччя з практикою і соціально-економічними реаліями постіндустріального суспільства. Зроблено акцент на необхідності впровадження результатів наукових досліджень в теорію науки. З цією метою запропоновано розширити межі досліджень, доповнити парадигму подвійного запису інформаційною парадигмою, де облік трактується як особливий спосіб мислення з метою відображення економічної реальності.

Опрацювання матеріалу статті стало можливим на основі використання філософії пізнання, законів діалектики, логіки, історичного, соціологічного та системного підходів до аналізу науки про облік та її парадигми, прогнозування розвитку обліку як складної динамічної системи, аналізу факторів консерватизму облікового співтовариства. Розвиток облікової науки неможливий без переорієнтації на систему отримання інформації інтелектуального рівня для управління, що потребує формування розвинутої теорії обліку на принципах теорії пізнання та філософії.

Ключові слова: облік, філософія обліку, теорія обліку, інформація, інформаційна система, онтологія обліку, наука, діалектика, парадигма, система обліку, обліковий спосіб мислення, інформологія.

Сокіл О.Г.

КОНЦЕПЦІЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена дослідженню концепція стандартизації обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Визначено структуру стандарту обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку. Запропоновано загальну систему спеціальних інструментів та предметів обліково-аналітичного забезпечення звітності сталого розвитку сільськогосподарських підприємств та класифіковано методологічні та методичні принципи стандартизації. Визначено місце стандартизації в концептуальній основі індикаторів оцінки складових сталого розвитку сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: стандартизація, обліково-аналітичне забезпечення, звітність, сталий розвиток, сільськогосподарське підприємство.

Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Фандєєва І.А.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ ОБЛІКОВИХ РОБІТ

В роботі досліджуються питання оцінки рівня трудомісткості облікових робіт на підприємстві. Розглянуті методи визначення трудовитрат на облікові роботи. Обґрунтовано використання методу оцінки трудових витрат облікових працівників, який засновано на розподіленні загальної задачі визначення трудовитрат на фіксовану та динамічну складові. Розроблено систему коригуючих коефіцієнтів, які доцільно використовувати при оцінці динамічної складової трудовитрат. Запропонований узагальнюючий інтегральний коефіцієнт впливу динамічної складової на трудомісткість облікових робіт.

Ключові слова: трудомісткість, облікові роботи, організація праці, оцінка трудовитрат, нормування часу, коригуючі коефіцієнти.

Толмачова А.М.

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Розкрито особливості формування облікової політики неприбуткових небюджетних організацій. Зокрема досліджено й обґрунтовано загальні підходи до формування облікової політики, сформульовано основні завдання та визначено етапи формування облікової політики неприбуткових небюджетних організацій. Розглянуто проблемні питання організації обліку у неприбуткових небюджетних організаціях та намічено основні шляхи їх вирішення.

Ключові слова: організація обліку в неприбуткових організаціях, неприбуткові небюджетні організації, об'єкти бухгалтерського обліку, облікова політика неприбуткових організацій.

Шепель І.В.

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена дослідженню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку і аналізу витрат машинно-тракторного парку. Обґрунтовано і запропоновано удосконалення організації обліку і аналізу витрат на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку, які полягають у розробці форм первинного обліку витрат і виконаних робіт машинно-тракторного парку, рекомендацій з удосконалення аналітичних таблиць, які спрямовані на удосконалення обліку витрат машинно-тракторного парку за допомогою основних показників ефективного використання техніки, методики оперативного аналізу використання машинно-тракторного парку та витрат з його експлуатації.

Ключові слова: основні засоби, машинно-тракторний парк, витрати виробництва, собівартість, методика обліку витрат, методика аналізу витрат, оновлення

Ясінська А.І., Микитюк Н.О.

КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ДЛЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

У статті розглянуто сутність трансакційних витрат, досліджено існуючі підходи щодо їх класифікації в обліковій системі підприємства. Визначено основні завдання щодо розроблення класифікації трансакційних витрат для потреб управлінського обліку, а також запропоновано для розкриття інформації про трансакційні витрати в обліковій політиці підприємства основні її складові та елементи, які повинні забезпечити отримання інформації про даний вид витрат.

Ключові слова: трансакційні витрати, види трансакційних витрат, класифікація, напрями класифікації, управлінський облік, облікова політика